1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Một là, hạn chế của việc đổi mới phương pháp trên cơ sở áp dụng các phương pháp mới trong giáo dục LLCT cho sinh viên.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 273 trang )


hiện đại hoặc cải tiến các phương pháp đặc thù mang đậm tính cá nhân. 

Chưa sáng tạo ra được các phương pháp mới hồn tồn có tính đột phá và  

có khả năng áp dụng rộng rãi trong giáo dục LLCT cho sinh viên các trường 

đại học.

Trong hoạt động dạy học   LLCT cho sinh viên, đa số  các giảng viên 

LLCT mới chỉ dừng lại ở việc vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp dạy 

học   tích cực trong chuyền tải nội dung LLCT cho sinh viên, kết hợp sử dụng  

các phương tiện hiện đại để đổi mới phương pháp. Kết quả khảo sát giảng  

viên của các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc cho thấy, 

trong đổi mới phương pháp giáo dục LLCT thì đổi mới phương pháp trên cơ 

sở sáng tạo ra các phương pháp mới chưa nhiều, chỉ chiếm 4,17% (xem 3.3. 

phụ lục 2).

Hoạt động tun truyền phối hợp để giáo dục LLCT của các chủ thể 

giáo dục đã có một số  sáng tạo nhất định về  phương pháp, tuy nhiên còn  

rất hạn chế, mới chỉ diễn ra ở quy mơ nhỏ, phạm vi ảnh hưởng hẹp, chưa  

đến được với đơng đảo sinh viên. Các hoạt động nói chuyện thời sự chính 

sách, học tập nghị quyết, sinh hoạt chính trị; các cuộc thi tìm hiểu lịch sử,  

thi Olympic Mác Lênin – tư  tưởng Hồ  Chí Minh...; các hoạt động tun 

truyền, cổ động, mít tinh nhân các ngày lễ lớn của đất nước và thế giới... ít 

thay đổi về  nội dung, hình thức, đặc biệt là sáng tạo mới trong phương  

pháp nên hiệu quả thường khơng cao.

Khả năng sử  dụng các phương pháp mới trong giáo dục LLCT cũng  

còn hạn chế, số lượng các phương pháp mới được áp dụng chưa nhiều.

Q trình kế  thừa, vận dụng các phương pháp mới trong giáo dục 

LLCT cho sinh viên bộc lộ  nhiều hạn chế  do các chủ  thể  giáo dục chưa 

nắm chắc được  ưu nhược điểm của từng phương pháp mới và chưa có 

khả năng vận dụng phù hợp. Trong dạy học   LLCT cho sinh viên, các phương pháp mới, hiện đại  

dù ít nhiều đã được các chủ thể sử dụng, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Các 

phương pháp nêu vấn đề, dạy học   cùng tham gia, xemina... là các phương  

pháp mới, có khả  năng phát huy tính tích cực của sinh viên song chúng chỉ 

phát huy tác dụng khi giảng viên nắm chắc kiến thức chun mơn, đưa ra 

được các câu hỏi có tính gợi mở, hấp dẫn, tổ chức thảo luận, tranh luận sơi  

nổi... Còn ngược lại sẽ khơng đem lại hiệu quả như mong muốn mà nhiều 

khi còn gây phản cảm, có tác động trái chiều. Ngồi ra, một số giảng viên, 

mới chỉ dựa vào sự trợ giúp của các phương tiện dạy học  mà chưa thực sự 

chú trọng đổi mới phương pháp. Thực tế vẫn có giảng viên hiểu nhầm đổi 

mới phương pháp  dạy học     là sử  dụng phương tiện hiện đại như  máy 

chiếu, máy tính trong dạy học   để  trình chiếu bài giảng. Đó là quan niệm 

khơng chính xác.

