1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Đặc điểm theo giới của nhóm đối tượng nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.66 MB, 194 trang )


88Biểu đồ 3.3. Phân bố đối tượng theo tình trạng bệnh, nhóm tuổi ở nam  

giới

Biểu đồ 3.3 cho thấy: Ở nhóm nam giới, có tỷ lệ tăng dần mắc tiền 

ĐTĐ và ĐTĐ týp 2. Sự khác biệt về tỷ lệ mắc so với nhóm bình thường ở 

từng nhóm tuổi là khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Biểu đồ 3.4. Phân bố đối tượng theo tình trạng bệnh, nhóm tuổi ở nữ giới

Biểu đồ  3.4 cho thấy:  Ở  nhóm nữ  giới, có tỷ  lệ  tăng dần mắc tiền 

ĐTĐ và ĐTĐ týp 2. Sự khác biệt về tỷ lệ mắc so với nhóm bình thường ở 

từng nhóm tuổi là khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

So sánh hai biểu đồ 3.3 và 3.4 có thể thấy, ở nữ giới, tỷ lệ mắc ĐTĐ 

týp 2 tăng cao và nhanh hơn so với nam khi tuổi ngày càng tăng.

Bảng 3.10. So sánh tuổi trung bình theo giới và theo tình trạng bệnh

Tình trạng

Tiền ĐTĐ

ĐTĐ týp 2Tuổi trung bình

Nam giới

55,6 ± 8,8

56,5 ± 8,0p­values

Nữ giới

55,5 ± 9,2

58,4 ± 8,60,783

0,083Bảng 3.10 cho thấy: tuổi trung bình mắc bệnh của nam và nữ  là 

tương đương nhau. Sự khác biệt là khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 3.1.2.4. Đặc điểm theo nghề nghiệp

Bảng 3.11. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nghề và tình trạng bệnh

NghềTiền ĐTĐĐTĐ89Cơng   chức   viên 

chức

Nghề tự do

Nơng dân

Cơng nhân

HSSV

Nội trợ

Nghỉ hưu

Khác

Tổngn%n%746,594,3141

687

86

0

40

106

7

1.14112,4

60,2

7,5

0,0

3,5

9,3

0,6

25,423

136

9

0

6

26

2

21110,9

64,5

4,3

0,0

2,8

12,3

0,9

4,7Bảng  3.11  cho thấy, về  cơ  bản các nghề  khác, tỷ  lệ  mắc cũng có 

nhưng nhìn chung là tương đương. Tuy nhiên có một tỷ  lệ  lớn các đối 

tượng làm nghề nơng mắc tiền ĐTĐ với 60,2% và mắc ĐTĐ týp 2 lên tới  

64,5%.90

3.1.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng mắc đái tháo đường tại 

tỉnh Hưng n năm 2014. 

3.1.2.1. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tiền đái tháo đường

Bảng 3.12. Mối liên quan giữa một số yếu tố bệnh kết hợp với tiền đái tháo  

đường

Bệnh kết 

hợpTiền ĐTĐ

(n=1.141)Tăng HA

Tăng HA tối đa

Tăng HA tối thiểu

Đột quỵ­TBMMN

Đau thắt ngực

Suy timn

400

295

324

17

524

19Bình 

thường

(n=3.143)

%

n

35,1

904

25,9

624

28,4

774

1,5

23

45,9 1.318

1,7

45OR, 95%CIOR;p

%

28,8

19,9

24,6

0,7

41,9

1,41,34 (1,16­1,54); 0,000

1,41 (1,2­1,65); 0,000

1,21 (1,04­1,41); 0,012

2,05 (1,1 – 3,9); 0,023

1,17 (1,03­1,34); 0,02

1,17 (0,7­2); 0,58Bảng 3.12 cho thấy, THA và bệnh lý đột qụy/TBMMN và đau thắt 

ngực là yếu tố  có liên quan tới tình trạng tiền ĐTĐ  ở  nhóm bệnh nhân 

nghiên cứu. 

