1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

 Quan hệ đối tác giữa trường đại học – doanh nghiệp (University – Industry/Company/Firm/ Enterprise Partnership).

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 161 trang )


dục và đào tạo; đối với việc tạo ra, tiếp nhận và hấp thụ tri thức thông qua sáng tạo và chuyển

giao công nghệ; và đối với việc thương mại hoá kết quả nghiên cứu cũng như xúc tiến khởi

nghiệp qua các công ty khởi nghiệp và khởi tạo từ khoa học công nghệ.

Với khái niệm như trên cùng với vai trò của liên kết trường đại học – doanh nghiệp,

nội dung nghiên cứu về chủ đề này bao gồm: các hình thức liên kết trường đại học – doanh

nghiệp, các yếu tố thúc đẩy và cản trở liên kết trường đại học – doanh nghiệp và những giải

pháp nào cần thực hiện để thúc đẩy sự hình thành và phát triển liên kết này.

1.2.2. Các hình thức liên kết trường đại học - doanh nghiệp

Khi phân tích mối quan hệ giữa trường đại học - doanh nghiệp, các tác giả nhìn chung

đều cho rằng đây là một vấn đề phức tạp. Những nghiên cứu ban đầu do Peters & Fusfeld

(1982) thực hiện dựa trên phỏng vấn mẫu nghiên cứu bao gồm khoảng 100 trường đại học và

doanh nghiệp ở Mỹ chỉ ra rằng:

"Kết quả khảo sát thực nghiệm của chúng tôi cho thấy sự đa dạng và nhiều mặt trong

liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp... các liên kết có thể dưới hình thức chính tắc

hoặc khơng chính tắc. Các liên kết khơng chỉ liên quan đến việc tài trợ tiền nghiên cứu, mà

còn bao gồm các hình thức từ thiện, chuyển giao, trao đổi và chia sẻ nhân lực, thiết bị và

thông tin. Khoảng thời gian thực hiện các hoạt động hợp tác thành cơng có thể ít hơn 1 giờ

hoặc kéo dài hơn 30 năm. Một hợp tác quan trọng có thể được thực hiện qua điện thoại,

nhưng cũng có thể thơng qua một hợp đồng 10 năm. Một số hình thức hợp tác có thể đòi hỏi

những nỗ lực của các nhà khoa học từ các bên hoặc giữa các lĩnh vực khác nhau, nhưng cũng

có thể là cơng việc của các nhà khoa học của một phía."

Geisler & Rubenstein (1989), trong một nghiên cứu khác tại Mỹ chỉ ra rằng sự hợp tác

giữa trường đại học - doanh nghiệp bao hàm các mức độ liên kết khác nhau, từ việc trao đổi

thông tin một chiều, cho đến mối quan hệ lâu dài, phức tạp như hình thành một cơng viên

nghiên cứu hay xây dựng trung tâm nghiên cứu phối hợp. Do vậy, để đưa ra một định nghĩa

cho tất cả các hình thức liên kết giữa hai bên là việc rất khó (Blackman & Segal, 1991; MoraValentin, 2002). Tuy nhiên, đã có nhiều học giả đã cố gắng xác định các hình thức hợp tác

trường đại học - doanh nghiệp. Các tác giả thường hướng đến việc đưa ra các cách thức phân

loại được giải thích bằng ngơn ngữ hơn là liệt kê danh sách các hình thức hợp tác có thể xuất

hiện giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Tại Anh, các nghiên cứu đầu tiên được Howells (1986) thực hiện đã phân loại được các

hình thức liên kết doanh nghiệp - trường đại học (Bảng 1.4) dựa trên hướng của các dòng

chảy nghiên cứu hoặc các liên kết cho thấy có sự tương tác 2 chiều giữa trường đại học và

doanh nghiệp.

Bảng 1.4: Liên kết doanh nghiệp - trường đại học trong nghiên cứu và đổi mới

Các hoạt động của

doanh nghiệp thực

hiện bởi trường đại

họcCác hoạt động củaCác hoạt động tư vấn nghiên cứu của doanh nghiệp do cán bộ của các trường thực

hiện.

Cán bộ của doanh nghiệp được bổ nhiệm là giảng viên bán thời gian tại trường.

Các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng tại một khoa/viện được tài trợ bởi doanh nghiệp.

