1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.1 MB, 261 trang )


đ ủ , đ ể g i ả i quyết được n h ữn g h i ệ n t ư ợ n g v ă n học độc đáo v à phức

t ạ p v à H ồ X u â n H ư ơ n g c h ỉ là mộ t t h í d ụ t i ê u biểu. Với

p h ư ơ n g p h á p l u ậ n mà M . B a k h ti n đ ã tìm thấy, k h i c ắ t nghĩa

s á n g t á c c ủ a Rabelais ( v à đ ã từng khiến n g ườ i P h á p p h ả i k i n h

ngạc, g i ậ t mình t ạ i sao một người ngoại quốc l ạ i hiểu v à c h i n h p h ụ c

đ ượ c một d ã y H y m a r ậ m rì t r ê n t h i đ à n v ă n h ọ c c ủ a h ọ ?)

[ 8 ] , c á c h i ệ n tượng v ă n học đ ặ c b i ệ t k h á c t r ê n thế g i ớ i c ũ n g

đ ã l ầ n lượt được g i ả i đ á p t r ê n cơ s ỏ mà p h ươ n g p h á p c ủ a M .

B a k h t i n đ ã tiến h à n h [ 8 ] . Đ ó là n h ữ n g tác p h ẩ m U l ys s e c ủ a

n h à v ă n An h F. J o yc e , " Ng h ệ n h â n v à Margarit" c ủ a n h à v ă n

N g a M . B u l g a K o v , r ồ i " M ộ t t r ă m n ă m cô đ ơ n c ủ a n h à v ă n

M ỹ - L a t i n h G . G M a r q u e z [ 8 ] . Ở V i ệ t Na m, p h ư ơ n g p h á p

c ủ a M . B a k h l i n đ ưa r a đ ã là s ự g ợ i ý c h o đ ề tài n g h i ê n c ứu

v ề " L u ậ n điểm C a r n a v a l trong tiểu t h u yế t c ủ a Victor H u g o "

c ủ a p h ó tiến sĩ B ử u N a m [150]. C ũ n g v ớ i c h ì a k hó a c ủ a n ề n

v ă n h ó a d â n gian ấy, t á c g i ả Trần T h ị M i n h Giới c ũ n g b ả o vệ

l u ậ n v ă n c a o h ọ c v ớ i đ ề t à i "yếu tố F o l k l o r e trong t h ơ H ồ

X u â n H ươ n g " [ 6 5 ] , trong đ ó , tác g i ả k h ả o sát c á c "Yếu tố

Folklore có ả n h h ưở n g t r o n g các s á n g t á c c ủ a t h ơ N ô m X u â n

H ư ơ n g c ù n g v ớ i n h ữn g s á n g tạo đ ộ c đáo c ủ a thi t à i t h ơ N ô m

X u â n H ươ n g .

T2

4

1T2

4

1T

4

2T2

4

1T2

4

1T

4

2T2

4T2

4T2

4

1T2

4

1Đối v ớ i v i ệ c n g h i ê n cứu Hồ X u â n H ươ n g , p h ư ơ n g p h á p

l u ậ n c ủ a M . B a k h t i n k h i nghiên c ứu v ề R a b e l a i s tỏ r a có sức

t h u yế t p h ụ c v ớ i đ ầ y đ ủ ý n g h ĩ a c ủ a n ó , q u a các c ơ n g t r ì n h

n g h i ê n c ứu , c á c b à i viết c ủ a các h ọ c g i ả t r o n g v à n g o à i n ư ớ c

t i ê u biểu đ ã đ ượ c c h ú n g t ô i lưu ý ở p h ầ n "Lịch sử v ấ n đ ề

n g h i ê n cứu t h ơ Nô m H ồ X u â n H ươ n g t r o n g n ề n v ă n h ó a d â n

gian Vi ệ t N a m n ửa cuối t h ế k ỷ X V I I I v à đ ầ u thế k ỷ XIX .