Tỷ   lệ  bị   THA  ở   nhóm tiền  ĐTĐ  là  35,1%   (tỷ  lệ   THA tối  đa  là 

25,9% và THA tối thiểu là 28,4%) và ở nhóm bình thường là 28,8% (THA 

tối đa là 19,9% và THA tối thiểu là 24,6%). Sự  khác biệt là có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05. 

Tỷ  lệ  bị  đột quỵ  não / TBMMN  ở  nhóm tiền ĐTĐ là 1,5% và nhóm  

bình thường là 0,7%, sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Tỷ  lệ  bị  đau thắt ngực  ở  nhóm tiền ĐTĐ là 45,9% và  ở  nhóm bình 

thường là 41,9%, sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p<0,05.91Bảng 3.13. Mối liên quan giữa một số yếu tố sinh học 

với tình trạng tiền đái tháo đường của nữ giới

Tiền 

ĐTĐ

Yếu tố (n=1.14

1)Bình 

thườnTổngORg(n=4.2895%CIOR;(n=3.144)p­values3)

n

%

n

%

n

%

Nữ giới

799 70,0 2178 69,3 2.977 69,5 1,04 (0,9­1,2); 0,65

Tuổi>49

603 75,5 1363 62,6 1.966 66,0 1,8 (1,5­2,2);0,000

Chưa có con 33

4,1

112

5,1

145 4,9

0,8 (0,5­1,2);0,26

Sinh>3,6kg 164  21,4 542

26,2 706 24,9 0,8 (0,6­0,9); 0,008

RL/Mãn kinh 610 76,4 1512 69,4 2.122 71,3 1,4 (1,2­1,7); 0,00

ĐTĐ thai kỳ 6

0,8

11

0,5

17

0,6

1,5 (0,5­4); 0,4

Bảng 3.13 cho thấy, tỷ lệ được chẩn đoán là tiền ĐTĐ ở  nam và nữ 

là tương đương nhau. Xem xét các yếu tố  liên quan của nữ  giới có thể 

thấy: 

Tỷ lệ chưa có con ở nhóm tiền ĐTĐ là 4,1% và ở nhóm bình thường 

là 5,1%. Sự khác biệt là khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Với những phụ nữ đã sinh con, tỷ lệ từng sinh con trên 3,6 kg ở nhóm 

tiền ĐTĐ là 21,4% và  ở  nhóm bình thường là 26,2%. Sự  khác biệt là có ý  

nghĩa thống kê với p<0,05. 

Tỷ  lệ  những phụ  nữ  thường xun bị  rối loạn kinh nguyệt hoặc đã 

mãn kinh  ở nhóm tiền ĐTĐ là 76,4% và  ở  nhóm bình thường là 69,4%, sự 

khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p<0,05.92

Tỷ lệ những phụ nữ bị ĐTĐ thai kỳ ở nhóm tiền ĐTĐ là 0,8% và ở 

nhóm bình thường là 0,5%, sự  khác biệt là khơng có ý nghĩa thống kê với 

p>0,05.Bảng 3.14. Mối liên quan giữa một số yếu tố gia đình và thói quen

với tình trạng tiền đái tháo đường của các đối tượng nghiên cứu 

Tiền 

Yếu 

tốĐTĐ

(n=1.14

1)Bình 

thườnTổngORg(n=4.295%CIOR;(n=3.1484)p­values3)

n

%

Hút thuốc lá

186 16,3

Rượu bia

185 16,2

Ơng/bà ĐTĐ  20 1,8

Bố/mẹ ĐTĐ  31 2,7

Anh/CE ĐTĐ  100 8,8n

515

557

63

93

183%

16,4

17,7

2,0

3,0

5,8n

%

701 16,4

742 17,3

83 1,9

124 2,9

283 6,61 (0,8­1,2); 0,9

0,9 (0,7­1,1); 0,2

0,9 (0,5­1,4); 0,6

0,9 (0,6­1,4); 0,7

1,6 (1,2­2); 0,006Bảng 3.14 cho thấy, tỷ  lệ  người hút thuốc lá  ở  nhóm tiền ĐTĐ là 

16,3% và  ở  nhóm bình thường là 16,4%. Sự  khác biệt là khơng có ý nghĩa 

thống kê với p>0,05. 

