1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

2- Quan hệ của tập đoàn với các công ty con do Tập đoàn nắm 100% vốn điều lệ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 123 trang )


 4. Quyền và nghĩa vụ của Tập đồn đối với Cơng ty con nêu trên  

được quy định tại Điều lệ và các quy định dưới đây:

a) Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ  theo đề  nghị  của Hội đồng 

thành viên hoặc Chủ  tịch cơng ty và Tổng giám đốc/Giám đốc Cơng ty  

(đối với Cơng ty khơng có Hội đồng thành viên);

b) Quyết định mơ hình tổ  chức quản lý và cơ cấu quản lý Cơng ty 

con, các hình thức và biện pháp tổ chức lại Cơng ty con theo quy định tại 

Điều lệ của Cơng ty đó; thành lập, tổ chức lại, giải thể các chi nhánh và  

văn phòng đại diện của Cơng ty con;

c) Quyết định các hình thức đầu tư ra ngồi Cơng ty con và bán tài 

sản của Cơng ty con có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài  

chính của cơng ty được cơng bố  tại q gần nhất hoặc một giá trị  khác 

được quy định tại Điều lệ của Cơng ty con; thơng qua và trình Thủ tướng  

Chính phủ cho phép Cơng ty con đầu tư ra nước ngồi;

d) Tổ chức thanh kiểm tra và đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất 

kinh doanh, tài chính của Cơng ty con;

đ) Các quyền và nghĩa vụ  khác quy định tại Điều lệ  của Cơng ty  

con khơng trái với Điều lệ này.

5. Cơng ty con nêu trên có quyền chủ  động ký kết hợp đồng kinh 

tế, hợp đồng dân sự, chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu 

tư, tài chính, tổ  chức và nhân sự, v.v ... theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ của Cơng ty con do Tổng giám đốc Tập đồn xây dựng trình Hội  

đồng quản trị phê duyệt và theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản  

trị Tập đồn. KẾT LUẬN

Đổi mới quản lý của nhà nước đối với HHCC là nhu cầu cấp bách  

hiện nay do u cầu của thực tiễn quản lý nền kinh tế  thị  trường định 

hướng XHCN, HHCC có tỷ trọng khơng lớn trong cơ cấu hàng hố nhưng  

chúng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của xã hội và đòi  

hỏi phải có cơ  chế  quản lý và phương thức, mơ hình tổ  chức sản xuất,  

phân phối rất đặc thù. Tuy nhiên đây là lĩnh vực rất mới mẻ dù xét dưới 

góc độ học thuật ­ lý luận hay góc độ tổ chức quản lý trên thực tế. Thậm  

chí ngay nội hàm và ngoại diện của các khái niệm cơ  bản cũng chưa  

112được các học giả  và hoạch định chính sách thống nhất. Với những khó  

khăn nêu trên, bằng việc kế  thừa các kết luận lý thuyết về  khoa học 

quản trị  doanh nghiệp của các tác giả  trong và ngồi nước, trên cơ  sở 

phân tích thực tiễn sản xuất, cung  ứng và quản lý HHCC  ở  nước ta, đề 

tài cố gắng đi vào luận giải một số vấn đề về mơ hình tổ chức sản xuất,  

xác định chủ thể cung cấp, đặc điểm hàng hố, đối tượng sử dụng nhằm 

đề  xuất có luận chứng một số   ý kiến mang tính giải pháp với mong 

muốn các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách có cách nhìn hệ 

thống hơn về lĩnh vực này.