T

4

2Điều n à y c h o thấy, p h ươ n g p h á p n g h i ê n c ứu v ă n h ọc t r o n g

x u t h ế đ ổ i mớ i , n h ậ n thức lại v à k ế t h ừa c à n g p h ả i đ ư ợ c đ ặ t

t r ê n bình d i ệ n r ộ n g h ơ n , v ớ i triết học, m ỹ học, lịch sử t ư tưởng, lịch

sử x ã hội, t â m l ý học, x ã h ộ i h ọ c , g i ả i thích h ọ c , Folklore học,

n g ô n n g ữ h ọ c v à k ý h i ệ u h ọ c v .v .. . [ 6 ,7 4 ,3 7 ] . Và n g ườ i ta

đến n a y c ũ n g không l o ạ i trừ v i ệ c p h â n tích một cách t o à n d i ệ n

c h ủ nghĩa F r e u d ( P h r ơ t ) mộ t c á c h t h ỏ a đ á n g [ 7 4 ,2 4 0 ] . Lu ậ n

á n k h ô n g đ ặ t ra t h a m v ọ n g g i ả i q u yế t đ ầ y đ ủ mọ i v ấ n đ ề ,

mọ i k h í a c ạ n h n g h i ê n c ứu n h ư t r ê n đ ã n ê u . N h ư n n bằng

T

4

220p h ư ơ n g p h á p đ á n h giá một h i ệ n t ượ n g v ă n h ọ c ( h i ệ n tượng

t h ơ N ô m H ồ Xu â n Hư ơ n g ) t r ê n mộ t bình d i ệ n là văn hóa dân

gian ( v ớ i đ ầ y đ ủ các c h u yê n n g à n h r i ê n g biệt c ủ a n ó ) - như đ ã

đ ượ c trình b à y ở p h ầ n g i ớ i t h u yế t t h u ậ t n g ữ " v ă n h ó a d â n

g i a n " (Folklore), sẽ là một t r o n g các h ư ớ n g n g h i ê n cứu c ầ n thiết

v à q u a n trọng đối v ớ i n g h i ê n cứu v ă n h ọ c . M ặ c d ù k h ô n g h ẳ n

l à phương p h á p mới mẻ h o à n t o à n (các n h à n g h i ê n c ứu t h u ộ c c á c

t h ế h ệ trước đ â y v à h i ệ n n a y ở ta c ũ n g đ ã n g h iê n c ứu t h ơ

N ô m trong q u a n h ệ v ớ i v ă n h ọ c d â n g i a n - mộ t trong những lĩnh

v ực nghiên cứu c ủ a v ă n h ó a d â n g i a n ) . N h ư n g n h ì n n h ậ n

phương p h á p l u ậ n n à y một cách đ ầ y đ ủ trong hệ thống c ủ a n ó

( v ă n h ó a d â n g i a n ) , t h ì q u ả t h ự c đ ó l à c á c h tiếp c ậ n k h o a

h ọ c c ò n khá mới m ẻ . T ừ v i ệ c n g h i ê n cứu n à y, c h ú n g t ô i thiết

n g h ĩ c ó thể tiếp t ụ c n g h i ê n c ứu n h ữ n g h i ệ n t ượ n g v ă n h ọ c

mà trước h ết - d ễ t h ấ y có ả n h h ưở n g từ cội rễ c ủ a v ă n h ọ c d â n

gian có lẽ p h ả i được x e m x é t v à n g h i ê n c ứu thêm. Đó là các h i ệ n

t ượ n g v ă n h ọ c dễ t h ấ y n h ư một số b à i t h ơ c ủ a Lê T h á n h T ô n ,

N g u y ễ n B ỉ n h Khiêm, n h ư T r uyệ n Ki ề u c ủ a N g u yễ n Du

[ 5 5 ,7 6 , 1 7 9 , 2 4 4 , 2 6 0 ] . Tất n h i ê n , k h ô n g chỉ đ ặ t n ó t r o n g b ì n h

diện với r i ê n g " c h ỗ n g ồ i " độc n h ấ t là v ă n học d â n gian, n h ư đ ã

từng l à m.