Tỷ lệ người uống rượu thường xun ở nhóm tiền ĐTĐ là 16,2% và 

ở  nhóm bình thường là 17,7%. Sự  khác biệt là khơng có ý nghĩa thống kê 

với p>0,05. 

Tỷ  lệ  người có ơng/bà nội, bố/mẹ. anh/chị  em ruột bị ĐTĐ ở  nhóm 

tiền ĐTĐ lần lượt là 1,8%, 2,7% 8,8% và ở nhóm bình thường lần lượt là là 93

2%, 3%, 5,8%. Sự khác biệt là khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05 ở tỷ lệ 

có bố mẹ, ơng bà và khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05 ở tiêu chí có  

chị em ruột mắc ĐTĐ.Biểu đồ 3.5. Liên quan giữa mức BMI và tình trạng tiền đái tháo đường

Biểu đồ  3.5 cho thấy,  ở  nhóm mắc tiền ĐTĐ, tỷ  lệ  thiếu cân là 

8,1%; thừa cân là 23,2%, béo phì là 12,4%.

Ở  nhóm bị  ĐTĐ, tỷ  lệ  thiếu cân là 8,1%, thừa cân là 30,3% và béo 

phì là 18,1%. Sự khác biệt giữa 2 nhóm là có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Bảng 3.15. Liên quan giữa kiến thức với tình trạng tiền đái tháo đường

Kiến Tiền B.thưTổngORthức ĐTĐờng(n=4.295%CIOR;về (n=1.1(n=3.184)p­values94Bệnh 41)43)ĐTĐ n%Sai983Đúng158G.Đình892>45T1.014Béo642THA816RLLP1.050nguy Đã CĐ1.094Khái 

niệmKhơngn

3.593%

83,92.61083,013,853317,069116,178,21.43177,43.32377,62.84290,43.85690,01.58150,32.22351,971,5 2.23271,03.04871,23.78488,33.95092,24.14896,84.20098,0288,

9

56,

3

92,87,02.85690,9Con to1.109 97,2 3.03996,7Thai kỳ1.125Stress0

95,

9

98,1,3 (1,0­1,5), 0,01

1 (0,9­1,2); 0,6

0,8 (0,7­1); 0,1

1,3(1,2­1,5);0,001

1(0,9­1,2); 0,7

1,7 (1,4­2,2);0,00

2,4 (1,7­3,2);0,00

1,2 (0,8­1,8); 0,43.07597,81.131 99,13.11098,94.24199,01,2 (0,6­2,4); 0,6Ít t. dục 1.049 91,92.74887,43.79788,61,6 (1,3­2,1);0,002.04765,12.79865,32.91992,93.97692,82247,195530,42.18869,63.00571,6Ăn 

nhiềuChứng86,%2.734biếtTriệunSai751

1.057665,

8

92,

61 (0,9­1,2); 0,71 (0,7­1,3), 0,8

3087,21.27929,9Đúng84Khơng 324Biết8174

71,6Khơng  THA81271,72.18569,52.99770,01,1 (0,9­1,3), 0,3biết 97385,2.56081,53.53382,51,3(1,1­1,6),0,004Nguy

HiểmBiếnT. kinh7,41,6 (0,9­2,7); 0,128,30,9 (0,8­1,1), 0,295ChứngChẩn 

đốnMắt980T.mạch938Thận975Lt 1.055Sai1.134Đúng785,

9

82,

2

86,

4

92,

5

99,

42.61583,22.47978,92.62383,52.94493,73.10598,8381,20,63.59583,93.41779,83.59884,03.99993,44.23998,91,3 (1,0­1,5), 0,03

