1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

B. Các công trình nghiên cứu về phương pháp và đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 273 trang )


Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” [29].

Đề tài đã đánh giá thực trạng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dạy  

học  và nghiên cứu lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay và  

đề ra các giải pháp cơ bản để đổi mới phương thức đào tạo tạo và bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ dạy học  và nghiên cứu lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh.

­ Đề  tài khoa học cấp bộ  của Hồng Đình Cúc (Chủ  nhiệm đề  tài), 

(2008), "Đào tạo giảng viên các mơn khoa học Mác ­ Lênin, tư tưởng Hồ Chí  

Minh ở Học viện Báo chí và Tun truyền đáp ứng u cầu đổi mới hiện nay”, 

Học viện Chính trị ­ Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh [34] . Các tác giả đã  

minh chứng luận điểm: Chất lượng đào tạo giảng viên các mơn khoa học Mác 

­ Lênin quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ  dạy học  LLCT và do đó chi 

phối q trình dạy ­ học các mơn khoa học Mác ­ Lênin trong các trường đại  

học hiện nay.

­ Nguyễn Duy Bắc (Chủ biên) (2004), Một số vấn đề lý luận và thực  

tiễn về  dạy và  học mơn Mác – Lênin và  tư  tưởng Hồ  Chí  Minh trong  

trường đại học, Nxb CTQG, Hà Nội [16].

Cuốn sách đã tập hợp những bài viết của các nhà nghiên cứu lý luận  

chun sâu, tập trung phân tích chất lượng dạy và học các mơn LLCT. Các 

nhà khoa học thống nhất cho rằng nội dung, chương trình, phương pháp dạy 

học  các mơn Mác – Lênin và chất lượng học tập các mơn học này làm nên 

bức tranh tổng thể chất lượng đào tạo các mơn LLCT cho sinh viên nước ta 

hiện nay. 

­ Ban liên lạc các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (VUN), Phân 

Viện Báo chí và Tun truyền (2004), Phương pháp dạy – học, kiểm tra  

đánh giá các mơn khoa học xã hội nhân văn, Nxb LLCT, HN [108].Cuốn sách là tập hợp các tham luận tại Hội thảo Đổi mới phương 

pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập các mơn khoa học xã 

hội và nhân văn trong các trường Đại học và Cao đẳng. Nội dung các bài 

viết đi sâu nghiên cứu: Hoạt động dạy học   các mơn khoa học xã hội nhân 

văn ­ Một số  vấn đề  lý luận và thực tiễn; đổi mới hình thức và phương  

pháp dạy học   đại học các mơn khoa học xã hội và nhân văn; một số vấn 

đề lý luận, kinh nghiệm trong đổi mới các phương pháp kiểm tra, đánh giá 

kết quả dạy học   các mơn khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó, có nhiều 

giải pháp cụ  thể, thiết thực giải quyết vấn đề  đổi mới phương pháp giáo 

dục LLCT cho sinh viên các trường đại học.

­ Dương Xn Ngọc (2004), “Đổi mới phương pháp giáo dục LLCT,  

theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, kết hợp với việc  

sử  dụng phương tiện kỹ  thuật hiện đại”, bài viết trên Kỷ  yếu Hội thảo 

khoa học: Phương pháp dạy – học, kiểm tra đánh giá các mơn khoa học xã 

hội nhân văn, Nxb LLCT, HN [108].

Trong đó, tác giả  đã luận giải các nội dung: giáo dục LLCT, thực 

chất đổi mới phương pháp dạy học  theo hướng “lấy người học làm trung 

tâm”, phương pháp dạy – học mới có sử  dụng các thiết bị  kỹ  thuật trợ 

giảng, những điều kiện để đổi mới phương pháp giáo dục LLCT. Tác giả 

khẳng định: phương pháp dạy học   mới là phương pháp  “lấy người học  

làm trung tâm”, phương pháp khơi dậy tính chủ  động, sáng tạo và tích  

cực của người học; thày chỉ  là người tổ  chức, định hướng vào tạo điều  

kiện để  người học tự  tìm lấy kiến thức, kỹ  năng và tình cảm cho mình.

