1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

4 K lý thuyết của phân lá kim cương thực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (629.01 KB, 64 trang )


Trong đó t  t  rx2  y 2

xyz

 r2

2

2

2

x y z

x2  y2  z 22,yz

xz

x  e s  x  r 2

, y  es  y  r 2

và z  z .

2

2

2

2 

x

y

z

x

y

z3.4.2 Dãy mở rộng lặp của C  (V , F )Xét các đa tạp con sau đây của V :

V1  {(t , x, y , z )  V : z  0}     2  

W1  V \ V1    ( 2 )

V2  {(t , x, y, z )  W1 : xy  0}      

W2  W1 \ V2    (   {0}  {0}   )Ta kiểm tra tác động  bảo toàn các đa tạp con này, thật vậy:

(i) Trường hợp z  0  z  0 , nên  bảo toàn V1 và W1 .

(ii) Trường hợp xy  0  x . y  xy  0 , nên  bảo toàn V2 và W2 .

Gọi i1 , i2 là các ánh xạ nhúng và 1 , 2 là các phép thu hẹp như sau:

i1 : C0 (V1 )  C0 (V ) ,

i2 : C0 (V2 )  C0 (W1 ) ,1 : C0 (V )  C0 (W1 ) ,

2 : C0 (W1 )  C0 (W2 ) .

Ở đó các hàm của C0 (V1 ) (tương ứng C0 (V2 ) ) mở rộng thành hàm của C0 (V )

(tương ứng C0 (W1 ) ) bằng cách lấy giá trị bằng khơng bên ngồi V1 (tương ứng V2 ).

Hơn nữa i1 , i2 , 1 , 2 là các đồng cấu   đẳng biến và ta có các dãy khớp  đẳng biến:

i1

1

0  C0 (V1 ) 

 C0 (V ) 

 C0 (W1 )  0i2

2

0  C0 (V2 ) 

 C0 (W1 ) 

 C0 (W2 )  0Ta ký hiệu (V1 , F1 ), (W1 , F1 ), (V2 , F2 ) và (W2 , F2 ) theo thứ tự là thu hẹp của phân

lá (V , F ) trên V1 ,W1 ,V2 và W2 . Khi đó ta có định lí sau:Định lí (xem [9, tr.230]). C  (V , F ) nhúng được một cách chính tắc vào dãy mở

rộng lặp hai tầng như sau:

ˆi1

1

0  J1 

 C  (V , F ) 

 B1  0ˆˆi2

2

0  J 2 

 B1 

 B2  0ˆ( 1 )

( 2 )Trong đó J1  C  (V1 , F1 )  C0 (V1 )   2  C0 (   )  k

J 2  C  (V2 , F2 )  C0 (V2 )   2  C0 (    )  k

B1  C  (W1 , F1 )  C0 (W1 )   2

B2  C  (W2 , F2 )  C0 (W2 )   2

C  (V , F )  C0 (V )   23.4.3 Hệ bất biến chỉ số của C  (V , F )Các mở rộng ( i ) (i  1, 2) xác định tương ứng các phần tử  i (i  1, 2) của cácKK  nhóm Ext ( Bi , J i ) (i  1, 2) . Cặp { 1 ,  2 } chính là hệ bất biến chỉ số của C  (V , F )

và nó xác định kiểu ổn định của C  (V , F ) . Theo [9] ta có:Định lí (xem [9, tr.231  237]). (i)  1  (1 1) trong nhóm Ext ( B1 , J1 )   2 .

1

 1 0 0

 1 1 0 0 

 trong nhóm Ext ( B , J )  Hom( 4 ,  4 ) .

(ii)  2  

2 2

 0

1 1 0 

1 1 

 0 0KẾT LUẬNMột trong những đóng góp quý báu của Alain Connes cho ngành Hình học phân

lá là cơng trình xây dựng *  đại số liên kết với phân lá. Chính *  đại số này đã làm

cho K  lý thuyết trở thành một công cụ thực sự hữu dụng trong nghiên cứu tôpô phân

lá. Như ban đầu, chúng tôi đặt mục tiêu trong luận văn này là vạch rõ con đường tính

K  lý thuyết đối với phân lá, đồng thời tích lũy được những khái niệm cơ bản và mộtsố thao tác tính tốn nhất định.