1,2 (1­1,5), 0,02

1,2(0,9­1,4), 0,12

0,8 (0,6­1,1), 0,162 (0,9­4,5), 0,09

451,1Bảng 3.15 cho thấy, tỷ lệ trả lời sai khái niệm về bệnh, nguy cơ dẫn  

tới có thể mắc bệnh, các triệu chứng của bệnh, các biến chứng của bệnh và  

biết phương pháp để  chẩn đốn đúng bệnh dao động từ  56,3% ­ 99,4%  ở 

nhóm mắc tiền ĐTĐ và nhóm người đang khỏe mạnh bình thường cũng tờ 

30,4% ­ 98,9%.

Một số yếu tố như: hiểu sai khái niệm bệnh, khơng biết yếu tố nguy  

cơ  (thừa cân/ béo phì, rối loạn lipid, ít tập thể  dục…), khơng biết biến  

chứng của bệnh (trên thần kinh, mắt, thận) là có liên quan tới tình trạng 

mắc tiền ĐTĐ.

Bảng 3.16. Liên quan giữa thực hành với tình trạng tiền đái tháo đường

Thực Tiền B.thưhành ĐTĐờngvề (n=1.1(n=3.1Bệnh 41)43)ĐTĐ 

Số n

>3 Bữa ăn bữa*

2­3 TổngOR(n=4.295%CIOR;84)p­values%n%n464,0933,01.0956,03.05097,0%

1393,21,4 

(1,0­4.14596,82,0); 96bữa

Mức Đủ/nođộ ăn*

Ăn ítLuộc1.09495,93.06797,6474,1762,41.10296,63.0304.16197,1(0,4­

1232,94.13296,596,44.245

Xào*1.13199,13.114562Loại

Dầu 655,71212,2); 

4,32,1);0,

51,51,0); 

1.89451445,11.380009

0,9 

(0,8­52,2ănCả 2*0,9

1,5 

(1,1­2.204

1.6420,78

1,1 

(0,5­3,949,3TV99,199,1186

ĐV*0,8); 

1,1 

0,003

(0,7­

1,5); Món

Hay ăn0,08

0,6 44,20,08

1,0 

(0,9­43,91,2); 

0,51Ăn thịt mỡ*206Ăn da ĐV*507Khơng ăn Cá*399Khơng ăn Đậu*44818,1

44,

4

35,

0

39,

357618,31.223 38,9

84526,992029,378218,31.73040,41.24429,01.36631,91 (0,8­1,2); 0,84

1,3(1,1­1,4);0,001

1,5(1,3­1,7);0,000

1,6(1,4­1,8);0,00097

39,Khơng ăn trứng*445Ít ăn rau*786,8Ít ăn Trái cây*76967,401.008 32,1

1665,31.45333,92445,71,3 (1­1,7); 0,0562,41,4(1,2­1,6);0,0001.920 60,5 2.6711,4(1,2­1,6);0,000* Yếu tố xem xét

Bảng 3.16 cho thấy, phần thực hành đánh giá thói quen ăn uống  ở 

nhóm mắc tiền ĐTĐ còn chứa đựng nhiều yếu tố  nguy cơ  có  ảnh hưởng  

tới tình hình mắc tiền ĐTĐ. Phân tích mối yếu tố nguy cơ mắc tiền ĐTĐ 

cho thấy: chỉ ăn dầu có nguồn gốc từ động vật, ăn thịt khơng bỏ da, khơng/ 

ít ăn cá, khơng ăn đậu, khơng ăn/ ăn ít hơn 3 quả trứng / tuần, ít ăn rau, ít ăn 

trái cây là có liên quan tới tình trạng hiện mắc tiền ĐTĐ.

