1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc liên kết với trường đại học. Điều này có thể được thực hiện thông qua các chính sách về ưu đãi thuế với các doanh nghiệp có các ho...

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 161 trang )


lượng nghiên cứu sinh, công bố khoa học, số lượng phát minh sáng chế, số lượng các hoạt

động tư vấn, hoặc hợp đồng nghiên cứu với doanh nghiệp, thu nhập từ hoạt động cho thuê

phát minh sáng chế, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp bởi giảng viên hoặc sinh viên tốt

nghiệp các trường đại học.

Bảy là, đẩy mạnh việc thành lập các công viên khoa học, các doanh nghiệp khởi nghiệp

và vườn ươm doanh nghiệp. Xây dựng các công viên khoa học gần với các trường đại học về

mặt địa lý, khích lệ các nhóm nghiên cứu của trường đại học khởi nghiệp dựa trên các kết quả

nghiên cứu với các đầu mối liên kết với trường đại học thông qua các tổ chức vốn đầu tư mạo

hiểm công và các khoản tài trợ cho doanh nhân.

4.4. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mặc dù nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu ban đầu đặt ra nhưng nghiên

cứu cũng còn những hạn chế nhất định. Thứ nhất, nghiên cứu mới được thực hiện tại ba

trường đại học kỹ thuật lớn nhất của ba miền, những đại học lớn có đặc trưng khác với các đại

học nhỏ, địa phương nên tính khái quát, đại diện của nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng. Thứ

hai, nghiên cứu cũng phát triển nhiều thang đo nghiên cứu mới, mặc dù được xây dựng qua

các phương pháp định tính và kiểm định lại bằng các phương pháp định lượng nhưng nó cũng

có thể còn những khiếm khuyết cần được kiểm chứng nhiều hơn trong các nghiên cứu tiếp

theo. Thứ ba, nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá các khía cạnh liên quan đến hoạt động

liên kết từ bên trong, nghiên cứu chưa xem xét nhiều đến những điều kiện “bối cảnh” có thể

ảnh hưởng tới hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp. Bởi vậy, tác giả đề xuất rằng các

nghiên cứu tiếp theo các nhà nghiên cứu có thể mở rộng quy mô nghiên cứu, đối tượng khảo

sát để có bước tranh tồn cảnh hơn về hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp. Các thang

đo nghiên cứu cần được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hơn cho các nghiên cứu tiếp theo cũng

như có thể mở rộng khảo sát cho các nhân tố khác có thể ảnh hưởng tới hoạt động liên kết đại

học – doanh nghiệp.137TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Chương này tác giả đã tập trung vào thảo luận các kết quả nghiên cứu đưa ra những

nhận định dựa trên các bằng chứng từ kết quả phân tích dữ liệu của chương 3. Một khung

phân tích hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp cũng được đề xuất tập trung vào xem xét

mối quan hệ giữa động cơ, rào cản liên kết tới thực hiện các hình thức liên kết dưới các bối

cảnh liên kết cụ thể. Nghiên cứu đã đề xuất sáu giải pháp khác nhau để thúc đẩy hoạt động

liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp tại các trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam hiện

nay. Cuối cùng, nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu cho

những nghiên cứu tương tự trong tương lai.138KẾT LUẬN

Thơng qua q trình nghiên cứu, luận án đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu ban đầu

đặt ra và cơ bản đạt được các mục tiêu nghiên cứu ban đầu. Thông qua tổng hợp các nghiên

cứu trong và ngoài nước, đánh giá các cơ sở lý luận về hoạt động liên kết trường đại học –

doanh nghiệp, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động kiên kết trường đại học –

doanh nghiệp và chỉ ra bản chất của hoạt động liên kết đại học – doanh nghiệp. Thơng qua các

nghiên cứu định tính và tổng hợp lý thuyết nghiên cứu cũng đã đề xuất được một mơ hình

nghiên cứu (khung phân tích) và các chỉ tiêu đánh giá mối quan hệ giữa rào cản liên kết –

động cơ liên kết – hình thức liên kết. Thơng qua phân tích dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm

bằng khảo sát, luận án cũng đã khám phá được các cấu trúc khái niệm nghiên cứu trong các

yếu tố về rào cản liên kết, động cơ liên kết, hình thức liên kết và định hướng sử dụng các giải

pháp thúc đẩy liên kết trường đại học – doanh nghiệp; bên cạnh đó nghiên cứu đã kiểm chứng

