1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Thông qua quá trình nghiên cứu, luận án đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu ban đầu đặt ra và cơ bản đạt được các mục tiêu nghiên cứu ban đầu. Thông qua tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước, đánh giá các cơ sở lý luận về hoạt động liên kết t...

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 161 trang )


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Kỷ yếu hội thảo “Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt

động khoa học và công nghệ của các trường đại học”.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Kỷ yếu hội nghị và báo cáo “Tổng kết hoạt động khoa

học và công nghệ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng 2011 – 2015 các trường khối

kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên”.

3. Đề tài cấp Bộ 2014 – 68 – 01 (Chủ nhiệm: TS. Lê Hiếu Học, 2014 - 2017), Đánh giá

mối liên kết giữa trường đại học kỹ thuật/công nghệ với doanh nghiệp trong nghiên

cứu và chuyển giao công nghệ

4. Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, MBA.Nguyễn Văn Dũng (Dịch giả)

(2010), Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính.

5. Nguyễn Đăng Dậu, GVC. Nguyễn Xuân Tài (2008), Giáo trình quản lý cơng nghệ,

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

6. Nguyễn Mạnh Quân (2000), “Hệ thống đổi mới quốc gia: cách tiếp cận đổi mới quan

niệm về tiềm lực khoa học và công nghệ”, Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách

khoa học và cơng nghệ, 1, pp38.

7. Nguyễn Minh Phong, Dương Quỳnh Chi (2008) – Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, Hợp tác Đại học và Doanh nghiệp – góc nhìn của người trong cuộc,

Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

8. Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – thiết

kế và thực hiện, Nhà xuất bản Lao động và Xã hội.

9. Phùng Xuân Nhạ (2009), Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam

hiện nay, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25, 1 – 8.

10. Trần Anh Tài (2009), Gắn đào tạo với sử dụng, nhà trường với doanh nghiệp, Tạp chí

Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25, 77 – 81.

11. Trịnh Thị Hoa Mai (2008), Liên kết đào tạo giữa nhà trường đại học với doanh nghiệp

ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24, 30 – 34.

12. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2004), Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới công tác

QLKH, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trong các trường đại học kỹ thuật”.

13. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2007), Kỷ yếu hội thảo “Nhà Trường – Doanh

nghiệp”.

14. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2009), Kỷ yếu hội thảo về “Nâng cao hiệu quả

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Bách khoa Hà

Nội giai đoạn 2009-2013”.

15. Trường Đại học Thương mại (2009), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Tương tác

trường đại học – doanh nghiệp theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã

hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp”, Nhà xuất bản Thống kê.

16. Trường Đại học Lạc Hồng (2012), Kỷ yếu hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu khoa học và

chuyển giao công nghệ gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp”.140Tài liệu tiếng Anh

17. Alcorta, L. and Peres, W. (1998) "Innovation Systems and Technological

Specialization in Latin America and the Caribbean." Research Policy, 26(7-8),

pp.857-881.

18. Balzat, M. and Hanusch, H. (2004) "Recent Trends in the Research on National

Innovation Systems." Journal of Evolutionary Economics, 14, pp.197-210.

19. Blackman, C. and Segal, N. (1991) "Access to Skills and Knowledge: Managing the

Relationships with Higher Education Institutions." Technology Analysis and

Strategic Management, 3(3), pp.297-303.

22. Blume, S.S. (1987) “The Theoretical Significance of Cooperative Research.” In:

Blume, S., Bunders, J., Leydesdorff, L. and Whitley, R., eds. The Social Direction of

the Public Sciences: Causes and Consequences of Co-Operation between Scientists

and Non-Scientific Groups - Sociology of the Sciences a Yearbook. Dordrecht,

Kluwer, pp.3-38.

23. Boden, R., Cox, D., Nedeva, M. and Barker, K. (2004) Scrutinising Science : The

Changing UK Government of Science. Houndmills, Basingstoke, Palgrave

Macmillan.

