1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Kết quả khảo sát cho thấy các hình thức liên kết được thực hiện có mức độ đánh giá khác nhau từ giảng viên của các trường đại học tham gia khảo sát. Xu hướng cho thấy các hình thức liên kết dựa trên tài trợ và chuyển giao từ các doanh nghiệp ở mức tru...

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 161 trang )


Hình 3.6. Sự khác biệt trong các hình thức liên kết

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6.1.2 Liên kết dựa trên kết quả

Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát cho thấy các hình thức liên kết dựa trên kết quả có

sự khác biệt nhau khá rõ. Trong khi, hình thức liên kết “phối hợp với doanh nghiệp tổ chức

hội thảo giới thiệu công nghệ mới tại trường đại học” được đánh giá cao nhất ở mức trung

bình (Mean = 3.429; SD = 0.796). Tuy nhiên, hình thức liên kết “xuất bản các tài liệu, ấn

phẩm khoa học hợp tác với doanh nghiệp” và “cùng doanh nghiệp tham gia trong công viên

khoa học hoặc vườn ươm” được đánh giá ở mức rất thấp với điểm trung bình 1.54 và 1.53

trên thang đo Likert 5 điểm (bảng 3.20)

Bảng 3.20. Kết quả đánh giá của giảng viên về các hình thức liên kết dựa trên kết quả

Trung Độ lệch Khoảng tin cậy 95%

Chỉ tiêu đánh giá

bình

chuẩn Cận dưới Cận trên

Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các hội thảo 3.429

0.796

3.352

3.506

giới thiệu công nghệ mới tại trường đại học

Xuất bản các tài liệu, ấn phẩm khoa học hợp tác 1.540

0.979

1.445

1.635

với doanh nghiệp

Cùng doanh nghiệp tham gia trong công viên 1.538

1.062

1.435

1.640

khoa học, hoặc vườn ươmHình 3.7. Các hình thức liên kết dựa trên kết quả

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án933.6.1.3 Phối hợp liên kết chủ động của trường đại học

Đối với các hình thức phối hợp liên kết chủ động của trường đại học, điểm trung bình

được đánh giá giữa chúng có một vài chênh lệch. Trong khi, hình thức liên kết “tổ chức cho

sinh viên thực tập tại doanh nghiệp” và “phối hợp với doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt

nghiệp của trường đại học” được đánh giá khá cao ở mức trung bình, lần lượt 3.944 và 3.903.

Tuy nhiên, hình thức liên kết “cán bộ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hướng

dẫn sinh viên tại trường đại học” được đánh giá ở mức thấp hơn với điểm trung bình 2.835,

độ lệch chuẩn 1.359 trên thang đo Likert 5 điểm (bảng 3.21)

Bảng 3.21. Kết quả đánh giá của giảng viên về hình thức phối hợp liên kết chủ động của

trường đại học

Trung

bìnhChỉ tiêu đánh giá

Tổ chức cho sinh viên thực tập tại doanh nghiệp

Cán bộ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, nghiên cứu và

hướng dẫn sinh viên tại trường đại học

Phối hợp với doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

của trường đại họcĐộ lệch

chuẩnKhoảng tin cậy 95%

Cận dướiCận trên3.9441.0053.8474.0412.8351.3592.7042.9673.9031.0033.8064.000Hình 3.8. Các hình thức phối hợp liên kết chủ động của trường đại học

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6.1.4. Liên kết qua tham gia và trao đổi

Từ kết quả phân tích dữ liệu điều tra, các hình thức liên kết qua tham gia và trao đổi

khơng có khác biệt đáng kể, ở điểm đánh giá trên mức trung bình của thang đo Likert 5 điểm.