Với tính chất mới mẻ  và gây tranh luận của Đề  tài, những nghiên 

cứu và đề  xuất trên đây chắc mới chỉ  đưa ra những vấn đề  mang tính 

phác thảo ban đầu về  những vấn đề  lý thuyết xung quanh mơ hình tổ 

chức cơng ty mẹ­Tập đồn Điện lực  ở  nước ta, nhằm đổi mới cơ  chế 

quản lý cũng như  về  phương thức tổ  chức sản xuất, phân phối HHCC  

trong điều kiện KTTT  ở  nước ta hiện nay. Để  nghiên cứu và có những  

kết luận cụ thể hơn, lĩnh vực này cần được tiếp tục nghiên cứu trong các  

cơng trình chun biệt hơn, đáp  ứng u cầu đổi mới quản lý đối với 

từng loại HHCC cụ  thể  trong q trình đổi mới đất nước nói chung và  

thực tiễn chiến lược phát triển kinh tế­xã hội của nước ta trong giai đoạn 

tới. Tuy nhiên, từ  mục đích nghiên cứu, luận văn đã cố  gắng hồn thành 

được những nội dung cơ bản sau đây:

Một là,  hệ  thống hố những vấn đề  lý luận cơ  bản về  khoa học  

quản trị doanh nghiệp và hoạt động cơng ích trong q trình chuyển sang  

nền KTTT ở nước ta.

Hai là, dựa vào số liệu thống kê và các tài liệu có liên quan thu thập 

được đã  phân tích thực trạng hoạt động sản xuất ­ kinh doanh  &  hoạt 

động cơng ích của ngành Điện hiện nay.

Ba là, nghiên cứu và đã đề  xuất các giải pháp về  mơ hình Cơng ty  

mẹ­Tập đồn Điện lực và các giải pháp điều hành hoạt động cơng ích 

của ngành Điện lực. Với kết quả cụ thể sau đây:

1. Đã đề xuất chiến lược phát triển của EVN, mơ hình tổ chức và 

các giải pháp điều hành hoạt động cơng ích cho ngành điện nước ta, một 

vấn đề  thời sự  hiện nay để  cổ  phần hóa có lộ  trình các Cơng ty điện.  

Trong đó đã đề  xuất cụ  thể  việc tách hoạt động cơng ích ra khỏi hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; đưa ra các mơ hình hạch tốn trước mắt và 

lâu dài phù hợp với thực tế ngành điện và các quy định hiện hành của nhà 

nước.

1132. Đề  xuất mối quan hệ  trong  điều hành sản xuất­kinh doanh 

giữa Cơng ty mẹ­Tập đồn Điện lực Việt Nam với các Cơng ty con­Các 

đơn vị thành viên dưới dạng Cơng ty TNHH một thành viên, Cơng ty Cổ 

phần, Cơng ty Liên kết. Đưa ra được các phương án hình thành nguồn 

cho Quỹ cơng ích phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước. 

3. Đề  xuất phương thức quản lý và sử  dụng Quỹ cơng ích. Cơng  

tác hạch tốn tài chính trong điều kiện KTTT. Cơng tác quản lý vốn và 

huy động vốn.

4. Đề xuất các vấn đề trong quản lý, điều hành nhà nước đối với 

doanh nghiệp hoạt động cơng ích nói chung của nước ta hiện nay. 

Trong phạm vi cho phép, với kinh nghiệm của bản thân tham gia  

hoạt động cơng ích trong doanh nghiệp Nhà nước còn chưa nhiều, cho 

nên Đề  tài   "Hồn thiện về  tổ  chức và một số  giải pháp điều hành  

hoạt động của Cơng ty mẹ­Tập đồn Điện lực Việt Nam"  khơng tránh 

khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự  góp ý của các Thầy Cơ giáo, các  

Nhà khoa học, các Nhà quản lý và các Đồng nghiệp để bản thân tiếp tục  

hồn chỉnh Luận văn góp phần thiết thực cho quản lý nền kinh tế của đất 

nước ta ./.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn Hải Sâm­NXB Thống kê, năm 2004.

1142.Harold Koontz, Cyril O’ Donnell.... Nhưng vân đê cơt u cua quan ly,

̃

́ ̀ ́ ́ ̉

̉

́ 

Nha xt ban KHKT HN 1994. 

