1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Trong phần này, chúng tôi tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số của từng nhân tố tác động đến công tác quản lý thuế GTGT đối với các DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế. Để thực hiện điều này, chúng tôi xây dựng mô hình hồi quy tuyế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 152 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (152 trang)

×