1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Để đánh giá sự thay đổi giữa hai giai đoạn về mức độ thực hiện các hình thức liên kết đại học – doanh nghiệp tác giả sử dụng kiểm định Paired test với mẫu phụ thuộc (đối tượng trả lời trên cùng các chỉ tiêu cho cả hai giải đoạn). Kết quả chi tiết cho ...

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 161 trang )


Bảng 3.8. Kết quả so sánh sự khác biệt các hình thức liên kết dựa vào kết quả theo giai đoạn

TrungĐộ lệchSai khácbìnhchuẩntrung bình2010 - 20153.429.796trường đại học2005 - 20092.971.903Xuất bản các tài liệu, ấn phẩm khoa học

hợp tác với doanh nghiệp2010 - 20151.540.9792005 - 20091.370.783Cùng doanh nghiệp tham gia trong công2010 - 20151.5381.062viên khoa học, hoặc vườn ươm2005 - 20091.322.707Chỉ tiêu đánh giá

Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các

hội thảo giới thiệu công nghệ mới tạitp-value0.45815.1870.0000.1696.1760.0000.2157.4120.000Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án

3.4.3 Sự thay đổi về mức độ thực hiện các hình thức liên kết dựa vào việc phối hợp chủ

động của trường đại học

Đối với sự thay đổi về hình thức liên kết dựa vào việc phối hợp chủ động của trường đại

học. Kết quả phân tích cũng cho thấy các hình thức liên kết chủ động phối hợp của trường đại

học cũng được cải thiện trong giai đoạn 2010 – 2015, mức điểm đánh giá tăng trung bình

0.366 đến 0.504 trong thang đo Likert 5 điểm. Kiểm định Paired test cho thấy thực sự có sự

khác biệt về mức độ liên kết giữa hai giai đoạn ở mức ý nghĩa thống kê 5% (p-value < 0.05).

Bảng 3.9. Kết quả so sánh sự khác biệt các hình thức liên kết dựa vào việc phối hợp chủ

động của trường đại học theo giai đoạn

Chỉ tiêu đánh giáMeanĐộ lệch

chuẩnTổ chức cho sinh viên thực tập2010 - 20153.9441.005tại doanh nghiệp2005 - 20093.4891.067Cán bộ doanh nghiệp tham gia

giảng dạy, nghiên cứu và2010 - 20152.8351.3592005 - 20092.4701.224Chênh

lệch trungtp-valuebình

0.45512.647

0.0000.3669.216hướng dẫn sinh viên tại trường

đại học0.000Phối hợp với doanh nghiệp2010 - 20153.9031.003tuyển dụng sinh viên tốt

nghiệp của trường đại học2005 - 20093.4000.9670.50414.431

0.000Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án

3.4.4 Sự thay đổi về mức độ thực hiện các hình thức liên kết dựa vào tham gia và trao đổi

Đối với hình thức liên kết dựa vào tham gia và trao đổi, kết quả phân tích cũng cho thấy

cũng có sự thay đổi đáng kể về mức độ liên kết của tất cả các hình thức giữa hai giai đoạn

theo hướng giai đoạn 2010 – 2015 cao hơn so với giai đoạn 2005 – 2009, dao động trong

khoảng từ 0.351 đến 0.700 trong thang đo Likert 5 điểm. Kết quả kiểm định bằng Paired test

cho thấy sự khác biệt giữa hai giai đoạn là thực sự có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (p-value <

0.005) (Bảng 3.10)85Bảng 3.10. Kết quả so sánh sự khác biệt các hình thức liên kết dựa vào tham gia và trao

đổi của trường đại học – doanh nghiệp theo giai đoạn

Chỉ tiêu đánh giá

Cán bộ, chuyên gia từ doanh

nghiệp tham gia thỉnh giảng

hoặc nói chuyện về cơng

nghệ mới tại trường đại học

Lấy ý kiến đóng góp của

doanh nghiệp đối với chương

trình đào tạo của trường đại

học

Tổ chức các khóa học thường

xuyên hoặc ngắn hạn cho

nhân viên, cán bộ doanh

nghiệp2010 - 2015Trung

bìnhĐộ lệch

chuẩn3.3611.0722005 - 20092.9761.0612010 - 20153.780.7292005 - 20093.080.7542010 - 20153.2231.0302005 - 20092.8721.052Sai khác

