1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Tính cấp thiết của đề tài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 152 trang )


sánh; phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp hồi quy.

3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn

Luận văn đi sâu phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; đánh gía 

thực trạng cơng tác quản lý thuế  GTGT đối với các DNNVV trên địa bàn thành 

phố  Huế, trong đó đi sâu vào việc xác định và đánh giá mức độ  ảnh hưởng của  

các nhân tố ảnh hưởng đến q trình quản lý thuế GTGT.

Luận văn đã kiến nghị, đồng thời đề  xuất những giải pháp mang tính vi 

mơ, có tính cấp bách nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT.DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắtNghĩaCB:Cán bộCBCC:Cán bộ cơng chứcCQT:Cơ quan thuếCTCP:Cơng ty cổ phầnCT TNHH:Cơng ty trách nhiệm hữu hạnCSKD:Cơ sở kinh doanhDNTN:Doanh nghiệp tư nhânDN:Doanh nghiệpDNNVV:Doanh nghiệp nhỏ và vừaGDP:(Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc GTGT:Gía trị gia tăngHĐND:Hội đồng nhân dânHHDV:Hàng hóa dịch vụHTX:Hợp tác xãHTKK:Hỗ trợ kê khainộiivKBNN:Kho bạc nhà nướcKHĐTKế hoạch đầu tưKK­KTT­TH:Kê khai­ kế tốn thuế­ tin họcNNT:Người nộp thuếNSNN:Ngân sách nhà nướcQLN­CCNT:Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuếQLN:Quản lý nợQLT:Quản lý thuếSXKD:Sản xuất kinh doanhTTHT:Tun truyền hỗ trợDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Số hiệuTênTrang  Trang

Bảng 2.1: Tình hình bố trí lao động của Chi cục thuế thành phố Huế.......................46

giai đoạn 2009 – 2011...............................................................................................46

Bảng 2.2: Số lượng DNNVV đóng trên địa bàn thành phố Huế................................48

giai đoạn 2009 – 2011...............................................................................................48

Bảng 2.3: Tình hình doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp MST) và kê khai thuế tại Chi 

cục thuế thành phố Huế giai đoạn 2009 – 2011.....................................49

Bảng 2.4: Tình hình nộp thuế GTGT của các DN nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thành 

phố Huế giai đoạn 2009­2011...............................................................50

Bảng 2.5: Kết quả cơng tác tun truyền ­ hỗ trợ NNT giai đoạn 2009­2011............51vBảng 2.6: Tình hình hồn thuế GTGT của doanh nghiệp giai đoạn 2009­2011..........51

Bảng 2.7: Kết quả cơng tác kiểm tra hồ sơ thuế GTGT tại trụ sở cơ quan thuế.......53

giai đoạn 2009­2011.................................................................................................53

Bảng 2.8: Tình hình kiểm tra thuế GTGT tại trụ sở DN giai đoạn 2009­2011...........54

Bảng 2.9: Tình hình nợ thuế GTGT của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2009­

2011......................................................................................................55

Bảng 2.10: Thơng tin mẫu khảo sát về CBCC thuế..................................................58

Bảng 2.11: Thơng tin mẫu khảo sát về các DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế

..............................................................................................................60

Bảng 2.12: Đánh giá chung của DN và CBCC về cơng tác quản lý thuế GTGT........65

Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá của DN về sự phù hợp đối với cơng tác đăng ký,...........67

kê khai, nộp thuế......................................................................................................67

Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá của DN về sự hài lòng đối với cơng tác tun truyền.....68

­ hỗ trợ người nộp thuế............................................................................................68

Bảng 2.15: Ý kiến đánh giá của DN về sự phù hợp đối với cơng tác........................71

kiểm tra thuế, hồn thuế...........................................................................................71

Bảng 2.16: Ý kiến đánh giá của DN về sự phù hợp đối với cơng tác........................72

quản lý nợ thuế........................................................................................................72

Bảng 2.17: Ý kiến đánh giá của DN về sự hợp lý của thủ tục, chính sách thuế GTGT  

..............................................................................................................73

Bảng 2.18: Ý kiến đánh giá CBCC thuế về sự phù hợp đối với cơng tác..................75