T2

4

1T2

4

1T2

4

1T2

4

1T2

4

1T2

4

1T2

4

1T2

4

1T4

1

2T2

4

1T2

4

1T4

1

2Cuối c ù n g , c h ú n g tôi k h ẳ n g đ ị n h t í n h k h o a h ọ c c ủ a

p h ư ơ n g p h á p l u ậ n n g h i ê n cứu v ă n h ọ c trong v à q u a n ề n v ă n

h ó a d â n gian là mộ t p h ư ơ n g p h á p c ò n k h á mới, c ầ n đ ượ c

n g h i ê n c ứu s â u r ộ n g , góp p h ầ n đ ị n h giá l ạ i n h ữn g h i ệ n tượng

h a y vấn đ ề c ủ a v ă n h ọ c vốn không đ ơ n g i ả n c h ú t n à o v à h i ệ n

tượng thơ N ô m c ủ a Hồ X u â n H ươ n g là mộ t v í d ụ tiêu biểu n h ấ t .

T

4

25.2. Những đóng góp về lĩnh vực văn hóa.H ơ n b a o g i ờ hết, v ấ n đ ề v ă n h ó a đ a n g là v ấ n đ ề k h á sôi

đ ộ n g . V ấ n đ ề t h ờ i s ự, v ấ n đ ề c ấ p t h i ế t ở các n ư ớ c p h á t

triển, v à ở cả c á c q u ố c g i a đ a n g p h á t triển. Đ i ề u đ ó c h o thấy

tầm q u a n trọng bức thiết, có t í n h chất " t o à n thế g i ớ i " , " t o à n n h â n

l o ạ i " c ủ a mọi n ề n v ă n hóa [ 6 2 ,9 5 , 9 9 ,1 6 7 ,2 0 4 ] v à là "cơ sỏ chủ

yếu đ ể k h ẳ n g đ ị n h d â n tộc, đ ể x á c đ ị n h t í n h độc đ á o c ủ a v ă n

học d â n tộc" [ 6 0 , 4 5 , 1 0 1 ] n ó i r i ê n g . C ó t h ể thấy rõ t ầ m q u a n

trọng c ủ a v ă n h ó a d â n gian trong s ự p h á i t riển c h u n g c ủ a c á c

T

4

2T4

1

2T4

1

2T4

1

2T4

1

221T4

1

2T4

1

2T4

1

2quốc gia đ a n g p h á t triển . Dựa t rên b i ê n b ả n lổng kết b a cuộc

h ộ i n g h ị " Ủ y b a n tư v ấ n v ề việc n g h i ê n cứu n h ữ n g n ề n v ă n

h ó a Đơng N a m Á " c ủ a UN E S C O đ ã c h o t h ấ y n h ữn g đ ề tài

n g h i ê n c ứu có l i ê n q u a n đ ế n v ă n h ó a d â n gian chiếm t ỷ lệ t r ê n

2 / 3 tổng d a n h mụ c c á c đ ề tài n g h i ê n c ứu [ 6 0 .9 5 ] . Đi ề u n à y đ ã

c h o thấy n h ữ n g q u a n n i ệ m p h i ế n diện v ề v ă n h ó a d â n g i a n