trung bìnhtp-value0.38510.3420.0000.70019.6960.0000.3519.8980.000Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.5 Đánh giá sự các biệt giữa các trường đại học về động cơ, rào cản, hình thức và

những giải pháp thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp

3.5.1 Sự khác biệt giữa các trường về mức độ thực hiện các hình thức liên kết

Tác giả sử dụng phân tích phương sai (ANOVA) để đánh giá về mức độ khác biệt trong

việc thực hiện các hình thức liên kết đại học – doanh nghiệp. Kết quả cho thấy có xu hướng ở

tất cả các hình thức liên kết, điểm đánh giá của Đại học Bách khoa Đà Nẵng cao hơn Đại học

Bách khoa Hà Nội và cuối cùng là Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm định

Levenve cho thấy phương sai giữa các nhóm khá khác biệt (p-value = < 0.05), kiểm định F có

p-value = 0.000 < 0.05 cho thấy thực sự có sự khác biệt về mức độ thực hiện các hình thức

liên kết giữa các trường đại học khảo sát (bảng 3.11).

Bảng 3.11. Kết quả đánh giá điểm trung bình theo nhóm các trường

về các hình thức liên kết

Hình thức liên kếtTài trợ và chuyển giaoLiên kết dựa vào kết

quảPhối hợp liên kết chủNMeanSDTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội1733.2280.957Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng863.4440.594Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Tổng1543.1840.9154133.2570.881Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội1731.8610.520Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng863.3020.852Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Tổng1541.8810.5364132.1690.841Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội1733.3660.92686Hình thức liên kết

động của trường đại họcLiên kết dựa vào tham

gia và trao đổiNMeanSD864.3220.532Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Tổng1543.3550.9194133.5610.940Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội1733.4220.778863.7020.6141543.3530.762Trường Đại học Bách Khoa Đà NẵngTrường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Tổng413

3.454

0.751

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận ánĐể tìm ra sự khác biệt xảy ra ở nhóm so sánh nào tác giả sử dụng kiểm định hậu định

cho trường hợp phương sai giữa các nhóm so sánh khác nhau bằng kiểm định của Tamhane.

Kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% và 10% của giữa trường Đại

học Bách khoa Đà Nẵng với hai trường còn lại là Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách

khoa Thành phố Hồ Chí Minh (bảng 3.12)

Bảng 3.12. Kết quả kiểm định hậu định so sánh sự khác biệt các trường theo

hình thức liên kết

So sánh các trườngTài trợ và

chuyển giaoTrường Đại

học Bách Khoa

Hà Nội

Trường Đại

học Bách Khoa

Đà Nẵng

Trường Đại

học Bách Khoa

Thành phố Hồ

Chí Minh

Trường Đại

học Bách Khoa

Hà NộiLiên kết dựa

vào kết quảPhối hợp liên

kết chủ động

của nhà trườngTrường Đại

học Bách Khoa

Đà Nẵng

Trường Đại

học Bách Khoa

Thành phố Hồ

Chí Minh

Trường Đại

học Bách Khoa

Hà NộiSai khác

trung bìnhSai số

chuẩnpvalue-.215.097.079.044.104.964.215.097.079.25982*.098.025-.044.104.964-.25982*.098.025-1.44105*

-.020.100

.059.000

.9821.44105*.100.0001.42137*.102.000.020.059.982Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng-1.42137*.102.000Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng-.95562*.091.000.011.102.999Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà NộiTrường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh87So sánh các trườngTrường Đại

học Bách Khoa

Đà Nẵng

Trường Đại

học Bách Khoa

Thành phố Hồ

Chí Minh

Trường Đại

học Bách Khoa

Hà NộiLiên kết dựa

vào tham gia và

trảo đổiTrường Đại

học Bách Khoa

Đà NẵngSai khác

trung bình

.95562*Sai số

chuẩn

.091pvalue

.000.96673*.094.000-.011.102.999Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng-.96673*.094.000Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng-.27959*.089.006.069.085.803.27959*.089.006.34874*.090.000-.069.085.803-.34874*.090.000Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà NộiTrường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố

Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà NộiTrường Đại

học Bách Khoa

Thành phố Hồ Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Chí Minh

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.5.2 Sự khác biệt giữa các trường về động cơ liên kết với doanh nghiệp

Kết quả phân tích cho thấy động cơ liên kết của các trường cũng có sự khác biệt. Tuy

nhiên, xu hướng khác biệt giữa các trường về các nhóm động cơ liên kết là khá khác nhau.

