1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

B. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 273 trang )


thực tiễn về  đổi mới phương pháp giáo dục LLCT trong các trường đại 

học. Các cơng trình khoa học cũng chưa có những khảo sát đánh giá về thực  

trạng đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại 

học, đặc biệt là đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các 

trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta trong thời kỳ 

đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế  hiện nay.  

Các cơng trình khoa học cũng chưa đề xuất được nhiều giải pháp hiệu quả 

nhằm đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại 

học, trong đó có sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi 

phía Bắc. Qua đó, còn một số  “khoảng trống” về  lý luận và thực tiễn mà 

các nhà khoa học đi trước chưa đề cập tới, để luận án tục nghiên cứu trên 

góc độ cơng tác tư tưởng. Cụ thể như sau:

­ Luận án tiếp tục nghiên cứu các vấn đề lý luận về đổi mới phương 

pháp giáo dục LLCT cho sinh viên dưới góc tiếp cận của cơng tác tư tưởng. 

Luận án khái qt, hệ thống hóa, làm rõ các vấn đề lý luận về phương pháp 

giáo dục LLCT và đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên. Trong 

đó trọng tâm xây dựng bộ khung lý thuyết về đổi mới phương pháp giáo dục 

lý luận chính trị  trong các trường đại học như: mục tiêu, ngun tắc, nội  

dung đánh giá sự  đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các 

trường đại học.

­ Luận án nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng đổi mới phương 

pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, 

miền núi phí Bắc nước ta trong q trình đổi mới căn bản tồn diện, giáo 

dục đào tạo hiện nay. Luận án nghiên cứu q trình đổi mới phương pháp 

giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi 

phía Bắc nước ta trong điều kiên học theo học chế tín chỉ và thực hiện tích  hợp các mơn lý luận chính trị  trị  theo Quyết định 52/2008/QĐ­BGD&ĐT 

ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo về chương trình các 

mơn LLCT trình độ đại học cao đẳng dùng cho sinh viên khối khơng chun  

ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

­ Nghiên cứu, chỉ rõ một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm đổi 

mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực 

trung du, miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian tới.Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH 

VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1.1. Phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường 

đại học

1.1.1. Khái niệm lý luận chính trị và giáo dục lý luận chính trị cho  

sinh viên các trường đại học

1.1.1.1. Lý luận chính trị

­ Lý luận.

Lý luận là sự khái qt những kinh nghiệm thực tiễn, là sự tổng hợp 

những tri thức về tự nhiên và xã hội được tích lũy trong q trình hoạt động 

lịch sử của con người, phản ánh mối liên hệ  bản chất, mang tính quy luật 

của sự vật, hiện tượng của một lĩnh vực nào đó của hiện thực khách quan 

và có vai trò hướng dẫn hiện thực. Chủ  tịch Hồ  Chí Minh cho rằng:  “Lý 

luận là sự  tổng kết những kinh nghiệm của lồi người, là sự  tổng hợp  

những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại qua q trình lịch sử” [95, 

tr. 497].  Lý luận Mác ­ Lênin là sự  tổng kết kinh nghiệm đấu tranh cách 

mạng của giai cấp cơng nhân thế  giới. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm 

việc, Hồ Chí Minh nói một cách cụ thể: "Lý luận là đem thực tế trong lịch  

sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc đấu tranh, xem xét, so sánh thật kỹ  

lưỡng, rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó chứng minh với thực tế" 

[94, tr. 233].

Lý luận được khái qt từ  những kinh nghiệm thực tiễn, nh ưng lý 

luận là trình độ  cao hơn về chất so với kinh nghiệm. Tri thức lý luận thể hiện trong hệ  thống các  khái niệm, phạm trù, qui luật. Khác với kinh  

nghiệm, lý luận mang tính trừu tượng và khái qt cao. Nhờ  đó, nó đem  

lại sự  hiểu biết sâu sắc về  bản chất, tính tất nhiên, tính qui luật của các  

sự  vật, hiện tượng khách quan. Tri thức lý luận thể  hiện tính chân lý sâu 

sắc hơn, chính xác hơn, hệ  thống hơn, nghĩa là có tính bản chất sâu sắc  

hơn và do đó, phạm vi  ứng dụng của nó cũng phổ  biến hơn, rộng hơn  

nhiều so với tri thức kinh nghi ệm. C.Mác và Ph.Ăngghen cũng từng chỉ rõ: 

“Sự  quan sát theo kinh nghiệm tự  nó khơng bao giờ  có thể  chứng minh  

được đầy đủ  tính tất yếu và nhiệm vụ  của nhận thức lý luận là đem quy  

sự vận động bề ngồi chỉ biểu hiện trong hiện tượng về sự vận động bên  

trong thực sự” [94, tr. 343].

Xét về bản chất, lý luận là một hệ thống tri thức chặt chẽ mang tính 

trừu tượng, hệ thống, khái qt, đúc kết từ thực tiễn, được diễn đạt thơng  

qua các khái niệm, phạm trù, ngun lý, quy luật... phản ánh bản chất sự 

vận động, biến đổi, phát triển của sự vật, hiện tượng trong thế giới khách  

quan. Lý luận là sản phẩm của sự phát triển cao của nhận thức, được hình 

thành trong mối quan hệ với thực tiễn.

Từ  điển tiếng Việt định nghĩa: “Lý luận là tổng kết có hệ  thống  

những kinh nghiệm của lồi người phát sinh từ thực tiễn để chi phối và cải  

tạo thực tiễn” [143, tr.496]. 

Như vậy, thực tiễn còn là tiêu chuẩn của chân lý, là căn cứ để kiểm  

chứng tính đúng đắn của lý luận. Mọi lý luận đều phải trở lại thực tiễn và  

được thực tiễn kiểm chứng. Tác dụng và sức sống của lý luận phụ  thuộc 

vào khả  năng của chính nó trong việc khái qt bản chất của hiện thực  

khách quan từ vơ số các hiện tượng cụ thể; phụ thuộc vào chỗ nó thúc đẩy  

sự tiến bộ của lịch sử, sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (273 trang)

×