Đổi mới phương pháp dạy học   thơng qua tích cực hóa hoạt động tự 

học của sinh viên chưa được chú ý đúng mức. Thực tế, vẫn còn tâm lý giảng  

viên lên lớp là nhằm truyền đạt tri thức của thầy mà chưa quan tâm đến 

hoạt động nhận thức của trò. Khi giao các bài tập về  nhà cho sinh viên, 

giảng viên chưa quan tâm đến kết quả, cũng như hướng dẫn giúp sinh viên 

hình thành phương pháp tự  học. Phần lớn các câu hỏi, nội dung thảo luận,  

bài tập về nhà... mà giảng viên nêu ra mới chỉ dừng lại ở việc tái hiện kiến  

thức đã học hoặc có vận dụng thì cũng chỉ dừng lại ở vận dụng đơn thuần, 

ít sáng tạo. Do đó, hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khơng đạt  

hiệu quả như mong muốn.

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

đã có ít nhiều thay đổi theo hướng sử dụng các phương pháp mới, hiện đại 

tuy nhiên chưa phổ biến. Các phương pháp mới như  trắc nghiệm trên máy, 

trắc nghiệm kết hợp tự luận... chưa nhiều. Khi đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên vẫn còn lúng túng ở một số khâu 

như phương pháp ra đề thi, tổ chức thi, chấm điểm đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên... Một mục tiêu hết sức quan trọng, đó là thơng qua kiểm tra 

đánh giá nhằm hình thành năng lực tự đánh giá ở thầy và ở trò. Tự đánh giá ở 

thầy là thơng qua kết quả  học tập của trò, thầy tự  đánh giá được q trình 

dạy học    của mình, từ  đó điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học  cho  

phù hợp. Tự đánh giá ở trò là nhằm giúp trò nhận thức được những cái đúng 

và chưa đúng trong nhận thức của mình, từ đó làm căn cứ  để  tự điều chỉnh  

cho đúng đắn. Đây chính là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm khắc phục tình  

trạng thi cho qua, học xong chữ thầy trả thầy vẫn tồn tại bấy lâu nay. Tuy  

nhiên, hiện nay hoạt động tự đánh giá này chưa hình thành mà chỉ là dừng lại 

ở việc đánh giá kết quả  học tập của sinh viên qua điểm số. Như vậy, mục 

tiêu sau khi kiểm tra, đánh giá nhằm giúp cả chủ thể và đối tượng hồn thiện 

tri thức và kỹ năng chưa đạt đến.

Phương pháp tun truyền, giáo dục LLCT của các chủ  thể giáo dục  

thơng qua các hoạt động nói chuyện thời sự, chính sách, học tập nghị quyết, 

các buổi sinh hoạt chính trị...  đã có đổi mới tuy nhiên còn chậm, việc áp 

dụng các phương pháp mới còn hạn chế. Các chủ  thể  đã đổi mới phương  

pháp trong các hoạt động giáo dục LLCT theo hướng vận dụng các phương  

pháp mới, tuy nhiên, một số hoạt động vẫn mang tính hình thức, chưa có tính 

hướng đích. Chẳng hạn, các tổ chức Đồn TNCSHCM trong các trường đại 

học đã tổ  chức nhiều hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, mùa hè 

xanh... Các hoạt động tổ chức ra thì nhiều nhưng chủ yếu chỉ mới dừng lại  

ở phong trào, tính giáo dục và tính hướng đích chưa cao. Cần có sự phối hợp  

chặt chẽ giữa các tổ chức đồn thể với Ban tun giáo Đảng ủy, với bộ mơn 

LLCT trong việc định hướng về nội dung, chương trình, cách thức tổ  chức 

nhằm gắn các hoạt động tình nguyện với giáo dục tính tích cực chính trị ­ xã hội cho sinh viên.

­ Đối với đối tượng giáo dục LLCT:

Khả năng sáng tạo ra các phương pháp mới trong tiếp thu LLCT mới  

dừng lại ở một bộ phận nhỏ sinh viên. 