Cụ thể:

Đối với động cơ lợi ích tài chính, kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt giữa hai

trường đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với đại học

Bách khoa Đà Nẵng (p-value < 0.05). Xu hướng cho thấy khơng có sự khác biệt về động cơ

lợi ích tài chính giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí

Minh, cả hai trường giảng viên có động cơ lợi ích tài chính lớn hơn so với Đại học Bách khoa

Đà Nẵng (Bảng 3.13). Kiểm định hậu định bằng kiểm định Tamhane cho thấy sự khác biệt là

có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.

Đối với động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng, kết quả phân tích lại cho kết quả

ngước lại. Giảng viên tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng có động cơ phát triển kiến thức và ứng

dụng cao hơn so với Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí

Minh (Bảng 3.13). Kiểm định hậu định bằng kiểm định Tamhane cho thấy sự khác biệt này là

có ý nghĩa thống kê.

Đối với động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy, kết quả phân tích cho thấy có sự khác

biệt duy nhất giữa Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí

Minh (p-value < 0.05). Xu hướng cho thấy động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy của Đại

học Bách khoa Đà Nẵng lớn hơn.88Bảng 3.13. Kết quả đánh giá sự khác biệt về điểm trung bình theo động cơ liên kết giữa

các trường

NĐộng cơ lợi ích tài chínhĐộng cơ cải thiện chất lượng

giảng dạy.SDTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội1734.0000.856Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng863.6900.949Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ

Chí Minh

Total1543.9630.8914133.9220.895Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội1733.6320.433Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Động cơ phát triển kiến thứcMean864.4460.552Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ

Chí Minh

Total1543.6100.4444133.7930.572Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội1734.0810.862Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng864.2660.4941543.9680.8594134.0770.804Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ

Chí Minh

TotalNguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận ánBảng 3.14. Kết quả kiểm định hậu định so sánh sự khác biệt các trường theo động cơ

liên kết giữa các trường

Sai khác

trung

bình

.31008*Sai số

chuẩn

.1213.034.03680.0969.974-.31008*

-.27328.1213

.1250.034

.088-.03680.0969.974Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.27328.1250.088Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng-.81375*.06800.000.02159.0486.960.81375*

.83535*.0680

.06950.000

0.000Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng-.02159

-.83535*.0486

.0695.960

0.000Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành-.18486

.11246.0845

.0953.086

.559Chỉ tiêu so sánh

Trường Đại học

Bách Khoa Hà NộiĐộng cơ lợi ích

tài chínhTrường Đại học

Bách Khoa Đà

Nẵng

Trường Đại học

Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học

Bách Khoa Hà NộiĐộng cơ phát

triển kiến thứcĐộng cơ cải thiện

chất lượng giảng

dạyTrường Đại học

Bách Khoa Đà

Nẵng

Trường Đại học

Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học

Bách Khoa Hà NộiTrường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà NộiTrường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh89pvaluephố Hồ Chí Minh

Trường Đại học

Bách Khoa Đà

Nẵng

Trường Đại học

Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí MinhTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.18486

.29732*.0845

.0874.086

.002-.11246.0953.559*.0874.002-.29732Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án

3.5.3. Sự khác biệt giữa các trường về các rào cản liên kết với doanh nghiệp

Kết quả phân tích cho thấy, có sự khác biệt về các rào cản nội bộ và rào cản do

khoảng cách đáp ứng của trường đại học với doanh nghiệp (p-value < 0.05), nhưng khơng tìm

thấy sự khác biệt giữa các trường về rào cản nhận thức (p-value > 0.05). Trong đó:

Đối với rào cản nội bộ, kết quả phân tích cho thấy rào cản nội bộ tại Đại học Bách

khoa Đà Nẵng thấp hơn so với với Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa thành

phố Hồ Chí Minh (bảng 3.15). Kết quả kiểm định hậu định cho thấy sự khác biệt này thực sự

có ý nghĩa thống kê (p-value < 0.05) (bảng 3.16).