24. Bonaccorsi, A. and Piccaluga, A. (1994) "A Theoretical Framework for the

Evaluation of University-Industry Relationships." R&D Management, 24(3), pp.229247.

25. Branscomb, L., Kodama, F. and Florida, R. eds. (1999) Industrializing Knowledge:

University-Industry Linkages in Japan and the United States. Cambridge, MA, MIT

Press.

26. Carlsson, B. and Stankiewicz, R. (1991) "On the Nature, Function and Composition

of Technological Systems." Journal of Evolutionary Economics, 1(2), pp. 93-118.

27. Chang, P. and Shih, H. (2004) "The Innovation Systems of Taiwan and China: A

Comparative Analysis." Technovation, 24(7), pp.529-539.

28. Charles, D. and Howells, J. (1992) Technology Transfer in Europe: Public and

Private Networks. London, Belhaven Press.

29. Chen, E.Y. (1994) "The Evolution of University-Industry Technology Transfer in

Hong Kong." Technovation, 14(7), pp.449-459.

30. Chung, S.C. (2001) "TheResearch, Development and Innovation System in Korea."

In: Laredo, P. and Mustar, P., eds. Research and Innovation Policies in the New

Global Economy: An International Comparative Analysis. Cheltenham, UK, Edward

Elgar, pp.115-156.

31. Cooke, P., Gomez, U. and Etxebarria, G. (1997) "Regional Innovation Systems:

Institutional and Organisational Dimensions." Research Policy, 26(4/5), pp.475-491.

32. Cooke, P. (2005) "Regionally Asymmetric Knowledge Capabilities and Open

Innovation: Exploring 'Globalisation 2' - a New Model of Industry Organisation."

Research Policy, 34, pp.1128-1149.

33. Creswell, J.W. (2009), Research design: Qualitative, quantitative and mixed

approaches,(3rded.). Los Angeles: Sage

14134. Davey T., Baaken T., Galán-Muros V., Meerman A. 2011. Study on the Cooperation

between Higher Education Institutions and Public and Private Organisations in

Europe, European Commission, DG Education and Culture, Brussels.

35. David (2006), Labour-Intensive Industrialization in Hong Kong, 1950 – 70: A Note

on Sources and Methods. Asia Pacific Business Review. Vol. 12 (3).

36. Denzin, N.K. (1988) The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological

Methods. Eaglewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

37. Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G. and Soete, L. eds. (1988)

Technological Change and Economic Theory. London, Pinter.

38. Edquist, C. ed. (1997) Systems of Innovation: Technologies, Institutions and

Organisations. London, Pinter.

39. Edquist, C. (2004) "Reflections on the Systems of Innovation Approach." Science and

Public Policy, 31(6), pp.485-489.

40. Edquist, C. (2005) “Systems of Innovation: Perspectives and Challenges”. In:

Fagerberg, J., Mowery, D. and Nelson, R., eds. The Oxford Handbook of Innovation.

Oxford, Oxford University Press, pp.181-208.

41. Edqvist, O. (2003) "Layered Science and Science Policies." Minerva, 41(3), pp.207221.

42. Etzkowitz, H. (1997) "The Entrepreneurial University and the Emergence of

Democratic Corporatism." In: Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L., eds. Universities

and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-IndustryGovernment Relations. London, Pinter, pp. 141-152.

43. Etzkowitz, H. (2002) The Triple Helix of University-Industry-Government:

Implications for Policy and Evaluation. Working Paper 2002-11, Swedish Institute

for Studies in Education and Research (SISTER), Stockholm, Sweden.

44. Etzkowitz, H. (2003) "Innovation in Innovation: The Triple Helix of UniversityIndustry-Government Relations." Social Science Information, 42(3), pp.293-337.

45. Etzkowitz, H. and de Mello, J. (2004) "The Rise of a Triple Helix Culture Innovation

in Brazilian Economic and Social Development." Journal of Technology

Management and Sustainable Development, 2(3), pp.159-171.

