1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

B. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 273 trang )


truyền tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay... Trong đó, đối 

với cơng tác lý luận, cuốn sách đã đề ra những vấn đề cơ bản về nhiệm vụ 

và u cầu đối với cơng tác giáo dục lý luận. Cuốn sách đã nhấn mạnh: cơng 

tác dạy học  lý luận, đổi mới cách thức, biện pháp dạy học  lý luận Mác ­ 

Lênin cho sinh viên.

­ Giáo dục LLCT cho sinh viên có bài viết “Những gợi ý từ tuyến đầu 

dạy học  lý luận mácxít” (Tạp chí Cầu thị số 24/2005 được tác giả Ngun 

Đức Sâm biên dịch trên tạp chí Những vấn đề  chính trị ­ xã hội số  16/2006) 

[115]. Bài viết này đã phản ánh những khó khăn, hạn chế  trong giáo dục  

LLCT  ở  các trường đại học của Trung Quốc (Đại học Bắc Kinh, Đại học  

Thanh Hoa, Đại học Nam Khai, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học 

Nơng nghiệp Trung Quốc, Đại học Kinh tế mậu dịch đối ngoại Trung Quốc, 

Đại học Kinh tế  tài chính pháp luật Trung Quốc...) và nêu lên một số  giải  

pháp nhằm “thúc đẩy mơn học lý luận mác xít ra khỏi tình trạng hiện nay”. 

v.v...

­ Vương Bột Bình (2016), “Một số vấn đề về cơng tác tư tưởng của 

Đảng cộng sản Trung Quốc trong tình hình mới”, đăng trên Tạp chí Nghiên  

cứu tư  tưởng chính trị, (số  3), [17]. Trong bài viết tác giả  chỉ  ra sáu điểm 

cần chú ý đối với cơng tác tư  tưởng của Đảng cộng sản Trung quốc hiện  

nay: một là, chú trọng chính trị, nắm bắt tồn diện cơng tác tư tưởng. Hai là, 

chịu khó suy nghĩ, nâng cao hiệu quả trong cơng tác tư tưởng.  Ba là, nắm các 

gương điển hình, phát huy chính khí xã hội và tinh thần thời đại để tiến cùng 

thời đại. Bốn là, chú trọng điều hòa, hình thành nên “dàn hợp xướng” của 

cơng tác tư  tưởng có sự  tham gia của xã hội.  Năm là, biết đổi mới, thổi 

luồng sinh khí mới, sức sống mới cho cơng tác tư  tưởng.  Sáu là, tự  giác, 

chăm chỉ  làm việc và thực hiện “ba điều thực sự” (thực sự  thay đổi tác  phong làm việc, thường xun thâm nhập vào cơ sở, tích cực tìm tòi ý tưởng  

mới, phương pháp mới trong cơng tác ở dưới cơ sở; cần kết bạn thực sự với  

cán bộ, quần chúng; làm tốt cơng việc phục vụ một cách thực sự, giúp đỡ cơ 

sở giải quyết khó khăn).

Bài viết “Tổng thuật về những điểm nóng về  lý luận ở  Trung Quốc  

năm 2006” do Nguyễn Thị  Tuyết biên dịch (Tạp chí Những vấn đề  Chính  

trị ­ Xã hội số 7+8/2007) [142]. Bài viết đề cập đến những vấn đề lý luận 

đang thu hút sự  quan tâm nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực từ  triết học, luật  

học, chính trị học, kinh tế học đến tâm lý học, sử học... Trong đó, triết học  

được đặt lên hàng đầu với những “điểm nóng” là: Quan hệ giữa quan điểm  

phát triển một cách khoa học và triết học mác xít; Quan hệ giữa chủ nghĩa  

Mác và vấn đề tính hiện đại; triết học sinh thái và triết học chính trị.

­ Vương Yến (2007), “Nâng cao lý luận và trình độ của cơng tác chính 

trị  ­ tư  tưởng trong tình hình mới”, đăng trên  tạp chí Lịch sử  Đảng Trung  

Quốc, tháng 10­2007 [150]. Tác giả  cho rằng cần mạnh dạn thay đổi quan 

niệm, mạnh dạn đổi mới trong cơng tác chính trị tư tưởng trên các mặt: đổi  

mới tư duy, đổi mới nội dung, đổi mới hình thức. Đặc biệt trong bài viết tác  

giả  nhấn mạnh:  “trong giáo dục chính trị  tư  tưởng, muốn đạt được hiệu  

quả  như  mong muốn cần có những phương pháp và nghệ  thuật nhất định,  

nâng cao sức hấp dẫn và sức thuyết phục của cơng tác chính trị, tư tưởng,  

để  trở  thành nhận thức tự  giác của người được giáo dục. Một là, lý luận  

cần liên hệ  với thực tiễn... Hai là, cần gương điển hình... Ba là, cần cảm  

hóa người dân bằng hành động...” [150, tr.31].

­ Tào Mạo Xn, Mạnh Phàm Cường (2008), “Một số  đặc điểm và  

kinh nghiệm về đổi mới lý luận của Đảng cộng sản Trung Quốc từ khi cải  

cách mở cửa đến nay”, Tạp chí lý luận Trung Quốc, (số 12),  [148]. Trong bài viết, các tác giả  đã khái qt chặng đường đổi mới, đặc điểm cơng tác đổi 

mới lý luận lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khí cải cách mở cửa 

đến nay. Đặc biệt, các tác giả đã đưa ra hai kinh nghiệm đổi mới lý luận của  

Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay: thứ nhất, Đảng 

Cộng sản Trung Quốc buộc phải giữ tính tự giác cao trong đổi mới lý luận. 