̀ ́ ̉3.Các Mác, Tư bản, quyển 1, tập 2. NXB Sự Thật. HN 1993.4.(TS. Nguyễn Thanh Liêm, Quản trị sản xuất­Nhà xuất bản Tài chính, 

năm 2006) 5Võ Đình Hảo  (1993),  "Đổi mơí chính sách và cơ  chế  quản lý tài  

chính", Viện Khoa học ­ Tài chính.6.Chính phủ  (2003),  "Hiệu chỉnh một số  nội dung thuộc quy hoạch  

phát   triển   Điện   Việt   Nam   giai   đoạn   2001­2010,   định   hướng   đến  

2020", Quyết định số 40/2003/QĐ­TTg ngày 21/3/2003.7.Joseph   E.Stiglitz,  “Kinh   tế   học   công   cộng”,   NXB   Khoa   học   kỹ 

thuật, Hà Nội ­ 1995.8.GSTS.Nguyễn Văn Nghiến, “Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm –  

Thái độ của các doanh nghiệp và con đường dẫn tới” ; Tạp chí cơng 

nghiệp số 7 ­ 1998.9.GS.TS.   Nguyễn   Văn   Nghiến,  “Lựa   chọn   chương   trình   sản   xuất  

khơng chắc chắn”; Tạp chí cơng nghiệp số 8 ­ 1998.10. TS.Ngơ Trần Ánh, “Kinh tế và quản lý doanh nghiệp”, NXB Chính 

trị quốc gia, Hà Nội ­ 2000.

11. GSTS.Nguyễn Văn Nghiến, “Quản lý sản xuất” NXB Quốc gia Hà 

Nội ­ 2001.

12. Chính phủ  (1996),  "Về  DNNN hoạt động cơng ích", Nghị  định số 

56/CP ngày 02/10/1996.

13. Chính phủ (1996), "Về Quy chế quản lý tài chính và hạch tốn kinh  

doanh đối với DNNN", Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996.

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1997), "Hướng dẫn việc xác định DNNN  

hoạt động cơng ích và Nhà nước giao kế  hoạch hàng năm hoặc đạt  

hàng cho các DNNN hoạt động cơng ích", Thơng tư số 01/BKH&ĐT­

115DN ngày 29/01/1997.

15. Bộ  Tài chính (1997), "Hướng dẫn chế  độ  quản lý tài chính đối với  

DNNN hoạt động cơng ích", TT số 06/TC­TCDN ngày 24/02/1997.

16. TS. Nguyễn Ái Đồn, “Kinh tế học vĩ mơ”, NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội ­ 2003.

17. Chính phủ  (2004),  "Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện  

Việt Nam giai đoạn 2004­2010, định hướng đến 2020", Quyết định 

số 176/2004/QĐ­TTg ngày 05/10/2004.

18. Tập đồn Điện lực Việt Nam (2005), "Báo cáo tài chính; Báo cáo 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Thơng tin trên Website của  

EVN". Phụ lục 1.

DANH MỤC 

CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU 

1

2

3

4

5

6KTTT

DNNN

DNCI

HHCC

HHCN

HHCIChữ viết tắt tiếng Việt

Kinh tế thị trường

Doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp cơng ích

Hàng hố cơng cộng

Hàng hố cá nhân

Hàng hóa cơng ích

1167

8

9

10

11

12TP.HCM

UBND

ASSH

MBA

ĐKHNT

CTĐL13EVN14

15

16

17PC

WB

AFD

AFTA18

19

20

21

22

23GDP

GDP

BOT

BT

BTO

IPP24

23

25

26

27

28

29

30

31

32USD

EURO

NDT

VND

106 đồng

km

kWh

kW, MW

MVA

kVThành phố Hồ Chí Minh

Uỷ ban nhân dân

Ánh sáng sinh hoạt

Máy biến áp

Điện khí hóa nơng thơn

Cơng ty Điện lực

Chữ viết tắt tiếng Anh

Electricity of Viet Nam: Tổng cơng ty Điện lực Việt Nam  

(nay là Tập đồn Điện lực Việt Nam)