46. Etzkowitz, H., de Mello, J.M.C. and Almeida, M. (2005) "Towards "MetaInnovation" in Brazil: The Evolution of the Incubator and the Emergence of a Triple

Helix." Research Policy, 34(4), pp.411-424.

47. Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (1995) "The Triple Helix - University-IndustryGovernment Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic

Development." Theme paper for the Triple Helix Conference, Amsterdam,

Netherlands. Available from: < http://users.fmg.uva.nl/lleydesdorff/th1/index.htm.

48. Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (1997) "Introductions to Special Issue on Science

Policy Dimensions of the Triple Helix of University-Industry- Government

Relations." Science and Public Policy, 24(1), pp.2-5.14249. Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. eds. (1997) Universities and the Global

Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations.

London, Pinter.

50. Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (2000) "The Dynamics of Innovation: From

National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Government

Relations." Research Policy, 29(2), pp.109-123.

51. Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. and Terra, B. (2000) "The Future of the

University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to

Entrepreneurial Paradigm." Research Policy, 29(2), pp.313-330.

52. Fagerberg, J., Mowery, D. and Nelson, R. eds. (2005) The Oxford Handbook of

Innovation. Oxford, Oxford University Press.

53. Faulkner, W. and Senker, J. (1994) "Making Sense of Diversity: Public-Private

Sector Research Linkage in Three Technologies." Research Policy, 23(6), pp.673695.

54. Felker, G. (1999) "Malaysia's Innovation System: Actors, Interests and Governance."

In: Jomo, K.S. and Felker, G., eds. Technology, Competitiveness and the State:

Malaysia's Industrial Technology Policies. London, Routledge, pp.98-147.

55. Freeman, C. (1987) Technology Policy and Economic Performance: Lessons from

Japan. London, Pinter.

56. Freeman, C. (1988) "Japan: A New System of Innovation? " In: Dosi, G., Freeman,

C.,Nelson, R., Silverberg, G., and Soete, L., ed. Technological Change and

Economic Theory. London, Pinter, pp.330-348.

57. Freeman, C. (1995) "The National System of Innovation in Historical Perspective."

Cambridge Journal of Economics, 19, pp. 5-24.

58. Furman, J.L., Porter, M.E. and Stern, S. (2002) "The Determinants of National

Innovative Capacity." Research Policy, 31(6), pp.899-933.

59. Geisler, E. and Rubenstein, A.H. (1989) "University-Industry Relations: A Review of

Major Issues." In: Link, A.N. and Tassey, G., eds. Cooperative Research and

Development: The Industry-University-Government Relationship. Norwell, Mass.,

Kluwer, pp.43-62.

60. Geuna, A., Salter, A.J. and Steinmueller, W.E. eds. (2003) Science and Innovation:

Rethinking the Rationales for Funding and Governance. Cheltenham, UK, Edward

Elgar.

61. Gujarati, D. N. (2011). Basic econometrics. Tata McGraw-Hill Education.

62. Gibbons, M. (2000) "Mode 2 Society and the Emergence of Context-Sensitive

Science." Science and Public Policy, 27(3), pp.159-163.

63. Gibbons, M., C., L., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. and Trow, M. eds.

(1994) The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research

in Contemporary Societies. London, Sage.

64. Godin, B. (1998) "Writing Performative History: The New New Atlantis?" Social

Studies of Science, 28(3), pp.465-483.14365. Gunasekara, C. (2006) "Reframing the Role of Universities in the Development of

Regional Innovation Systems." Journal of Technology Transfer, 31(1), pp.101-113.

66. Hanna, K. (2000) "The Paradox of Participation and the Hidden Role of

Information." Journal of the American Planning Association, 66(4), pp.398-410.

67. Harloe, M. and Perry, B. (2004) "Universities, Localities and Regional Development:

The Emergence of the ‘Mode 2’ University?" International Journal of Urban and

Regional Research, 28(1), pp.212-223.

68. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006)

Multivariate Data Analysis, 6th ed, Upper Saddle River NJ, Prentice –Hall

69. Hair, J. F. (2010). Black, WC, Babin, BJ, & Anderson, RE (2010). Multivariate data

analysis, 7.

70. Howells, J. (1986) "Industry-Academic Links in Research and Innovation: A

National and Regional Development Perspective." Regional Studies, 20, pp.472-476.

71. Howells, J. (1999) “Regional Systems of Innovation.” In: Archibugi, D., Howells, J.

and Michie, J, ed. Innovation Policy in a Global Economy. Cambridge, Cambridge

University Press,pp.67-93.

72. Howells, J., Nedeva, M. and Georghiou, L. (1998). Industry-Academic Links in the

UK. HEFCE, Bristol, Final report to Higher Education Funding Council for England

, the Higher Education Funding Council for Wales and the Scottish Higher Education

Funding Council.

73. Howells, J. and Roberts, J. (2000) "From Innovation Systems to Knowledge

Systems." Prometheus, 18(1), pp.17-31.

74. Intarakumnerd, P., Chairatana, P.A. and Tangchitpiboon, T. (2002) "National

Innovation System in Less Successful Developing Countries: The Case of Thailand."

Research Policy, 31(8-9), pp.1445-1457.

75. Jansen, J.D. (2002) "Mode 2 Knowledge and Institutional Life: Taking Gibbons on a

Walk through a South African University." Higher Education, 43. pp.507–521.

76. Jensen, C. and Tragardh, B. (2004) "Narrating the Triple Helix Concept in 'Weak'

Regions: Lessons from Sweden." International Journal of Technology Management,

27(5), pp.513-530.

77. Konde, V. (2004) "Internet Development in Zambia: A Triple Helix of GovernmentUniversity-Partners." International Journal of Technology Management, 27(5),

pp.440-451.

78. Lall, S. and Urata, S. (2003) Competitiveness, FDI and Technological Activity in

East Asia. Cheltenham, Edward Elgar.

79. Laredo, P. and Mustar, P. eds. (2001) Research and Innovation Policies in the New

Global Economy: An International Comparative Analysis. Cheltenham, UK, Edward

Elgar.

80. Leydesdorff, L. (2003) "The Mutual Information of University-Industry-Government

Relations: An Indicator of the Triple Helix Dynamics." Scientometrics, 58(2),

pp.445-467.14481. Leydesdorff, L. and Etzkowitz, H. (1996) "Emergence of a Triple Helix of

University-Industry-Government Relations." Science and Public Policy, 23, pp.279286.

82. Leydesdorff, L. and Etzkowitz, H. (1998) "The Triple Helix as a Model for

Innovation Studies." Science and Public Policy, 25(3), pp.195-203.

83. Leydesdorff, L. and Etzkowitz, H. (1998) "Triple Helix of Innovation: Introduction."

Science and Public Policy, 25(6), pp.358-364.

84. Leydesdorff, L. and Etzkowitz, H. (2003) "Conference Report: Can 'the Public' be

Considered as a Fourth Helix in University-Industry-Government Relations? Report

on the Fourth Triple Helix Conference, 2002." Science and Public Policy, 30(1),

pp.55 -61.

85. Leydesdorff, L. and Meyer, M. (2003) "The Triple Helix of University-IndustryGovernment Relations." Scientometrics, 58(2), pp.191-203.

86. Liu, X. and White, S. (2001) "Comparing Innovation Systems: A Framework and

Application to China's Transitional Context." Research Policy, 30(7), pp.1091-1114.

87. Loebinger, K.R. (2003) University-Industry Collaboration in the Environmental

Sector in the North West of England. PhD thesis, Manchester University.