Thứ hai, cơng tác đổi mới lý luận của Đảng buộc phải kiên trì sự thống nhất  

giữa kế thừa và phát triển.

­ Luận án tiến sĩ chun ngành Giáo dục cơng tác tư tưởng và lý luận  

chủ nghĩa Mác của tác giả Mao Lộ: Giáo dục tư tưởng chính trị cao học và  

nghiên cứu xã hội hóa chính trị  cho sinh viên trong thời đại mới , Trường 

Đại học Sư  phạm Hồ  Nam, Trung Quốc, năm 2014 [84]. Luận án đã đề 

cập đến các phương pháp cơ bản trong việc thúc đẩy giáo dục chính trị tư 

tưởng trong các trường đại học và các mục tiêu quan trọng trong việc tiến  

hành xã hội hóa chính trị cho sinh viên ở Trung Quốc hiện nay. Trên cơ  sở 

phân tích hiện trạng về xã hội hóa chính trị cho sinh viên Trung Quốc hiện  

nay, tác giả  luận án đã đề  xuất một số  giải pháp cơ  bản tăng cường giáo 

dục lý tưởng chính trị, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục chính trị cho sinh viên;  

triển khai việc giáo dục chính trị  tư  tưởng, xây dựng văn hóa học đường, 

các chương trình ngoại khóa, đa dạng hóa phương tiện dạy học   trong các 

trường đại học ở Trung Quốc. 

Như vậy, các học giả, nhà nghiên cứu nước ngồi đã có một số cơng 

trình nghiên cứu về cơng tác tư tưởng và cơng tác giáo dục LLCT, phương  

pháp và đổi mới phương pháp đơi mới giáo dục LLCT. Một số  cơng trình  

đã khái qt được các vấn đề  về giáo dục LLCT, từ đó đưa ra các gợi mở 

giải pháp để đổi mới cách thức, biện pháp giáo dục LLCT nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục LLCT. Tuy nhiên, chưa có cơng trình nào đi sâu nghiên cứu về đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên đại học.

III.   Những   kết   quả   đạt   được   và   những   vấn   đề   cần   tiếp   tục 

nghiên cứu

A. Những kết quả đạt được

­ Các cơng trình khoa học nêu trên đã tập trung nghiên cứu, hệ thống  

hóa các vấn lý luận về: Cơng tác tư  tưởng, cơng tác giáo dục LLCT, cơng  

tác giáo dục LLCT cho sinh viên Việt Nam. Đặc biệt:

Một số cơng trình tập trung nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của  

cơng tác giáo dục LLCT cho sinh viên đại học  ở  nước ta hiện nay, thực  

trạng những vấn đề đặt ra và từ đó đã đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới,  

nâng cao chất lượng giáo dục LLCT cho sinh viên hiện nay.

­   Đã   có   các   cơng   trình   nghiên   cứu   về   phương   pháp   và   đổi   mới 

phương pháp giáo dục giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học, tuy 

nhiên   phần   lớn   tiếp   cận   dưới   góc   độ:   đổi   mới   phương   pháp   dạy   học 

LLCT, đổi mới phương pháp dạy và học LLCT,  đổi mới phương pháp 

kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập... Có những cơng trình nghiên cứu về 

phương pháp giáo dục LLCT, tuy nhiên lại tiếp cận dưới góc độ  của các 

khoa học khác như: giáo dục học, tâm lý học...

B. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Qua khảo sát các cơng trình khoa học trong và ngồi nước liên quan  

đến đề  tài nghiên cứu của luận án phần lớn các cơng trình mới tập trung 

vào những vấn đề  chung của đổi mới phương pháp giáo dục LLCT hoặc 

mới dừng lại ở nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học LLCT – một  

bộ  phận của cơng tác giáo dục LLCT cho sinh viên trong các trường đại 

học. Chưa có cơng trình nào nghiên cứu một cách tồn diện cơ sở lý luận và thực tiễn về  đổi mới phương pháp giáo dục LLCT trong các trường đại 

học. Các cơng trình khoa học cũng chưa có những khảo sát đánh giá về thực  

trạng đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại 

học, đặc biệt là đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các 

trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta trong thời kỳ 

đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế  hiện nay.  

Các cơng trình khoa học cũng chưa đề xuất được nhiều giải pháp hiệu quả 

nhằm đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại 

học, trong đó có sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi 

phía Bắc. Qua đó, còn một số  “khoảng trống” về  lý luận và thực tiễn mà 

các nhà khoa học đi trước chưa đề cập tới, để luận án tục nghiên cứu trên 

góc độ cơng tác tư tưởng. Cụ thể như sau:

­ Luận án tiếp tục nghiên cứu các vấn đề lý luận về đổi mới phương 

pháp giáo dục LLCT cho sinh viên dưới góc tiếp cận của cơng tác tư tưởng. 

Luận án khái qt, hệ thống hóa, làm rõ các vấn đề lý luận về phương pháp 

giáo dục LLCT và đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên. Trong 

đó trọng tâm xây dựng bộ khung lý thuyết về đổi mới phương pháp giáo dục 

lý luận chính trị  trong các trường đại học như: mục tiêu, ngun tắc, nội  

dung đánh giá sự  đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các 

trường đại học.

­ Luận án nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng đổi mới phương 

pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, 

miền núi phí Bắc nước ta trong q trình đổi mới căn bản tồn diện, giáo 

dục đào tạo hiện nay. Luận án nghiên cứu q trình đổi mới phương pháp 

giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi 

phía Bắc nước ta trong điều kiên học theo học chế tín chỉ và thực hiện tích  Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (273 trang)

×