1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Như vậy, các công trình nghiên cứu trước đây cho thấy: tồn tại liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, tại mỗi quốc gia (phát triển và đang phát triển) khác nhau, ...

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 161 trang )


Bảng 1.11: Tổng hợp các hình thức liên kết trường đại học – doanh nghiệp từ các cơng trình nghiên cứu đã công bốMô tảHKMô tảAnhMô tả Các Mô tả 9 QG Định Châu Định Thái

nước

PT lượng Âu lượng Lan

PT

C.ÂuĐịnh

tính4Dịch vụ kiểm nghiệm, hỗ trợ kỹ Anh

thuật, tiếp cận với trang thiết bị

chun dụngĐịnh tính MỹMơ tảAnhMơ tả9 QG Định Châu Định Thái

PT lượng Âu lượng Lan

C.ÂuĐịnh

tính5Xây dựng hồ sơ danh mục tài sản Anh

SHTTĐịnh tính6Cấp giấy phép và chuyển giao các tài Anh

sản trí tuệĐịnh tínhPhương pháp

đo lườngĐịnh tính MỹNước nghiên

cứuChuyển giao, thương mại hố cơng Anh

nghệ và kết quả nghiên cứuPhương pháp

đo lườngĐịnh

tínhNước nghiên

cứuMơ tả Các Mơ tả 9 QG Định Châu Định Thái

nước

PT lượng Âu lượng Lan

PT

C.ÂuMalaysiaAnhPhương pháp

đo lườngMô taNước nghiên

cứuHKPhương pháp

đo lườngMô tảNước nghiên

cứuMỹNước nghiên

cứu

Phương pháp

đo lườngĐịnh

tínhPhương pháp

đo lườngMơ tả Các Mơ tả 9 QG Định Châu Định Thái

nước

PT lượng Âu lượng Lan

PT

C.ÂuPhương pháp

đo lườngAnhNước nghiên

cứuMô tảPhương

pháp đo

lườngHKNước

nghiên cứuMơ tảMalaysia3Định tính MỹMalaysiaNghiên cứu hợp tác giữa trường –

doanh nghiệp trong một chương trình

được hỗ trợ từ Nhà nướcTemsirripoj Aslan (2006) Eham (2008)

(2003)

Phương pháp

đo lường2OECD

(2002)Nước nghiên

cứuCác hoạt động nghiên cứu được ký Anh

hợp đồng với doanh nghiệpMartin (2000) Polt & cộng

sự (2001a)Nước nghiên

cứu1Vedovello

(1998)Phương pháp

đo lườngHình thức liên kết trường đại học –

doanh nghiệpChen (1992)Nước nghiên

cứuTTGeisler &

Robenstein

(1989)MalaysiaHowells (1986)Định Sri

Định

lượng Lanca tínhĐịnh Sri

Định

lượng Lanca tínhĐịnh Sri

Định

lượng Lanca tínhĐịnh Sri

Định

lượng Lanca tínhChâu Định

Âu lượngHK9 QG Định Châu Định Thái

PT lượng Âu lượng Lan

C.ÂuMơ tả27Định

tínhSri

Định

Lanca tính1011121314 Các khố đào tạo nghề nghiệp/đào

tạo liên tục có cấp bằngHKMơ tảMỹMơ tảHKMơ tảMơ tảHKMơ tảMỹMỹMơ tảMỹMơ tảMỹMơ tảAnhMỹMơ tảAnhMỹMơ tảAnh28Phương pháp

đo lườngSri

Định

Lanca tính9 QG Định Châu Định Thái

PT lượng Âu lượng Lan

C.Âu

Châu Định Thái

Âu lượng LanĐịnh

tínhSri

Định

Lanca tính12 Mơ tả 9 QG Định Châu Định Thái

nước

PT lượng Âu lượng Lan

ĐPT

C.Âu

Mô tả 12 Mô tả 9 QG Định Châu Định Thái

nước

PT lượng Âu lượng Lan

ĐPT

C.Âu

Mô tả 12 Mô tả 9 QG Định Châu Định Thái

nước

PT lượng Âu lượng Lan

ĐPT

C.ÂuĐịnh

tínhNước nghiên

cứuPhương pháp

đo lườngĐịnh

tínhNước nghiên

cứuĐịnh Châu Định Thái

lượng Âu lượng LanMơ tảPhương pháp

đo lườngĐịnh

tínhĐịnh

lượngNước nghiên

cứuĐịnh Châu Định Thái

lượng Âu lượng LanCác Mô tả 9 QG

nước

PT

PT

C.Âu

Các

9 QG

nước

PT

PT

C.Âu

12 Mô tả 9 QG

nước

PT

ĐPT

C.ÂuChâu Định

Âu lượngMalaysi Malaysi

a

aMơ tảTemsirripoj Aslan (2006) Eham (2008)