Triển khai, thử nghiệm và kiểm tra đối với các sản phẩm và quá trình sản xuất của

doanh nghiệp được thực hiện tại trường đại học.

Các hoạt động khác do doanh nghiệp tài trợ: tư vấn cấp bằng phát minh sáng chế, bảo

trợ/bảo lãnh sản phẩm.

Cán bộ/giảng viên đại học được biệt phái công tác bán thời gian tại doanh nghiệp.19trường đại học

được thực hiện tại

doanh nghiệpCán bộ/giảng viên đại học giữ vai trò lãnh đạo khơng chính thức của doanh nghiệp.

Các phát minh của trường đại học được chuyển giao cho các doanh nghiệp đang hoạt

động.

Các phát minh của trường đại học – dẫn đến việc tạo ra các cơng ty cơng nghệ cao

mới, trong đó các nhà khoa học tách khỏi trường (toàn bộ hoặc một phần) để trở thành

các doanh nhân khởi nghiệp.Nguồn: Howells, J. (1986)

Trong một nghiên cứu khác, Vedovello (1998) dựa trên kết quả nghiên cứu điển hình tại

Surrey Research Park đã phân loại liên kết trường đại học - doanh nghiệp theo 3 nhóm: liên

kết khơng chính tắc, liên kết chính tắc và hợp tác liên quan đến nguồn nhân lực (Bảng 1.5).

Bảng 1.5: Phân loại liên kết - Công viên nghiên cứu Surrey

Liên kết của doanh nghiệp với trường đại học

Liên kết khơng chính tắc

Liên hệ mang tính cá nhân với cán bộ/giảng viên trường đại học.

Tiếp cận các tài liệu nghiên cứu chun ngành.

Tiếp cận các cơng trình nghiên cứu của các đơn vị nghiên cứu trong trường đại học.

Tham dự các semina và các hội nghị.

Tiếp cận trang thiết bị của trường đại học.

Tham dự các chương trình đào tạo kiến thức chung hoặc các khoá đào tạo chuyên môn.

Liên kết nhân lực

Sinh viên tham gia các dự án/đề tài nghiên cứu tại doanh nghiệp.

Tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp.

Tuyển dụng các cán bộ, giảng viên, kỹ sư có kinh nghiệm đang làm việc tại trường.

Các khố đào tạo chính tắc cán bộ của DN do trường tổ chức.

Liên kết chính tắc

Cán bộ/giảng viên trường đại học tham gia vào hoạt động tư vấn.

Phân tích, kiểm nghiệm sản phẩm, mẫu, chi tiết linh kiện của DN tại các đơn vị trong trường đại học.

Thiết lập các hợp đồng nghiên cứu.

Thiết lập các nghiên cứu hợp tác.

Liên kết của trường đại học với doanh nghiệp

Liên kết khơng chính tắc

Liên hệ cá nhân với cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp.

Tiếp cận các báo cáo kỹ thuật chuyên ngành.

Tiếp cận các hoạt động nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp.

Tiếp cận và sử dụng trang thiết bị của doanh nghiệp.

Các quà tặng hoặc tham gia góp vốn (các khoản nhỏ) cho nghiên cứu.

Liên kết nhân lực

Sinh viên tham gia các dự án của doanh nghiệp.

Các đợt thực tập dài hạn tại doanh nghiệp.

Các đợt thực tập ngắn hạn tại doanh nghiệp.

Các khố đào tạo chính tắc dành cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp.

Liên kết chính tắc

Tư vấn.

Phân tích và thử nghiệm sản phẩm tại doanh nghiệp.

Xây dựng và tham gia các hợp đồng nghiên cứu.