Thực tế  cho thấy, chưa có nhiều sinh viên tự  tìm tòi sáng tạo ra các  

phương pháp mới trong q trình tiếp thu LLCT của mình. Một số  ít sinh 

viên thơng qua sự đổi mới phương pháp của chủ thể giáo dục, cùng với sự 

năng động, sáng tạo của cá nhân, áp lực của mơi trường giáo dục thực tiễn 

đã mạnh dạn tìm ra các phương pháp mới mang lại hiệu quả. Khi khảo sát  

về mức độ đổi mới phương pháp tiếp thu LLCT thì chỉ có 2,36% sinh viên 

cho rằng mình có sáng tạo phương pháp mới trong tiếp thu LLCT  (Xem 3.3.  

phụ lục 2).

Phần lớn các phương pháp mang tính sáng tạo trong tiếp thu LLCT 

được hình thành  ở  các hoạt động giáo dục chính trị  ­ xã hội thực tiễn. 

Trong khi đó, việc học tập LLCT chính khóa thơng qua tiếp thu tri thức của 

của thầy ở trên lớp là hoạt động chủ yếu của sinh viên lại khơng có nhiều 

dấu  ấn sáng tạo. Điều này cho thấy, sinh viên chưa thực sự  hứng thú với 

việc học tập các mơn khoa học Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh, làm 

cho các mơn khoa học rất quan trọng này trở  thành áp lực, mang tính ép  

buộc đối với khơng ít sinh viên. 

Ngồi ra, sự  tìm tòi sáng tạo trong q trình đổi mới phương pháp 

tiếp thu LLCT của sinh viên, thường mang tính cá nhân là chủ  yếu, khơng 

có khả  năng áp dụng rộng rãi. Như, cùng là hoạt động tự  học các mơn  

LLCT, tuy nhiên mỗi sinh viên sẽ có các phương pháp tự học khác nhau, tùy 

vào sở  trường, năng khiếu, điều kiện cụ  thể  mà mỗi sinh viên áp dụng  

những phương pháp khác nhau. Tùy mỗi cá nhân cụ thể, hồn cảnh cụ thể 

sẽ   có   những   phương   pháp   đặc   thù   khác   nhau.   Trên   thực   thế,   chưa   có phương pháp học tập LLCT nào mang tính phổ  qt, có khả  năng áp dụng 

cho mọi đối tượng là sinh viên  ở  các trường đại học khu vực trung du, 

miền núi phía Bắc.

Khả  năng sử  dụng các phương pháp mới trong tiếp thu LLCT của  

sinh viên còn nhiều hạn chế, tần xuất vận dụng còn ít.

Đa phần sinh viên vẫn thụ động, ít sáng tạo, ít đổi mới phương pháp 

tiếp thu LLCT của mình.  Sinh viên coi nhi ệm v ụ  chính khi lên lớ p là 

nghe gi ảng – ghi chép, về  nhà họ c thu ộc l ại vở  ghi.   Phương pháp tự 

học, tự nghiên cứu của mỗi sinh viên chưa hình thành rõ nét và thiếu hiệu  

quả. Một bộ phân lớn sinh viên sau giờ lên lớp ít chú tâm học hành, ơn lại  

bài cũ, cũng khơng giành thời gian cho nghiên cứu bài mới trước khi lên lớp. 

Thời gian tự  học, tự  nghiên cứu ít hoặc hầu như  khơng có. Thậm chí, có 

sinh viên lên lớp xong khi về khơng cần xem lại bài, chỉ đến kỳ thi mới bắt  

đầu học để  thi. Sinh viên cũng chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động 

nghiên cứu khoa học, chưa mạnh dạn tìm cái mới và giải quyết cái mới  

trong lý luận và thực tiễn. Đặc biệt là các đề  tài của sinh viên nghiên 

cứu về LLCT còn ít. 