88. Lopez-Martinez, R.E., Medellin, E., Scanlon, A.P. and Solleiro, J.L. (1994)

"Motivations and Obstacles to University-Industry Cooperation (UIC) : A Mexican

Case." R&D Management, 24(1), pp.17-31.

89. Luik, A., (2005). Measurement and Evaluation of Transnational Technology

Transfer between R&D Institutional SME-s. Tallinn: Department of Product

Development.

90. Lundvall, B. (1988) "Innovation as an Interactive Process: From User Producer

Interaction to National Systems of Innovation." In: Dosi, G., Freeman, C.,Nelson, R.,

Silverberg, G., and Soete, L., eds. Technological Change and Economic Theory.

London, Pinter, pp.349-369.

91. Lundvall, B. ed. (1992) National Systems of Innovation: Towards a Theory of

Innovation and Interactive Learning. London, Pinter. Malerba, F. (2002) "Sectoral

Systems of Innovation and Production." Research Policy, 31(2), pp.247-264.

92. MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Podsakoff, N. P. (2011), ‘Construct

measurement and validation procedures in MIS and behavioral research: Integrating

new and existing techniques; MIS Quarterly, 35(2), 293-334

93. Martin, B.R. (2003) "The Changing Social Contract for Science and the Evolution of

the University." In: Geuna, A., Salter, A.J. and Steinmueller, W.E., eds. Science and

Innovation: Rethinking the Rationales for Funding and Governance. Cheltenham,

UK, Edward Elgar, pp. 7-29.

94. Martin, M. (2000) Managing University-Industry Relations: A Study of Institutional

Practices from 12 Different Countries. Paris, IIEP, UNESCO.

95. Martin, M., Vigdor, M., Satter, M.A., Pumwa, J., Kaynak, O., Plonsky, G.A.,

Tibarimbasa, A.M. and Lagujjo, E. eds. (2000) The Management of UniversityIndustry Relations. Paris, IIEP, UNESCO.

14596. Martino, J. (1996) "The Role of University Research Institutes in Technology

Transfer." Industry and Higher Education, 10, pp.316-320.

97. Maxwell, J.A. (1992) "Understanding and Validity in Qualitative Research."

Harvard Educational Review, 63(pp.279-300.

98. Metcalfe, S. (1995) "Technology Systems and Technology in an Evolutionary

Frameworks." Cambridge Journal of Economics, 19(1), pp.25-46.

99. Meyer, M., Siniläinen, T. and Utecht, J.T. (2003) "Towards Hybrid Triple Helix

Indicators: A Study of University-Related Patents and a Survey of Academic

Inventors." Scientometrics, 58(2), pp.321-350.

100.Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded

Sourcebook. Thousand Oaks, Sage Publications.

101.Mora-Valentin, E.M. (2000) "University-Industry Cooperation: A Framework of

Benefit and Analysis." Industry and Higher Education, 14(3), pp.165-172.

102.Mora-Valentin, E.M. (2002) "A Theoretical Review of Co-Operative Relationships

between Firms and Universities." Science and Public Policy, 29(1), pp.37-46.

103.Morse, J.M. (2000) "Determining Sample Size." Qualitative Health Research, 10,

pp.3-5.

104.Morsingh, F. and Rajikan, J. (1982) "The Industrial Research and Consultancy

Service at Universiti Sains Malaysia: An Example of University-Industry

Interaction." Paper presented to the National Workshop on Industrial Liaison,

University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 21-22 June 1982.

105.Mowery, D. and Sampat, B. (2005) "Universities in National Innovation Systems."

In: Fagerberg, J., Mowery, D. and Nelson, R., eds. The Oxford Handbook of

Innovation. Oxford, Oxford University Press, pp.209-239.

106.Mititve (2009), Evaluation of an academic – industry research collaboration. Social

science research network.

107.Nedeva, M. (1997) Strategies for Change: A Comparative Analysis of the National

Research System of Bulgaria and the National Research System of Britain. PhD

thesis, Manchester University.