Bảng 3.17. Phân tích đa biến các yếu tố ảnh hưởng tới 

nguy cơ mắc tiền đái tháo đường

SttChỉ tiêu1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16Tăng HA17Ăn da ĐV*Đột quỵ­TBMMN

Đau thắt ngực

Tuổi > 49

Sinh>3.6kg*

RL/Mãn kinh*

Anh/CE ĐTĐ 

Khái niệm sai

K.biết nguy cơ TCBP

K.biết nguy cơ RLLP

K.biết nguy cơ đã CĐ

Khơng biết ít thể dục

K.biết b.chứng Thần kinh

K.biết b.chứng mắt

K.biết b.chứng Tim mạch

Chỉ ăn dầu/ mỡ ĐVOR; p

(đơn biến)

1,34; 0,000

2,05; 0,023

1,17; 0,02

1,8; 0,000

0,8; 0,008

1,4; 0,00

1,6; 0,006

1,3; 0,01

1,3; 0,001

1,7;0,000

2,4;0,00

1,6;0,000

1,3; 0,004

1,3; 0,03

1,2; 0,02

1,5;0,009

1.3;0,001OR*; p

(20 yếu tố) 

1,18; 0,08

1,65; 0,23

1,22; 0,024

1,76; 0,000

0,95; 0,6

0,96; 0,72

1,56; 0,006

0,96;0,68

1,11; 0,27

1,37; 0,06

1,94; 0,002

1,34; 0,09

1,05; 0,71

1,08; 0,56

0,93; 0,56

1,25; 0,25

1,1; 0,2998

18

19

20

211,15; 0,18

1,32; 0,009

Khơng ăn Đậu*

1,6; 0,000

1,1; 0,47

Khơng ăn trứng*

1,4; 0,000

1,05; 0,66

Ít ăn Trái cây*

1,4; 0,000

Bảng 3.17 phân tích đa biến các yếu tố trong mơ hình gộp được chọn 

Khơng ăn Cá*1,5; 0,000ra từ các bảng 3.11 ­ 3.15, chạy mơ hình từ 20 yếu tố rút gọn còn 5 yếu tố 

được coi là có liên quan tới tình trạng mắc tiền ĐTĐ của các đối tượng là 

có đau thắt ngực (qua hỏi), tuổi trên 49 tuổi, có anh chị em ruột mắc ĐTĐ,  

khơng biết về  nguy cơ  mắc bệnh (xét nghiệm glucose máu) và khơng ăn  

đậu với OR>1 và p<0,01.

3.1.2.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng bệnh đái tháo đường

Bảng 3.18. Mối liên quan giữa một số yếu tố bệnh kết hợp với mắc đái tháo  

đường

Bệnh kết 

hợpBình ĐTĐ

(n=211)Tăng HA

Tăng HA tối đa

Tăng HA tối thiểu

Bệnh tim mạch

Đột quỵ­TBMMN

Đau thắt ngực

Suy timn

107

85

85

103

3

98

3thường

(n=3.143)

%

n

50,7

904

40,3

624

40,3

774

48,8 1.426

1,4

23

46,5 1.318

1,4

45OR, 95%CIOR;p

%

28,8

19,9

24,6

45,4

0,7

41,9

1,42,5 (1,9­3,4); 0,000

2,7 (2,0­3,6); 0,000

2,0 (1,5­2,8); 0,000

1,1 (0,9­1,5); 033

2,0 (0,6­6,6); 0,27

1,2 (0,9­1,6); 0,2

1 (0,3­3,2); 0,9Bảng 3.18 cho thấy, THA yếu tố có liên quan tới tình trạng mắc ĐTĐ  

ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu. Tỷ lệ bị THA  ở nhóm ĐTĐ là 50,7% (tỷ lệ 

THA tối đa và THA tối thiểu đều là 40,3%) và  ở  nhóm bình thường là Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (194 trang)

×