Đa số  sinh viên chưa biết vận dụng kiến th ức lý luận đã học vào 

hoạt động thực tiễn chính trị  ­ xã hội. Các hoạt động chính trị  ­ xã hội  

rất quan trọng, đây chính là mơi trườ ng để các em kiểm tra, đối chiếu, so  

sánh với những kiến th ức h ọc đượ c trong sách vở trên giảng đườ ng. Tuy 

nhiên, có một thực tế là khi tham gia vào các hoạt động chính trị  ­ xã hội  

thực tiễn, một số  sinh viên chưa nhận thức đượ c giá trị  và ý nghĩa của  

nó, họ  coi  đó là một hoạt  động giải trí cho nên khi tham gia hời hợt, 

mang tính hình thức.... Do đó, vấn đề  đặt ra là phải thay đổi nhận thức  

của sinh viên, từ đó thay đổi thái độ và hành vi trong học tập LLCT thơng 

qua các hoạt động chính trị ­ xã hội thực tiễn.Theo số  liệu khảo sát, còn 24,64% sinh viên chưa có ý thức đổi mới 

phương pháp tiếp thu LLCT  (xem 3.2, phụ  lục 2). Điều đó chứng tỏ  vẫn 

còn một bộ  phận khơng nhỏ  sinh viên vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa, 

vai trò, tầm quan trọng của đổi mới phương pháp học tập đối với các mơn 

LLCT. Khi  tìm  hiểu ngun nhân tại sao tỷ  lệ  sinh viên chưa  đổi mới  

phương pháp học tập còn cao như  vậy, thì 67,71%   sinh viên cho rằng 

ngun nhân là do tính thụ động trong học tập của sinh viên  (xem 3.6, phụ  

lục 2). Đối với những sinh viên đã có ý thức đổi mới phương pháp học tập 

thì khi được u cầu trả lời đổi mới như thế nào thì lại khơng trả lời được, 

hoặc có trả lời thì cho rằng về nhà học lại bài cũ, đi học đọc trước tài liệu,  

sử  dụng máy tính phục vụ  cho học tập... coi đó là đổi mới phương pháp  

học tập. Như vậy, có thể thấy nhiều sinh viên chưa hiểu rõ thực chất của  

đổi mới phương pháp học và tự học cùng với vai trò của chúng.

Hai là, hạn chế  của việc đổi mới từng phần các phương pháp giáo  

dục LLCT hiện có cho sinh viên.

­ Đối với chủ thể giáo dục LLCT:

Đổi mới từng phần trên cơ  sở  kế  thừa các các phương pháp giáo  

dục LLCT hiện có còn gặp nhiều khó khăn. 

Sự  bất cập  ở đây bắt nguồn từ  cách thức tiến hành đổi mới là thay 

đổi hồn tồn phương pháp cũ bằng việc sử  dụng các phương pháp mới, 

hiện đại. Vẫn còn một bộ  phận cán bộ  lãnh đạo quản lý, giảng viên còn 

suy nghĩ giản đơn về  đổi mới phương pháp giáo dục LLCT, coi đổi mới 

phương pháp là phủ định sạch trơn các phương pháp hiện có. 

Trong khi đó, đối với các trường đại học khu vực trung du, miền núi  

phía Bắc còn nhiều khó khăn về điều kiện phục vụ đổi mới phương pháp,  

khả năng tiếp thu của sinh viên khơng đồng đều, khả năng sử dụng phương 

pháp mới của một số  giảng viên và sinh viên còn hạn chế... Do vậy, thực tế chỉ cho phép các chủ  thể lựa chọn đổi mới từng phần các phương pháp 

giáo dục LLCT hiện có cho sinh viên. Đó là con đường phù hợp nhất.

Q trình đổi mới từng phần phương pháp giáo dục LLCT diễn ra  

còn chậm và thiếu hiệu quả.

