1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Các đại số, Ideal và Môđun

A. Các đại số, Ideal và Môđun

Tải bản đầy đủ - 0trang

23. Modun trung thành: Một A modun M đƣợc gọi là trung thành (faithful) nếu a,b∈

A, ab x∈M sao cho axbx.4. Đại số nguyên thủy: Một đại số A đƣợc gọi là đại số nguyên thủy (primitive) nếu

có A-modun M bất khả qui, trung thành.

5. Đại số nửa nguyên thủy: Một đại số A đƣợc gọi là đại số nửa nguyên thủy (semi

piimitive) hay nửa đơn (semi simple) nếu có A-modun M hoàn toàn khả qui, trung thành.

6. Ideal nguyên thủy: Một idealcủa đại số A đƣợc gọi là ideal nguyên thủy nếu A/là đại số nguyên thủy.

7. Ideal chính qui: Một ideal phải

gọi là ideal phải chính qui nếucủa đại số A (khơng nhất thiết có đơn vị) đƣợc

∀x∈A. Tƣơng tự đối với ideal trái chínha∈A để x-ax∈qui.

Rõ ràng khi A là đại số có đơn vị thì mọi ideal đều chính qui.

8.Ideal tựa chính qui: Phần tử a∈A (A khơng nhất thiết có đơn vị) đƣợc gọi là tựa

chính qui phải nếu a'∈A sao cho a+ a’ + aa’ = 0. Một ideal phảicủa đại số A đƣợc gọi làideal phải tựa chính qui phải nếu ∀x∈p đều tựa chính qui phái.

Tƣơng tự đối với ideal trái tựa chính qui trái.

Khi A là đại số có đơn vị, nếu a∈A là phần tử tựa chính qui phải thì từ đẳng thức a+ a

+ aa' = 01+ a+ a + aa' = 1(1 + a)(l + a') = 11 + a khả nghịch phải.Tƣơng tự khi a∈ A là phần tử tựa chính qui trái.39. Đại số lũy linh, lũy linh địa phƣơng và nil đại số:

Xét đại số A (khơng nhất thiết có đơn vị).

A đƣợc gọi là lũy linh nếu 3m sao cho A =0.

A đƣợc gọi là lũy linh địa phƣơng nếu mọi tập con hữu hạn của nó đều sinh ra một

đại số con lũy linh.

A đƣợc gọi là nil đại số nếu mọi phần tử của nó đều lũy linh.

Một ideal của đại số A đƣợc gọi là lũy linh (lũy linh địa phƣơng, nil ideal ) nếu xem là

đại số thì nó là đại số lũy linh (lũy linh địa phƣơng, nil đại số). Hiển nhiên là mọi ideal lũy

linh đều lũy linh địa phƣơng và mọi ideal lũy linh địa phƣơng đều là nil ideal.

Các bổ đề sau là dễ thấy:

Bổ đề I.1: Đại số con và ảnh đồng cấu của một đại số lũy linh (lũy linh địa phƣơng,

nil đại số ) là đại số lũy linh (lũy linh địa phƣơng, nil dại số ).

Bổ đề I.2:Nếulà ideal của đai số A sao cho và A/là ideal lũy linh (lũy linhđịa phuong, nil ideal) thì A là đại số lũy linh (lũy linh địa phƣơng, nil đại số ).

Bổ đề I.3: Nếu1,2là các ideal lũy linh( lũy linh địa phƣơng, nil ideal ) thì1,2cũng nhƣ vậy.

Chứng minh: Đó là vì ta có đẳng cấu ( 1+

Bổ đề 1.4: Nếu {

vậy.2)/2=1/22} là họ các nil ideal ( hoặc lũy linh địa phƣơng) thì ∑cũng nhƣ4Từ bổ đề 1.4 ta suy ngay ra rằng đối vơi một đại số A bất kỳ tồn tại duy nhất một nil

ideal tối đại và nó chứa mọi nil ideal. Cũng vậy tồn tại duy nhất một ideal lũy linh địa

phƣơng tối đại và nó chứa mọi ideal lũy linh địa phƣơng Đây là cơ sở để chúng ta định nghĩa

upper nil radical và Levitzki nil radical ở chƣơng sau.

10.Đại số nguyên tố: Một đại số A đƣợc gọi là đại số nguyên tố (prime) nếu 0 là

ideal nguyên tố của A.

Các điều kiện sau đây đối với đại số A là tƣơng đƣơng:

a) A là đại số nguyên tố.

b) bAc = 0

c) Nếub = 0 hoặc c = 0.là ideal trái của A,d) Nếu p là ideal phải của A,0 thì { a∈A/ a

0 thì { a∈A/=0}=0.a =0}=0.11. Đại số nửa nguyên tố: Một đại số A đƣợc gọi là đại số nửa nguyên tố (semi

priine) nếu A khơng có ideal lũy linh khác khơng.

12. Ideal nửa nguyên tố: Một idealcủa đại số A đƣợc gọi là ideal nửa nguyên tốnến A/ là đại số nửa nguyên tố.

13. Đại số đơn: Một đại số A đƣợc gọi là đại số đơn nếu A0, A khơng có ideal nàokhác ngoài 0 và A.

