1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

- Đánh giá sự tin cậy thang đo các nhân tố về giải pháp thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 161 trang )


kết gồm nhiều nhân tố khác nhau. Bởi vậy, mô hình nghiên cứu cần được điều chỉnh cho thích

hợp với dữ liệu thực nghiệm và các giả thuyết nghiên cứu được phát biểu lại chi tiết hơn. Mơ

hình nghiên cứu được điều chỉnh lại như hình 2.4:

NHĨM YẾU TỐ ĐỘNG CƠCÁC LOẠI HÌNH LIÊN KẾTĐộng cơ lợi tích tài chính

Tiếp nhận tài trợ và

chuyển giaoĐộng

Đôn cơ cải thiện chất

lượng giảng dạy

Động cơ phát triển kiến

thức và ứng dụng kết quảLiên kết dựa vào kết quảRào cản nội bộPhối hợp liên kết chủ

động của nhà trườngRào cản nhận thứcLiên kết dựa vào tham gia

và trao đổiRào cản do khoảng cách

đáp ứng ĐH với DN

NHĨM YẾU TỐ CẢN TRỞHình 2.4 Mơ hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới liên kết trường đại học với

doanh nghiệp Việt Nam đã điều chỉnh

(Nguồn: Nghiên cứu sinh xây dựng)Các giả thuyết nghiên cứu được phát biểu lại chi tiết như sau:

Các giả thuyết về mối quan hệ giữa rào cản liên kết và mức độ thực hiện các liên kết

H1a: Rào cản nội bộ có ảnh hưởng tiêu cực (-) đến việc tiếp nhận tài trợ và chuyển giao

H1b: Rào cản nhận thức hạn chế của giảng viên có ảnh hưởng tiêu cực (-) đến kết quả tiếp

nhận và chuyển giao

H1c: Rào cản do khoảng cách chưa đáp ứng được của trường đại học với doanh nghiệp có

ảnh hưởng tiêu cực (-) đến việc tiếp nhận tài trợ và chuyển giao.

H2a: Rào cản nội bộ có ảnh hưởng tiêu cực (-) đến việc liên kết dựa trên kết quả

H2b: Rào cản nhận thức có ảnh hưởng tiêu cực (-) đến việc liên kết dựa trên kết quả74H2c: Rào cản do khoảng cách đáp ứng của trường đại học với doanh nghiệp có ảnh hưởng

tiêu cực (-) đến việc liên kết dựa trên kết quả

H3a: Rào cản nội bộ có ảnh hưởng tiêu cực (-) đến việc phối hợp liên kết chủ động của

nhà trường

H3b: Rào cản nhận thức hạn chế của giảng viên có ảnh hưởng tiêu cực (-) đến việc phối

hợp liên kết chủ động của nhà trường

H3c: Rào cản do khoảng cách đáp ứng của trường đại học với doanh nghiệp có ảnh hưởng

tiêu cực (-) đến phối hợp liên kết chủ động của nhà trường

H4a: Rào cản nội bộ có ảnh hưởng tiêu cực (-) đến việc liên kết qua tham gia và trao đổi

H4b: Rào cản nhận thức có ảnh hưởng tiêu cực (-) đến việc liên kết qua tham gia và trao

đổi

H4c: Rào cản do khoảng cách đáp ứng của trường đại học với doanh nghiệp có ảnh hưởng

tiêu cực (-) đến việc liên kết qua tham gia và trao đổi.

Các giả thuyết về mối quan hệ giữa động cơ liên kết và mức độ thực hiện các hình thức

liên kết

H5a: Động cơ lợi ích tài chính có ảnh hưởng tích cực (+) đến việc tiếp nhận tài trợ và

chuyển giao.

H5b: Động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy có ảnh hưởng tích cực (+) đến việc tiếp nhận

tài trợ và chuyển giao.

H5c: Động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng kết quả ảnh hưởng tích cực (+) đến việc

tiếp nhận tài trợ và chuyển giao.

H6a: Động cơ lợi ích tài chính ảnh hưởng tích cực (+) đến việc liên kết dựa trên kết quả

H6b: Động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy ảnh hưởng tích cực (+) đến việc liên kết dựa

trên kết quả

H6c: Động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng kết quả ảnh hưởng tích cực (+) đến việc

liên kết dựa trên kết quả

H7a: Động cơ lợi ích tài chính ảnh hưởng tích cực (+) đến phối hợp liên kết chủ động của

nhà trường

H7b: Động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy ảnh hưởng tích cực (+) đến phối hợp liên kết

chủ động của nhà trường

H7c: Động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng kết quả ảnh hưởng tích cực (+) đến phối

hợp liên kết chủ động của nhà trường

H8a: Động cơ lợi ích tài chính có ảnh hưởng tích cực (+) đến liên kết qua tham gia và trao

đổi

H8b: Động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy có ảnh hưởng tích cực (+) đến liên kết qua

tham gia và trao đổi

H8c: Động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng kết quả có ảnh hưởng tích cực (+) đến

phối hợp liên kết chủ động của nhà trường liên kết qua tham gia và trao đổi.

Ngoài xem xét các mối quan hệ nhân quả được phát biểu thành các giả thuyết nghiên cứu

như vậy, nghiên cứu cũng xem xét mối liên quan giữa rào cản – động cơ – mức độ thực hiện

các hình thức liên kết – định hướng lựa chọn giải pháp thúc đẩy liên kết thơng qua phân tích

tương quan. Bởi vì, các thơng tin từ phỏng vấn giảng viên, lãnh đạo các doanh nghiệp cho

thấy có manh mối giữa những nhân tố này có quan hệ với nhau nhưng không rõ ràng về chiều

quan hệ (nguyên nhân – kết quả) nên trong nghiên cứu tác giả cũng sử dụng dữ liệu thực

nghiệm để kiểm chứng mối quan hệ có thể xảy ra giữa các nhân tố này thông qua phân tích

tương quan.