Trong dạy học   LLCT cho sinh viên, một bộ phận giảng viên vẫn còn 

độc thoại một chiều bằng cách sử  dụng phương pháp thuyết trình là chủ 

yếu. Phương pháp này tuy có hiệu quả  nhất định trong dạy học     LLCT  

nhưng  sẽ  làm cho sinh viên ln thụ  động, khơng phát huy được tính chủ 

động sáng tạo, đơi khi gây ức chế về mặt tâm lý, dẫn đến mệt mỏi và khơng  

tập trung vào nội dung của bài giảng. Theo một kết quả điều tra, khi giảng  

viên sử dụng phương pháp thuyết trình thì 70% sinh viên chú ý ghi chép, 10% 

sinh viên chú ý nghe giảng, 20% sinh viên còn lại lơ  đãng, khơng tập trung.  

Như vậy, nếu sử dụng thuần túy phương pháp thuyết trình thì hiệu quả giáo 

dục LLCT khơng cao. Trong khi đó, kết quả khảo sát tại các trường đại học  

khu vực trung du, miền núi phía Bắc hiện có 87,5% sinh viên trả lời phương  

pháp thuyết trình là phương pháp được sử  dụng chủ  yếu trong dạy học 

LLCT (Xem 2.1.2, phụ lục 5).

Các phương pháp kiểm tra, đánh giá tuy đã được đổi mới trên cơ  sở 

kế  thừa các phương pháp hiện có song chưa hiệu quả. Việc đánh giá kết 

quả  học tập của sinh viên thi kết thúc học phần chủ  yếu là thi tự  luận 

khơng sử dụng tài liệu. Đối với hình thức đào tạo theo tín chỉ như hiện nay, 

mơn học 2 tín chỉ  quy định thời gian thi chỉ  có 60 phút. Với thời gian thi  

ngắn như  vậy, trong khi khối lượng kiến thức lại đồ  sộ  thì học sinh viên 

khó có thể trình bày được đầy đủ u cầu của để thi. Khơng những thế còn 

làm triệt tiêu khả năng tư duy, sáng tạo, khả năng liên hệ, vận dụng lý luận 

trong thực tiễn của sinh viên. Cơng tác kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập  

của sinh viên mới chỉ dừng lại  ở tái hiện kiến thức, nội dung thi dàn trải,  chưa khái qt được các kiến thức trọng tâm... Q trình tổ  chức thi cũng 

còn bất cập ở nhiều khâu như cách bố trí mơn thi, phòng thi, cơng tác giám 

sát, coi thi còn lỏng lẻo, việc chấm điểm cũng chưa thực sự chặt chẽ... Có  

thể  nhận định giữa dạy, học và kiểm tra, đánh giá  là một q trình thống 

nhất, là những khâu quan trọng của q trình sư  phạm. Do đó, đổi mới 

phương pháp kiểm tra đánh giá là một bước quan trọng nhằm  đổi mới  

phương pháp giáo dục LLCT.

Trong các hoạt động giáo dục LLCT ngoại khóa cho sinh viên vẫn  

chưa được chú trọng đổi mới phương pháp nên hiệu quả  còn hạn chế. 

Chẳn hạn, các báo cáo viên chưa quan tâm nhiều đến đổi mới phương pháp  

truyền đạt nghị  quyết, nói chuyện thời sự, chính sách... cho sinh viên. Các 

cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường  

lối, Chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước ít được tổ  chức, khi tổ 

chức thì chưa hiệu quả, nhiều khi còn mang nặng tính hình thức.  Các hoạt 

động tun truyền, cổ động thơng qua các băng zơn, khẩu hiệu, tờ rơi, pano,  

áp phích... ít thay đổi, khơng cập nhật, chưa quan tâm đến nhu cầu thẩm mỹ 

của giới trẻ, đặc biệt là sinh viên thuộc các thành phần dân tộc thiểu số Tây 

Bắc....

Các hoạt động phòng trào của các tổ chức Đồn, Hội vần còn theo lối  

mòn, ít sáng tạo. Đặc biệt là các hoạt động phong trào gắn với cơng tác giáo 

dục LLCT cho sinh viên còn chưa đi vào chiều sâu. Do đó, các hoạt động tình 

nguyện, hoạt động chính trị  ­ xã hội thực tế tại địa phương... đã khơng tác  

động nhiều đến việc thay đổi nhận thức, thái độ, tình cảm, hành động của 

sinh viên. 