Power Company: Cơng ty Điện lực

Word Bank: Ngân hàng Thế giới

Agence of France Development: Quỹ phát triển Pháp

Asean Free Trade Area: Khu vực mậu dịch tự  do  Đơng 

Nam Á

Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm quốc nội

Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm quốc nội

Buil Operation Transfer: Xây dựng­vận hành­chuyển giao

Buil Operation: Xây dựng­chuyển giao    

Buil Transfer Operation: Xây dựng­chuyển giao­vận hành

Indipendence Power Plant: Nhà máy Điện độc lập

Các ký hiệu

Đơn vị tiền tệ Hoa Kỳ

Đơn vị tiền tệ cộng đồng châu Âu

Đơn vị tiền tệ Trung Quốc

Đơn vị tiền tệ Việt Nam

Triệu đồng

Đơn vị đo chiều dài

Đơn vị đo điện năng 

Đơn vị đo cơng suất điện

Đơn vị đo tổng dung lượng máy biến áp điện

Đơn vị đo điện ápGIẢI THÍCH TỪ NGỮ    Phụ lục 21.  Trừ  trường hợp các điều khoản của Điều lệ  này có quy định 

khác, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

          1. “Cơng ty mẹ­Tập đồn Điện lực Việt Nam” (sau đây gọi là Tập 

đồn) là Cơng ty có tư  cách pháp nhân, thuộc sở  hữu nhà nước, do Thủ 

tướng Chính phủ  quyết định thành lập tại Quyết định số  148/2006/QĐ­

TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006.

2. “Tập đồn Điện lực Việt Nam” là tổ  hợp khơng có tư cách pháp 

nhân bao gồm: Tập đồn, các đơn vị sự nghiệp, các cCơng ty con, cCơng 

117ty liên kết được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Tổng cơng ty Điện lực 

Việt Nam theo Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đồn 

Điện lực Việt Nam số 147/2006/QĐ­TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và các Cơng ty con, Cơng 

ty liên kết khác tham gia Tập đồn sau ngày Điều lệ  này có hiệu lực thi  

hành. 

3. “Đơn vị trực thuộc Tập đồn” là các đơn vị hạch tốn phụ thuộc 

nằm trong cơ  cấu của Tập đồn bao gồm các đơn vị  trực thuộc hoạt  

động kinh doanh và các đơn vị  trực thuộc khơng hoạt động kinh doanh. 

Danh sách các đơn vị trực thuộc Tập đồn tại thời điểm phê duyệt Điều 

lệ.

4. “Đơn vị sự nghiệp của Tập đồn” bao gồm các trường đào tạo, 

viện, trung tâm nghiên cứu và các đơn vị khác được thành lập theo quyết  

định của Thủ tướng Chính phủ. Danh sách các đơn vị sự nghiệp của Tập  

đồn tại thời điểm phê duyệt Điều lệ.

5. “Cơng ty con” là Cơng ty hạch tốn độc lập do Tập đồn nắm 

100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần, vốn góp chi phối hoặc nắm quyền 

chi phối thơng qua thị  trường, thương hiệu, bí quyết cơng nghệ  v.v...  

hoặc thơng qua quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tồn 

bộ  thành viên Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám  

đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp đó hoặc quyết định việc sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ v.v... của doanh nghiệp đó. Cơng ty con được tổ chức dưới  

các hình thức: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sau đây viết 

tắt là Cơng ty TNHH MTV), Cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên (sau đây viết tắt là Cơng ty TNHH 2TV trở lên), Cơng ty cổ phần,  

Tổng cơng ty, Cơng ty nhà nước hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ­

Cơng ty con, Cơng ty liên doanh với nước ngồi, Cơng ty ở nước ngồi và 

các loại hình Cơng ty khác theo quy định của pháp luật. Các Cơng ty con 

còn được gọi là các Cơng ty bị  chi phối. Danh sách các Cơng ty con của 

Tập đồn tại thời điểm phê duyệt Điều lệ được nêu tại Điều lệ. 