(2003)Định

tínhĐịnh tính

Định tính MỹOECD

(2002)Thái

LanNước nghiên

cứuPhương pháp

đo lườngMartin (2000) Polt & cộng

sự (2001a)

Nước nghiên

cứu

Phương pháp

đo lườngPhương pháp

đo lườngNước nghiên

cứuPhương pháp

đo lườngNước nghiên

cứuPhương pháp

đo lườngNước nghiên

cứuVedovello

(1998)Định Sri

Định

lượng Lanca tính

Định Sri

Định

lượng Lanca tínhĐịnh

tínhĐịnh

tính

Định

tínhMalaysi Malaysi Malaysi

a

a

a9Cung cấp cơ sở vật chất cho các công

viên khoa học (có địa điểm gần

khn viên trường)

Hình thành các vườn ươm (khơng

gian văn phòng, các dịch vụ cho các

cơng ty khởi nghiệp có trụ sở trong

khn viên trường)

Phòng thí nghiệm nghiên cứu của

doanh nghiệp trong khn viên

trường

Các phòng thí nghiệm của trường với

các trang thiết bị hiện đại tại doanh

nghiệp

Các hợp tác khơng chính tắc giữa cán

bộ của trường với các nghiên cứu

viên của doanh nghiệp

Các khoá đào tạo nghề nghiệp ngắn

hạn/đào tạo liên tụcChen (1992)Phương pháp

đo lường8Đầu tư chủ sở hữu bằng các ứng Anh

dụng tài sản SHTT

Hình thành các công ty spin-off từ Anh

các kết quả nghiên cứu của trườngGeisler &

Robenstein

(1989)Nước nghiên

cứu7Hình thức liên kết trường đại học –

doanh nghiệpPhương

pháp đo

lườngTTNước

nghiên cứuHowells (1986)Định Sri

Định

lượng Lanca tính

Định Sri

Định

lượng Lanca tính

Định Sri

Định

lượng Lanca tính18 Học viên cao học và nghiên cứu sinh

làm việc tại doanh nghiệpMỹMơ tả19 Các phòng thí nghiệm liên kết giữa

doanh nghiệp và trườngMỹMô tả20 Sinh viên và cán bộ tham quan, thực

tập tại doanh nghiệpMỹMô tả21 Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệpAnh22 Tiếp cận tài liệu học thuật, báo cáo

chuyên ngành

23 Xây dựng chương trình đào tạoAnhMô tảHKMô tảAnh12 Mô tả

nước

ĐPTĐịnh Châu Định Thái

lượng Âu lượng LanĐịnh

tínhĐịnh Châu Định Thái

lượng Âu lượng LanĐịnh

tínhĐịnh Châu Định Thái

lượng Âu lượng LanĐịnh

tínhĐịnh

lượngThái

LanĐịnh

tínhThái

Lan

Thái

Lan

Thái

LanĐịnh

tính

Định

tính

Định

tínhĐịnh Sri

Định

lượng Lanca tính

Định Sri

Định

lượng Lanca tính

Định Sri

Định

lượng Lanca tính

Định Sri

Định

lượng Lanca tínhĐịnh Sri

Định

lượng Lanca tính

Định Sri

Định

lượng Lanca tính

Định Sri

Định

lượng Lanca tính

Định Sri

Định

lượng Lanca tínhNguồn: Tổng hợp của nghiên cứu sinh29Phương pháp

đo lườngMơ tảĐịnh

tínhNước nghiên

cứuHKĐịnh Châu Định Thái

lượng Âu lượng LanPhương pháp

đo lườngMơ tảĐịnh

tínhMalaysi Malaysi Mala Malaysi Nước nghiên

a

a

ysia

a

cứuĐịnh tính Mỹ17 Cán bộ nghiên cứu của doanh nghiệp Anh

đảm nhiệm một vị trí tại trườngĐịnh Châu Định Thái

lượng Âu lượng LanMalaysi Mala Mala Malaysi

a

ysia ysia

aMô tảPhương pháp

đo lườngHKNước nghiên

cứuMơ tảTemsirripoj Aslan (2006) Eham (2008)