­ Đối với đối tượng giáo dục LLCT

Phương pháp tiếp thu LLCT của một bộ  phận sinh viên vẫn mang  

tính thụ động, ỷ lại, lười tư duy nên kém hiệu quả.Một bộ  phận sinh viên vẫn còn học tập LLCT một cách thụ  động 

ít đổi mới phương pháp học tập. Sinh viên học tập trong mơi trườ ng đại 

học, tuy nhiên vẫn tư  duy như  học phổ, nên vẫn sử  dụng phương pháp 

học tập truyền thống,  ỷ  lại, trơng chờ  chủ  yếu vào những kiến thức 

giảng viên truyền đạt trên lớp. Cho nên nhiệm vụ chính của sinh viên lên 

lớp là nghe giảng, ghi chép, khơng có sự  đối thoại đa chiều. Theo một  

khảo khảo sát, vẫn có đến 59% sinh viên  ủng hộ  phươ ng pháp  “thầy  

đọc – trò ghi” trong học tập  ở  bậc Đại học [49, tr.143]. Còn theo phiếu 

khảo sát cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, mi ền núi  

phía Bắc thì có đến 77,14% sinh viên vẫn quan niệm rằng phương pháp 

học chủ yếu là phương pháp nghe giảng, ghi chép trên trườ ng lớp để  thi 

được điểm cao (xem 2.2.1, phụ lục 2) . Như  vậy, một bộ  phận sinh viên 

vẫn quen với phương pháp học thụ động, lười suy nghĩ, mục đích học là 

để thi cho qua mơn mà khơng chú ý đến chất lượng của việc học LLCT.

Nhiều sinh viên chậm đổi mới phương pháp học tập nên chưa hình  

thành được phương pháp tự học, tự nghiên cứu hiệu quả.

Các phương pháp tự  học, tự  nghiên cứu có vai trò quan trọng trong  

đổi  mới   phương  pháp  giáo   dục  LLCT   đối  với  sinh  viên  hiện  nay.  Tuy 

nhiên, nhiều sinh viên vẫn thiếu ý thức chủ  động tự  học, tự  nghiên cứu. 

Trong giáo dục LLCT để có được một tiết lên lớp có hiệu quả u cầu các  

sinh viên phải có thời gian ít nhất 2 – 3 tiết  ở nhà chuẩn bị bài, nghiên cứu 

tài liệu. Giữa các khâu học trên lớp – tự học, tự nghiên cứu – thi, kiểm tra  

đánh giá kết quả học tập có quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó tự  học,  

tự nghiên cứu là trọng tâm, quyết định q trình học trên lớp và kết quả thi 

của sinh viên. Về  thực chất, q trình học của sinh viên là một chuỗi liên  

tục các phương pháp có quan hệ  biện chứng với nhau. Nếu sinh viên chỉ 

học theo phương pháp thụ động, khơng chủ động tự học, tự nghiên cứu sẽ khơng thể đem lại kết quả cao trong học tập LLCT. Một số sinh viên dựa  

vào lợi thế  cá nhân là khả  năng ghi nhớ, tổng hợp, các kỹ  năng làm đề 

cương ơn thi, kỳ  năng làm bài thi theo kiểu học thuộc lòng, học tủ... nên 

vẫn trì trệ, chậm đổi mới. Qua khảo sát giảng viên về  ngun nhân của  

những hạn chế  trong phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên thì có tới 

80,83% sinh viên chưa hình thành phương pháp tự học, tự nghiên cứu hiệu 

quả, 77,5% sinh viên chưa tích cực đổi mới phương pháp học tập (Xem 2.7, 

phụ lục 2).