Trong đó, hình thức liên kết “lấy kiến đóng góp của doanh nghiệp đối với chương trình đào

tạo của trường đại học” được đánh giá cao nhất (Mean = 3.78, SD = 0.729), tiếp theo là hình

thức “cán bộ, chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia thỉnh giảng hoặc nói chuyện về công nghệ

mới tại trường đại học” (Mean = 3.36, SD = 1.072) và thấp nhất là hình thức “tổ chức các

khóa học thường xuyên hoặc ngắn hạn cho nhân viên, cán bộ doanh nghiệp” (Mean = 3.22,

SD = 1.030) (Bảng 3.22).94Bảng 3.22. Kết quả đánh giá của giảng viên về các hình thức

Trung

bìnhChỉ tiêu đánh giáĐộ lệch

chuẩnKhoảng tin cậy 95%

Cận dướiCận trênCán bộ, chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia thỉnh giảng

hoặc nói chuyện về cơng nghệ mới tại trường đại học3.361.0723.263.46Lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp đối với chương trình

đào tạo của trường đại học3.780.7293.713.85Tổ chức các khóa học thường xuyên hoặc ngắn hạn cho

nhân viên, cán bộ doanh nghiệp3.221.0303.123.32Hình 3.9. Các hình thức liên kết qua tham gia và trao đổi

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6.2 Đánh giá đối với các yếu tố động cơ liên kết

3.6.2.1. Động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy

Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát cho thấy các động cơ cải thiện chất lượng giảng

dạy khơng có khác biệt đáng kể nhưng đều có điểm trung bình được các giảng viên đánh giá ở

mức khá cao trên thang đo Likert 5 điểm. Trong đó, động cơ “tạo cơ hội cho sinh viên được

tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp thông qua các chương trình thực tập, nghiên cứu tại doanh

nghiệp” và “cơ hội cho giảng viên của trường tích lũy kinh nghiệm thực tế và thực hiện công

tác giảng dạy hiệu quả hơn” được đánh giá cao nhất, trung bình đều đạt 4.237 điểm. Động cơ

“hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ tạo sự cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế,

góp phần phát triển đất nước” được đánh giá thấp nhất trong 7 động cơ (Mean = 3.78, SD =

1.067) (Bảng 3.23)

95Bảng 3.23. Kết quả đánh giá của giảng viên về động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy

Chỉ tiêu đánh giá

Tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận với thực tiễn nghề

nghiệp thơng qua các chương trình thực tập, nghiên cứu tại

doanh nghiệp

Tăng thêm các nguồn lực hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên

cứu và hỗ trợ sinh viên thông qua các khoản tài trợ, học

bổng từ doanh nghiệp

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động

nghiên cứu tại trường đại học từ các nguồn tài trợ của

doanh nghiệp

Hỗ trợ thông tin đảm bảo chương trình giảng dạy của nhà

trường phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của doanh

nghiệp

Cơ hội cho giảng viên của trường tích lũy kinh nghiệm thực

tế và thực hiện công tác giảng dạy hiệu quả hơn

Mở rộng các chương trình đào tạo của nhà trường (cho đối

tượng đang đi làm hoặc đã tốt nghiệp)

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới cơng nghệ tạo sự cạnh tranh

trong q trình hội nhập quốc tế, góp phần phát triển đất

nướcKhoảng tin cậy 95%Trung

bình

4.237Độ lệch

chuẩn

0.996Cận dưới

4.141Cận trên

4.3343.9811.1403.8704.0914.1720.8914.0864.2584.1430.9844.0484.2384.2371.0134.1394.3353.9931.0253.8944.0923.7801.0673.6763.883Hình 3.10. Các động cơ cải thiện chất lượng giảng dạy

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6.2.2. Động cơ tài chính

Từ kết quả phân tích, các động cơ tài chính được các giảng viên đánh giá khơng có

nhiều khác biệt và đều khá cao trên thang đo Likert 5 điểm. Trong đó động cơ tài chính được

đánh giá cao nhất là “tăng nguồn thu nhập cho cán bộ, giảng viên trường đại học từ các hợp

đồng nghiên cứu, tư vấn, tiền bản quyền, bằng phát minh sáng chế” (Mean = 4.007, SD =

0.954). Tiếp theo là động cơ “hợp đồng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy từ doanh nghiệp có sức

hấp dẫn đối với cán bộ, giảng viên nhờ thù lao xứng đáng và thủ tục thanh toán nhanh, gọn”