Với định hướng đó, nội dung chính mà chúng tơi đã hồn thành ở chương 3 là

tìm hiểu được K  lý thuyết của một số phân lá như các thành phần Reeb, vài phân lá

đơn giản trên 2 và phân lá kim cương thực. Trong đó trọng tâm được đặt vào trường

hợp các thành phần Reeb, và chúng tôi nghĩ rằng chúng là những ví dụ thực sự tốt cho

các độc giả bước đầu đi vào con đường thú vị và gian khó này. Để tiện theo dõi vấn đề,

chúng tơi đã chuẩn bị các kiến thức liên quan ở hai chương 1 và 2, với phạm vi và mức

độ phù hợp với mục tiêu ở chương 3. Dựa vào những nền tảng quan trọng này, chúng

tôi sẽ tiếp tục cố gắng và hy vọng có thể tự giải quyết được K  lý thuyết cho nhiều

phân lá hơn, đặc biệt là các phân lá còn mở.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt1. Lê Anh Vũ (1990), Không gian phân lá tạo bởi các K  quĩ đạo chiều cực đại củalớp nhóm Lie MD 4 , Luận án Tiến sĩ Toán học, Viện Toán học Việt Nam.

Tiếng Anh2. Alain Connes (1981), “An Analogue of the Thom Isomorphism for Crossed Products

of a *  Algebra by an Action of  ”, Advances in Mathematics, 39(2), pp.31-55.

3. Alain Connes, A Survey of Foliations and Operator Algebras.

4. Alain Connes, Noncommutative Geometry.

5. Allen Hatcher (2003), Vector Bundles and K  Theory.

6. Anne Marie Torpe (1984), “ K  Theory for the Leaf Space of Foliations by Reeb

Components”, Journal of Functional Analysis, 61(1), pp.1-116.

7. Kasparov G.G. (1981), “The OperatorK  Funtor and Extensions of*  Algebras”, Math. USSR Izv, 16(3), pp. 513-572.8. Le Anh Vu (1990), “On the Foliations Formed by the Generic K  Orbits ofMD 4  Groups”, Acta Mathematica Vietnamica, 15(2), pp.39-55.

9. Le Anh Vu (1990), “On the Structure of the *  Algebra of the Foliation Formed

by the K  Orbits of Maximal Dimension of the Real Diamond Group”, Journalof Operator Theory, 24, pp.227-238.

10. Murphy J.G. (1990), *  Algebras and Operator Theory, Academic Press, New

York.

11. Pierre Molino (1988), Riemannian Foliations, Birkhäuser, Boston Basel.

12. Taylor J.L. (1975), “Banach Algebras and Topology”, Algebras in Analysis,

Academic Press, New York.CHỈ MỤCADÁnh xạ đối hợp 7, 8, 29Dạng vi phân ngồi 19Ánh xạ holonomy 25Dãy hợp thành chính tắc 51, 52, 56Ánh xạ nhúng 14, 16, 58Dãy khớp 6 thành phần 15, 31, 42, 52BDãy khớp Mayer  Vietoris 16, 52, 56Bản đồ địa phương 29Dãy khớp ngắn (chẻ ra) 10, 15, 16Bản đồ phân lá 23Dãy mở rộng lặp 32, 58, 59Bảo hòa 20, 30, 37, 52Dòng (flow) 35Bất biến Busby 17Đa tạp con tích phân 20Bất biến chỉ số 17, 59Đa tạp phân lá 20Bất biến đồng luân 13, 39Đa tạp vi phân 19Bất biến tịnh tiến 35Đại số Banach 7Biến đổi Fourier 40Đại số đa nhân tử (ngoài) 16Biến đổi sơ cấp 13Đại số Lie 57Biểu diễn hiệp biến 9Đẳng biến 9, 10, 36, 37, 58Biểu diễn unita 9Đẳng biến borel 24Bình phương khả tích 29Đẳng cấu nhóm 13

