1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

- Đào Duy Quát (2004), Về công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [112]

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 273 trang )


giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, 

sinh viên. Tác giả  đưa ra khái niệm: “Giáo dục LLCT  là việc truyền bá  

những ngun lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường  

lối quan điểm của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.  

Đó là q trình tác động vào đối tượng giáo dục bằng cách trình bày, giải  

thích một cách khoa học, những khái niệm những quan điểm, nhằm làm  

cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn những ngun lý  

của chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc  

gắn liền với CNXH, nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng,  

nâng cao phẩm chất cách mạng và khả  năng hoạt động thực tiễn, hướng  

dẫn họ  vận dụng những hiểu biết  ấy vào cuộc sống”.   Trong khái niệm 

này, tác giả  đã nhấn mạnh đến đối tượng giáo dục LLCT và khả  năng 

hoạt động thực tiễn, khả  năng vận dụng hiểu biết LLCT vào cuộc sống 

của họ.

­ Lương Khắc Hiếu (Chủ biên), (2008), Nguyên lý công tác tư tưởng  

– Tập1,2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [54]

Tập 1 cuốn sách gồm 11 chương, giới thiệu những vấn đề  lý luận  

chung nhất của cơng tác tư tưởng: đối tượng, bản chất, hình thái, mục đích,  

chức năng, nhiệm vụ, phương châm hoạt động và vai trò của nó. Những nội 

dung cơ bản của cơng tác giáo dục tư tưởng về thế giới quan, tư duy lý luận,  

chính trị ­ tư tưởng, kinh tế, đạo đức, lối sống.

Tập 2 cuốn sách gồm 10 chương, giới thi ệu nh ững v ấn đề  thuộc 

về  phương pháp, hình thức và những phương tiện chủ yếu của cơng tác 

tư  tưởng như: Hệ  thống giáo dục LLCT, các phươ ng tiện truyền thơng 

đại  chúng, các thiết chế, thể  chế  văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ  tư 

tưởng; những vấn đề về xây dựng cơ sở vật chất ­ kỹ thuật, cơng tác kiểm  tra và cuối cùng là đánh giá hiệu quả cơng tác tư tưởng. 

Trong đó, chương 4: Hệ  thống giáo dục LLCT, tác giả  đã đưa ra  

khái   niệm:   “Giáo  dục   LLCT   là   quá  trình   truyền   bá   và  tiếp   thu  những  

nguyên lý lý luận của chủ  nghĩa Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh,  

đường lối, quan  điểm của  Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  

trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân”  [54, tr. 99].   Ở đây tác 

giả  đã xem giáo dục LLCT là một q trình đồng thời diễn ra hoạt động  

truyền bá và tiếp thu LLCT. Giáo dục LLCT theo quan niệm trên thuộc 

phạm trù cơng tác tun truyền trong cơng tác tư tưởng của Đảng.

Hai cuốn sách là tài liệu quan trọng, là cơ sở lý luận giúp tác giả tiếp  

cận vấn đề đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên trên góc độ 

cơng tác tư tưởng.

­ Phạm Tất Thắng (Chủ biên) (2010), Đổi mới cơng tác tư tưởng, lý  

luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nxb  Chính trị Quốc 

gia – Sự thật, Hà Nội. [120]

Cuốn  sách   bao  gồm  4   chương:   Chương  1:   Trình  bày   các   vấn  đề 

chung về  cơng tác tư tưởng, lý luận. Chương 2: Phân tích thực trạng cơng  

tác tư tưởng, lý luận trong thời kỳ đổi mới. Chương 3: Phân tích, luận giải 

tình hình thế giới, trong nước một vài thập kỷ tới tác động đến tư tưởng, lý  

luận; dự báo tình hình tư tưởng, xã hội và những vấn đề đặt ra đối với đổi 

mới cơng tác tư  tưởng, lý luận. Chương 4: Trình bày quan điểm, phương  

hướng, giải pháp đổi mới cơng tác tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay.