đăng ký, kê khai, nộp thuế........................................................................................75

Bảng 2.19: Ý kiến đánh giá CBCC thuế về sự hài lòng đối với cơng tác...................77

tun truyền ­ hỗ trợ người nộp thuế.......................................................................77

Bảng 2.20 : Ý kiến đánh giá CBCC thuế về sự phù hợp của cơng tác.......................79

kiểm tra thuế, hồn thuế...........................................................................................79

Bảng 2.21: Ý kiến của CBCC thuế về sự phù hợp đối với cơng tác quản lý nợ thuế80

Bảng 2.22: Ý kiến đánh giá CBCC thuế về sự hợp lý của thủ tục, chính sách thuế. .81viBảng 2.23 : Kết quả phân tích nhân tố của CBCC thuế và các DN nhỏ và vừa.........84

Bảng 2.24: Kết quả phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác..............86

quản lý thuế GTGT theo phương pháp Enter............................................................86

Bảng 2.25:  Kết quả R­Square của mơ hình hồi quy tương quan theo phương pháp 

Enter......................................................................................................88viiDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒSố hiệuTênTrang  Trang

Sơ đồ 1.1. Quy trình quản lý thuế theo chức năng.....................................................25

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy Chi cục thuế thành phố Huế.........................................42viiiMỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................i

Tơi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, 

chính xác và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào, mọi sự giúp 

đỡ cho việc hồn thành luận văn này đã được cảm ơn..............................i

Tơi xin cam đoan rằng, các thơng tin trích dẫn sử dụng trong luận văn đã được chỉ rõ 

nguồn gốc................................................................................................i

Huế, tháng 11 năm 2012..............................................................................................i

      Người cam đoan....................................................................................................i

          Trần Anh Hùng..................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................ii

Luận văn là kết quả của q trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm trong 

cơng tác thực tiễn cũng như sự nỗ lực, cố gắng của bản thân.................ii

Đạt được kết quả này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến q thầy, cơ giáo 

trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi. Đặc biệt, 

tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Cơ giáo PGS.TS. Phan Thị 

Minh Lý là người trực tiếp hướng dẫn khoa học và đã dày cơng giúp đỡ 

tơi trong suốt q trình nghiên cứu và hồn thành luận văn.......................iiixTơi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán bộ cơng chức Chi cục thuế thành 

phố Huế; phòng thống kê thành phố Huế và các doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố Huế đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn.

...............................................................................................................ii

Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, khích lệ tơi trong suốt q 

trình học tập và hồn thành luận văn........................................................ii

Mặc dù bản thân đã rất cố gắng nhưng luận văn khơng tránh khỏi những hạn chế và 

thiếu sót. Tơi mong nhận được sự góp ý chân thành của q thầy, q cơ 

giáo; đồng chí và đồng nghiệp để luận văn được hồn thiện hơn............ii

Xin chân thành cảm ơn!.............................................................................................ii

 Tác giả luận văn........................................................................................................ii

 Trần Anh Hùng.........................................................................................................ii

TĨM LƯỢC LUẬN VĂN........................................................................................iii

Họ và tên học viên: Trần Anh Hùng..........................................................................iii

Chun ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2010­2012........................................iii

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thị Minh Lý..........................................iii

Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế...................................................iii

1.Tính cấp thiết của đề tài........................................................................................iii

Thuế là một bộ phận của cải xã hội được tập trung vào quỹ NSNN.........................iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT............................................................................iv

Viết tắt Nghĩa...........................................................................................................iv

 CB: Cán bộ...............................................................................................................iv

 CBCC: Cán bộ cơng chức.........................................................................................iv

 CQT: Cơ quan thuế .................................................................................................iv

 CTCP: Cơng ty cổ phần............................................................................................iv

 CT TNHH: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn.................................................................iv

 CSKD: Cơ sở kinh doanh..........................................................................................ivx DNTN: Doanh nghiệp tư nhân..................................................................................iv

 DN: Doanh nghiệp...................................................................................................iv

 DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa ........................................................................iv

 GDP: (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội.......................................iv

 GTGT: Gía trị gia tăng..............................................................................................iv