[108, tr.337]

­ Hồng Quốc Bảo (2006), Học tập phương pháp tun truyền cách  

mạng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội [14].Cuốn   sách   trình   bày   ba   phần   chính:   Một   là,   phương   pháp   tuyên 

truyền và nguồn gốc của phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ  Chí 

Minh. Hai là, những đặc trưng cơ  bản trong phương pháp tun truyền 

cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ba là, vận dụng phương pháp tun  

truyền cách mạng của chủ  tịch Hồ  Chí Minh để  đổi mới phương pháp 

tun truyền của cán bộ  tư  tưởng trong thời kỳ  mới. Cuốn sách đã đóng 

góp thêm ý kiến vào việc tìm hiểu nguồn gốc và nêu lên những đặc trưng  

cơ  bản của phương pháp tun truyền Hồ  Chí Minh; nghiên cứu thực  

trạng phương pháp tun truyền của đội ngũ cán bộ  hoạt động trong lĩnh 

vực tư  tưởng của Đảng. Trên cơ  sở  đó, đưa ra một số  giải pháp cơ  bản  

nhằm nâng cao, đổi mới phương pháp tun truyền của đội ngũ cán bộ tư 

tưởng theo phương pháp tun truyền Hồ Chí Minh.

­ Ngơ Văn Thạo (Chủ  biên), (2008),  Phương pháp dạy học   LLCT  

(Chương trình bồi dưỡng chun đề  dành cho giảng viên dạy học   các  

chương trình LLCT tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện) , Nxb Lao 

động Xã hội, Hà Nội [125].

Trong cuốn sách các tác giả đã khái qt chung về LLCT và giáo dục 

LLCT; một số  vấn đề  tâm lý và giáo dục học trong dạy học   học tập  

LLCT, phẩm chất nghề nghiệp, nghệ thuật diễn giảng, kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học  LLCT.

­ Vũ Ngọc Am (2009),  Một số  vấn đề  về  phương pháp dạy học  

LLCT, Nxb Thơng tấn, Hà Nội [2].

Cuốn sách được coi như cẩm nang nghiệp vụ của những người làm 

cơng tác giáo dục LLCT nói chung và những người trực tiếp làm cơng tác 

dạy học  LLCT nói riêng. Nội dung chủ yếu của cuốn sách gồm có ba phần 

chính, trong phần thứ  hai (phần trọng tâm của cuốn sách này) có một nội dung rất mới là Đề  cương một số  bài giảng dành cho giảng viên tham 

khảo.

­ Phạm Huy Kỳ  (2010),  Lý luận và phương pháp  nghiên cứu, giáo  

dục LLCT, Nxb Chính trị ­ Hành chính quốc gia, Hà Nội [71].

Nội dung cuốn sách trình bày một số  vấn đề  lý luận và phương pháp 

của hoạt động nghiên cứu, giáo dục LLCT và cơng tác nghiên cứu, biên soạn,  

giáo trình lịch sử đảng bộ địa phương. Cuốn sách gồm 7 chương, trong đó tác 

giả  đã khái qt, hệ  thống hóa các khái niệm liên quan đến giáo dục LLCT,  

phương pháp và các phương pháp dạy học  thường sử dụng trong cơng tác giáo  

dục LLCT. 

Tác   giải   đưa   ra   khái   niệm,   giáo   dục   LLCT   là:   truyền   bá   những  

ngun lý của chủ  nghĩa Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh, đường lối,  

quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ,  

đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm hình thành thế  giới quan khoa  

học, nhân sinh quan cộng sản, phương pháp tư  duy và phương pháp làm  

việc biện chứng, khoa học và góp phần thúc đẩy tính tích cực chính trị ­ xã  

hội của các chủ  thể  chính trị  trong hoạt động thực tiễn. Trong khái niệm 

này, tác giả đã khẳng định giáo dục LLCT là q trình truyền bá những tri  

thức LLCT (những ngun lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí  

Minh,   đường   lối,   quan  điểm   của  Đảng,   chính  sách,   pháp  luật   của   Nhà 

nước) cho đối tượng giáo dục (cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân) 

nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục LLCT đặt ra. Khái niệm đã chỉ rõ được 

vai trò của chủ thể và đối tượng cũng như mục tiêu giáo dục LLCT đặt ra. 

Tác giả cũng đã nêu và phân tích một số phương pháp thường được 

sử   dụng   trong   công   tác   giáo   dục   LLCT   hiện   nay:  phương   pháp   thuyết  

giảng, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm, phương  pháp dạy học   cùng tham gia, phương pháp xemina [71, tr. 118­161]. Cuốn 

sách là tài liệu tham khảo quan trọng trong q trình nghiên cứu sinh thực 

hiện luận án. 

