1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Một là, đổi mới phương pháp giáo dục LLCT trên cơ sở áp dụng các phương pháp giáo dục mới, hiện đại cho sinh viên.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 273 trang )


internet; cho sinh viên sáng tạo các clip phục vụ cho bài học... Theo kết quả 

khảo sát của sinh viên về mức độ đổi mới phương pháp dạy học   tích cực, có 

sáng tạo, gây được sự hứng thu cho người học thì  80,21% sinh viên đánh giá  

khá và tốt...(Xem 2.1.1, phụ lục 2). 

Phương pháp giáo dục LLCT thơng qua các hoạt động chính trị  ­ xã 

hội thực tiễn cũng được các chủ thể giáo dục sử  dụng linh hoạt, sáng tạo. 

Từ đó, khơi gợi niềm đam mê, hứng thú cho sinh viên, nâng cao chất lượng  

giáo dục LLCT trong các trường  đại học. Hoạt động tun truyền chủ 

trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến sinh viên có 

nhiều thay đổi về nội dung, hình thức, phương pháp (các cuộc thi Olimpic 

Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thơng quan game show truyền hình; các 

cuộc thi Báo cáo viên giỏi các cấp được tổ  chức hấp dẫn, thu hút được  

đơng đảo các đối tượng tham gia; cuộc vận động đẩy mạng học tập và làm  

theo tư  tưởng, tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh được thực hiện dưới 

nhiều hình thức...)

Các chủ  thể  giáo dục đã có sự  kế  thừa, chọn lọc những phương  

pháp giáo dục mới, hiện đại trong giáo dục LLCT cho sinh viên.

Ở  các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc, một số 

chủ thể giáo dục đã tích cực sử dụng phương pháp giáo dục mới, hiện đại 

trong giáo dục LLCT cho sinh viên. Đó là những phương pháp nhằm phát 

huy tính tích cực, sáng tạo của người học. 

Trong dạy học  LLCT các phương pháp như: dạy học   cùng tham gia, 

đàm thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, xemina... đã thường xun được các 

giảng viên sử dụng. Đây là nhóm các phương pháp dạy học   góp phần phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Theo kết quả  khảo sát  

giảng viên,  các  phương  pháp  được sử  sử   dụng chủ  yếu  trong dạy học  

LLCT cho sinh viên thì 72,50%: thuyết giảng, 50,00%: đàm thoại, 37,50%:  vấn đề, 33,32%: dạy học     cùng tham gia, 65,83%: thảo luận nhóm  (Xem 

biểu đồ  2.3, phụ  lục 5). Như  vậy, ngồi thuyết giảng thì các phương pháp 

dạy học    tích cực cũng được các giảng viên sử  dụng thường xun trong 

dạy học  LLCT cho sinh viên. Ngồi các phương pháp nhằm phát huy tính 

tích cực, chủ động sáng tạo của người học trên lớp, các phương pháp nhằm  

nâng cao ý thức tự học của sinh viên cũng thường xun được sử dụng như 

hướng dẫn sinh viên chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu; định hướng các chủ  đề 

xemina, thảo luận nhóm, các nội dung viết tiểu luận... 

Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập của sinh viên cũng 

được đổi mới theo hướng tích cực. Kết quả  học tập của sinh viên đượ c 

đánh giá thơng qua ba điểm: điểm đánh giá thườ ng xun = 30% (q 

trình học tập của sinh viên), điểm kiểm tra giữa học phần = 20% (bài 

kiểm tra đánh giá q trình học trên lớp), điểm thi kết thúc học phần = 

50% (bài thi đánh giá điểm kết thúc học phần). Phương pháp đánh giá 

kết quả  học tập này đã đượ c đánh giá dựa trên cả  q trình học, tự  học  

của sinh viên khắc phục được hạn chế  của phương pháp đánh giá kết 

quả  học tập trước đây (chỉ  dừng lại  ở  việc đánh giá kết quả  học tập  

thơng qua điểm bài thi kết thúc mơn học). Do đó, đa số  sinh viên đượ c 

khảo sát đánh giá giá hình thức kiểm tra đã phản ánh chính xác nhận thức 

và hiểu biết của họ.  (Xem biểu đồ 2.1, phụ lục 5)