được bản chất các mối quan hệ giữa rào cản liên kết – động cơ liên kết – hình thức liên kết và

định hướng sử dụng các giải pháp thúc đẩy liên kết từ các trường đại học thơng qua phân tích

tương quan, hồi quy để kiểm định các giả thuyết đặt ra từ khung phân tích đã xây dựng. Kết

quả nghiên cứu cũng cho thấy bức tranh về hoạt động liên kết tốt hơn giữa giai đoạn 2005 –

2009 và 2010 – 2015, theo đó mức độ liên kết ở tất cả các hình thức liên kết trong các trường

đại học khảo sát đều có xu hướng được cải thiện tốt hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra được sự

khác biệt về giữa các trường đối với các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình liên kết đại học

doanh nghiệp giữa ba trường đại học khảo sát là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách

khoa thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Nghiên cứu cũng đưa ra được

một số gợi ý giải pháp chính nhằm thúc đẩy hoạt động liên kết bao gồm: (1) xây dựng cơ chế

tự chủ trong trường và các đơn vị trực thuộc trường đối với hoạt động liên kết đại học –

doanh nghiệp; (2) phá vỡ các rào cản liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp; (3) thúc

đẩy động cơ liên kết đại học – doanh nghiệp gắn với chia sẻ lợi ích giữa trường đại học và

doanh nghiệp; (4) đổi mới hình thức, mơ hình liên kết đại học – doanh nghiệp; (5) thúc đẩy

các giải pháp chủ động liên kết từ doanh nghiệp trong hoạt động liên kết của nhà trường và

(6) thúc đẩy các giải pháp từ các nỗ lực của các cơ quan chính phủ. Cuối cùng nghiên cứu

cũng đưa ra những hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo cho các nghiên cứu

trong tương lai.139TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Kỷ yếu hội thảo “Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt

động khoa học và công nghệ của các trường đại học”.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Kỷ yếu hội nghị và báo cáo “Tổng kết hoạt động khoa

học và công nghệ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng 2011 – 2015 các trường khối

kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên”.

3. Đề tài cấp Bộ 2014 – 68 – 01 (Chủ nhiệm: TS. Lê Hiếu Học, 2014 - 2017), Đánh giá

mối liên kết giữa trường đại học kỹ thuật/công nghệ với doanh nghiệp trong nghiên

cứu và chuyển giao công nghệ

4. Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, MBA.Nguyễn Văn Dũng (Dịch giả)

(2010), Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính.

5. Nguyễn Đăng Dậu, GVC. Nguyễn Xn Tài (2008), Giáo trình quản lý cơng nghệ,

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

6. Nguyễn Mạnh Quân (2000), “Hệ thống đổi mới quốc gia: cách tiếp cận đổi mới quan

niệm về tiềm lực khoa học và công nghệ”, Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách

khoa học và công nghệ, 1, pp38.

7. Nguyễn Minh Phong, Dương Quỳnh Chi (2008) – Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, Hợp tác Đại học và Doanh nghiệp – góc nhìn của người trong cuộc,

Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

8. Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – thiết

kế và thực hiện, Nhà xuất bản Lao động và Xã hội.

9. Phùng Xn Nhạ (2009), Mơ hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam

hiện nay, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25, 1 – 8.

10. Trần Anh Tài (2009), Gắn đào tạo với sử dụng, nhà trường với doanh nghiệp, Tạp chí

Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25, 77 – 81.

11. Trịnh Thị Hoa Mai (2008), Liên kết đào tạo giữa nhà trường đại học với doanh nghiệp

ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24, 30 – 34.

12. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2004), Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới công tác

QLKH, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trong các trường đại học kỹ thuật”.

13. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2007), Kỷ yếu hội thảo “Nhà Trường – Doanh

nghiệp”.

14. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2009), Kỷ yếu hội thảo về “Nâng cao hiệu quả

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Bách khoa Hà

Nội giai đoạn 2009-2013”.

15. Trường Đại học Thương mại (2009), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Tương tác

trường đại học – doanh nghiệp theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã

hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp”, Nhà xuất bản Thống kê.

16. Trường Đại học Lạc Hồng (2012), Kỷ yếu hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu khoa học và

chuyển giao công nghệ gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp”.140Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

×