1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

A. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 273 trang )


mạng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.  

Từ  đó, luận đề  ra hệ  thống các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách 

mạng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

hiện nay. Một trong những giải pháp được đặt ra là tiếp tục nâng cao chất  

lượng cơng tác giáo dục LLCT cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh hiện nay. 

­ Luận văn thạc sĩ của Khăm Phăn Mun Chăn My Xay (2008), Nâng  

cao năng lực giáo dục LLCT ở trường chính trị tỉnh Bo Ly Khăm Xay nước  

Cộng hòa Dân chủ  Nhân dân Lào hiện nay, Học Viện chính trị   quốc gia 

Hồ Chí Minh, Hà Nội. [68]

Luận văn đã khái  qt các vấn đề  lý luận, từ   đó khảo sát thực 

trạng giáo dục lý luận   chính trị   ở  trườ ng chính trị  tỉnh Bo Ly Khăm 

Xay. Luận văn đã đưa ra các giải pháp có tính thực tế  cao nh ằm nâng 

cao chất lượ ng giáo dục LLCT  ở  tr ường chính trị  tỉnh Bo Ly Khăm Xay 

nướ c Cộng hòa Dân chủ  Nhân dân Lào hiện nay. Trong đó luận văn có 

nêu ra giải pháp cần thiết là: tiếp tục đổi mới phươ ng pháp giảng dạy,  

nâng cao ch ất l ượ ng đội ngũ cán bộ giảng viên...

Luận văn Thạc sĩ Triết học của Si Sơm Phu Tha Vi Xay (2010),  

Nâng cao trình độ  LLCT cho cán bộ  tổng cục chính trị  Bộ  Quốc phòng  

Lào trong giai đoạn hiện nay  [116]. 

Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và vai trò của LLCT, nội dung của việc  

nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ. Từ đó, luận văn đã khảo sát thực tế, luận  

văn khẳng định về cơ bản  đội ngũ cán bộ tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng  

Lào có trình độ  và được đào tạo cơ  bản về  LLCT, chun mơn; nắm vững 

đường lối, chủ  trương chính sách của Đảng và Nhà nước; có tinh thần u 

nước; sáng tạo, linh hoạt trong nghiên cứu vận dụng lý luận vào thực tiễn... 

đồng thời tác giả  cũng chỉ  ra ngun nhân của những thành tựu và hạn chế trong q trình nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ cán bộ tổng cục chính trị 

Bộ Quốc phòng Lào hiện nay. Tác giả đã đề ra hệ thống các giải pháp có giá trị 

thực tiễn sâu sắc, trong đó có u cầu cần đổi mới nội dung, chương trình, 

phương pháp giáo dục LLCT hiện nay.

­ Luận văn thạc sĩ của Chit Sa Van Thep Yo Thin (2013), Nâng cao 

trình độ lý luận Mác – Lênin cho học viên trường Chính trị của Bộ An ninh,  

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay, Học Viện chính trị  quốc 

gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. [30]

Luận văn  đã  hệ  thống các luận  điểm lý  luận về  bản chất,  đặc 

trưng của lý luận Mác – Lênin, phân tích thực trạng việc nâng cao trình 

độ  lý luận Mác – Lênin cho học viên trườ ng Chính trị  của bộ  An ninh,  

nước CHDCND Lào. Luận văn khẳng định sự  cần thiết phải giáo dục lý 

luận Mác – Lênin cho học viên. Tác giả khái qt được những nhân tố tác 

động, đặc điểm và những kinh nghiệm, những ph ương pháp dạy học  lý 

luận Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nướ c cho học 

viên  ở  trường Chính trị  của Bộ  An ninh Lào. Ngồi ra các giải pháp đưa 

ra trong luận văn cũng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

­ Các cơng trình khoa học đăng trên các tạp chí: Bun Nhăng Vo Lạ Chít  

(2005), “Nâng cao chất lượng xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý để đáp ứng u cầu của sự nghiệp đổi mới của Đảng” trên Tạp chí  

Lý luận ­ Hành chính Lào (số 1); Bài viết của Tra Lơn Nhia Pao Hơ (2005),  

“Mười năm với sự phát triển của Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia 

Lào”, Tạp chí Lý luận ­ Hành chính Lào (số 1). Bài viết của Sạ Mút Thong 

Sơm Pha Nít (2007), “Vai trò của người thầy trong điều kiện mới”,  Tạp chí  

Lý luận ­ Hành chính Lào (số 6)...B. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Có nhiều học giả Trung Quốc đã có nhiều cơng trình nghiên cứu về 

cơng tác tư  tưởng, giáo dục LLCT, đổi mới phương pháp giáo dục LLCT  

như:

ng Tín Nghiễn (2003), “Ba phương pháp luận trong nghiên cứu 

vấn  đề  Trung Quốc hố triết học mácxít”  đăng trên  Tạp chí  Triết học  

Trung Quốc, số 12 [106].