Cơng   tác  tuyên   truyền,  giáo   dục  LLCT   cho  sinh   viên   cũng  đã   có  

nhiều đổi mới, áp dụng những phương pháp mới. Các cuộc thi tìm hiểu 

về lịch sử được thực hiện qua hình thức thi trực tuyến, game show truy ền  

hình đã được các nhà trường đẩy mạnh, khuyến khích sinh viên tham gia 

như: Hội thi Olympic các mơn khoa học Mác Lênin và tư  tưởng Hồ  Chí 

Minh “Ánh sáng soi đường” do Ban tun giáo trung  ương Đảng – Trung 

ương Đồn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức. Các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã thành 

lập Ban chỉ  Đạo, Ban cố  vấn hỗ  trợ  sinh viên học tập, tìm tài liệu, đăng 

ký và hỗ trợ sinh viên trong q trình hội thi diễn ra. Hàng nghìn sinh viên 

các trường thuộc Đại học Thái Ngun và trường Đại học Tây Bắc đã 

tham gia và đạt giải tuần. Trong đó,  Đội tuyển Thái Ngun đã xuất sắc 

giành chiến thắng với  số   điểm  ấn tượng (141  điểm), giành giải Nhất  

vòng chung kết khu vực miền Bắc và giải ba chung kết tồn quốc diễn ra 

vào ngày 21/5/2017 tại Hà Nội. Đội tuyển Thái Ngun gồm có 7 thành 

viên đều là các sinh viên của Đại học Thái Ngun.

Cơng tác qn triệt nghị quyết, nói chuyện thời sự ­ chính trị, báo cáo 

chun đề, các lớp nhận thức về Đảng... đã được các nhà trường quan tâm 

chú trọng đổi mới phương pháp. Các nhà trường đã mời những chun gia có 

uy tín, các báo cáo viên giỏi, tâm huyết... Đặc biệt là các báo cáo viên đã có 

sự   thay   đổi   trong   phương   pháp   tuyên   truyền   của   mình,   kết   hợp   nhiều 

phương pháp dạy học  tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính  

định hướng trong hoạt động tun truyền cho đối tượng sinh viên các trường  

đại học.

­ Sự đổi mới phương pháp của đối tượng giáo dục LLCT:

Một số sinh viên đã có sự đổi mới phương pháp tiếp thu tri thức LLCT  

theo hướng sáng tạo ra các phương pháp học tập mới, mang tính cá nhân.

Mộ t số  sinh viên đã tìm cho mình nhữ ng phươ ng pháp tự  họ c, tự 

nghiên cứu hi ệu qu ả. Đây đượ c xem là mộ t khâu quan tr ọ ng nh ất trong  

quá trình trong đổi mớ i ph ươ ng pháp giáo dụ c cho sinh viên. Sinh viên 

từ  ch ỗ  th ụ  độ ng dự a vào kiế n thứ c thông qua bài giả ng củ a giả ng viên  

đến   ch ỗ   tích   cực,   ch ủ   độ ng   tự   họ c   d ướ i   sự   đị nh   hướ ng   củ a   giả ng  

viên. Một số  sinh viên đã đổ i mớ i phươ ng pháp tự  họ c tậ p theo nhóm. 

Khi gi ảng viên phân cơng n ội dung th ảo lu ận đế n các nhóm, sinh viên đã   sử   d ụng   các   công   cụ   hi ện   đạ i   như   máy   tính,   điệ n   thoạ i   thơng  

minh... đượ c kết nối m ạng Internet, nh ằm khai thác tài ngun tri thức  

trên m ạng, trao đổ i thơng tin, tài liệu, các báo cáo cá nhân, hình  ảnh, 

video... thơng qua các trang m ạng cá nhân, email nh ằm ti ết ki ệm th ời  

gian và chi phí. Đây đang là xu hướ ng đượ c nhi ều sinh viên sử  dụ ng.  

Khi   kh ảo   sát   về   vi ệc   sinh   viên   đổ i   mớ i   phươ ng   pháp   thông   qua   sử 

dụ ng sử  d ụng máy tính hoặc điệ n thoại thơng minh có kế t nố i internet 

thì có trên 90%  sinh viên sử  d ụng và thườ ng xun sử  dụ ng để  họ c 

tập.