Xây dựng và tham gia các đề tài nghiên cứu phối hợp.Nguồn: Vedovello, C. (1998)

Tại Mỹ, Geisler và Rubenstein (1989) đã đề xuất cách thức phân loại các hoạt động liên

kết chính tắc và khơng chính tắc giữa trường đại học và doanh nghiệp dựa trên bối cảnh thực

tế tại Mỹ (Bảng 1.6). Cách thức phân loại này dựa trên các hình thức và nội dung hợp tác, chứ

khơng dựa theo dòng chảy hoạt động tương tác như cách thức phân loại của Howell (1992).20Bảng 1.6: Các hình thức và nội dung liên kết giữa trường đại học - doanh nghiệp

TTHình thức liên kết1Các hoạt động từ doanh

nghiệp234Các hoạt động dưới hình

thức hợp đồng mua bánNghiên cứu hợp tácCác công viên nghiên cứuMụcNội dung liên kết1.1Trao đổi thông tin và tư vấn.1.2Các hội thảo, khóa học.1.3Quà tặng từ doanh nghiệp dành cho các quỹ của trường.1.4Phần vốn góp vào các khoa/viện, trung tâm, phòng thí nghiệm

của trường đại học.1.5Các học bổng từ doanh nghiệp.2.1Trường đại học được nhận từ doanh nghiệp: thiết kế, chế tạo,

kiểm định mẫu thử; đào tạo thực tế công việc cho sinh viên; đề

tài và người hướng dẫn cho các đồ án tốt nghiệp; các khoá đào

tạo chuyên ngành.2.2Doanh nghiệp được nhận từ trường đại học: đào tạo đội ngũ nhân

viên (chương trình cấp bằng, chương trình đào tạo tại chức);

nghiên cứu theo hợp đồng, các dịch vụ tư vấn.2.3Cộng tác với doanh nghiệp. Doanh nghiệp trả phí cho trường đại

học để tiếp cận với tất cả các nguồn lực của trường đại học.3.1Lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu hợp tác.3.2Sự tham gia của đội ngũ cán bộ và sinh viên.3.3Các dự án nghiên cứu hợp tác: hợp tác trực tiếp giữa các nhà

khoa học của trường đại học và doanh nghiệp trong các dự án có

chung mối quan tâm/lợi ích; thơng thường là các nghiên cứu cơ

bản, không liên quan đến quyền sở hữu. Mỗi bên tự chi trả lương

cho các nhà khoa học của mình. Đối với hình thức này, trường

đại học và doanh nghiệp có thể trao đổi tạm thời nguồn nhân lực

phục vụ dự án nghiên cứu.3.4Các chương trình nghiên cứu hợp tác: phần hỗ trợ của doanh

nghiệp vào dự án nghiên cứu của trường đại học (do cả ba phía trường đại học, các quỹ tư nhân và chính phủ - cùng chi trả.3.5Liên minh nghiên cứu: một trường đại học phối hợp với nhiều

công ty thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đối với các

vấn đề đặc biệt quan tâm chung đối với tồn ngành cơng nghiệp;

doanh nghiệp nhận các bản báo cáo đặc biệt, các cuộc gặp gỡ trao

đổi thông tin cụ thể, và tiếp cận các trang thiết bị.4.1Hợp tác nghiên cứu về khoa học và cơng nghệ.4.2Các hoạt động phối hợp khơng chính tắc.4.3Sự đóng góp các trang thiết bị nghiên cứu và sự tham gia vào

hoạt động tư vấn, semina, và đào tạo tại chức của trường và

doanh nghiệp.4.4Các hình thức hợp tác dưới hình thức hợp đồng cụ thể và chi tiết;

cả hai bên có đóng góp to lớn đối với doanh nghiệp.

Nguồn: Geisler, E. and Rubenstein, A.H. (1989)21Hình 1.2 Phân loại mối quan hệ nghiên cứu giữa trường đại học - doanh nghiệp

Hình thức 3

Cơng viên cơng nghệ

Vườn ươm

Doanh nghiệp khởi

nghiệp

Li-xăng phát minh

sáng chế

Định hướng

khởi nghiệp

của trườngHình thức 2

Nghiên cứu theo hợp

đồng

Tư vấn

Trao đổi nhân sựđại họcHình thức 1

Semina

Hội thảo

Cơng bố kết quả nghiên cứu

Học bổng

Tài trợ trang thiết bị

Tiếp nhận sinh viên tốt

nghiệp thực tập

Chuyển giao tri thứcChuyển giao công nghệ

Mức độ hợp tácNguồn: Chen, E.Y. (1992)Từ quan điểm của doanh nghiệp và dựa trên kinh nghiệm tại Mỹ, Chen (1992) đã phân

loại mối quan hệ nghiên cứu giữa trường đại học - doanh nghiệp dựa trên hai biến: mức độ

cam kết tài trợ và sự liên quan trực tiếp đến các hoạt động nghiên cứu của doanh nghiệp.