75TĨM TẮT CHƯƠNG 2

Trong chương này tác giả tập trung giới thiệu quy trình thực hiện của nghiên cứu để

hoàn thành luận án. Các bước thực hiện được tham khảo trên các quy trình nghiên cứu kết

hợp định tính và định lượng cho phát triển mơ hình nghiên cứu trong bối cảnh mới. Thơng

qua phân tích tình huống về hoạt động liên kết của các trường đại học kỹ thuật điển hình tại

Việt Nam tác giả đi đến kết luận thực sự tồn tại các hình thức liên kết đại học – doanh nghiệp.

Đồng thời các hình thức liên kết đại học – doanh nghiệp cũng chịu tác động bởi những động

cơ thúc đẩy và những yếu tố rào cản trong quá trình liên kết, đây là căn cứ, tín hiệu để tác giả

thiết kế nghiên cứu thiết lập mơ hình đánh giá ảnh hưởng của những nhân tố động cơ và rào

cản đến mức độ thực hiện các hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp. Thiết kế bộ công cụ

đo lường cho những nhân tố trong mơ hình nghiên cứu được thiết kế qua hai giai đoạn, giai

đoạn xây dựng sơ bộ và giai đoạn xây dựng chính thức thơng qua tham khảo lý thuyết và

đánh giá của các chuyên gia bằng thang điểm 10 về mức độ quan trọng/cần thiết với tiêu

chuẩn giữ lại những khía cạnh có điểm đánh giá trên 6.5. Bộ câu hỏi sau khi được hiệu chỉnh

tiến hành điều tra và sử dụng phân tích khám phá nhân tố để xếp nhóm các nhân tố trong từng

yếu tố được đề cập trong mơ hình, tiếp theo tác giả sử dụng kiểm định sự tin cậy thang đo để

đánh giá tính tin cậy và thích hợp của những nhân tố hình thành. Kết quả với dữ liệu nghiên

cứu thực nghiệm qua khảo sát cho thấy những nhân tố về rào cản liên kết, động cơ liên kết,

hình thức liên kết và định hướng lựa chọn giải pháp thúc đẩy liên kết đều đạt giá trị tin cậy

cần thiết. Dựa trên kết quả phân tích khám phá nhân tố và kiểm định sự tin cậy thang đo tác

giả đề xuất hiệu chỉnh lại mơ hình nghiên cứu cho phù hợp với dữ liệu nghiên cứu thực

nghiệm.76CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT

Trọng tâm của chương này là giới thiệu kết quả nghiên cứu qua khảo sát thực nghiệm từ

ba trường đại học kỹ thuật lớn nhất là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học

Bách khoa Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Các nội dung chủ

u là mơ tả mẫu nghiên cứu, phân tích tương quan mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu

trong mơ hình; phân tích hồi quy để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu đã phát triển ở mơ

hình nghiên cứu điều chỉnh tại chương 2. Tác giả cũng sử dụng các kiểm định so sánh nhóm

để đánh giá sự khác biệt về mức độ thực hiện các hình thức liên kết giữa hai giai đoan so sánh

là 2005 – 2009 và 2010 – 2015 cũng như so sánh sự khác biệt giữa các trường đại học và sự

khác biệt về nhận thức đối với hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp từ phía trường đại

học và từ phía doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể được trình bày ở phần dưới đây.

3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu

Đối tượng tham gia khảo sát đến từ 3 trường đại học kỹ thuật đa ngành, đa lĩnh vực lớn

nhất trong cả nước; cán bộ, giảng viên ở các trường này có nhiều kết quả nghiên cứu khoa

học. Trong lịch sử phát triển của mỗi trường đều có các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng

dụng thực tiễn sản xuất và an ninh quốc phòng. Có thể trong giai đoạn những năm đầu thành

lập, giai đoạn chiến tranh và những năm trước đổi mới, hoạt động nghiên cứu khoa học và

ứng dụng thực tiễn được do coi là nhiệm vụ chính trị (mơ hình Triple Helix I) chứ chưa hẳn

do tự thân quan hệ lợi ích giữa trường đại học, doanh nghiệp và nhà nước.

Trong tổng số 413 cán bộ, giảng viên tham gia khảo sát, phân bố theo các trường cũng

tương ứng với số lượng giảng viên thực tế của mỗi trường (số lượng cán bộ, giảng viên của

các trường – trong phần giới thiệu từng trường). Theo đó, Trường ĐHBK Hà Nội có số lượng

giảng viên tham gia khảo sát đông nhất (41.9%), sau đó là Trường ĐHBK Thành phố Hồ Chí

Minh (37.3%) (Hình 3.1).Hình 3.1. Phân bố cán bộ, giảng viên tham gia khảo sát theo trường

Nguồn: Kết quả khảo sát của nghiên cứu sinhHình 3.2 cho thấy, trong mẫu khảo sát, số lượng lãnh đạo khoa/viện đào tạo và viện/trung

tâm nghiên cứu (tuỳ theo tên gọi của mỗi trường) và lãnh đạo bộ mơn chiếm tỉ lệ hơn 1/2,

trong đó phân bố tương đối đồng đều cho hai cấp quản lý này. Số giảng viên có học hàm giáo

sư và phó giáo sư chiếm tỉ lệ 6.78% (cao hơn so với tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư trong trên tổng77Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

×