6. “Cơng ty liên kết của Tập đồn” là Cơng ty có cổ phần, vốn góp 

khơng ở mức chi phối của Tập đồn, được tổ chức dưới hình thức Cơng 

ty TNHH 2TV trở  lên, Cơng ty cổ  phần, Cơng ty liên doanh với nước 

ngồi  ở  Việt Nam và  ở  nước ngồi, các loại hình Cơng ty khác theo quy 

định của pháp luật, chịu sự  ràng buộc về  quyền lợi, nghĩa vụ  với Tập 

đồn theo tỷ lệ góp vốn hoặc theo thoả thuận trong hợp đồng liên kết đã 

ký kết giữa Cơng ty đó với Tập đồn. Danh sách các Cơng ty liên kết của 

Tập đồn tại thời điểm phê duyệt Điều lệ. 

7. “Cơng ty tự  nguyện tham gia liên kết với Tập đồn” là doanh 

nghiệp khơng có cổ  phần, vốn góp của Tập đồn, nhưng tự  nguyện liên 

kết với Tập đồn, chịu sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ với Tập đồn 

118và các đơn vị thành viên khác theo hợp đồng liên kết hoặc theo thỏa thuận 

hoặc cam kết giữa Cơng ty đó với Tập đồn.

8.   “Đơn   vị   thành   viên   của   Tập   đoàn”   bao   gồm:   Các   đơn   vị   sự 

nghiệp, Cơng ty con, Cơng ty liên kết, Cơng ty tự nguyện liên kết.

9. “Vốn điều lệ  của Tập đồn” là vốn do chủ  sở  hữu (Nhà nước)  

đầu tư. 

10. “Cổ  phần, vốn góp chi phối của Tập đồn” là cổ  phần hoặc 

vốn góp của Tập đồn chiếm trên 50% vốn điều lệ của Cơng ty con hoặc  

một tỷ  lệ  khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ  của Cơng ty con  

đủ để Tập đồn có quyền chi phối đối với Cơng ty con.

11. “Quyền chi phối của Tập đồn” là quyền quyết định của Tập 

đồn (với tư cách là Cơng ty mẹ nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hoặc  

nắm giữ quyền chi phối thơng qua thị trường, thương hiệu, bí quyết cơng 

nghệ  v.v...) đối với Điều lệ  hoạt động; việc th hoặc bổ  nhiệm, miễn 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh quản lý chủ chốt của Cơng ty 

con hoặc đối với một trong những cơng tác: tổ  chức quản lý, thị  trường,  

dịch vụ, chiến lược kinh doanh, định hướng đầu tư, định hướng lựa chọn 

cơng nghệ  và những vấn đề  quan trọng khác của Cơng ty con. Việc chi 

phối Cơng ty con được quy định tại Điều lệ Tập đồn và Điều lệ Cơng ty 

con hoặc theo thỏa thuận giữa Tập đồn với Cơng ty con đó.

12. “Người   đại  diện theo uỷ  quyền   đối với phần vốn hoặc  cổ  

phần, vốn góp của Tập đồn tại Cơng ty TNHH, Cơng ty cổ  phần, Cơng  

ty liên kết” là người được Hội đồng quản trị  Tập đồn cử  để  quản lý 

phần vốn hoặc cổ  phần, vốn góp của Tập đồn tại các Cơng ty TNHH,  

Cơng ty cổ phần, Cơng ty liên kết và sau đây được gọi tắt là “Người đại 

diện”.