96(Mean = 3.942, SD = 1.001). Động cơ tài chính được đánh giá thấp nhất là “giảm chi phí cho

nghiên cứu nhờ kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp” (Mean = 3.816, SD = 1.211) (Bảng 3.24)

Bảng 3.24. Kết quả đánh giá của giảng viên về đánh giá động cơ tài chính

Chỉ tiêu đánh giá

Tăng nguồn thu nhập cho cán bộ, giảng viên trường đại

học từ các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn, tiền bản quyền,

bằng phát minh sáng chế

Hợp đồng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy từ doanh nghiệp

có sức hấp dẫn đối với cán bộ, giảng viên nhờ thù lao xứng

đáng và thủ tục thanh tốn nhanh, gọn

Giảm chi phí cho nghiên cứu nhờ kinh phí hỗ trợ từ doanh

nghiệpKhoảng tin cậy 95%Trung

bình

4.007Độ lệch

chuẩn

0.954Cận dưới

3.915Cận trên

4.1003.9421.0013.8454.0393.8161.2113.6993.933Hình 3.11. Các động cơ tài chính

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6.2.3. Động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng kết quả

Kết quả phân tích dữ liệu điều tra cho thấy các động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng

kết quả được các giảng viên đánh giá khá tốt, điểm trên mức trung bình trên thang đo Likert 5

điểm. Điểm trung bình cao nhất là động cơ “có thêm thông tin từ doanh nghiệp cho các đề tài

nghiên cứu ứng dụng thực tế, rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu cơ bản tại phòng thí

nghiệm trường đại học và nghiên cứu ứng dụng tại doanh nghiệp” (Mean = 4.015, SD =

0.635), tiếp theo là việc “tạo động lực để nhà trường đưa lý thuyết vào thực tế, nâng cao kiến97thức cán bộ giảng dạy” (Mean = 3.847, SD = 0.667), và thấp nhất là động cơ “nâng cao khả

năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu” (Mean = 3.492, SD = 0.756) (Bảng 3.25).

Bảng 3.25. Kết quả đánh giá của giảng viên về động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng

kết quả

Trung

bìnhChỉ tiêu đánh giáĐộ lệch

chuẩnKhoảng tin cậy 95%

Cận dướiCận trênNâng cao khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu3.4920.7563.4183.565Tạo động lực để nhà trường đưa lý thuyết vào thực tế, nâng

cao kiến thức cán bộ giảng dạy3.8740.6673.8103.939Có thêm thơng tin từ doanh nghiệp cho các đề tài nghiên

cứu ứng dụng thực tế, rút ngắn khoảng cách giữa nghiên

cứu cơ bản tại phòng thí nghiệm trường đại học và nghiên

cứu ứng dụng tại doanh nghiệp4.0150.6353.9534.076Hình 3.12. Các động cơ phát triển kiến thức và ứng dụng kết quả

Nguồn: Kết quả thống kê từ khảo sát của luận án3.6.3. Rào cản liên kết

3.6.3.1. Rào cản do khoảng cách đáp ứng

Đối với các rào cản do khoảng cách đáp ứng, điểm trung bình từ đánh giá của các giảng

viên khơng có nhiều khác biệt giữa các rào cản với nhau. Rào cản về kinh nghiệm thực tế của

trường đại học còn hạn chế do sự khác biệt mục tiêu của trường và doanh nghiệp được đánh

giá cao nhất với điểm trung bình là 3.279 (SD = 1.162). Rào cản có điểm trung bình thấp nhất

là về “năng lực nghiên cứu của giảng viên các trường đại học chưa đáp ứng được nhu vầu

thực tế từ doanh nghiệp” với điểm trung bình là 3.110 (SD = 1.244). Các rào cản về khoảng

cách hiện tại được đánh giá khá cao với điểm đánh giá trên mức trung bình trong thang đo

Likert 5 điểm (Bảng 3.26).

98Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

×