( F o l k l o r e ) trong x ã h ộ i h i ệ n đ ạ i trước đ â y , k h i cho r ằ n g v ă n

h ó a d â n g i a n c h ỉ là s ả n p h ẩ m c ủ a "xã hội tiền công n g h i ệ p " ,

r ằ n g xã h ộ i h i ệ n đ ạ i l à t h ờ i đ i ể m c ủ a s ự c á o c h u n g v ă n h ó a

d â n gian. Điển h ì n h là n h à n g h i ê n c ứu người An h , Frazer [33,95]

cho r ằ n g :"Folklore là n h ữ n g h i ệ n t ượ n g v ă n h ó a ở c á c x ã h ộ i

l ạ c h ậ u " … Đã đ ế n l ú c r e o l ê n h ồ i c h u ô n g c ả n h b á o trước

mộ t t h ế giới v ậ t c h ấ t đ ồ sộ đ i kèm v ớ i v ă n mi n h t ụ t h ậ u v ề

mặ t v ă n h ó a ở một số quốc g i a . Và vì v ậ y, đ ồ n g t h ờ i v ớ i v ấ n

đ ề p h á t triển là v ấ n đ ề v ă n h ó a được đ ặ t r a ở mọi quốc g i a : v ấ n

đ ề " Vă n h ó a v à P h á t t r i ể n " . Ở Việt Na m, có lẽ c h ừn g h ơ n mười

n ă m trở l ạ i đ â y , c ù n g v ớ i c h í n h s á c h đ ổ i mớ i c ủ a Đ ả n g ,

N h à nước, đ ờ i sống v ậ t c h ấ t v à m ặ t b ằ n g d â n t r í c ủ a n h â n d â n

n g à y c à n g được n â n g c a o v à - có mộ t h i ệ n tượng v ă n h ó a - xã

h ộ i k h ô n g thể k h ô n g lưu ý , ấy là sự b ù n g p h á t c ủ a n h ữ n g h ộ i

lễ, t ậ p t ụ c x a xưa đ ã v à đ a n g sống d ậ y [96,97,99]. Điều đ ó

c h ứn g mi n h mộ t m ặ t tích cực c ủ a n ó trong việc giữ gìn t r u yề n

thống d â n t ộ c , b ở i n ó ( v ă n h ó a d â n g i a n - x é t t h e o k h í a

c ạ n h hội l ễ , t ậ p t ụ c d â n gian) đ ã t h ể đ ượ c t í n n g ưỡ n g v à k h á t

v ọ n g rất n h â n bả n , r ấ t con người v à vì v ậ y, n ó t h ậ t sự đ á n g

đ ượ c t r â n t r ọ n g v à p h á t h u y . T ấ t n h i ê n , sự trở l ạ i c ủ a c á c h ộ i

lễ, tập t ụ c d â n g i a n n à y c h ắ c có n h ữn g v ấ n đ ề đ i k è m mà ở

đ â y x i n k h ô n g b à n đến. Tổng B í T h ư Đỗ M ườ i đ ã từng lưu ý

: " Vă n h ó a l à s ự kết tinh n h ữ n g giá t r ị tốt đ ẹ p n h ấ t t r o n g q u a n

h ệ g i ữ a người v ớ i người, v ớ i x ã h ộ i v à thiên n h i ê n . N ó là đ ộ n g

lực t h ú c đ ẩ y p h á t triển k i n h tế, x ã h ộ i v ừa là mụ c l i ê u c ủ a

c h ú n g t a " [ 6 0 , 10 1 ] . Th ủ Tướng Võ V ă n K i ệ t c ũ n g đ ã c h ỉ rõ"

P h á t triển t r ê n c ơ sở kết h ợ p h à i h ò a k i n h tế v à v ă n h ó a là sự

p h á t triển n ă n g đ ộ n g , có h i ệ u q u ả v à v ữn g chắc n h ấ t "

[ 6 0 ,1 0 1 ].

