1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (356.38 KB, 26 trang )


19

bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị-xã hội, góp phần phần phát

triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác

thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội các cấp để thực

hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đáp ứng

yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành

chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham

gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; mở rộng hợp tác quốc

tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa

hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3.1.2 Quan điểm chung về phát triển bảo hiểm xã hội tự

nguyện đối với người lao động

Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước

ta, là một trụ cột cơ bản trong hệ thống ASXH của đất nước. Nghị

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ

"Từng bước mở rộng vững chắc hệ thống BHXH và ASXH. Tiến tới

áp dụng chế độ BHXH cho mọi NLĐ, mọi tầng lớp nhân dân".

3.1.3 Mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho

NLĐ tại huyện Tây Giang

Mục tiêu phát triển BHXH TN cho NLĐ là đảm bảo quyền lợi

tham gia BHXH cho mọi NLĐ khi có nhu cầu trừ những người đã

tham gia BHXH BB, xây dựng các chính sách phù hợp, tăng cường

mạnh hơn nữa về chất lượng các dịch vụ triển khai thực hiện nghiệp

vụ hoạt động BHXH TN, tăng cường phát triển nhanh đối tượng lao

động tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu tăng 20% số NLĐ tham20

gia BHXH TN theo Nghị quyết của huyện và BHXH tỉnh Quảng

Nam đề ra.

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG

3.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách

a. Giải pháp hồn thiện văn bản pháp lý về BHXHTN

b. Hồn thiện chính sách tăng cường BHXH TN cho người

dân

c. Tăng cường hỗ trợ của Nhà nước

d. Nâng cao năng lực quản lý ngành BHXH

e. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội

ngũ cán bộ làm cơng tác bảo hiểm xã hội

3.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện

a. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về

BHXHTN cho người dân.

b. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và mở rộng mạng lưới làm

công tác BHXH tự nguyện cho người lao động ở các cấp.

c. Giải pháp đổi mới quy trình đăng ký đóng và tổ chức quản

lý thu phí BHXH TN.

d. Tăng cường mở rộng đối tượng người dân tham gia

BHXH TN.

3.2.3. Giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT

Đẩy mạnh việc áp dụng CNTT vào mọi mặt hoạt động trong

BHXHTN là điều rất cần thiết vì nó sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động

của ngành, việc thu, chi, giải quyết hồ sơ hưởng BHXHTN đối với

nơng dân sẽ khơng còn mang tính thủ cơng, tất cả được kiểm tra đối

chiếu rất nhanh và chính xác. Mọi sự thay đổi về bản thân người

tham gia BHXH sẽ được cập nhật thường xuyên và tự động, tránh sự21

thiệt thòi cho người tham gia, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý

của cơ quan BHXH Tỉnh. Các giải pháp chủ yếu cần thực hiện là:

3.2.4. Giải pháp được thực hiện bởi đối tượng thụ hưởng

Các cấp, các ngành mà đặc biệt là cơ quan BHXH huyện và

Hội nông dân huỵên cần phải phối hợp thật tốt để tác động đến người

dân trong việc thực hiện chính sách BHXH TN; Bởi vì, người dân

trên địa bàn huyện là người trực tiếp thụ hưởng chính sách BHXH

TN khi rủi ro, về già.

Cho nên người dân cần phải ý thức được rằng tham gia BHXH

TN là lợi ích tương lai của chính mình. Các chương trình BHXH TN

hiện nay được nhà nước thiết kế, xây dựng và thực thi đều vì mục

đích ASXH của người lao động, khơng vì mục tiêu sinh lợi cho nhà

nước.

3.3. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC THI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ BHXH TỰ NGUYỆN CHO NGƯỜI DÂN

3.3.1. Nhóm điều kiện về pháp lý

Đây là điều kiện liên quan trực tiếp đến việc ban hành, thực

hiện các chế độ chính sách và sự quản lý của nhà nước đối với các

loại hình BHXH. Vì vậy vậy, các chế độ BHXH chẳng những cần

được thể chế hố thành luật BHXH mà còn cần được thể chế hố

trong các luật có liên quan với luật BHXH, Nghị định, Thông tư..

Nhằm tạo thành khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ" để bảo vệ quyền

lợi và điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc ban hành và thực

hiện chính sách BHXHTN.

3.3.2. Nhóm điều kiện về kinh tế

Điều kiện kinh tế là điều kiện tiên quyết và trực tiếp để NLĐ

có thể tham gia BHXH TN được hay khơng. Vì vậy, điều kiện kinh tế

cho việc ban hành và thực hiện loại hình BHXH TN chính là việc22

giải bài toán về tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phân phối

thu nhập trong nền kinh tế nói chung và trong từng gia đình người lao

động nói riêng, sao cho có hiệu quả và thiết thực. người nông dân chỉ

khi nào đảm bảo được mức sống của mình và gia đình mình từ trung

bình và khá trở lên, có tích luỹ mới có thể có phần dư ra để tham gia

đóng góp vào quỹ BHXH TN.

UBND tỉnh, huyện cần có chính sách xóa đói, giảm nghèo,

chính sách việc làm cho nông dân, hỗ trợ cho nông dân vay vốn để

đầu tư sản xuất nhằm tạo nguồn thu nhập, cải thiện đời sống và tham

gia BHXH tự nguyện.

3.3.3. Nhóm điều kiện về tổ chức quản lý và cán bộ

Một trong những điều kiện có tính chất quyết định để ban hành

chính sách và thực hiện sự nghiệp BHXH TN là vấn đề tổ chức và

cán bộ. Điều kiện này thể hiện chủ yếu ở các mặt sau:

- Bộ máy quản lý sự nghiệp BHXH TN từ tỉnh đến huyện phải

thật tinh gọn, phương thức và quy trình thực hiện nghiệp vụ quản lý

phải đơn giản, thuận lợi và tạo điều kiện cho người dân tham gia dễ

dàng. Bộ máy này phải được nhà nước quy định cụ thể, rõ ràng về

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

- Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là linh hồn, là hạt nhân

của tổ chức. Bộ máy mạnh hay yếu, phát huy hiệu quả cao hay thấp

là tuỳ thuộc vào vấn đề cán bộ. Do đó đối với đội ngũ cán bộ thực

hiện sự nghiệp BHXHTN phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu về

chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt phải là người có đạo đức trong

sáng, có tinh thần phục vụ tận tuỵ đối với NLĐ, tất cả vì sự nghiệp

BHXH của tồn dân. Chỉ có như vậy, sự nghiệp BHXHTN mới có

thể thực hiện và phát triển được ở huyện Tây Giang một cách có hiệu

quả.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

×