Đối với rào cản do khoảng cách đáp ứng của trường đại học với doanh nghiệp, kết quả

phân tích cũng cho thấy điểm đánh giá của Đại học Bách khoa Đà Nẵng thấp hơn so với Đại

học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (bảng 3.15). Kiểm

định hậu định bằng kiểm định Tamhane cũng cho thấy sự khác biệt này thực sự có ý nghĩa

thống kê (p-value < 0.05) (bảng 3.16).

Bảng 3.15. Kết quả đánh giá điểm trung bình theo nhóm các trường về các rào cản

liên kết giữa các trường

Chỉ tiêu đánh giáRào cản nhận thứcRào cản nội bộRào cản do khoảng cách

đáp ứng của trường đại học

với doanh nghiệpNMeanSDTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội1733.1231.007Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng863.1540.810Trường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Total1543.1670.9574133.1460.948Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội1733.2140.950Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng862.1510.841Trường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Total1543.2680.8934133.0131.008Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội1733.3111.125Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Total90862.6760.6921543.3001.0314133.1741.043Bảng 3.16. Kết quả kiểm định hậu định so sánh sự khác biệt các trường theo rào cản liên

kết giữa các trường

Sai khác

trung bìnhChỉ tiêu đánh giá

Trường Đại học

Bách Khoa Hà NộiRào cản nội

bộTrường Đại học Bách

Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học

Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học

Bách Khoa Hà NộiRào cản do

khoảng cách

đáp ứng giữa

trường đại

học với doanh

nghiệpTrường Đại học Bách

Khoa Đà NẵngTrường Đại học Bách Khoa Đà

Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa

Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà

Nội

Trường Đại học Bách Khoa

Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà

Nội

Trường Đại học Bách Khoa Đà

Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Đà

Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa

Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà

Nội

Trường Đại học Bách Khoa

Thành phố Hồ Chí MinhSai số

chuẩnSig.1.06271*.11596.000-.05453.10197.933-1.06271*.11596.000-1.11724*.115790.000.05453.10197.9331.11724*.115790.000.63482*.11355.000.01118.119251.000-.63482*.11355.000-.62364*.11171.000Trường Đại học

Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí MinhTrường Đại học Bách Khoa Hà

-.01118

.11925

1.000

Nội

Trường Đại học Bách Khoa Đà

.62364*

.11171

.000

Nẵng

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.5.4. Sự khác biệt giữa các trường về yếu tố thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp

Sự khác biệt về lựa chọn giải pháp thúc đẩy liên kết giữa đại học – doanh nghiệp cũng

có sự khác biệt giữa các trường đại học ở giải pháp về tự chủ trao đổi. Xu hướng cho thấy Đại

học Bách khoa Đà Nẵng có điểm đánh giá về tự chủ trao đổi cao hơn hai đại học Bách khoa

Hà Nội và Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm định hậu định bằng

kiểm định Tamhane cho thấy sự khác biệt thực sự có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (Bảng 3.17).

Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy khơng có sự khác biệt về mức độ lựa chọn các giải

pháp về chun mơn hóa và thưởng khuyến khích ở cả ba trường được khảo sát.

Bảng 3.17. Kết quả đánh giá điểm trung bình theo nhóm các trường về lựa chọn giải

pháp thúc đẩy liên kết

Chỉ tiêu đánh giáTự chủ trao đổiChun mơn hóa và truyền

thơngNMeanSDTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ

Chí Minh

Total173

86

1543.898

4.347

3.8270.870

0.559

0.8954133.9650.847Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ

Chí Minh173

86

1544.276

4.314

4.1820.698

0.506

0.70491Chỉ tiêu đánh giá

TotalKhuyến khích thưởngN

413Mean

4.249SD

0.666Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội1733.6900.906Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ

Chí Minh

Total86

1543.888

3.6950.942

0.9074133.7330.915Bảng 3.18. Kết quả kiểm định hậu định so sánh sự khác biệt các trường về lựa chọn giải

pháp thúc đẩy liên kết

Chỉ tiêu so sánhTự chủ trao đổiTrường Đại

học Bách

Khoa Hà Nội

Trường Đại

học Bách

Khoa Đà Nẵng

Trường Đại

học Bách

Khoa Thành

phố Hồ Chí

MinhSai khác

trung bình

-.44825*Sai số

chuẩn

.090p-value

.000.07099.098.850.44825*.090.000.51924*.094.000Trường Đại học Bách Khoa Hà

Nội-.07099.098.850Trường Đại học Bách Khoa Đà

Nẵng-.51924*.094.000Trường Đại học Bách Khoa Đà

Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà

Nội

Trường Đại học Bách Khoa Thành

phố Hồ Chí MinhNguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6. Kết quả phân tích tình hình thực hiện các hình thức liên kết, động cơ liên kết, các

rào cản liên kết và định hướng lựa chọn các giải pháp thúc đẩy từ các trường khảo sát

3.6.1. Tình hình thực hiện các hình thức liên kết

3.6.1.1 Liên kết dựa trên tài trợ và chuyển giao

Kết quả khảo sát cho thấy các hình thức liên kết được thực hiện có mức độ đánh giá

khác nhau từ giảng viên của các trường đại học tham gia khảo sát. Xu hướng cho thấy các

hình thức liên kết dựa trên tài trợ và chuyển giao từ các doanh nghiệp ở mức trung bình trên

thang Likert 5 điểm. Trong đó, đánh giá cao nhất ở hình thức liên kết “tiếp nhận học bổng từ

doanh nghiệp cho sinh viên và cán bộ” (Mean = 3.877, SD = 1.169) và thấp nhất ở hình thức

“thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của trường đại học tại doanh nghiệp” (Mean = 2.684,

SD = 1.166) (Bảng 3.19)

Bảng 3.19. Kết quả đánh giá của giảng viên về các hình thức liên kết dựa trên tài trợ

và chuyển giao

Khoảng tin cậy 95%

Cận dưới

Cận trên

3.763

3.990Trung

bình

3.877Độ lệch

chuẩn

1.1693.1621.2463.0423.283Thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, môi giới

trung gian, giới thiệu công nghệ mới, hoặc bán lixăng công

nghệ cho doanh nghiệp

Tham gia các dự án hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp3.2541.1193.1463.3633.3101.0383.2093.410Tham gia nghiên cứu theo hợp đồng đặt hàng từ doanh

nghiệp

Thương mại hoá các kết quả nghiên cứu của trường đại học

tại doanh nghiệp3.2571.0743.1533.3602.6841.1662.5722.797Chỉ tiêu đánh giá

Tiếp nhận học bổng từ doanh nghiệp cho sinh viên và cán

bộ

Tiếp nhận các máy móc thiết bị tài trợ từ doanh nghiệp92Hình 3.6. Sự khác biệt trong các hình thức liên kết

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6.1.2 Liên kết dựa trên kết quả

Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát cho thấy các hình thức liên kết dựa trên kết quả có

sự khác biệt nhau khá rõ. Trong khi, hình thức liên kết “phối hợp với doanh nghiệp tổ chức

hội thảo giới thiệu công nghệ mới tại trường đại học” được đánh giá cao nhất ở mức trung

bình (Mean = 3.429; SD = 0.796). Tuy nhiên, hình thức liên kết “xuất bản các tài liệu, ấn

phẩm khoa học hợp tác với doanh nghiệp” và “cùng doanh nghiệp tham gia trong công viên

khoa học hoặc vườn ươm” được đánh giá ở mức rất thấp với điểm trung bình 1.54 và 1.53

trên thang đo Likert 5 điểm (bảng 3.20)

Bảng 3.20. Kết quả đánh giá của giảng viên về các hình thức liên kết dựa trên kết quả

Trung Độ lệch Khoảng tin cậy 95%

Chỉ tiêu đánh giá

bình

chuẩn Cận dưới Cận trên

Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các hội thảo 3.429

0.796

3.352

3.506

giới thiệu công nghệ mới tại trường đại học

Xuất bản các tài liệu, ấn phẩm khoa học hợp tác 1.540

0.979

1.445

1.635

với doanh nghiệp

Cùng doanh nghiệp tham gia trong cơng viên 1.538

1.062

1.435

1.640

khoa học, hoặc vườn ươmHình 3.7. Các hình thức liên kết dựa trên kết quả

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án933.6.1.3 Phối hợp liên kết chủ động của trường đại học

Đối với các hình thức phối hợp liên kết chủ động của trường đại học, điểm trung bình

được đánh giá giữa chúng có một vài chênh lệch. Trong khi, hình thức liên kết “tổ chức cho

sinh viên thực tập tại doanh nghiệp” và “phối hợp với doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt

nghiệp của trường đại học” được đánh giá khá cao ở mức trung bình, lần lượt 3.944 và 3.903.