T4

1

2T4

3

2T4

1

2T4

1

2T4

3

2T4

3

2T4

3

2V ớ i vấn đ ề n g h i ên cứu đ ề tài c ủ a c h ú n g tôi, mặ c d ù không

p h ả i là l u ậ n á n t h u ộ c c h u yê n n g à n h v ă n h ó a d â n

g i a n ,n h ưn g t r o n g k h i tìm h i ể u v à p h â n l í c h l ý g i ả i n h ữn g gì ẩ n

T

4

222c h ứa t r o n g thơ N ô m b ắ t n g u ồ n từ n ề n v ă n h ó a d â n g i a n vốn

còn đ ượ c í t n g ườ i c hú trọng h a y q u a n l â m, thì c h ú n g tơi đ ã góp

p h ầ n soi s á n g một số v ấ n đề thuộc về l ý l u ậ n v à t h ực tiễn c ủ a nền

v ă n h ó a d â n g i a n c ũ n g hết sức độc đ á o v à đ ầ y t h ú v ị ở t h ờ i k ỳ

n à y , ( t ấ t n h i ê n ở p h ạ m v i n h ữn g k h í a c ạ n h có l i ê n q u a n v à

p h ụ c v ụ c h o n ộ i d u n g c ủ a đề tài), b ằ n g v à v ớ i n h ữ n g t à i l i ệ u

có đ ư ợ c t ừ n ề n v ă n h ó a d â n g i a n c ủ a t h ờ i k ỳ thế k ỷ X V I I I n ửa đ ầ u thế k ỷ X I X - v à có thể trước đ ó - thế kỷ X V I I . Đi ề u đ ó

là c ầ n thiết, n h ư B a k h t i n cho t h ấ y : “ M ọ i tác p h ẩ m đều b ắ t rễ

rất s â u v à o q u á k h ứ x a x ô i . M ộ t tác p h ẩ m v ă n học vĩ đ ạ i được

T4

3

2T4

3

2T4

1

2T4

1

2T4

1

2T4

1

2c h u ẩ n bị q u a nhiều thếkỷ......................................... C h ỉ c ă n c ứ

v à o đ i ề u k i ệ n c ủ a thời đại, các t h ờ i g i a n tác p h ẩ m r a đ ờ i đ ể

h i ể u v à c ắ t n g h ĩ a tác p h ẩ m, c h ú g e ta k h ơ n g b a o giờ có t h ể thâm

n h ậ p vào được bề s â u ý nghĩa của nó [ 6 , 7 ] . C h ú n g tôi mo n g mỏi sẽ

góp p h ầ n t á i t ạ o mộ t c h â n d u n g đ í c h t h ự c v ề t à i t h ơ Xu â n

H ư ơ n g trong n ề n v ă n h ó a d â n gian, t r ả l ạ i c h o bà mộ t v ị t r í

t h ự c s ự x ứ n g đ á n g trong nền v ă n học n ướ c n h à . Và cũng chính

q u a đ ó , góp p h ầ n tìm l ạ i đ ượ c v ẻ đ ẹ p ý n g h ĩ a v à những giá t r ị

r ấ t ưu v i ệ t c ủ a n ề n v ă n h ó a d â n g i a n rất độc đ á o c ủ a chúng t a .

Để mỗ i người thêm h i ể u biết, t h ê m q u ý t r ọ n g v à yêu q u ý h ơ n một

t r o n g số n h ữ n g n h à thơ l ớ n c ủ a c h ú n g t a - c o n n g ườ i t ừn g

đ ượ c so s á n h v ớ i n h ữn g v ĩ n h â n v ă n học n h ư B ô - c a - x i - ô ,

R a b e l a i s v à Xec - V ă n g - t é t . C o n n g ư ờ i đ ã từng đ u ợ c coi n h ư

"đại n ữ t h i s ĩ " [ 7 , 5 2 ] . C o n n g ư ờ i ấy là H ồ X u â n Hươ n g .