Một số sinh viên đã rất năng động trong việc tự tìm tòi, sáng tạo để 

có phương pháp hiệu quả trong học tập thơng qua các hoạt động chính trị ­ 

xã hội thực tiễn như tham gia hướng dẫn du lịch miễn phí cho người nước 

ngồi tại  các  điểm  văn hóa, lịch sử  ngồi giờ  học. Từ  thực tiễn và xu 

hướng mở cửa hội nhập quốc tế, một số sinh viên đã hình thành các nhóm 

hoặc cá nhân tự  tìm tòi học hỏi, thơng qua Ban quản lý các di tích lịch sử,  

Chính quyền địa phương đã trở  thành các hướng dẫn viên du lịch khơng  

chun. Các em sinh viên với sự  năng động, đam mê nghiên cứu đang trở 

thành những tun truyền viên tích cực đưa văn hóa, hình  ảnh con người 

Việt Nam, các di tích lịch sử khu vực trung du, miền núi phía Bắc đến với 

bạn bè quốc tế. Thơng qua các hoạt động thực tiễn này, các em có cơ  hội  

nâng cao nhận thức LLCT, hình thành niềm tin và lý tưởng cách mạng.

Một bộ  phận sinh viên đã áp dụng các phương pháp mới, hiện đại  

trong q trình tiếp thu LLCT.

Một bộ  phận sinh viên đã bắt đầu hình thành phương pháp học các 

mơn khoa học LLCT dựa trên thời khóa biểu, thời gian biểu cụ thể và phân  

phối thời gian học tập một cách hợp lý. Tự tìm cho mình phương pháp học  

trên lớp theo hướng tích cực như tích cực tham gia thảo luận nhóm, trả  lời câu hỏi phát vấn chủ  động, ghi chép bài trên lớp, chuẩn bị  kiến thức và 

chuẩn bị kỹ năng cho các giờ  xemina... nên đã đem lại sự  thay đổi tích cực  

về  kết quả  học các mơn LLCT. Đa số  sinh viên đã nhanh chóng thích  ứng 

với việc thay đổi phương pháp truyền thụ  kiến thức của giảng viên. Kết  

quả  khảo sát sinh viên với câu hỏi: anh (chị) đã đổi mới phương pháp tiếp  

thu LLCT chưa? Có 75.36% sinh viên được khảo sát khẳng định đã đổi mới  

phương pháp học tập của mình (Xem 3.2, phụ lục 2). Đặc biệt là sinh viên 

đã có những đánh giá rất tích cực sau khi đổi mới phương pháp tiếp thu 

LLCT. Cụ thể có 64.36% sinh viên cho rằng đổi mới phương pháp học giúp 

cho các em hiểu bài nhanh hơn; được hoạt động nhiều hơn, suy nghĩ nhiều 

hơn 41,93%; tích cực, chủ  động trong lĩnh hội tri thức 37.07%; nắm được 

hệ thống các khái niệm cơ bản 42.93%; có kiến thức và biết vận dụng các 

kiến thức đã học vào trong thực tiễn 38.50%; kết quả thi cao hơn 33.64%...  

(xem biểu đồ 2.2, phụ lục 5)

Đổi mới phương pháp học thơng qua hoạt động nghiên cứu khoa học  

của sinh viên cũng có nhiều tiến bộ. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, một 

số sinh viên đã tích cực, chủ động trong việc phát hiện những vấn đề mới, đề 

xuất các giải pháp có tính lý luận và thực tiễn cao. Trong giai đoạn 2011 – 

2013 tại Đại học Thái Ngun có 1.868 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa 

học. Đây là những con số rất đáng khích lệ (xem 3.7, phụ lục 3). 

Học tập thơng qua các hoạt động chính trị  ­ xã hội thực tiễn đã bắt 

đầu được quan tâm, sinh viên coi đây là một trong những hoạt động nhằm 

nâng cao hiểu biết chính trị cho bản thân. Các hoạt đơng này nhằm gắn nhà  

trường với xã hội, lý luận gắn liền với thực tiễn, gắn thế  hệ  trẻ  với  

truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc... Đây là yếu tố  cần thiết,  

quan trọng trong đổi mới phương pháp học tập của sinh viên.

Tóm lại, việc đổi mới phương pháp giáo dục LLCT  trên cơ sở áp dụng các phương pháp mới, hiện đại đã đạt được những kết quả tích cực. Theo kết 

quả khảo sát, mức độ đổi mới phương pháp trên cơ sở áp dụng các phương  

pháp mới trong giáo dục LLCT tại các trường đại học khu vực trung du, miền 

núi phía Bắc cho thấy, giảng viên sáng tạo ra các phương pháp mới trong dạy  

học  LLCT (4,7%), sử  dụng các phương pháp mới, hiện đại trong dạy học  

LLCT (40,83%), còn sinh viên lần lượt là (2,36%) và (30,14%) (xem 3.3, phụ 

lục 2).