108.Nelson, R. ed. (1993) National Systems of Innovation: A Comparative Study. Oxford,

Oxford University Press.

109.Nguyen Duc Trong and Le Hieu Hoc, 2014, 'A Framework for Evaluating the

Collaboration Between University and Industry in Technology Transfer', Journal of

Science and Technology, Vol.102.

110.Nowotny, H., Scott, P. and Gibbons, M. (2001) Re-Thinking Science: Knowledge

and the Public in an Age of Uncertainty. Cambridge, UK, Polity Press.

111.OECD (1997) National Innovation Systems. Paris, OECD.

112.OECD (1998) Technology, Productivity and Job Creation: Best Policy Practices.

Paris, OECD.

113.OECD (1999) Managing National Innovation Systems. Paris, OECD.

114.OECD (2002) Benchmarking Industry-Science Relationships. Paris, Organisation for

Economic Co-Operation and Development.

146115.OECD (2005) Main Science and Technology Indicators.

116.Packer, K. (1994) "Academic-Industry Relations Selected Bibliography." Science and

Public Policy, 21(2), pp.117-119.

117.Padget, D.K. (1998) Qualitative Methods in Social Work Research: Challenges and

Rewards. Thousand Oaks, California, Sage.

118.Parayil, G. and Sreekumar, T.T. (2004) "Industrial Development and the Dynamics

of Innovation in Hong Kong." International Journal of Technology Management,

27(4), pp.369-392.

119.Park, H.W., Hong, H.D. and Leydesdorff, L. (2005) "A Comparison of the

Knowledge-Based Innovation Systems in the Economies of South Korea and the

Netherlands Using Triple Helix Indicators." Scientometrics, 65(1), pp.3-27.

120.Patel, P. and Pavitt, K. (1994) "National Innovation Systems: Why They Are

Important, and How They Might Be Measured and Compared." Economic

Innovation and New Technologies, 3, pp.77-95.

121.Peters, L. and Fusfeld, H. (1982) Current US University-Industry Research

Connections. Washington, National Science Foundation.

122.Polt, W., Rammer, C., Gassler, H., Schibany, A. and Schartinger, D. (2001a)

Benchmarking Industry-Science Relations: The Role of Framework Conditions. Final

Report to European Commission, Enterprise DG and Federal Ministry of Economy

and Labour, Austria by Joanneum Research, Vienna.

123.Polt, W., Rammer, C., Gassler, H., Schibany, A. and Schartinger, D. (2001b)

"Benchmarking Industry-Science Relations: The Role of Framework Conditions."

Science and Public Policy, 28(4), pp.247-258.

124.Porter, M. (1998) "Clusters and the New Economics of Competition." Harvard

Business Review, 76(6), pp.77-90.

125.Radosevic, S. (1999) "Transformation of Science and Technology Systems into

Systems of Innovation in Central and Eastern Europe: The Emerging Patterns and

Determinants." Structural Change and Economic Dynamics, 10(3-4), pp.277-320.

126.Rahm, D. (1994) "Academic Perceptions of University-Firm Technology Transfer."

Policy Studies Journal, 22(2), pp.267-278.

127.Rahm, D., Kirkland, J. and Bozeman, B. (2000) University-Industry R&D

Collaboration in the United States, the United Kingdom and Japan.

Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publishers.

128.Rip, A. and van der Meulen, B. (1996) "The Post-Modern Research System." Science

and Public Policy, 23(6), pp.343-352.

129.Robson, C. (2002) Real World Research: A Resource for Social Scientists and

Practitioners-Researchers. Oxford, Blackwell Publishing.

130.Saad, M. and Zawdie, G. (2005) "From Technology Transfer to the Emergence of a

Triple Helix Culture: The Experience of Algeria in Innovation and Technological

Capability Development." Technology Analysis & Strategic Management, 17(1),

pp.89-103.147131.Saad, M., Zawdie, G., Derbal, A. and Lee, R. (2005). "Issues and Challenges Arising

from a Greater Role of the University in Promoting Innovation in Developing

Countries: A Comparative Study of Experiences in Malaysia, Algeria and Ethiopia."