C ũ n g chính từ đ â y, c h ú n g ta h i ể u thêm n h ữn g ý n g h ĩ a h ì n h d ị

mà s â u t h ẩ m triết lý sống b i n h đ ẳ n g - n h â n á i - vì C o n Ng ư ờ i

đ ã đ ượ c thể h i ệ n đ ủ đầy trong n ề n v ă n h ó a d â n g i a n - n g ọ n

nguồn tạo n ê n n h ữ n g h ì n h t ượ n g lấp l ửn g v à b a o đ i ề u k ỳ l ạ

k h á c ở t h ơ N ô m X u â n Hương... Tất c ả , đ ể g i ữ g ì n , b ả o vệ v à tự

h à o chính đ á n g v ề t r u yề n thống d â n tộc, để xin mỗi người h ã y yêu

h ơ n , q u ý h ơ n n h ữn g gì là t i n h h o a c ủ a đất n ư ớ c " B ố n n g à n

năm" vô c ù n g yêu q u ý c ủ a c h ú n g t a . . . .

T

4

2T4

2T4

2T4

3

2T4

3

2T4

3

2T4

3

2T4

1

2T4

1

25.3. Kết cấu của luận án :L u ậ n á n c ủ a c h ú n g tôi được t r ì n h b à y q u a

n h ữn g p h ầ n mụ c s a u đ â y :

T

4

2- P h ầ n Dẫ n n h ậ p

T

4

223- P h ầ n Nộ i dung : G ồ m b a chương

T

4

2C h ư ơ n g 1 : Lịch s ử v ấ n đ ề nghiên c ứu t h ơ N ô m t r u yề n

tụng của H ồ Xu â n H ươ n g v à n ề n v ă n h ó a d â n gian Vi ệ t N a m

n ửa cuối T K X V I I I n ử a đ ầ u T K XIX.

T

4

2C h ươ n g 2 : Vă n h ó a d â n gian Vi ệ t N a m n ửa cuối TK XVIII

n ửa đầu T K X I X v à những đặc đ i ể m cơ bản c ủ a nó về Triết l ý v à

Thẩm m ỹ D â n gian.

T

2

1T4

2

1T4

2

1T3

2

1T3

2

1Chương 3 : Thơ Nô m Hồ Xuân Hương - Sự tiếp thu từ c ộ i r ễ c ủ a

n ề n v ă n hóa d â n gian Vi ệ t Na m n ửa cuối thế k ỷ X V I I I nửa đầu

TK X I X .

T

2

1- Phần Kết Luận.

T

4

2T

124N Ộ I D U NG L U ẬN Á NChương 1:LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU THƠ NÔM

ĐƯỢC TRUYỀN TỤNG CỦAHỒ XUÂN HƯƠNG VÀ NỀN

VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ

XVIII NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

1.1. Tính khách quan - hệ thống và khoa học của phần mục "Lịch sử vấn

đề nghiên cứu thơ Nôm được truyền tụng của Hồ Xuân Hương và nền

văn hóa dân gian Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX ".

C h ú n g tôi mở đ ầ u nội d u n g c ủ a l u ậ n á n bằng c h ươ n g thứ nhất

: "Lịch sử vấn đề n gh i ê n cứu thơ Nô m đ ượ c truyền t ụ n g (gọi t ắ t : thơ

N ô m) c ủ a Hồ X u â n Hương v à n ề n v ă n hóa d â n gian Vi ệ t N a m

n ửa cuối thế k ỷ X V I I I n ữa đ ầ u thế k ỹ X I X " n h ư là một c h ư ơ n g cần

thiết, q u a n t r ọ n g , đ ể đ ả m bảo yêu đầu khách q u a n – h ệ thống v à

k h o a học của n ô i d u n g l u ậ n á n . Nó i cách khác, nó x u ấ t hiện cùng

v ớ i n h ữn g yê u c ầ u đ ượ c đ ặ t r a c ủ a l u ậ n á n . Vì những l y d o mà

chúng tôi l ầ n l ượ t trình b à y d ướ i đây.