­ Hồng Chí Bảo (2011), Tìm hiểu phương pháp Hồ  Chí Minh, Nxb 

Chính trị ­ Hành chính, Hà Nội [12].

Trong   cuốn   sách   tác   giả   đã   tiếp   cận   nghiên   cứu   và   trình   bày   về 

phương pháp Hồ  Chí Minh theo một ngun tắc nhất qn: Nghiên cứu 

phương pháp Hồ  Chí Minh khơng thể  tách rời tư  tưởng và phong cách của 

Người, cũng khơng thể tách rời đạo đức, lối sống và nhân cách của Người;  

bởi vì phương pháp Hồ Chí Minh ở tầm tư tưởng, ở trong triết lý nhân sinh  

và hành động của người,  ở  sự  gắn liền khoa học, cách mạng và nhân văn  

trong con người và hoạt động của Người… Trong đó, tác giả  đã đưa ra 

phương pháp Hồ  Chí Minh là sự  gắn bó giữa nói đi đơi với làm, là tấm 

gương đạo đức sáng ngời về đạo đức và tác phong. Do đó, đổi mới phương  

pháp giáo dục LLCT cho sinh viên đại học hiện nay cần thấm nhuần tư 

tưởng này của Bác.

­ Kỷ yếu hội thảo khoa học:  “Dạy học  các mơn LLCT trong trường  

Đại học đáp ứng u cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thơng” (2015), 

trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Ngun.[141] Kỷ  yếu đã tập hợp  

nhiều bài viết của các tác giả là các giảng viên các trường đại học ở nước ta.  

Các bài viết tập trung làm rõ các vấn đề  lý luận về  dạy và học các mơn 

LLCT, thực trạng dạy và học các mơn LLCT ở trong các trường đại học và 

đề  ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các mơn LLCT. 

Trong đó có nêu lên nhiều giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương pháp dạy  

và học các mơn LLCT.

­  Các bài báo khoa học có liên quan: Đinh Xn Khoa (2003), “Đổi mới phương pháp dạy học   đại học ­ những khó khăn và giải pháp”, Tạp  

chí Giáo dục, (số  48), HN; Lê Bình (2004), “Tiếp tục đổi mới, nâng cao  

chất   lượng   giáo   dục   lý   luận   chính   trị”,  Tạp   chí   Lý   luận   chính   trị  (3); 

Nguyễn Văn Hiền  (2005), “Về  phương pháp so sánh trong dạy học   các 

mơn khoa học Mác­Lênin”,  Tạp chí Giáo dục  (110), HN; Nguyễn Ngọc 

Hợi, Phạm Minh Hùng (2005), “Vấn đề  đổi mới phương pháp dạy học  ở 

trường đại học”, Tạp chí Giáo dục, (số 20); Vũ Thị Hoa (2006), “Vận dụng 

tư  tưởng Hồ  Chí Minh vào đổi mới phương pháp dạy học  LLCT tại học  

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”, Tạp chí giáo dục Lý luận, (11), HN; 

Mạch Quang Thắng (2008), “Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  về 

LLCT  theo  quan  điểm   của  Hồ   Chí   Minh,  Tạp chí   Tuyên  giáo,  (số   11); 

Nguyễn Thành Khải (2009), “Đổi mới phương pháp dạy học  ở  Học viện 

Chính trị  ­ Hành chính quốc gia Hồ  Chí  Minh,   Tạp chí  LLCT,  (9), HN; 

Nguyễn Cơng Hưng, (2010), “Để  thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo  

dục lý luận Mác – Lênin ở trường đại học và cao đẳng,  Tạp chí Tun giáo, 

(6); Đặng Thị  Nhiệt Thu (2010), “Đổi mới phương pháp dạy học   LLCT  

trong các trường đại học và cao đẳng”, Tạp chí Khoa học chính trị, (3), HN; 

Bùi Văn Ga (2015), “Những vấn đề đặt ra trong đổi mới căn bản, tồn diện  

giáo dục đại học”, Tạp chí Tun giáo, (5), Hồng Quốc Bảo (2015), “Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp nâng cao hiệu quả tun truyền”, Tạp  

chí Tun giáo, (9)… 

Như  vậy,  ở  trong nước đã có nhiều cơng trình nghiên cứu về  nhiều  

mặt của cơng tác tư  tưởng, cơng tác giáo dục LLCT; phương pháp và đổi 

mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên đại học. Tuy nhiên, dưới  

góc độ cơng tác tư tưởng về đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh  

viên đại học, tác giả  nhận thấy chưa thấy có đề  tài nào trực tiếp nghiên  cứu. Đặc biệt, nghiên cứu làm rõ các vấn đề về: mục đích, ngun tắc, nội 

dung đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên, trong đó có sinh 

viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện  

nay.