Hai là, đổi mới từng phần các phương pháp giáo dục LLCT hiện có  

cho sinh viên.

­ Về chủ thể giáo dục LLCT:

Các chủ thể giáo dục đã có những thay đổi trong quan niệm về đổi  

mới   phương   pháp   giáo   dục   LLCT   theo   hướng   đổi   mới   từng   phần   các  

phương pháp hiện có. 

Trên thực tế, đổi mới phương pháp giáo dục đã có những lúc bị tuyệt  

đối hóa, phủ  định sạch trơn các phương pháp cũ, nhưng hiện nay đã có  

những nhận thức mới. Có những phương pháp truyền thống đã trở  thành  

phương pháp phổ  biến được sử  dụng chủ  yếu trong giáo dục LLCT cho 

sinh viên. Tuy nhiên, trong xu thế đổi mới cần lọc bỏ những hạn chế và kế 

thừa những mặt tích cực của các phương pháp này để  phát huy tính hiệu  

quả  của nó. Các chủ  thể  giáo dục LLCT đã có nhận thức ngày càng đúng 

đắn hơn về  việc đổi mới phương pháp phải gắn với kế  thừa và sử  dụng 

các phương pháp giáo dục LLCT truyền thống như  phương pháp thuyết 

trình, phương pháp trực quan....

Các chủ  thể  giáo dục đã có nhiều cố  gắng trong đổi mới cách sử  

dụng các phương pháp giáo dục LLCT truyền thống cho sinh viên.Trong nhóm phương pháp dùng lời nói, phương pháp thuyết trình vẫn 

được xem là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong giáo dục LLCT cho  

sinh viên. Hiện nay, các trường Đại học khu vực trung du, miên núi phía Bắc, 

phương pháp thuyết trình vẫn được sử dụng chủ yếu trong dạy học  LLCT.  

Theo kết quả khảo sát 72,5% giảng viên và 87,5% sinh viên cho rằng phương 

pháp thuyết trình là phương pháp được sử  dụng chủ  yếu trong dạy học 

LLCT. Tuy nhiên, trong áp dụng phương pháp này, các giảng viên đã tích cực 

đổi mới cách sử dụng các phương pháp theo hướng chuyển từ độc thoại một  

chiều sang đối thoại đa chiều, phát huy tính tích cực của người học thơng qua 

việc đặt các câu hỏi trả  lời phát vấn, đưa ra các chủ  đề  có tính vấn đề  để 

người học suy nghĩ, liên hệ thực tiễn sinh động, kết hợp sử dụng các phương 

tiện dạy học  trực quan như: sơ đồ, bản đồ, hình vẽ... để phân tích, miêu tả,  

giải thích các vấn đề lý luận có tính trừu tượng thơng qua các số liệu thực tế.  

Theo kết quả khảo sát có 67,79% sinh viên đánh giá tốt về mức độ  sử dụng  

phương pháp truyền đạt bài giảng dễ hiểu, có tính mở rộng kiến thức và liên 

hệ thực tiễn. (Xem 2.1.1, phụ lục 2)

Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập của sinh viên cũng 

được kế  thừa và vận dụng sáng tạo các phương pháp hiện có từ  đó đổi 

mới trong từng bước, từng khâu thành một chỉnh thể để đánh giá chính xác 

cả  q trình giáo dục và tự  giáo dục của sinh viên. Trong phương pháp  

kiểm tra đánh giá kết quả học tập, phương pháp thi tự luận vẫn là phương  

pháp được sử  dụng chủ  yếu. Tuy nhiên, trong q trình đổi mới phương  

pháp, một số  trường đã đổi mới theo hướng thi tự luận bằng đề  mở, sinh  

viên được sử  dụng tài liệu. Đây là phương pháp đánh giá kết quả  có  ưu  

điểm là có khả  năng phát huy được tính sáng tạo của sinh viên. Ngồi ra 

còn rất nhiều khâu trong đánh giá kết quả  học tập của sinh viên đã được 

đổi mới theo hướng kế  thừa và phát triển các phương pháp hiện có như:  nội dung đánh giá, hình thức đánh giá, phương pháp tổ  chức thi và chấm  

thi...