Đẳng cấu Thom  Connes 13, 40, 41, 50C

  đại số 7, 9, 11, 27, 49

*Chỉ số 18, 59

Chuẩn 9, 11, 14

Chuẩn toán tử 8

Co rút được 14, 15

Compact hóa một điểm 14Định hướng hồnh 35, 51

Đồ thị của phân lá 27, 30, 57

Độ đo Haar trái 9

Độ đo hoành 24

* Đồng cấu 7, 9, 15, 30, 39Đồng cấu đối ngẫu 9

Đồng cấu không 14, 42Đồng cấu nối 15, 42, 54, 56K 0  nhóm 13, 39, 41Đồng luân 14, 40K1  nhóm 13, 39, 41Đơn liên 26, 36, 57Khả nghịch 40, 44Đơn vị 12, 14Khả tách 8Đơn vị xấp xĩ 8, 17Khả tích 19, 21EKhơng gian các nửa mật độ 28, 29Etale  ánh xạ 25Không gian định chuẩn 29GKhông gian Hausdorff compact 8, 13Giá 29, 44Không gian Hilbert 8, 9, 29HKhông gian lá 22, 23Hạch 17

Hàm liên tục 8, 11, 16, 47

Hàm tử 13

Hạt nhân 48Kiểu ổn định 18, 32

Kiểu tôpô phân lá 22, 29KK  nhóm 17, 32, 56, 59LHấp thụ 18, 32, 50, 53Lá 20, 23, 27Hiệp biến 13Lá compact ổn định 35, 51Holonomy 24, 27, 29Lá đóng 34Hữu hạn sinh 11I

Ideal 19, 31, 37, 38K

k  dạng tuyến tính đan 28K –lý thuyết 10, 31, 36, 51, 52, 54K –lý thuyết của phân lá 34, 57

K –nhóm 11, 39* Liên tục mạnh 49Loop 25, 42, 44, 47

Lớp đồng luân 25M

Ma trận đơn vị 13

Mầm 25, 26

Môđun 11

Môđun xạ ảnh 11, 13NPhân thớ tiếp xúc 11, 19Nghịch ảnh 48Phân thớ véctơ 11Nhát cắt 11Phần bù 38Nhóm 12Phần tử sinh 39, 40, 45, 50, 54Nhóm aben 12Phần tử unita 12Nhóm aben tự do 17, 32Phép chiếu 12, 22, 40, 43, 44, 47Nhóm con chuẩn tắc 13, 17Phép dìm 27Nhóm Grothendieck 12,13Phép đồng phơi 22Nhóm holonomy 26Phép ngập 25, 29, 37Nhóm kim cương thực 57Phỏng nhóm holonomy 26Nhóm Lie 9, 13, 24, 32Phủ 25Nhóm Lie trung bình hóa 14, 32, 38Phủ holonomy 29Nửa khớp 30Phức *  đại số 31Nửa mật độ 27QPQuan hệ tương đương 22Phạm trù 13Quĩ đạo 24, 57Phân bố 19SPhân lá 19, 22, 44Song ánh Borel 24Phân lá cho bởi phân thớ 23, 29Số vòng quay 42, 44, 49Phân lá cho bởi tác động nhóm 23, 36Sơ đồ giao hốn 10, 14Phân lá đo được 24TPhân lá kim cương thực 32, 57

Phân lá Kronecker 19, 22, 26

Phân thớ các nửa mật độ 27

Phân thớ con 19

Phân thớ đối tiếp xúc 11Tác động liên tục 9, 12

Tấm 19, 24

Tầm thường 28

Tập Borel 24

Tập con hoành 20, 24, 26, 28Tập con mở đơn 19, 25Tổng trực tiếp 17, 56Tập hoành Borel 24, 25Tôpô thương 23Tập mở 22, 31, 52Triệt tiêu 19Tập thương 12Triệt tiêu ở vơ cùng 8Thành phần Reeb bảo tồn hướng 35Trụ phân lá 34Thành phần Reeb đảo hướng 35, 40, 50Trường véctơ 20Thớ 11, 19, 23Trượt dọc các lá 25Tích chập 29, 38, 44Tương đương Morita 34Tích thớ 7, 10, 16, 33, 53Tương đương unita 18, 32, 50, 52Tích xiên 7, 9, 34VTính chất phổ dụng 10Vết 41Tọa độ dòng 38, 48Vết đối ngẫu 41Tốn tử bị chặn 8, 29Vi phơi 25, 35, 38, 44Tốn tử compact 8, 29, 37Vi phơi địa phương 26Tốn tử Fredholm 47, 48Vị nhóm aben 12Tốn tử phụ hợp 8XTốn tử tích phân 48

Tốn tử trơn 29

Tốn tử unita 17Xích tập mở đơn 25

Xuyến 21, 34Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (64 trang)

×