(2003)Phương pháp

đo lườngĐịnh tính Mỹ9 QG

PT

C.Âu

12 Mô tả 9 QG

nước

PT

ĐPT

C.Âu

12 Mô tả 9 QG

nước

PT

ĐPT

C.Âu

9 QG

PT

C.Âu

9 QG

PT

C.Âu

Mô tả 12 Mô tả 9 QG

nước

PT

ĐPT

C.Âu

Mô tảOECD

(2002)

Nước nghiên

cứuMô tảPhương pháp

đo lườngAnhMartin (2000) Polt & cộng

sự (2001a)

Nước nghiên

cứuPhương pháp

đo lườngMô tảPhương pháp

đo lườngHKNước nghiên

cứuMơ tả15 Tài trợ/hỗ trợ tài chính cho sinh viên,

học viên sau đại học và nghiên cứu

sinh

16 Cácn bộ của trường đảm nhiệm một Anh

vị trí tại doanh nghiệpPhương

pháp đo

lườngMỹTTNước

nghiên cứuNước nghiên

cứuVedovello

(1998)Phương pháp

đo lườngChen (1992)Nước nghiên

cứuHình thức liên kết trường đại học –

doanh nghiệpGeisler &

Robenstein

(1989)Nước nghiên

cứu

Phương pháp

đo lườngHowells (1986)Như vậy có thể thấy, tại các quốc gia phát triển, hình thức liên kết giữa trường đại học –

doanh nghiệp đa dạng hơn và tập trung nhiều hơn vào các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng

tạo và chuyển giao cơng nghệ. Trong khi đó, tại các nước đang phát triển, các hình thức hợp

tác chủ yếu tập trung nhiều hơn ở các hoạt động tuyển dụng sinh viên, tài trợ học bổng, tạo cơ

hội để giảng viên và sinh viên tham quan, thực tập và xây dựng chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, đa phần các cơng trình nghiên cứu trước đây khơng phân nhóm các hình

thức hợp tác trường đại học – doanh nghiệp theo những tiêu chí nhất định, do vậy khơng

mang tính hệ thống và dễ sai thiếu hoặc trùng lặp.

Về phương pháp đo lường, đa phần các nghiên cứu trước đây đều sử dụng phương pháp

mơ tả các hình thức liên kết hoặc đánh giá mức độ và tần suất hợp tác giữa trường đại học –

doanh nghiệp hoặc dựa trên thang đo định tính, đo lường gián tiếp qua mức độ nhận biết của

các đối tượng khảo sát (thường là cán bộ quản lý, giảng viên trong trường đại học và cán bộ

quản lý doanh nghiệp). Chỉ có các kết quả nghiên cứu của Polt & cộng sự (2001a), OECD

(2002) nghiên cứu liên kết trường đại học – doanh nghiệp tại Anh, Pháp và Aslan (2006)

nghiên cứu tại Malaysia là sử dụng các thang đo định lượng. Phương pháp đo lường định

lượng chỉ thực hiện được khi công tác thống kê số liệu được thực hiện tốt, cập nhật thường

xuyên và chính xác.

Do vậy, luận án giả định các hình thức liên kết trường đại học – doanh nghiệp diễn ra ở các

nước cũng được triển khai thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ và tần suất diễn ra có thể

khác, đồng thời cần nhóm các hình thức liên kết để việc nghiên cứu đảm bảo tính tồn diện.

1.2.3. Động cơ thúc đẩy việc thiết lập liên kết trường đại học – doanh nghiệp

Động cơ thường xuất phát từ những lợi ích mang lại cho các biên tham gia liên kết.

Các trường đại học và các doanh nghiệp thường xây dựng các mối quan hệ hợp tác vì nhận

thức được những lợi ích mang lại từ việc hợp tác (Mora-Valentin, 2000). Trong thực tế, động

cơ liên kết có thể có ảnh hưởng tới cách thức lựa chọn các hình thức liên kết của doanh

nghiệp và định hướng cho việc lựa chọn những giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết dựa trên

những mong muốn và nỗ lực thực hiện của các bên tham gia liên kết. Geisler & Rubenstein

(1989) đã tổng hợp những động cơ lợi ích của liên kết đối với cả trường đại học và doanh

nghiệp (Bảng 1.12).30Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

×