T

2

1Vấn đ ề về Hồ Xu â n H ươ n g , từ l â u đ ã đ ư ợ c c o i n h ư một vấn

đề thời sự v ă n học k h á sôi n ổ i và hấp dẫn, không c h ỉ đối v ớ i g i ớ i

n g h i ê n cứu v ă n h ọ c mà còn cả với đơng đ ả o độc g i ả c ủ a X u â n

H ư ơ n g . Tà i l i ệ u đề cập đến thơ Hồ X u â n Hương được g h i n h ậ n là

sớm nhất v à có g i á trị - t r o n g t ì n h hình p h ức tạp của vấn đề v ă n b ả n

về t h ơ Xu â n H ươ n g c h í n h là "Lời tựa tập thơ Lưu hương Ký " của

Tốn Phong Th ị , được xác đ o á n vào n ă m 1 8 1 4 [ 2 3 0 … C h o đến n a y,

vấn đề nghiên c ứu về cuộc đ ờ i , tài thơ và những thi phẩm c ủ a b à vẫn l à

sự thử t h á c h hóc b ú a cho các nhà p h ê hình, nghiên c ứu . Từ trước đến

n a y, t r ả i q u a từng g i a i đ o ạ n c ủ a l ị c h s ử , vấn đ ề ng h i ê n cứu về

H ồ X u â n Hư ơ n g đ ượ c tiếp cận v ớ i nhiều cung bậc, n h i ề u góc đ ộ .

Từ mức độ ở những nhận x é t có phần n g h i ê n g về cảm t í n h [222,239],

đến p h ư ơ n g p h á p tiếp c ậ n có phần n ặ n g về những yếu tố xã h ộ i

[ 1 0 1 ] . Từ cái nhìn s u y diễn n h ữn g yếu tố (thiếu cơ s ở ) v ề cuộc đ ờ i

riêng của nữ t h i sĩ với n h ữn g điều không mấy tốt đ ẹ p , đ ế n nội d u n g

t ư tưởng trong các s á n g tác c ủ a bà [72,207]. Từ gốc đ ộ c ủ a c h ủ

n g h ĩ a S . F r e u d , đ ã có thời, những người viết sách v ề H ồ X u â n

Hương đ ã q u a n t â m thể nghiệm [ 8 5 ,2 4 0 ] . Tiếp s a u đ ó là những

phương p h á p n g h i ê n c ứu t h e o h ướ n g đ ú n g đ ắ n c ủ a các n h à

nghiên c ứu đ ầ u tiên v ề H ồ X u â n H ư ơ n g n h ư; Ho a B ằ n g , V ă n

T

2

1T5

2

1T5

2

1T4

2

1T4

2

1T2

1T4

2

1T4

2

1T2

1T4

2

125T â n , T r ầ n T h a n h M ạ i , v à sau đó, các n h à nghiên c ứ u Lê Ho à i

N a m , Lê T r í Vi ễ n , N g u y ễ n Lộ c v .v . .. đ ã n g h i ê n cứu v ấ n đ ề

H ồ Xu â n H ư ơ n g trong hệ thống của hoàn cảnh lịch sử cùng với sự

phát triển của v ă n h ọ c , t r o n g mối quan hệ với văn học dân g i a n .

T4

3

2T4

3

2T4

3

2C h o đến n a y , p h ư ơ n g p h á p n g h iê n c ứu t r ê n , cơ b ả n v ẫ n

là rất đ ú n g đ ắ n . T u y n h i ê n , nếu c h ỉ n g h i ê n c ứu hiện l ư ợ n g

đ ộ c đ á o n h ư t h ơ N ô m H ồ Xu â n H ư ơ n g b ằ n g v à v ớ i n h ữ n g

p h ư ơ n g p h á p n ê u t r ê n , là c h ưa h o à n l o à n đ ầ y đ ủ v à p h ù

h ợ p , đ ể có thể r ú t ra n h ữ n g kiến g i ả i t h ỏ a đ á n g . L u ậ n v ă n của

chúng tơi góp p h ầ n t h ực h i ệ n v à triển k h a i p hương pháp luận của

M . B a k h t i n - Kh i nghiên cứu v ề một h i ệ n tượng v ô c ù n g độc đ á o

trong v ă n h ọ c n h â n l o ạ i , đ ó l à h i ệ n tượng Rablais [ 8 ] . Đ â y l à

p h ư ơ n g p h á p l u ậ n k h o a h ọ c v à c ầ n thiết được nghiên cứu đối với

một số tác g i ả t r o ng v ă n học n ướ c n h à , trong đ ó t á c g i ả Hồ Xu â n