Bốn chương của cuốn sách đề  cập đến nhiều vấn đề, nhiều khía 

cạnh, nhiều tác động khác nhau cả về thực tiễn và lý luận đối với cơng tác  

tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước với những phân 

tích sắc sảo, những dẫn liệu cụ thể, sinh động, giàu sức thuyết phục. Trên cơ  sở  đó, các tác giả  đã phân tích những bài học kinh nghiệm, khẳng định 

các quan điểm mang tính ngun tắc, mục tiêu, phương hướng và luận giải  

những giải pháp đổi mới cả về  nội dung, phương thức, phương pháp nâng  

cao chất lượng, hiệu quả của cơng tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong tình  

hình hiện nay. Nội dung cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trên  

lĩnh vực cơng tác tư tưởng, là tài liệu tham khảo hữu ích trong q trình tác  

giả nghiên cứu vấn đề đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên.

­ Phạm Tất Thắng (Chủ biên) (2010), bộ sách gồm hai cuốn: Một số  

vấn đề lý luận và thực tiễn của cơng tác tư  tưởng, lý luận và Cơng tác tư  

tưởng, lý luận thời kỳ mới: Thực trạng, quan điểm và giải pháp, Nxb Chính  

trị Quốc gia, Hà Nội. [119,120]

Bộ  sách là kết quả  nghiên cứu thuộc đề  tài khoa học trọng điểm 

cấp Nhà nước KX.04.32/06­10. Các bài viết đề  cập nhiều vấn đề, nhiều  

khía cạnh, nhiều tác động khác nhau cả về  thực tiễn và lý luận của cơng 

tác tư  tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ  đổi mới đất nước; nêu ra  

những biện pháp đổi mới mạnh mẽ  cả  nội dung, phương pháp, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả cơng tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm phát huy  

sức mạnh của nền dân chủ  XHCN, của đại đồn kết dân tộc, phấn đấu 

thực hiện thành cơng sự  nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và 

bảo vệ  vững chắc Tổ  quốc Việt Nam XHCN; kh ẳng  định vai trò tiên 

phong của Đảng ta…. Đây là tài liệu quan trọng cho tác giả trong q trình 

nghiên cứu vấn đề giáo dục LLCT cho sinh viên. 

­ Nguyễn Danh Tiên (Chủ  biên), (2010), Đảng lãnh đạo cơng tác tư  

tưởng trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [131]

Cuốn sách nghiên cứu, làm rõ sự  lãnh đạo cơng tác tư  tưởng của 

Đảng   ta   trong   sự   nghiệp   đổi   mới.   Cuốn   sách   được   kết   cấu   thành   ba  chương: Chương I: Tình hình mới, u cầu mới đối với cơng tác tư  tưởng 

và sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng.  Chương II: Q trình Đảng 

lãnh đạo cơng tác tư  tưởng trong thời kỳ   đổi mới.   Chương  III:  Phương 

hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với cơng 

tác tư  tưởng trong tình hình hiện nay. Trong đó, cuốn sách đã phân tích  

được tình hình tư  tưởng và những vấn đề  đặt ra với cơng tác tư  tưởng 

trong tình hình hiện nay, từ  đó cuốn sách khẳng định trong cơng tác tun 

truyền cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục LLCT trong 

hệ  thống các trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng và trung học  

chun nghiệp trong cả nước; khắc phục sự lạc hậu của chương trình, nội 

dung, phương pháp dạy và học, đảm bảo tính cơ  bản, hệ  thống, hiện đại 

và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

­ Ngơ Huy Tiếp (2011), Những vấn đề lý luận về cơng tác tư  tưởng  

của Đảng ta hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội. [132]

Cuốn sách tập trung làm rõ và trình bày một cách có hệ thống những 

vấn đề lý luận cơ bản về cơng tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện 

nay, bao gồm: tư  tưởng và cơng tác tư  tưởng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; lý luận và cơng tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam; cơng tác  

tun truyền, cổ  động của Đảng; giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng 

cho cán bộ, đảng viên; cuộc đấu tranh tư  tưởng ở  nước ta trong giai đoạn 

hiện nay.