Tác giả này đã khái quát các đặc trưng của các phương thức tương tác dựa trên các tiêu

chí cam kết nguồn lực của doanh nghiệp trong mối quan hệ hợp tác với trường và sự liên quan

trực tiếp của quan hệ hợp tác với trường đối với những nỗ lực nghiên cứu nội tại của doanh

nghiệp.

Hình 1.2 minh hoạ các hình thức tương tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, bắt

đầu từ các hình thức có mức độ cam kết về mặt thời gian rất thấp và không gắn trực tiếp tới

hoạt động nghiên cứu của doanh nghiệp như: thực tập tại doanh nghiệp, tuyển dụng sinh viên

tốt và các khoản tài trợ; cho đến các hoạt động gắn trực tiếp tới cơng tác nghiên cứu của

doanh nghiệp và đòi hỏi sự cam kết lâu dài về tài chính và thời gian như: thiết lập các liên

minh nghiên cứu và công viên cơng nghệ.

Trong một nghiên cứu có định hướng xây dựng chính sách, Howells & cộng sự (1998)

lại sử dụng một cách thức phân loại đơn giản khác trong khảo sát liên kết doanh nghiệp trường đại học tại Vương quốc Anh. Nội dung hoạt động liên kết được phân nhóm như sau:

− Hợp tác nghiên cứu và tư vấn.

− Thương mại hoá các kết quả nghiên cứu.22− Liên kết trong các hoạt động giảng dạy và đào tạo.

Tương tự như vậy, Martin (2000) trong các nghiên cứu điển hình về thực tiễn các hoạt

động liên kết với doanh nghiệp của 12 trường đại học tại các nước công nghiệp và các nước

đang phát triển cũng đã phân loại liên kết trường đại học - doanh nghiệp thành các hoạt động:

− Tư vấn (được thực hiện dưới hình thức chính tắc và khơng chính tắc).

− Giảng dạy và xây dựng chương trình đào tạo (như các khố vừa học vừa làm sandwich), các khoá học cấp bằng phối hợp, các khoá đào tạo liên tục ngắn hạn, trung hạn,

dài hạn; trao đổi nhân viên, v.v.).

− Các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D), bao gồm: các nghiên cứu dưới hình

thức hợp đồng, hợp tác hoặc tài trợ được thực hiện và quản lý bởi các bộ phận bên trong và

bên ngoài doanh nghiệp hoặc các trường đại học - một trong số các hợp đồng này dẫn tới việc

thành lập các công ty khởi nghiệp từ trường đại học (spin-off) tham gia vào q trình vốn hố

các kết quả nghiên cứu; hỗ trợ cán bộ giảng dạy của trường đại học thương mại hoá các kết

quả R&D của họ và cung cấp nhưng hỗ trợ trong giai đoạn khởi sự kinh doanh cho các doanh

nhân khởi nghiệp.

− Các hoạt động khác (như các chuyến thăm thường xuyên giữa hai bên, các buổi họp

đồng tổ chức, hội nghị, hội thảo, các cơng trình phối hợp cơng bố, cùng tham gia các triển

lãm, hội chợ; những hộ trợ của doanh nghiệp dành cho cá nhân hoặc hội sinh viên, đại diện

doanh nghiệp tham gia Hội đồng sáng lập của các trường đại học v.v.).

Tiêu biểu nhất về nghiên cứu ở giai đoạn này là công bố của Polt & cộng sự (2001a,b) khi

dựa trên mơ hình Triple Helix III đề xuất các chỉ số đánh giá liên kết trường đại học – doanh

nghiệp một cách định lượng (Bảng 1.7).

Bảng 1.7: Các chỉ số đánh giá liên kết trường đại học - doanh nghiệp

Hình thức liên kết

Hợp tác trong nghiên cứuTư vấn và các dịch vụ khác dành

cho doanh nghiệp

Hợp tác trong giáo dục và đào tạo

Thương mại hoá kết quả nghiên

cứuCác hoạt động liên kết liên quan

đến con ngườiChỉ số đánh giá

Tỉ lệ đóng góp của doanh nghiệp trong tổng kinh phí hoạt động

nghiên cứu của trường đại học (các đề tài, dự án nghiên cứu dưới

hình thức hợp đồng và liên kết) (dữ liệu thứ cấp)

Tỷ lệ các hoạt động R&D của doanh nghiệp được thực hiện bởi các

trường đại học trên tổng kinh phí hoạt động R&D của doanh nghiệp

(các hợp đồng thuê khoán hoặc hợp tác với trường đại học thực hiện

hoạt động R&D) (dữ liệu thứ cấp)

Quy mô/Mức độ của các hoạt động nghiên cứu theo hợp đồng và hợp

tác với doanh nghiệp trong các trường đại học (khảo sát).