Hương c ầ n được đ ặ c biệt lưu ý h ơ n c ả . Dư ớ i á n h sáng c ủ a phương

p h á p l u ậ n mà M . B a k h t i n cho t h ấ y, á p d ụ n g k h i nghiên cứu v ề

Hồ X u â n Hương, c h ú n g t a có t h ể l ý giải một c á c h c h â n x á c v à

đ ầ y l ý thú t r ướ c n h ữ n g v ấ n đ ề k ỳ q u ặ c được coi như "dâm"

" t ụ c " đ ượ c ẩ n c h ứ a t r o n g p h ầ n l ớ n n h ữ n g s á n g tác t h ơ Nô m

c ủ a b à . Xé t cho k ỹ , p h ươ n g p h á p luận mà M . B a k h t i n đ ã n ê u

r a k hơng hồn tồn l à mới m ẻ . N ó c h ỉ có nghĩa "là" "mới", k h i h i ể u

v ớ i n g h ĩ a : p h ươ n g p h á p n à y đ ã chưa được nghiên cứu một cách

t o à n diện ( t r ê n các khía cạnh của văn hóa dân gian (Folklore)) m à t h ô i .

N h ư p h ầ n g i ớ i thuyết c h ú n g tôi đ ã t r ì n h b à y , v ấ n đ ề n à y đ ã

chưa được nghiên c ứu mộ t cách phổ b i ế n . K h i so s á n h v ớ i các

p h ư ơ n g p h á p nghiên cứu truyền t h ố n g k h á c , n h ư đ ã đ ượ c t r ì n h

b à y . B ở i l ẽ , thực tế, một số thành t ố h a y khía cạnh c ủ a v ă n h ó a

d â n gian đ ã đ ư ợ c các t á c giả đ ề cập t ừ khá s ớ m . Tất n h i ê n l à chưa

s â u s ắ c , đ ầ y đ ủ , tồn diện n h ư nó cần p h ả i có. C h ú n g t ơ i có được

n h ậ n x é t t r ê n , chính l à t ừ sự t ì m h i ể u k h á tỉ mỉ q u a c á c cơng

t r ì n h có đề cập í t n h i ề u đ ế n mả n g t h ơ Nô m c ủ a Hồ X u â n

H ư ơ n g , từ trước đến n a y mà chúng tơi có được. Đi ề u ấy c ũ n g còn

có n g h ĩ a : xuất p h á t từ yê u c ầ u về t í n h h ệ thống trong nghiên cứu

k h o a h ọ c . Vì mộ t lẽ khác có t í n h q u y luật c ủ a nhận t h ứ c k h o a

học, đó c h í n h l à q u i l u ậ t kế t h ừ a , c h ọ n lọc trên cơ sở của tri thức

đ ã c ó . Q u y luật n h ậ n t h ứ c t r o n g k h o a học, v ề cơ b ả n k h ô n g đ i

n g o à i q u ỹ đ ạ o có t í n h q u y l u ậ t t r o n g n h ậ n t h ức ấy. S a u t ấ t c ả

n h ữ n g l ý d o trên, c h ú n g t ô i c h o r ằ n g , sự x u ấ t hiện của chương

T

4

2T4

2

1T4

2

1T4

3

2T4

3

2T4

3

2T4

3

2T4

3

2T4

3

2T4

3

2T4

3

2T4

3

2T4

2

1T4

2

126T4

3

2Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (261 trang)

×