­ Lương Khắc Hiếu (2017), Cơ  sở  lý luận cơng tác tư  tưởng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. [56]

Cuốn sách gồm có 7 chương, đã trình bày một cách có hệ  thống,  

chun sâu về những vấn đề lý luận trọng yếu của cơng tác tư tưởng, làm rõ  

khái niệm, phạm trù về các yếu tố, các bộ  phận cấu thành của cơng tác tư tưởng. Cuốn sách còn đi sâu nghiên cứu lý luận về các hình thái, các bộ phận 

của cơng tác tư tưởng và sự  gắn bó hữu cơ  với các q trình tư  tưởng chủ 

yếu. Trong chương 7, cuốn sách đã làm rõ các nội dung về  phương pháp 

cơng tác tư  tưởng như: khái niệm và phân loại phương pháp cơng tác tư 

tưởng, một số phương pháp được sử dụng phổ biến trong thực tiễn cơng tác 

tư  tưởng ở nước ta. Cuốn sách là tài liệu quan trọng cho tác giả trong việc  

tiếp cận hoạt động đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên trên 

góc độ cơng tác tư tưởng.

­ Các bài báo khoa học liên quan đến cơng tác tư tưởng: Nguyễn Phú  

Trọng, “Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả  của cơng tác tư  tưởng 

trong tình hình mới, Tạp chí Tư  tưởng ­ Văn hóa số 8/1999; Hữu Thọ, “Từ 

thực tiễn, suy ngẫm sâu hơn về  cơng tác tư  tưởng”,  thơng tin cơng tác tư 

tưởng số 3/2001; Nguyễn Khoa Điềm, “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị 

quyết trung ương năm về nhiệm vụ chủ yếu của cơng tác tư tưởng, lý luận 

trong tình hình mới”,  thơng tin cơng tác lý luận  số  1/2005; Lương Khắc 

Hiếu, “tìm hiểu về tun truyền miệng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Tạp  

chí Tư  tưởng ­ Văn hóa, số  1/2001; Thái Hòa (2015), “Phát huy vai trò của 

cơng tác tư tưởng trong tự phê bình và phê bình”, Tạp chí Tun giáo, (9)...

* Các cơng trình nghiên cứu về giáo dục LLCT

­ Đề tài KX 10­09D do tác giả Tơ Huy Rứa nghiên cứu: Đổi mới nội  

dung, chương trình đào tạo giảng viên LLCT các trường đại học cao đẳng, 

HN, 1994 [114]. Đề tài đã đánh giá khái qt năng lực đào tạo lý luận Mác –  

Lênin của một số trường đại học tại Hà Nội, Học viện chính trị hành chính 

quốc gia Hồ  Chí Minh. Đồng thời nhóm tác giả  cũng đề  xuất một khung 

chương trình tổng thể để đào tạo giảng viên các mơn lý luận Mác – Lênin. 

­ Đề tài KX 10­09 do tác giả Phạm Tất Dong làm chủ nhiệm (1996):  Đổi mới quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dạy học  và nghiên  

cứu khoa học Mác – Lênin – Kiến nghị  và giải pháp, Hà Nội [37]. Đề  tài 

làm rõ thực trạng đào tạo và dạy học  của đội ngũ khoa học Mác – Lênin, 

đồng thời đề xuất những chế độ, chính sách để phát triển đội ngũ này.

­ Đề  tài cấp Bộ  mã B.08 – 22 do tác giả  Ngơ Ngọc Thắng (Chủ 

nhiệm đề tài), (2008),  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cơng tác giáo  

dục LLCT trong h ệ  th ống các trườ ng chính trị  nước ta giai đoạn hiện  

nay [121]. Đề  tài khái qt các luận điểm của Chủ  tịch Hồ  Chí Minh về 

cơng tác giáo dục LLCT, từ đó đưa ra các quan điểm vận dụng tư  tưởng  

Hồ   Chí   Minh   về   công   tác   giáo   dục   LLCT   trong   hệ   th ống   các   trườ ng 

chính trị nước ta giai đoạn hiện nay. 