 HĐND: Hội đồng nhân dân......................................................................................iv

 HHDV: Hàng hóa dịch vụ.........................................................................................iv

 HTX: Hợp tác xã......................................................................................................iv

 HTKK: Hỗ trợ kê khai..............................................................................................iv

 KBNN: Kho bạc nhà nước........................................................................................v

 KHĐT Kế hoạch đầu tư...........................................................................................v

 KK­KTT­TH: Kê khai­ kế tốn thuế­ tin học.............................................................v

 NNT: Người nộp thuế...............................................................................................v

 NSNN: Ngân sách nhà nước......................................................................................v

 QLN­CCNT: Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế........................................................v

 QLN: Quản lý nợ .....................................................................................................v

 QLT: Quản lý thuế....................................................................................................v

 SXKD: Sản xuất kinh doanh......................................................................................v

 TTHT: Tun truyền hỗ trợ.......................................................................................v

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................v

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.....................................................................................viii

MỤC LỤC ix

PHẦN I. 1MỞ ĐẦU 1

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..........................................................................3

4.5. Phương pháp chun gia và chun khảo.............................................................4

PHẦN II.  5

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.......................................................................................5xiCHƯƠNG 1..............................................................................................................5

TỔNG QUAN VỀ THUẾ, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ.......................................5

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ 

VÀ VỪA................................................................................................5

1.3.1 Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa........................................19

Nhóm tuổi từ 22 đến 35 tuổi chiếm tỉ trọng nhỏ (10%), chủ yếu là các cán bộ trẻ mới 

được tuyển dụng các năm 2009 và 2010. Nhóm này sẽ là lực lượng nồng 

cốt của Chi cục trong tương lai bởi trẻ tuổi và ham học hỏi nên sẽ đáp 

ứng được các u cầu trước mắt và lâu dài của ngành thuế...................57

Trong tồn thể cán bộ của Chi cục thuế thì có 13 người từ 50 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ 

15,7% chủ yếu làm cơng tác văn phòng. Hiện tại thì đây là những cán bộ 

rất giàu nhiệt huyết, am hiểu sâu về chun mơn nghiệp vụ và đóng góp 

rất nhiều cơng sức cho cơng tác quản lý thuế của Chi cục.....................58

Giới tính58Trong tổng số 83 cán bộ phản hồi phỏng vấn thì nam chiếm 51,8% với 40 người và 

nữ là 40 người chiếm 48,2%. ................................................................58

Trình độ học vấn......................................................................................................58

Cán bộ có bằng đại học là 40 người chiếm 48,2% , cao đẳng là 10 người chiếm 12%, 

trung cấp là 30 người chiếm 36,1% và sau đại học chiếm 3.7% với 3 

người....................................................................................................58

Bộ phận cơng tác......................................................................................................58

Chúng tơi tiến hành khảo sát cán bộ của văn phòng Chi cục với 100 phiếu, tuy nhiên 

có 17 phiếu khơng phản hồi hoặc có phản hồi nhưng khơng hợp lệ. 

Trong 83 phiếu hợp lệ bao gồm: 30 cán bộ ở bộ phận kiểm tra, 5 cán bộ 

ở bộ phận Tun truyền ­ hỗ trợ NNT, 15 cán bộ ở bộ phận Kê khai ­ kế 

tốn thuế & Tin học, 7 cán bộ ở bộ phận Quản lý thu nợ & cưỡng chế 

nợ. Những bộ phận này là những bộ phận chức năng có tác động lớn đến 

cơng tác quản lý thuế và còn lại 26 cán bộ ở các bộ phận khác..............58xiiSố năm cơng tác.......................................................................................................59

Đa số cán bộ ở Chi cục đã cơng tác ở đây khá lâu, với 13 CB cơng tác trên 15 năm, 40 

cán bộ cơng tác từ 10 đến 15 năm, 20 cán bộ cơng tác từ 5 đến 10 năm và 

cơng tác dưới 5 năm có 10 cán bộ. Nhìn chung số năm cơng tác cũng ảnh 

hưởng khá lớn đến chun mơn nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm trong 

việc giải quyết các sự vụ, sự việc phát sinh hàng ngày ở cơ quan thuế..59

2.4.3.2. Thơng tin về các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế.........59

Loại hình 59

Phần lớn DN được khảo sát thuộc loại hình DNTN chiếm 56% vơi 70 DN đây là loại 

hình kinh doanh chủ yếu trên địa bàn thành phố Huế, cơng ty TNHH có 40 

chiếm 32%, cơng ty CP là 10 chiếm 8% và cuối cùng là Hợp tác xã chiếm 

4% với 5 đơn vị.  ..................................................................................59