Các từ ngữ khác trong Bản Luận văn này đã được giải nghĩa trong 

Bộ Luật dân sự, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp và các  

văn bản quy phạm pháp luật khác thì có nghĩa tương tự như trong các văn 

bản pháp luật đó. Phụ lục 3

Tên và địa chỉ các đơn vị trực thuộc Tập đồn Điện lực Việt Nam

119Cơng ty Truyền tải điện 3

20   Trần   Nguyên   Hãn,   Hà  14   Trần   Hưng   Đạo,   Nha 

Nộ i

Trang

Điện thoại : 84­4­8255074 Điện thoại : 84­58­821188

Fax : 84­4­8244033

Fax : 84­58­823836Trung   tâm   Cơng   nghệ 

thơng tin

16 Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại : 84­4­9741910

Fax : 84­4­9741911Cơng ty Điện lực 2

72 Hai Bà Trưng, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84­8­8297150

Fax : 84­8­8226956Nhà   máy   thuỷ   điện   Hồ 

Bình

Thị   xã   Hồ   Bình,   tỉnh   Hồ 

Bình

Điện thoại : 84­18­852043

Fax : 84­18­854155Cơng ty Điện lực 3

393   Đường   Trưng   Nữ 

Vương

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 84­511­621028

Fax : 84­511­625071

Cơng ty Điện lực Hà Nội

69   Đinh   Tiên   Hồng,   Hà 

Nộ i

Điện thoại : 84­4­8256915

Fax : 84­4­2200899

Cơng   ty   ĐL   TP   Hồ   Chí 

Minh

12 Nguyễn Thị Minh Khai 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Điện thoại : 84­8­8294501

Fax : 84­8­8241616

Cơng   ty   Điện   lực   Hải 

Phòng

54 Minh Khai, Hải Phòng

Điện thoại : 84­31­745463

Fax : 84­31­745905

Cơng   ty   Điện   lực   Đồng 

Nai 

Số  1, Quốc lộ  1, TP Biên 

Hồ

Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 84­61­890815

Fax : 84­61­890810Cơng ty Truyền tải điện 4

Số 7, QL52, P.Trường Thọ

Quận   Thủ   Đức,   TP   Hồ   Chí 

Minh

Điện thoại : 84­8­8967158

Fax : 84­8­8961191

Viện Năng lượng

6 Tơn Thất Tùng, Hà Nội

Điện thoại : 84­4­8529302

Fax : 84­4­8529302Nhà   máy   thuỷ   điện   Thác Thác Bà, n Bình

Tỉnh n Bái

Điện thoại : 84­29­884116

Cơng   ty   tư   vấn   xây   dựng  Fax : 84­29­884167

điện 1

Phường Thanh Xuân Nam

Nhà   máy   thuỷ   điện   Thác 

Quận Thanh Xn, Hà NộiĐiện thoại : 84­4­8544270

Thác Mơ, Phước Long

Fax : 84­4­8541208

Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 84­651­778108

Cơng   ty   tư   vấn   xây   dựng  Fax : 84­651­778268

điện 2

32 Ngô Thời Nhiệm

Nhà   máy   thuỷ   điện   Hàm 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thuận ­ Đa Mi ­ Đa Nhim

Điện thoại : 84­8­9307847

80A   Trần   Phú­Thị   xã   Bảo 

Fax : 84­8­9307408

Lộc­Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : 84­63­725095

Cơng   ty   tư   vấn   xây   dựng  Fax : 84­63­866457

điện 3

32 Ngơ Thì Nhậm, Quận 3

Nhà máy thuỷ điện Trị An

Thành phố Hồ Chí Minh

Vĩnh   Cửu,   Vĩnh   An,   Đồng 

Điện thoại : 84­8­9307801

Nai

Fax : 84­8­9307938

Điện thoại : 84­61­861187

Fax : 84­61­861257

Cơng   ty   tư   vấn   xây   dựng 

điện 4

Nhà   máy   thuỷ   điện   Sông 

38 Lê Thành Phương

Hinh

TP   Nha   Trang,   tỉnh   Khánh  21   Nguyễn   Huệ,   TP   Quy 

Hồ

Nhơn

Điện thoại : 84­58­822196

Tỉnh Bình Định

Fax : 84­58­824208

Điện thoại : 84­56­892792

Fax : 84­56­891975120Cơng ty Truyền tải điện 

1

15 Phố Cửa Bắc, Hà Nội

Điện thoại : 84­4­8293153

Fax : 84­4­8293173Trung   tâm   điều   độ   HTĐ 

quốc gia

18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội

Điện thoại : 84­4­8243745

Fax : 84­4­8243182Công ty Truyền tải điện 

2

Lô 12.1, 174 Nguyễn Văn 

Linh Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 84­511­626534

Fax : 84­511­625625Trung   tâm   Thông   tin   Điện 

lực

Số  2 Ngõ 195, Đội Cấn, Hà 

Nộ i

Điện thoại : 84­4­7223208

Fax : 84­4­7223204Nhà máy nhiệt điện ng ng Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 84­33­854305