Nếu A là đại số đơn. Gọi c={ c∈A/cx=xc ∀x∈A } là tâm của A thì C là trƣờng và A

có thể xem là đại số trên C.

Ta xét trƣờng hợp đặc biệt khi K là một trƣờng. Nếu tâm C của A là C = K1 thì ta nói

rằng A là đại số tâm đơn trên trƣờng K.

Giả sử E là đại số trên trƣờng K chứa các đại số con A và B sao

cho ab =ba ∀a ∈A, b∈B; E sinh bởi A và B và nếu a1 a2…ar là K độc lập5thì từ ∑= 0 đối với bi∈B suy ra mọi bi=0. Khi đó ánh xạ: a bab là một đẳng cấuđại số. Do vậy trong trƣờng hợp này và khi A , B hữu hạn chiều thì [E:K]=[A:K][B:K].

14. Tích trực tiếp con: Giả sử { A } là một họ các đại số, xét ∏là tích trực tiếpcủa họ các đại số trên. Một đại số con A của ∏đƣợc gọi là một tích trực liếp con của họ{Alà tồn cấu.} nếu hạn chế trên A của mỗi phép chiếuKhi A là tích trực tiếp con của { A}, ta gọi B= Ker(|A) thì A/BA= 0. Ngƣợc lại, giả sử A là một đại số bất kỳ và { B } là họ các iđeal trong A sao cho= 0. Khi đó A sẽ đẳng cấu với tích trực tiếp con của họ {A } trong đó A= A/B .Liên quan giữa các đại nửa nguyên thủy và nguyên thủy ta có :

Bổ đề I.5: Một đại số là nửa nguyên thủy khi và chỉ khi nó là tích trực tiếp con của

các đại số nguyên thủy.

15.Bổ đề Schur: Nếu M là A-modun bất khả qui thì A’ = End AM là một đại số chia

đƣợc.

16.Định lý về trù mật: Giả sử V là không gian vector. Một tập hợp các phép biến đổi

tuyến tính trên V đƣợc gọi là trù mật nếu với mọi hệ độc lập tuyến tính {x1, x2, …., xn}mọi hệ {y1, y2, …,yn} V đều tồn tại phép biến đổi tuyến tính a của tập trên sao cho axi = yi ∀

i, 1.6Định lý: Mọi đại số nguyên thủy đều đẳng cấu với một đại số trù mật của các phép

biến đổi tuyến tính của một không gian vector trên đại số chia đƣợc.

Giả sử X và Y là các tập hợp. Y X là tập các ánh xạ từ X vào Y.

Với mỗi tập hữu hạn { xi } của X và với mỗi ánh xạ f: XY ta xét tập {g ∈YX /gxi = fxi ∀i }. Trên YX xác định tôpô (gọi là tôpô hữu hạn) mà hệ cơ sở các tập mở bao gồm các tập hợp

đƣợc xác định nhƣ trên. Đặc biệt X=Y=V với V là không gian vector trên đại số chia đƣợcthì EndV là khơng gian con đóng của V và một tập các phép biến đổi tuyến tính trên Vmà trù mật theo nghĩa trên thì cũng trù mật theo nghĩa tơpơ. Các phép tốn của khơng gian

vector V là các ánh xạ liên tục.B. Các đồng nhất thức

1) Đại số tự do với tệp đếm đƣợc các phần tử sinh:

Giả sử X là vị nhóm tự do sinh bởi một tập đếm đƣợc các phần tử x1 , x2GọiK[X] là đại số vị nhóm của X trên K. Nó đƣợc gọi là đại số tự do với tập đếm đƣợc các phần

tử sinh. X đƣợc nhúng vào K[X] và phép nhúng nhƣng i: X

là một đại số bất kỳ và ánh xạ : XK[X] có tính phổ dụng: Với AA luôn tồn tại duy nhất đồng cấu : K[X] A sao choi=

2. Đồng nhất thức:

Nếu f ∈ K[X] thì f∈K{x1 x2,... ,xm } với K{x1,x2….. xm }là đại số con sinh bởi

tập hữu hạn { x1, x2, . . . , xm} với m nào đó. Do đó ta viết f = f(x1 x2, ..., xm).7Nếu f = f(x1, x2, . . . , xm ) ∈ K[X] và A là một đại số thì ∀a1,a2….am ∈A, xét

ánh xạ: XA mà xiai sẽ tồn tại duy nhất đồng cấu: K[X]A. Ta gọi ảnh của f quađồng cấu này là f(a1, a2,..., am ).

Định nghĩa: Nếu f(a1, a2,... ,am) = 0 ∀ a1, a2,..., am ∈ A thì ta nói rằng f là một đồng

nhất thức trên A trên tập các phép thế của n phần tử.

3) Đa thức chuẩn tắc: Đa thức chuẩn tắc bậc n là đa thức:Trên tập các phép thế của n phần tử.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Các đại số, Ideal và Môđun

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×