Quy mô/Mức độ các hoạt động tư vấn (khảo sát)

Quy mô/Mức độ các dịch vụ về trang thiết bị trong trường đại học

dành cho doanh nghiệp (phân tích, đo lường, kiểm nghiệm) (khảo sát)

Quy mô/Mức độ các hoạt động liên quan đến giảng dạy, giáo dục và

đào tạo tại trường đại học dành cho doanh nghiệp (khảo sát)

Quy mơ/Mức độ các hoạt động thương mại hố kết quả nghiên cứu

trong trường đại học (khảo sát)

Tỷ lệ thu nhập từ bản quyền dành cho trường đại học từ tổng chi phí

R&D (dữ liệu thứ cấp)

Số lượng hồ sơ xin cấp chứng nhận patent của giảng viên và trường

đại học (dữ liệu thứ cấp)

Số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp trong trường (dữ liệu thứ

cấp)

Số lượng cán bộ, giảng viên của trường đảm nhiệm các vị trí nghiên

cứu, kỹ thuật hoặc cơng nghệ tại doanh nghiệp (dữ liệu thứ cấp)23Hình thức liên kếtCác hoạt động liên kết khơng chính

tắcChỉ số đánh giá

Số lượng các cán bộ giảng viên mới được tuyển dụng tại trường có ít

nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc

kỹ thuật tại doanh nghiệp (dữ liệu thứ cấp)

Số lượng cán bộ, giảng viên của trường đại học được thuyên chuyển

sang doanh nghiệp (dữ liệu thứ cấp)

Số lượng cán bộ được thuyên chuyển từ doanh nghiệp đảm nhiệm

công việc nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học (dữ liệu thứ

cấp)

Quy mô/Mức độ các liên hệ khơng chính tắc và mạng lưới liên kết cá

nhân giữa cán bộ giảng viên trường đại học và các cán bộ của doanh

nghiệp (khảo sát)Nguồn: Polt & cộng sự (2001a: 36).

Tuy nhiên, để áp dụng bộ chỉ số này đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ, rõ ràng.

Báo cáo của tổ chức OECD (2002) về quan hệ hợp tác giữa trường đại học - doanh

nghiệp giới thiệu một hình thức khác phổ biến tại Pháp (Bảng 1.8). Hình thức này có thể xem

là điển hình tại hầu hết các nước cơng nghiệp phát triển.

Bảng 1.8: Các hình thức hợp tác giữa trường đại học - doanh nghiệp tại Pháp

123456Nghiên cứu theo hợp đồng

Các hoạt động nghiên cứu được ký hợp đồng.

Nghiên cứu hợp tác được đồng hỗ trợ tài chính bởi một cơng ty.

Nghiên cứu hợp tác trong một chương trình được hỗ trợ tài chính từ nhà nước.

Tư vấn và dịch vụ

Chuyển giao bí quyết cơng nghệ, chun gia.

Dịch vụ kiểm nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp cận với thiết bị chuyên dụng.

Chuyển giao tài sản sở hữu trí tuệ

Xây dựng hồ sơ danh mục tài sản sở hữu trí tuệ.

Cấp giấy phép và chuyển giao các tài sản sở hữu trí tuệ.

Đầu tư chủ sở hữu bằng các ứng dụng tài sản sở hữu trí tuệ (hoặc khơng).

Chuyển giao tri thức và công ty khởi nghiệp (spin-offs)

Cung cấp cơ sở vật chất cho các cơng viên khoa học (có địa điểm gần khn viên trường).

Hình thành các vườn ươm (khơng gian văn phòng, các dịch vụ cho các cơng ty khởi nghiệp đóng trụ

sở trong khn viên trường).

Phòng thí nghiệm nghiên cứu của doanh nghiệp trong khn viên trường.

