1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Marketing >

Political Environment—Social Pressures and Political Risk

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.21 MB, 27 trang )


Exhibit 5-2: Government Policy Areas

and InstrumentsChapter 5Copyright © 2017 John Wiley & Sons,

Inc.9Exhibit 5-3: Country Risk Assessment

CriteriaChapter 5Copyright © 2017 John Wiley & Sons,

Inc.10Exhibit 5-4: Examples of Country Risk

Ratings Ranked by Composite Overall

Rating, Jan. 2015Continued

Chapter 5Copyright © 2017 John Wiley & Sons,

Inc.11Exhibit 5-4: Examples of Country Risk

Ratings Ranked by Composite Overall

Rating, Jan. 2015Continued

Chapter 5Copyright © 2017 John Wiley & Sons,

Inc.12Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (27 trang)

×