­ Đề tài cấp Bộ mã B.08 – 23 do tác giả Ngơ Ngọc Thắng (Chủ nhiệm  

đề tài), (2008), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về  giáo dục vào giáo dục  

LLCT trong giai đoạn hiện nay [122]. 

Hai cơng trình trên của tác giả Ngơ Ngọc Thắng làm chủ nhiệm đề tài 

đã khái qt các luận điểm cơ  bản của Hồ  Chí Minh về  cơng tác giáo dục 

LLCT, khảo sát thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào  

cơng tác giáo dục LLCT hiện nay. Từ đó đưa ra giải pháp vận dụng tư tưởng 

về giáo dục LLCT vào giáo dục LLCT hiện nay. Đặc biệt các đề  tài đã hệ 

thống hóa một cách tồn diện các luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

cơng tác giáo dục LLCT. Trong đó, vận dụng tư  tưởng Hồ  Chí Minh về 

cơng tác giáo dục LLCT tại các trường chính trị   ở  nước ta hiện nay, là 

những gợi mở cho tác giả trong q trình thực hiện đề tài luận án.

­ Ban Tun giáo Trung ương (10­2007), Đề tài nghiên cứu khoa học: 

Tình hình giảng dạy, học tập các mơn khoa học Mác­Lênin, tư  tưởng Hồ  

Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng và chủ    trương, giải pháp  cho thời gian tới [7].

Đề tài đã nghiên cứu một cách tổng qt về  đội ngũ giảng viên dạy  

học  các mơn khoa học Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ Chí Minh với tư  cách là 

một trong những yếu tố quan trọng, trực tiếp tác động đến chất lượng q  

trình dạy và học. Nhóm nghiên cứu cho rằng: bên cạnh hàng loạt các  ưu  

điểm về gia tăng học hàm, học vị trong đội ngũ thì hạn chế lớn nhất của số 

đơng đội ngũ này là sức ì lớn, chậm đổi mới tư  duy, ngại trau dồi kiến  

thức, ít chịu tìm tòi phương pháp dạy học  phù hợp với những đối tượng 

khác nhau, chậm đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt, tâm lý coi các 

mơn học Mác­Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là mơn học phụ, nhất là trong 

các trường kỹ  thuật cũng là một trong những ngun nhân cản trở đổi mới 

phương pháp.

­ Ban Khoa giáo Trung  ương, Đề  tài nghiên cứu khoa học, mã số 

KHBĐ­2003­20: Rà sốt và đề   xuất hướng sửa đổi, bổ  sung một số   nội  

dung giáo dục đạo đức cơng dân, chủ  nghĩa Mác­Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí  

Minh trong nhà trường ở từng cấp học [6].

Đây là một cơng trình nghiên cứu có mục tiêu tìm ra các giải pháp, 

nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các mơn LLCT, đạo đức cơng dân  

trong các bậc học khác nhau. Theo nhóm tác giả, đội ngũ giảng viên Mác­

Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng nước ta 

hiện nay tuy tăng nhanh về số lượng song vẫn chưa đáp  ứng được nhu cầu 

đào tạo. Tình trạng dạy vượt giờ, q tải khiến một số đơng đội ngũ khơng 

có thời gian đầu tư, hồn thiện chun mơn,  ảnh hưởng đáng kể   đến chất  

lượng của đội ngũ.

­ Vũ Ngọc Am (2003),  Đổi mới cơng tác giáo dục chính trị  ­ tư  

tưởng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay, Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội [1].Cuốn sách trình bày cơng tác giáo dục chính trị  ­ tư  tưởng với việc 

nâng cao tính tự giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Q trình đổi mới, 

nâng cao chất lượng cơng tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng  

viên nhằm chống "diễn biến hồ bình".

­ Hồ Chí Minh (2006), Về cơng tác giáo dục LLCT, Nxb CTQG, Hà Nội 

[99].

Cuốn sách giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai 

trò của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Trong các bài 

nói, bài viết của Người ln đề  cao vai trò quan trọng của cơng tác giáo  

dục LLCT đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Người xác 

định rõ nội dung, nhiệm vụ  học tập LLCT; Người u cầu nâng cao chất  

lượng, hiệu quả  cơng tác giáo dục LLCT cho đảng viên và quần chúng 

nhân dân.