Cơng tác giáo dục LLCT cho sinh viên thơng qua các hoạt động thực  

tiễn cũng có nhiều đổi mới. Một số  buổi nói chuyện thời sự, chính sách,  

học tập nghị quyết, sinh hoạt chính trị, báo cáo chun đề, giáo dục đường 

lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước, truyền thống cách 

mạng của dân tộc, các cuộc thi olimpic Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí 

Minh...   đã được các chủ  thể  giáo dục thay đổi theo hướng tích cực dựa  

trên nền tảng các phương pháp hiện có. Các hoạt động tun truyền, cổ 

động, mít tinh nhân các ngày lễ  lớn của đất nước như: Ngày quốc khánh 

2/9, ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5... cũng được các 

nhà trường đổi mới từ nội dung, chương trình đến hình thức, phương pháp  

nhằm nâng cao khả  năng tun truyền, giáo dục, giác ngộ  đến đơng đảo 

đối tượng cán bộ, đảng viên và sinh viên. Các phương tiện tun truyền, cổ 

động thường được sử  dụng như: băng zơn, khẩu hiệu, pano, áp phíc, tờ 

rơi... đã có nhiều thay đổi nhằm hướng đến việc tác động mạnh đến sự 

thay đổi nhận thức và hành vi của sinh viên. Đáng chú ý, trong các trường  

đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc phương tiện loa phát thanh 

vẫn được sử dụng rộng rãi. Đây được coi là một trong những phương tiện  

tuyền   truyền,   giáo   dục   LLCT   hiệu   quả.   Trong   quá   trình   sử   dụng,   các 

trường đã đa dạng hóa các bản tin thời sự gắn với các hoạt động giáo dục 

LLCT, chủ  động cập nhật với các thơng tin mới có tính thời sự  cho sinh 

viên, có trường còn phát các làn điệu dân ca của các dân tộc, sử dụng tiếng 

dân tộc trong bản tin phát thanh nhằm thu hút đối tượng sinh viên đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

­ Về đối tượng giáo dục LLCT:

Một bộ  phận sinh viên đã có ý thức đổi mới phương pháp học tập  truyền thống của mình nhằm thích nghi với q trình đổi mới phương pháp  

giáo dục LLCT của các trường hiện nay.

Trong q trình học, sinh viên do quen với phương pháp học từ  phổ 

thơng nên khi mới bắt đầu vào mơi trường đại học vẫn còn khá bỡ  ngỡ  về 

phương pháp học tập mới. Tuy nhiên, trước sức ép đổi mới phương pháp 

truyền thụ  kiến thức của giảng viên, sinh viên cũng đã dần dần đổi mới  

phương pháp học của bản thân. Ở một số lớp, một số sinh viên đã có sự thay  

đổi theo hướng tích cực hóa các phương pháp học tập truyền thống. Chẳng  

hạn sinh viên đã có sự  chuẩn bị  bài trước khi đến lớp, đã tiếp cận phương  

pháp đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, các tài liệu liên quan đến bài; mạnh  

dạn hơn trong thảo luận, trả lời câu hỏi phát vấn của giảng viên; chủ  động 

trong làm việc theo nhóm...

Các phương pháp tự  học của sinh viên đã được được tích cực hóa,  

vận dụng linh hoạt trong điều kiện giáo dục mới. 

Một số  sinh viên đã có ý thức đổi mới các phương pháp tự  học trên 

tinh thần tự giác, chủ động theo sự hướng dẫn của giảng viên. Một số sinh 

viên đã tích cực hóa các phương pháp cá nhân vốn được sử  dụng từ  lâu 

trong học tập của mình, vận dụng trong mơi trường giáo dục đại học nhằm  

đem lại hiệu quả  cao trong học tập. Các phương pháp cá nhân như: học  

trên lớp (nghe giảng, ghi chép vắn tắt....), phương pháp thi (làm đề cương, 

học thuộc các ý chính, kỹ năng làm bài bài thi). 

Ngồi ra nhiều bạn bạn sinh viên đã tham gia tích cực các hoạt động 

tình nguyện, thiện ngun, mùa hè xanh... và đã có sự gắn kết giữa các hoạt  

động này với nội dung giáo dục LLCT. Năm học 2014 – 2015 Hội sinh viên 

Đại học Thái Ngun đã tổ  chức được khoảng 1500 các hoạt động phong 

trào như: tình nguyện, đền  ơn đáp nghĩa, về  nguồn, hiến máu nhân đạo, 

mùa hè xanh... Đây là cơ hội cho sinh viên tham gia các hoạt động thực tiễn  bổ ích.

Đa số các sinh viên đã tích cực tham gia các buổi học tập nghị quyết,  

các buổi nói chuyện thời sự, chính trị  ­ xã hội, sinh hoạt chính trị... Trong 

đó,100% sinh viên đã có bài thu hoạch sau các đợt học tập.