Bài viết này đề  cập đến những vấn đề  như: mở  rộng tầm nhìn, chỉ 

ra nội hàm hồn chỉnh và ý nghĩa sâu xa của vấn đề  Trung Quốc hố triết  

học mácxít; mở  rộng lĩnh vực, nắm vững nội dung phong phú của vấn đề 

Trung Quốc hố triết học mácxít; phương pháp sáng tạo, đưa việc nghiên 

cứu vấn đề Trung Quốc hố triết học mácxít lên tầm tổng kết quy luật.

Hồ  Tự Lực (2004), “Tư  duy mới về  giáo dục LLCT của các trường 

đại học”, Cao đẳng Thuế ­ Tài chính Hà Nam học báo (kỳ 2 số 18), [85]. 

Tác giả đã khẳng định vai trò quan trọng của chủ  nghĩa Mác – Lênin, 

của cơng tác giáo dục LLCT đối với đối với nhận thức và hành động của sinh  

viên. Từ thực tế cơng tác giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học tác  

giả  chỉ ra các vấn đề  cần tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục LLCT: kiên trì vai trò chỉ đạo khơng thay đổi chủ nghĩa Mác­Lênin, bảo 

đảm phương hướng đúng đắn trong cơng tác giáo dục đại học; lấy sự chỉ đạo 

của chủ nghĩa Mác­Lênin, phát huy tốt hơn nữa cơng tác giáo dục LLCT… 

Cuốn sách của Cục Cán bộ, Ban Tun huấn Trung ương Đảng Cộng 

sản Trung Quốc (2005), “Cơng tác tun truyền tư tưởng trong thời kỳ mới”  

[35]. Đây là cuốn sách có tính chất giáo khoa nghiệp vụ chun ngành cơng 

tác tư  tưởng nói chung, cơng tác tun truyền nói riêng về  vai trò, vị  trí, 

nhiệm vụ  của cơng tác lý luận và kinh nghiệm, kỹ  năng cơng tác tun  truyền tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay... Trong đó, đối 

với cơng tác lý luận, cuốn sách đã đề ra những vấn đề cơ bản về nhiệm vụ 

và u cầu đối với cơng tác giáo dục lý luận. Cuốn sách đã nhấn mạnh: cơng 

tác dạy học  lý luận, đổi mới cách thức, biện pháp dạy học  lý luận Mác ­ 

Lênin cho sinh viên.

­ Giáo dục LLCT cho sinh viên có bài viết “Những gợi ý từ tuyến đầu 

dạy học  lý luận mácxít” (Tạp chí Cầu thị số 24/2005 được tác giả Ngun 

Đức Sâm biên dịch trên tạp chí Những vấn đề  chính trị ­ xã hội số  16/2006) 

[115]. Bài viết này đã phản ánh những khó khăn, hạn chế  trong giáo dục  

LLCT  ở  các trường đại học của Trung Quốc (Đại học Bắc Kinh, Đại học  

Thanh Hoa, Đại học Nam Khai, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học 

Nơng nghiệp Trung Quốc, Đại học Kinh tế mậu dịch đối ngoại Trung Quốc, 

Đại học Kinh tế  tài chính pháp luật Trung Quốc...) và nêu lên một số  giải  

pháp nhằm “thúc đẩy mơn học lý luận mác xít ra khỏi tình trạng hiện nay”. 

v.v...

­ Vương Bột Bình (2016), “Một số vấn đề về cơng tác tư tưởng của 

Đảng cộng sản Trung Quốc trong tình hình mới”, đăng trên Tạp chí Nghiên  

cứu tư  tưởng chính trị, (số  3), [17]. Trong bài viết tác giả  chỉ  ra sáu điểm 

cần chú ý đối với cơng tác tư  tưởng của Đảng cộng sản Trung quốc hiện  

nay: một là, chú trọng chính trị, nắm bắt tồn diện cơng tác tư tưởng. Hai là, 

chịu khó suy nghĩ, nâng cao hiệu quả trong cơng tác tư tưởng.  Ba là, nắm các 

gương điển hình, phát huy chính khí xã hội và tinh thần thời đại để tiến cùng 

thời đại. Bốn là, chú trọng điều hòa, hình thành nên “dàn hợp xướng” của 

cơng tác tư  tưởng có sự  tham gia của xã hội.  Năm là, biết đổi mới, thổi 

luồng sinh khí mới, sức sống mới cho cơng tác tư  tưởng.  Sáu là, tự  giác, 

chăm chỉ  làm việc và thực hiện “ba điều thực sự” (thực sự  thay đổi tác  Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (273 trang)

×