Fax : 84­33­854181Ban quản lý dự  án các cơng 

trình điện miền Trung

Đường   2/9,   Thành   phố   Đà 

Nẵng

Điện thoại : 84­511­632269

Fax : 84­511­624154Nhà máy nhiệt điện Ninh 

Bình

Phường Thanh Bình

Thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình

Điện thoại : 84­30­871281

Fax : 84­30­873762

Nhà máy nhiệt điện Phú 

Mỹ

Thị   trấn   Phú   Mỹ,   Tân 

Thành

Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại : 84­64­876927

Fax : 84­64­876930Nhà máy thuỷ điện Yaly

Xã   Iam   Nông,   Huyện   Chư 

Pả h

Tỉnh Gia Lai

Điện thoại : 84­59­845467

Fax : 84­59­845470

Nhà   máy   nhiệt   điện   Phả 

Lại

Phả   Lại­Chí   Linh­Hải 

Dương

Điện thoại : 84­320­881126

Fax : 84­320­881338Ban   quản   lý   dự   án   thuỷ 

điện 5

12   Lê   Duẩn,   TP   Buôn   Mê 

Thuột

Tỉnh Đắc Lắc

Điện thoại : 84­50­850740

Ban   quản   lý   dự   án   nhiệt  Fax : 84­50­850637

điện 1

Nhà 30, biệt thự số 4, bán đảo  Ban   quản   lý   dự   án   thuỷ 

Linh   Đàm,   phường   Hồng  điện 6

25 Thạch Thị Khanh,

Liệt, Hồng Mai, Hà Nội.