Kết quả  khảo sát cho thấy mức độ  đổi mới từng phần các phương 

pháp giáo dục LLCT hiện có của giảng viên là 30%, của sinh viên là 64,21% 

(Xem 3.3, phụ lục 2). Đây là những kết quả chưa thật mĩ mãn nhưng cũng đã 

cho thấy dấu hiệu tích cực trong q trình đổi mới phương pháp giáo dục  

LLCT của thầy và trò các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc 

nước ta.

Ba là,  đổi mới trên cơ  sở  đa dạng hóa, tích hợp các phương pháp  

giáo dục LLCT cho sinh viên.

­ Về chủ thể giáo dục LLCT:

Các chủ thể  giáo dục đã đa dạng hóa, tích hợp nhiều phương pháp  

trong giáo dục LLCT cho sinh viên.

Đổi   mới   phương   pháp   theo   hướng   đa   dạng   hóa,   tích   hợp   nhiều 

phương pháp đang là xu hướng chủ  yếu trong đổi mới phương pháp giáo 

dục LLCT cho sinh viên  ở  các trường đại học khu vực trung du, miền núi 

phía Bắc trong thời gian qua. Theo khảo sát, đa số giảng viên đã thực hiện 

đa dạng hóa nhiều phương pháp trong dạy học   . Trong đó, ngồi phương 

pháp thuyết trình là phương pháp truyền thống được sử  dụng chủ  yếu, 

nhiều phương pháp dạy học  mới, lấy người học là trung tâm đã được kết  

hợp sử dụng trong dạy học  LLCT cho sinh viên đem lại hiệu quả cao hơn. 

Nhiều giảng viên cũng đã chủ động, sáng tạo tích hợp nhiều phương 

pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Điều này đã được sinh  

viên đánh giá rất cao vì nó tránh sự lặp lại, nhàm chán tạo nên sự hứng thú, 

cổ  vũ người học trong q trình tiếp thu tri thức. Theo kết quả  khảo sát, trong một tiết giảng, có 56,76% giảng viên sử dụng từ 3 đến 4 phương pháp 

và 37,5% giảng viên sử dụng trên 5 phương pháp (Xem 3.4, phụ lục 2). Như 

vậy, về  cơ  bản các giảng viên đã vận dụng, tích hợp nhiều phương pháp  

trong q trình  dạy học     nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả  bài giảng 

LLCT cho sinh viên.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập của sinh viên cũng 

đã có nhiều đổi mới theo hướng đánh giá tồn bộ q trình học tập của sinh  

viên. Trong thực tế, nhiều giảng viên đã sử dụng nhiều phương pháp trong 

kiểm tra đáng giá, đặc biệt chú trọng các phương pháp mới, có hiệu quả. 

Chẳng hạn như  thi kết thúc học phần đã có sự  kết hợp thi trắc nghiệm  

khách quan với thi tự luận, thi vấn đáp kết hợp trắc nghiệm, viết tiểu luận, 

bài tập lớn... Khi được hỏi về hình thức kiểm tra đáng giá kết quả học tập.  

Đa số  sinh viên cho rằng với cách đánh giá đó đã phản ánh khá chính xác 

kết quả học tập của sinh viên.

Trong cơng tác giáo dục nhằm nâng cao tri thức chính trị cho sinh viên 

trong các trường đại học cũng có sự tích hợp nhiều phương pháp khác nhau 

nhằm nâng cao hiệu quả  giáo dục. Như  hoạt động tun truyền về  biển 

đảo Việt Nam được tổ  chức tại học Thái Ngun trong năm học 2015 – 

2016, đã có sự kết hợp nhiều phương pháp giáo dục như: phương pháp trực  

quan sử  dụng các phương tiện như  phim  ảnh, bản đồ, các băng zơn khẩu  

hiệu, hiện vật....; phương pháp dùng lời giảng giải của các hướng dẫn viên 

giới thiệu trực tiếp về các hiện vật được trưng bày; phương pháp đối thoại 

như trả lời câu hỏi của ban tổ chức, thi tìm hiểu về biển đảo q hương...  

Ngồi ra thơng qua các hoạt động khác như  biểu diễn văn hóa văn nghệ, 

chiếu phim tài liệu, trao đổi thơng tin trực tuyến qua website của ban tổ 

chức.... giúp q trình tiếp thu tri thức LLCT cho sinh viên trở  nên sinh  

động, hấp dẫn và đạt hiệu quả giáo dục cao hơn.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (273 trang)

×