­ Trần Thị Anh Đào (Chủ biên), (2010), Cơng tác giáo dục LLCT cho sinh  

viên Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [49].

Sách gồm 3 chương: Chương 1. Một số  vấn đề  chung về  cơng tác 

giáo dục LLCT cho sinh viên Việt Nam; Chương 2. Thực trạng cơng tác 

giáo   dục   LLCT   cho   sinh   viên   Việt   Nam   hiện   nay;   Chương   3.   Phương 

hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng cơng tác giáo dục  

LLCT cho sinh viên Việt Nam hiện nay. Trên cơ  sở  nghiên cứu lý luận và 

thực tiễn tác giả đã tìm ra những giải pháp khả  thi để  góp phần hữu hiệu  

vào việc nâng cao chất lượng  giáo dục LLCT cho sinh viên, nhằm đáp ứng  

tốt hơn u cầu  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp cơng 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong hệ  thống các giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục LLCT cho sinh viên, một trong những giải pháp mà tác 

giả  đã nêu ra là cần phải đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh  viên. Hướng tác giả tiếp cận để đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho 

sinh viên là đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp kiểm  

tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

­ Luận án tiến sĩ của Nguyễn Tiến Thủ (2003),"Quan hệ biện chứng  

giữa chủ thể và khách thể nhận thức với việc phát huy vai trò chủ thể trong  

học tập của sinh viên Việt Nam hiện nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh [129]. Tác giả luận án đã phân tích quan hệ chủ thể và khách thể 

của q trình nhận thức, mối quan hệ  giữa chủ  thể  ­ khách thể  trong q 

trình học tập bậc đại học của sinh viên Việt Nam, trên cơ  sở  đó đề  xuất  

những giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của sinh 

viên trong q trình nhận thức.

­ Luận án tiến sĩ của Hồng Anh (2006),  Giáo dục lý luận Mác –  

Lênin với việc hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên Việt Nam  

trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, Học viện chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh, Hà Nội [5]. Luận án đã khái qt có hệ thống các vấn đề lý luận về 

giáo dục lý luận Mác – Lênin, sự  hình thành và phát triển nhân cách của sinh 

viên, kinh tế thị trường. Tác giả tiến hành khảo sát sinh viên các trường đại học  

ở Hà Nội, từ đó chỉ ra thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục lý luận  

Mác – Lênin cho sinh viên hiện nay. Luận án đã đưa ra được hệ  thống giải  

pháp có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc: đẩy mạnh giáo dục, tun truyền 

trong các trường đại học nói riêng và xã hội nói chung nhận thức đầy đủ, sâu  

sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của giáo dục lý luận Mác – Lênin trong mục 

tiêu giáo dục đại học tồn diện; đổi mới nội dung, chương trình và phương 

pháp dạy học  lý luận Mác – Lênin trong các trường đại học; tăng cường giáo 

dục đạo đức mới trong q trình xây dựng và phát triển nhân cách của sinh viên  

Việt Nam hiện nay; xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên Mác  – Lênin vừa “hồng” vừa “chun”, đồng thời nâng cao ý thức tự giác học tập 

các mơn lý luận Mác – Lênin cho sinh viên Việt Nam hiện nay; đa dạng hóa các  

“sân chơi”, các phong trào chính trị ­ xã hội thực tiễn, đặc biệt phát huy phong 

trào “thanh niên tình nguyện”, mùa hè xanh cho sinh viên trong các trường đại 

học hiện nay.

­ Luận án tiến sĩ của Lương Ngọc Vĩnh (2012), Hiệu quả cơng tác giáo  

dục chính trị ­ tư tưởng trong học viên các học viện qn sự ở nước ta hiện  

nay, Học viện Báo chí và Tun truyền, Hà Nội [145]. Luận án đã luận giải 

làm sáng tỏ  những vấn đề  lý luận cơ  bản về  hiệu quả  cơng tác giáo dục 

chính trị ­ tư tưởng và hiệu quả  cơng tác giáo dục chính trị ­ tư tưởng cho  

học viên các học viện qn sự; đánh giá thực trạng hiệu quả   cơng tác giáo 

dục chính trị  ­ tư  tưởng  trong học viên các học viên qn sự  những năm 

gần đây và xác định những vấn đề  cần giải quyết ; đề  xuất một số  giải 

pháp nâng cao hiệu quả cơng tác giáo dục chính trị ­ tư tưởngtrong học viên 

các học viện qn sự ở nước ta hiện nay. 