P. Tân Định, Quận 1

Điện thoại : 84­4­6418781

Thành phố Hồ Chí Minh

Fax : 84­4­6418780

Điện thoại : 84­8­8206775

Ban   quản   lý   dự   án   nhiệt  Fax : 84­8­8206776

điện 3

Công   ty   Viễn   thơng   điện 

72 (lầu 4), Hai Bà Trưng

lực

Q1, Thành phố Hồ Chí Minh

23 Lương Văn Can, Hà Nội

Điện thoại : 84­8­8251403

Điện thoại : 84­4­8252436

Fax : 84­8­8299654

Fax : 84­4­9286947

Ban   quản   lý   dự   án   thuỷ 

Công ty  sản   xuất   thiết  bị 

điện Sơn La 

điện

Nhà D10, Khuất Duy Tiến

Khối 3A, Đông Anh, Hà Nội

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 84­4­8820386

Điện thoại : 84­4­5541387

Fax : 84­4­8833819

Fax : 84­4­5541371Nhà máy nhiệt điện Thủ 

Đứ c

Km số 9, đường Hà Nội

P.Trường   Thọ,   Quận   Thủ 

Đ ức

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84­8­8969182

Fax : 84­8­8966958

Ban   quản   lý   dự   án   thuỷ 

điện 1

Nhà máy nhiệt điện Cần  Nhà D10, Tầng 7, Khuất Duy 

Thơ

Tiến   Quận   Thanh   Xuân,   Hà 

Đường Lê Hồng Phong

Nộ i121Công ty cơ điện Thủ Đức

Km   số   9,   Đường   Hà   Nội, 

Thủ  Đức Thành phố  Hồ  Chí 

Minh

Điện thoại : 84­8­8978603P.Trà Nóc, Thành phố  Cần  Điện thoại : 84­4­5541397

Thơ

Fax : 84­4­5541397

Điện thoại : 84­71­841280

Fax : 84­71­841785

Ban   quản   lý   dự   án   thuỷ 

điện 2

Đại lộ 3­2, thành phố Vinh

Nhà   máy   nhiệt   điện   Bà  Tỉnh Nghệ An

Rịa

Điện thoại : 84­3­8591206

Xã Long Hương, thị xã Bà  Fax : 84­3­8591206

Rịa Tỉnh Bà Rịa­Vũng Tàu

Điện thoại : 84­64­825161 Ban   quản   lý   dự   án   thuỷ 

Fax : 84­64­825985

điện 3

Lô 8E1, Đường 2­9

Ban   quản   lý   dự   án   các  Quận Hải Châu

cơng trình điện miền Bắc Thành phố Đà Nẵng

84 Bạch Đằng, Hà Nội

Điện thoại : 84­511­642267

Điện thoại : 84­4­9840825 Fax : 84­511­642266

Fax : 84­4­9840824

Ban   quản   lý   dự   án   thuỷ 

Ban   quản   lý   dự   án   các  điện 4

cơng   trình   điện   miền  Quốc lộ 19, Thơn 16

Trà Bá, Thành phố Pleiku

Nam

383A Bến Chương Dương,  Điện thoại : 84­59­822961

Fax : 84­59­874880

Cầu Kho

Q1,   Thành   phố   Hồ   Chí 

Cơng   ty   Cổ   phần   Nhiệt 

Minh

Điện thoại : 84­8­8361149 Điện Hải Phòng

Fax : 84­8­8361096

Tầng   3,   khách   sạn   Mi 

Sơn,ỡnã   Ngũ   Lão,   Thủy 

Cơng ty Cổ  phần  cơ  khí  Ngun, Hải Phòng

Điện thoại : 84­31­775161

Điện lực

150 Hà Huy Tập, n Viên,  Fax : 84­31­775162

Gia Lâm – Hà Nội

Điện   thoại :   84­4­ Công   ty   Cổ   phần   Nhiệt 

8271498.211

điện Quảng Ninh

Fax : 84­4­8271731

Cột 5, Phường Hồng Hà, TP. 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Ban Quản lý dự án Trung  Điện thoại : 84­33­821059

tâm   Điều   hành   và   thông  Fax : 84­33­622447

tin viễn thông điện lực

Công   ty   Cổ   phần   Thủy 

11 Cửa Bắc, Hà Nội

Điện thoại : 84­4­7163259 điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Fax :  84­4­7162789

21   Nguyễn   Huệ   ­   TP.Qui 

Nhơn – Bình Định

Cơng   ty   Cổ   phần   Chế  Điện thoại : 84­56­892792

Fax : 84­56­891975

tạo thiết bị điện

Khối   3A   Thị   Trấn   Đơng 122Fax : 84­8­8963159

Trường cao đẳng điện lực

235   Hồng   Quốc   Việt,   Hà 

Nộ i

Điện thoại : 84­4­8362672

Fax : 84­4­8362065

Trường trung học điện 2

554   Đường   Hà   Huy   Giáp, 

Thạnh Lộc, Quận 12

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84­8­8919013

Fax : 84­8­8919049

Trường trung học điện 3

42 Lê Hồng Phong

Hội An, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 84­510­861448

Fax : 84­510­862198

Trường đào tạo nghề điện

Tân Dân­Sóc Sơn­Hà Nội

Điện thoại : 84­4­8833512

Fax : 84­4­8865490

Cơng ty Trách nhiệm hữu 

hạn   một   thành   viên   Điện 

lực Ninh Bình

Km   2,   Quốc   Lộ   1A,   thị   xã 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại :84­30­ 871255

Fax : 84­30­ 622711

Cơng ty Trách nhiệm hữu 

hạn   một   thành   viên   Điện 

lực Hải Dương

33 Đại lộ  Hồ  Chí Minh, TP. 

Hải Dương

Điện thoại : 84­320­852611

Fax : 84­320­856613

Cơng ty Trách nhiệm hữu 

hạn  Nhà nước  một  thành 

viên Nhiệt điện Cần Thơ.

Đường   Lê   Hồng   Phong,   P. 

Trà Nóc, TP. Cần Thơ, Tỉnh  

Cần ThơXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

×