Các phòng thí nghiệm của trường với các trang thiết bị hiện đại.

Các tương tác khơng chính tắc giữa các cán bộ của trường với các nghiên cứu viên của doanh nghiệp.

Giảng dạy/Đào tạo

Các khoá đào tạo nghề nghiệp ngắn hạn/đào tạo liên tục.

Các khoá đào tạo nghề nghiệp/đào tạo liên tục có cấp bằng.

Tài trợ/đồng hỗ trợ tài chính cho học viên sau đại học và nghiên cứu sinh.

Trao đổi lao động

Cán bộ nghiên cứu của trường đảm nhiệm một vị trí tại doanh nghiệp.

Cán bộ nghiên cứu của doanh nghiệp đảm nhiệm một vị trí tại trường.

Học viên cao học và nghiên cứu sinh với các kỹ năng, phương pháp, công cụ nghiên cứu và mạng lưới

quốc tế làm việc tại doanh nghiệp.

Các phòng thí nghiệm liên kết giữa doanh nghiệp và trường.

Nguồn: OECD (2002)Tất cả các cách thức phân nhóm liên kết giữa trường đại học - doanh nghiệp được trình

bày ở trên cũng được đề xuất bởi các tác giả và các nhà phân tích ở các nước công nghiệp

phát triển. Những kinh nghiệm từ các nước đang phát triển rõ ràng còn đang rất hiếm. Trong

số ít các nghiên cứu trong điều kiện các nước đang phát triển, Temsiripoj (2003) đã đề xuất

danh sách các kiểu liên kết trường đại học - doanh nghiệp xuất hiện tại Thái Lan như trong

Bảng 1.9.24Bảng 1.9: Các hình thức liên kết trường đại học - doanh nghiệp tại Thái LanKiểm nghiệm

Phân tích

Tư vấn

Th cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm

Thuê các khu vực vườn ươm

Giải quyết các vấn đề cụ thể

Các khố đào tạo cả ngắn hạn (ít nhất nửa ngày) và dài hạn (3-4 tháng)

Các khoá đào tạo liên tục

Các nghiên cứu và khoá đào tạo cụ thể cho các lĩnh vực nhất định.

Hội nghị, hội thảo, semina

Đồ án/khoá luận tốt nghiệp (sinh viên đại học năm cuối)

Luận văn cao học, luận án tiến sĩ (các nghiên cứu được tài trợ)

Sinh viên được đào tạo tại môi trường doanh nghiệp

Hợp đồng nghiên cứu

Liên minh trong hoạt động R&D

Khu công nghiệp

Nguồn: Temsiripoj, W. (2003).Tương tự như vậy, khi kiểm định giả thuyết mơ hình Triple Helix III về liên kết giữa

Chính phủ - Trường đại học – Doanh nghiệp tại Malaysia, Aslan cũng phát hiện các hình thức

liên kết trường đại học – doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao cơng nghệ như trong

bảng 1.10.

Bảng 1.10. Các hình thức liên kết trường đại học – doanh nghiệp tại Malaysia5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6Hình thức liên kết trường đại học – doanh nghiệp

Tư vấn

Các dịch vụ sử dụng phòng thí nghiệm và trang thiết bị

DN thuê trang thiết bị thí nghiệm, dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm, đo lường của trường ĐH

Trường ĐH thuê trang thí bị thí nghiệm của DN

Các hợp tác liên quan đến nghiên cứu

Hợp đồng nghiên cứu

Liên kết nghiên cứu (có/khơng có tài trợ của chính phủ)

Thương mại hố kết quả nghiên cứu

Doanh nghiệp khởi nghiệp từ trường đại học

Cấp giấy phép sử dụng phát minh sáng chế

Bán công nghệ cho DN

Liên doanh giữa trường ĐH và DN để thương mại hoá các kết quả nghiên cứu của giảng viên

Thành lập công viên công nghệ và vườn ươm doanh nghiệp trong trường ĐH do trường ĐH hoặc giảng

viên điều hành

Đào tạo

Sinh viên thực tập và đào tạo tại DN

DN tham gia xây dựng và đánh giá chương trình và kết quả đào tạo

Các khoá đào tạo liên tục/ngắn hạn cho cán bộ quản lý/chuyên viên của DN

Chuyên gia của DN thỉnh giảng tại trường ĐH

Đề tài nghiên cứu thạc sĩ/tiến sĩ thực hiện tại DN

Các bài giảng tại Trường do cán bộ DN thực hiện5.7

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5Tài trợ của doanh nghiệp trả lương cho giảng viên