­ Các luận văn thạc sĩ liên quan đến luận án: Luận văn thạc sĩ của 

Hồng Thị Hương (2005),  Vấn đề giáo dục lý luận Mác – Lê nin cho sinh  

viên các trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam  

hiện nay, Học viện Chính trị  Quốc gia Hồ  Chí Minh, Hà Nội; Luận văn 

thạc sĩ của Lương Minh Truyền, (2005),  Chất lượng giáo dục LLCT trong  

các trường đào tạo sĩ quan hậu cần, kỹ  thuật quân đội nhân dân Việt  

Nam  ở  phía Bắc giai đoạn hiện nay,  Học viện chính trị  quốc gia Hồ  Chí 

Minh, Hà Nội; Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Ngọc Khanh, (2006),  Nâng  

cao chất lượng đào tạo LLCT cho cán bộ  trong hệ  thống chính trị  cơ  sở  

tỉnh Thái Ngun hiện nay,  Học viện chính trị  quốc gia Hồ  Chí Minh, Hà 

Nội, Luận văn thạc sĩ của Trần Cơng Dương, (2011), Xây dựng văn hóa  chính trị  cho sinh viên đại học Thái Ngun trong thời kỳ  hội nhập quốc  

tế hiện nay, Học viện Báo chí và Tun truyền, Hà Nội…

 ­ Kỷ yếu hội thảo khoa học  “Đổi mới giảng dạy, học tập mơn Triết  

học Mác ­ Lênin trong các trường đại học tồn quốc” (2002), Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Hà Nội; Kỷ yếu hội thảo khoa học đề tài cấp bộ,  “Vấn đề dạy và  

học các bộ  mơn khoa học Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh trong các  

trường đại học ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp” (2003), Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Kỷ yếu Hội thảo khoa học:  “Một số quan  

điểm cơ bản của C.Mác, PH.Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh về Cơng tác  

tư tưởng” (2012), Học viện Báo chí và Tun truyền, Khoa tun truyền, Hà 

Nội; Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Giá trị học thuyết Mác – Lênin, tư  tưởng 

Hồ Chí Minh và thực tiễn dạy học  ở Đại học Thái Ngun” (2013), Đại học  

Thái Ngun; Kỷ yếu Hội thảo khoa học:  “Nâng cao chất lượng dạy và học  

các mơn khoa học LLCT” (2013), Đại học KT&QTKD, Thái Ngun…

­ Các bài báo khoa học liên quan đến cơng tác giáo dục LLCT của các 

tác giả: Lương Gia Ban (2004), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về  lý luận và học 

tập lý luận”, Tạp chí Triết học, (1), HN; Lê Bình (2004), “Tiếp tục đổi mới,  

nâng   cao   chất   lượng   giáo   dục   LLCT”  LLCT   (3),   HN;   Trần   Văn   Phòng 

(2004), “Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong q trình hình thành  

triết học Mác”, LLCT, (1), HN; Lê Hữu Nghĩa (2005), “Đấu tranh phê phán 

các quan điểm sai trái, thù địch ­ một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện 

nay”, Tạp chí Cộng sản, (15), HN; Trần thị Anh Đào (2006), “Thực trạng về 

nhận thức chính trị  ­ tư  tưởng của sinh viên Học viện Báo chí và Tun 

truyền hiện nay”,  Tạp chí  LLCT và Truyền thơng,(11), HN;  Đào Duy Qt 

(2006), “Đổi mới tồn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả cơng tác giáo dục 

LLCT trong tình hình mới”, Tạp chí Tư tưởng ­ Văn hố, (6), HN; Vũ Thị Hoa Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (273 trang)

×