II. Một số cơng trình khoa học của nước ngồi

A. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Cộng hồ dân chủ  nhân dân Lào có nhiều cơng trình nghiên cứu về 

giáo dục LLCT cho cán bộ, đảng viên. Tiêu biểu bài viết của các tác  giả 

như: 

­ Luận án tiến sĩ của Bun Phết Xu Ly Vơng Xắc (1994), Nâng cao 

trình độ  tư  duy lý luận cho cán bộ  đảng viên Đảng nhân dân cách mạng  

Lào trong giai đoạn hiện nay, Học Viện chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh, 

Hà Nội [28].

Luận án đã khái qt các vấn đề lý luận về nâng cao trình độ tư duy  

lý luận cho cán bộ  đảng viên. Luận án phân tích thực trạng q trình giáo 

dục LLCT cho cán bộ đảng viên Đảng nhân dân cách mạng Lào, từ đó luận 

án đã đề  ra hệ  thống các giải pháp nhằm nâng cao trình độ  tư  duy lý luận 

cho cán bộ  đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Trong đó luận án khẳng 

định cần tiếp tục đẩy mạnh cơng tác giáo dục LLCT cho cán bộ đảng viên.

­ Luận án tiến sĩ của Bun kết – Kê sơn (2006), Nâng cao đạo đức cách  

mạng của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ  Nhân dân Lào  

trong giai đoạn hiện nay, Học Viện chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội  

[26].

Luận án đã khái qt được lý luận về đạo đức cách mạng, nâng cao  

đạo đức cách mạng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Luận án đã tập trung làm 

rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra trong q trình nâng cao đạo đức cách  mạng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.  

Từ  đó, luận đề  ra hệ  thống các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách 

mạng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

hiện nay. Một trong những giải pháp được đặt ra là tiếp tục nâng cao chất  

lượng cơng tác giáo dục LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh hiện nay. 

­ Luận văn thạc sĩ của Khăm Phăn Mun Chăn My Xay (2008), Nâng  

cao năng lực giáo dục LLCT ở trường chính trị tỉnh Bo Ly Khăm Xay nước  

Cộng hòa Dân chủ  Nhân dân Lào hiện nay, Học Viện chính trị   quốc gia 

Hồ Chí Minh, Hà Nội. [68]

Luận văn đã khái  qt các vấn đề  lý luận, từ   đó khảo sát thực 

trạng giáo dục lý luận   chính trị   ở  trườ ng chính trị  tỉnh Bo Ly Khăm 

Xay. Luận văn đã đưa ra các giải pháp có tính thực tế  cao nh ằm nâng 

cao chất lượ ng giáo dục LLCT  ở  tr ường chính trị  tỉnh Bo Ly Khăm Xay 

nướ c Cộng hòa Dân chủ  Nhân dân Lào hiện nay. Trong đó luận văn có 

nêu ra giải pháp cần thiết là: tiếp tục đổi mới phươ ng pháp giảng dạy,  

nâng cao ch ất l ượ ng đội ngũ cán bộ giảng viên...

Luận văn Thạc sĩ Triết học của Si Sơm Phu Tha Vi Xay (2010),  

Nâng cao trình độ  LLCT cho cán bộ  tổng cục chính trị  Bộ  Quốc phòng  

Lào trong giai đoạn hiện nay  [116]. 

Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và vai trò của LLCT, nội dung của việc  

nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ. Từ đó, luận văn đã khảo sát thực tế, luận  

văn khẳng định về cơ bản  đội ngũ cán bộ tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng  

Lào có trình độ  và được đào tạo cơ  bản về  LLCT, chun mơn; nắm vững 

đường lối, chủ  trương chính sách của Đảng và Nhà nước; có tinh thần u 

nước; sáng tạo, linh hoạt trong nghiên cứu vận dụng lý luận vào thực tiễn... 

đồng thời tác giả  cũng chỉ  ra ngun nhân của những thành tựu và hạn chế Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (273 trang)

×