Các hình thức liên kết khơng chính tắc khác

Liên hệ khơng chính tắc

Sinh viên tốt nghiệp được DN tuyển dụng

Các hội nghị, hội thảo, triển lãm

Phối hợp xuất bản các cơng trình khoa học

Trao đổi cán bộ giữa trường ĐH và DNTT

1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5Nguồn: Aslan (2006).25Như vậy, các cơng trình nghiên cứu trước đây cho thấy: tồn tại liên kết giữa trường đại

học và doanh nghiệp trong chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Tuy nhiên, tại mỗi quốc gia (phát triển và đang phát triển) khác nhau, liên kết trường đại học

và doanh nghiệp có sự khác nhau về hình thức (nhiều và ít, mức độ và tần suất (mạnh yếu) và

cách thức đo lường. Bảng 1.11 tổng hợp các hình thức liên kết trường đại học – doanh nghiệp

theo các tiêu chí: nội dung liên kết, tác giả cơng bố, quốc gia được nghiên cứu và cách thức

đo lường.26Bảng 1.11: Tổng hợp các hình thức liên kết trường đại học – doanh nghiệp từ các cơng trình nghiên cứu đã cơng bốMô tảHKMô tảAnhMô tả Các Mô tả 9 QG Định Châu Định Thái

nước

PT lượng Âu lượng Lan

PT

C.ÂuĐịnh

tính4Dịch vụ kiểm nghiệm, hỗ trợ kỹ Anh

thuật, tiếp cận với trang thiết bị

chuyên dụngĐịnh tính MỹMơ tảAnhMơ tả9 QG Định Châu Định Thái

PT lượng Âu lượng Lan

C.ÂuĐịnh

tính5Xây dựng hồ sơ danh mục tài sản Anh

SHTTĐịnh tính6Cấp giấy phép và chuyển giao các tài Anh

sản trí tuệĐịnh tínhPhương pháp

đo lườngĐịnh tính MỹNước nghiên

cứuChuyển giao, thương mại hố cơng Anh

nghệ và kết quả nghiên cứuPhương pháp

đo lườngĐịnh

tínhNước nghiên

cứuMơ tả Các Mơ tả 9 QG Định Châu Định Thái

nước

PT lượng Âu lượng Lan

PT

C.ÂuMalaysiaAnhPhương pháp

đo lườngMô taNước nghiên

cứuHKPhương pháp

đo lườngMơ tảNước nghiên

cứuMỹNước nghiên

cứu

Phương pháp

đo lườngĐịnh

tínhPhương pháp

đo lườngMơ tả Các Mô tả 9 QG Định Châu Định Thái

nước

PT lượng Âu lượng Lan

PT

C.ÂuPhương pháp

đo lườngAnhNước nghiên

cứuMô tảPhương

pháp đo

lườngHKNước

nghiên cứuMô tảMalaysia3Định tính MỹMalaysiaNghiên cứu hợp tác giữa trường –

doanh nghiệp trong một chương trình

được hỗ trợ từ Nhà nướcTemsirripoj Aslan (2006) Eham (2008)

(2003)

Phương pháp

đo lường2OECD

(2002)Nước nghiên

cứuCác hoạt động nghiên cứu được ký Anh

hợp đồng với doanh nghiệpMartin (2000) Polt & cộng

sự (2001a)Nước nghiên

cứu1Vedovello

(1998)Phương pháp

đo lườngHình thức liên kết trường đại học –

doanh nghiệpChen (1992)Nước nghiên

cứuTTGeisler &

Robenstein

(1989)MalaysiaHowells (1986)Định Sri

Định

lượng Lanca tínhĐịnh Sri

Định

lượng Lanca tínhĐịnh Sri

Định

lượng Lanca tínhĐịnh Sri

Định

lượng Lanca tínhChâu Định

Âu lượngHK9 QG Định Châu Định Thái

PT lượng Âu lượng Lan

C.ÂuMô tả27Định

tínhSri

Định

Lanca tínhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

×