Ngành nghề kinh doanh............................................................................................60

Các DN trên địa bàn kinh doanh khá đa dạng ngành nghề từ sản xuất, thương mại, 

dịch vụ và nhiều ngành nghề khác như xây dựng, vận tải... Mỗi ngành 

nghề có từng đặc thù riêng nên đòi hỏi các DN phải có đội ngũ kế tốn có 

trình độ chun mơn tốt để có thể đảm bảo cơng tác kê khai và quyết 

tốn thuế một cách tốt nhất. Trong số 125 doanh nghiệp khảo sát có 25 

DN thuộc ngành sản xuất, 55 DN thuộc ngành thương mại, 30 DN thuộc 

ngành dịch vụ và 15 DN thuộc ngành khác.............................................60

Quy mơ vốn.............................................................................................................60

Các DN kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế là những DN nhỏ và vừa, nguồn vốn 

phần lớn dưới 3 tỷ đồng. Cụ thể trong 125 DN khảo sát thì DN có quy 

mơ vốn dưới 1 tỷ đồng chiếm 40%, 56% DN với quy mơ vốn từ 1 đến 3 

tỷ đồng và số DN có nguồn vốn trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ chiếm 4 %......60

Quy mơ vốn của DN cũng là một trong những nhân tố quyết định đến năng lực và 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó cũng ảnh hưởng đến số thuế phải 

nộp của các DN.....................................................................................60xiiiSử dụng phần mềm kế tốn.....................................................................................60

Trong tổng số 125 DN có phản hồi hợp lệ thì chỉ có 25 DN sử dụng phần mềm kế 

tốn trong cơng tác kê khai thuế chiếm 20%. Còn 100 DN khơng sử dụng 

phần mềm kế tốn chiếm 80%. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến việc 

các DN chấp hành quy định về kê khai, nộp thuế và kế tốn thuế GTGT.

..............................................................................................................60

Trong phần này, chúng tơi tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số của 

từng nhân tố tác động đến cơng tác quản lý thuế GTGT đối với các DN 

nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế. Để thực hiện điều này, chúng tơi 

xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính bội, trong đó, biến độc lập là những 

yếu tố: Cơng tác đăng ký, kê khai, nộp thuế; Cơng tác tun truyền ­ hỗ 

trợ hợ NNT; Cơng tác kiểm tra, hồn thuế; Cơng tác quản lý nợ thuế; 

Thủ tục, chính sách thuế và biến phụ thuộc là đánh giá sự phù hợp của 

cơng tác quản lý thuế GTGT. Mơ hình hồi quy có dạng:........................85

2.6. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT 

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HUẾ...............................................................................89

2.6.1. Cơng tác đăng ký, kê khai, nộp thuế.................................................................89

 Theo quy định hiện nay việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh do phòng đăng ký 

kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh cấp, còn cấp mã số thuế do 

Cục thuế tỉnh cấp, chưa phân cấp cho Chi cục thuế cấp mã số thuế, cho 

nên gây khó khăn trong cơng tác quản lý các DN mới thành lập. ............90

2.6.2. Cơng tác tun truyền ­ hỗ trợ người nộp thuế................................................90

2.6.3. Cơng tác kiểm tra, hồn thuế GTGT................................................................91

2.6.4. Cơng tác quản lý nợ thuế................................................................................91

2.6.5. Cơng tác thủ tục, chính sách thuế....................................................................92

Hệ thống pháp luật ban hành chưa được thống nhất giữa các cơ quan, ban ngành còn 

nhiều bất cập, thiếu tính cụ thể gây khó khăn, trở ngại trong q trình xivXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (152 trang)

×