Đa số sinh viên chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của học  

tập LLCT thơng qua các hoạt động chính trị ­ xã hội thực tiễn. Sinh viên chủ 

yếu chỉ dừng lại  ở hoạt động học tập các mơn khoa học LLCT theo khung 

chương trình đào tạo của nhà trường. Do đó, nhiều sinh viên chưa có ý thức 

tìm hiểu, vận dụng các phương pháp học tập hiệu quả thơng các hoạt động 

chính trị ­ xã hội thực tiễn. Từ đó, làm cho các hoạt động chính trị  ­ xã hội  

thực tiễn giảm đi giá trị và ý nghĩa giáo dục.

Ba là, hạn chế của việc đổi mới trên cơ sở đa dạng hóa, tích hợp các  

phương pháp trong giáo dục LLCT cho sinh viên.

­ Đối với chủ thể giáo dục LLCT: 

Việc sử  dụng đa đạng hóa các phương pháp trong giáo dục LLCT  

cho sinh viên còn hạn chế, đổi mới phương pháp mới dừng lại  ở  sử  dụng  

các phương pháp truyền thống kết hợp với các phương tiện giáo dục hiện  

đại.

Một số  chủ thể giáo dục đã cố  gắng sử  dụng linh hoạt các phương 

pháp và đạt được những thành tựu nhất định trong q trình đa dạng hóa 

các phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên, tuy nhiên vẫn còn nhiều 

hạn chế. Việc sử  dụng  đa dạng hóa các phương pháp truyền thống và 

phương pháp hiện đại, nhất là sử  dụng chủ  yếu các phương pháp mới, phương pháp tích cực chưa nhiều. Tốc độ  đổi mới phương pháp giáo dục 

LLCT  ở  các trường còn chậm, chưa ngang tầm với xu hướng  đổi mới 

phương pháp trong giáo dục ­ đào tạo ở nước ta hiện nay.

Sự  tích hợp nhuần nhuyễn các phương pháp mới kết hợp với sử 

dụng linh hoạt các phương tiện giáo dục tiên tiến, hiện đại là một trong 

những nội dung quan trọng trong đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho 

sinh viên hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế các chủ  thể giáo dục chưa thực  

hiện được nhuần nhuyễn và hiệu quả. Hiện nay, trong hoạt động dạy học 

LLCT cho sinh viên, giảng viên thường sử  dụng bài giảng điện tử, máy 

chiếu projector... kết hợp các phương pháp truyền thụ  kiến thức đa dạng, 

tuy nhiên sự  kết  hợp này còn chưa nhuần nhuyễn, hiệu quả  chưa cao.  

Chẳng hạn như, bài giảng điện tử  còn tương đối sơ  sài, chưa khai thác 

được hiệu quả các tài ngun thơng tin trên mạng internet... Thậm chí, còn 

xảy ra tình trạng thay vì sinh viên nghe thầy cơ giảng sau đó ghi chép thì 

bây giờ sinh viên lại nhìn lên phơng chiếu để  chép bài. Bởi vậy, hiệu quả 

của việc đổi mới phương pháp gắn với sử dụng các phương tiện hiện đại 

chưa cao.

Các hoạt động giáo dục LLCT ngoại khóa cho sinh viên thì việc đổi 

mới phương pháp diễn ra chậm, chưa hiệu quả. Phần lớn các chủ thể giáo 

dục vẫn sử dụng các phương pháp truyền đạt truyền thống, chưa kết hợp 

nhuần nhuyễn với các phương pháp mới. Các báo cáo viên trong các hoạt 

động báo cáo chun đề, nói chuyện thời sự, chính sách, dạy học   nghị 

quyết...   vẫn   chưa   có   sự   đa   dang   hóa   phương   pháp.   Chủ   yếu   sử   dụng  

phương pháp thuyết trình truyền thống, kết hợp phân tích, luận giải, chưa 

có nhiều sự tương tác với đối tượng giáo dục. Các cuộc thi Olympic Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tuy đã có nhiều đổi mới về nội dung, chương 

trình, tuy nhiên, chưa có sự phong phú về phương pháp nhằm tác động tích Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (273 trang)

×