Tuy nhiên, hình thức liên kết “cán bộ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hướng

dẫn sinh viên tại trường đại học” được đánh giá ở mức thấp hơn với điểm trung bình 2.835,

độ lệch chuẩn 1.359 trên thang đo Likert 5 điểm (bảng 3.21)

Bảng 3.21. Kết quả đánh giá của giảng viên về hình thức phối hợp liên kết chủ động của

trường đại học

Trung

bìnhChỉ tiêu đánh giá

Tổ chức cho sinh viên thực tập tại doanh nghiệp

Cán bộ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, nghiên cứu và

hướng dẫn sinh viên tại trường đại học

Phối hợp với doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

của trường đại họcĐộ lệch

chuẩnKhoảng tin cậy 95%

Cận dướiCận trên3.9441.0053.8474.0412.8351.3592.7042.9673.9031.0033.8064.000Hình 3.8. Các hình thức phối hợp liên kết chủ động của trường đại học

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6.1.4. Liên kết qua tham gia và trao đổi

Từ kết quả phân tích dữ liệu điều tra, các hình thức liên kết qua tham gia và trao đổi

khơng có khác biệt đáng kể, ở điểm đánh giá trên mức trung bình của thang đo Likert 5 điểm.

Trong đó, hình thức liên kết “lấy kiến đóng góp của doanh nghiệp đối với chương trình đào

tạo của trường đại học” được đánh giá cao nhất (Mean = 3.78, SD = 0.729), tiếp theo là hình

thức “cán bộ, chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia thỉnh giảng hoặc nói chuyện về cơng nghệ

mới tại trường đại học” (Mean = 3.36, SD = 1.072) và thấp nhất là hình thức “tổ chức các

khóa học thường xuyên hoặc ngắn hạn cho nhân viên, cán bộ doanh nghiệp” (Mean = 3.22,

SD = 1.030) (Bảng 3.22).94Bảng 3.22. Kết quả đánh giá của giảng viên về các hình thức

Trung

bìnhChỉ tiêu đánh giáĐộ lệch

chuẩnKhoảng tin cậy 95%

Cận dướiCận trênCán bộ, chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia thỉnh giảng

hoặc nói chuyện về cơng nghệ mới tại trường đại học3.361.0723.263.46Lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp đối với chương trình

đào tạo của trường đại học3.780.7293.713.85Tổ chức các khóa học thường xuyên hoặc ngắn hạn cho

nhân viên, cán bộ doanh nghiệp3.221.0303.123.32Hình 3.9. Các hình thức liên kết qua tham gia và trao đổi

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6.2 Đánh giá đối với các yếu tố động cơ liên kết

3.6.2.1. Động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy

Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát cho thấy các động cơ cải thiện chất lượng giảng

dạy khơng có khác biệt đáng kể nhưng đều có điểm trung bình được các giảng viên đánh giá ở

mức khá cao trên thang đo Likert 5 điểm. Trong đó, động cơ “tạo cơ hội cho sinh viên được

tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp thông qua các chương trình thực tập, nghiên cứu tại doanh

nghiệp” và “cơ hội cho giảng viên của trường tích lũy kinh nghiệm thực tế và thực hiện công

tác giảng dạy hiệu quả hơn” được đánh giá cao nhất, trung bình đều đạt 4.237 điểm. Động cơ

“hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới cơng nghệ tạo sự cạnh tranh trong q trình hội nhập quốc tế,

góp phần phát triển đất nước” được đánh giá thấp nhất trong 7 động cơ (Mean = 3.78, SD =

1.067) (Bảng 3.23)

95Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

×