Paper presented to the 5th Triple Helix Conference at Turin, Italy, 18-21 May 2005.

132.Sabato, J. (1975) El Pensamiento Latinoamericano En La Problematica Ciencia–

Technologýa–Desarrollo-Dependencia. Buenos Aires, Paidos.

133.Sabato, J. and Mackenzi, M. (1982) La Produccion De Technologýa Autonoma O

Transnacional. Mexico, Nueva Imagen.

134.Salisbury, L. (1993) "Industry–University Co-Operation 1987–1993: A Selected and

Annotated Bibliography." International Journal of Technology Management, 8,

pp.812-836.

135.Schartinger, D., Rammer, C., Fischer, M.M. and Frohlich, J. (2002) "Knowledge

Interactions between Universities and Industry in Austria: Sectoral Patterns and

Determinants." Research Policy, 31(3), pp.303-328.

136.Schmoch, U. (1999) "Interaction of Universities and Industrial Enterprises in

Germany and the United States: A Comparison." Industry and Innovation, 6(1),

pp.51 - 68.

137.Scott, N. (1998) "Strategy for Activating University Research." Technological

Forecasting and Social Change, 57,pp.217-231.

138.Shinn, T. (2002) "The Triple Helix and New Production of Knowledge: Prepackaged

Thinking on Science and Technology." Social Studies of Science, 32(4), pp.599-614.

139.Siegel, D.S., Waldman, D.A., Atwater, L.E. and Link, A.N. (2004) "Toward a Model

of the Effective Transfer of Scientific Knowledge from Academicians to

Practitioners: Qualitative Evidence from the Commercialization of University

Technologies." Journal of Engineering and Technology Management, 21(1-2),

pp.115-142.

140.Spyros (2005), University – Industry Knowledge and Technology Transfer in

Switzerland: The University View, Swiss federal Institute of Technology.

141.Temsiripoj, W. (2003) Academic-Industry Links in Thailand and the UK: A

Comparative Analysis. PhD thesis, Manchester University.

142.Todaro, Michael, P., (2006). Local and Economic Development in the city of

Captown. University of Stellenbocsh.

143.Van der Steen, M. (1999) Evolutionary Systems of Innovations : A Veblian-Oriented

Study into the Role of the Government Factor. Assen, The Netherlands, Van

Gorcum. Knowledge; the “DNA” of the Triple Helix." Theme paper for the 5th

Triple

Helix

Conference,

Turin,

Italy.

Available

from:

<

http://www.triplehelix5.com/files/thc5_themepaper.pdf.

144.Viotti, E.B. (2002) "National Learning Systems: A New Approach on Technological

Change in Late Industrializing Economies and Evidences from the Cases of Brazil

and South Korea." Technological Forecasting and Social Change, 69(7), pp.653680.148145.Webster, A. (1994) "International Evaluation of Academic-Industry Relations:

Contexts and Analysis." Science and Public Policy, 21(2), pp.72-78.

146.Wu, F.S. (2000) An Empirical Study of University-Industry Research Co-Operation:

The Case of Taiwan. Paper presented to the OECD-NIS Focus Group Conference on

Innovation Firm and Networks at Rome, Italy.

147.Yin, R., K. (2003). Case Study Research: Design and Methods (3rd ed.), SAGE

Publication, London.149DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN

1. Nguyen Duc Trong, Le Hieu Hoc (2014). “A framework of evaluation the

collaboration between university and industry in technology transfer”. Journal of

Science and technology (technical universities). Pg 158 – 163.

2. Đào Chung Hải, Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2015). "Bài học cho Việt Nam từ

liên kết trường đại học – doanh nghiệp tại Nhật Bản". Tạp chí Tài chính. Trang 105 –

106.

3. Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017). “Công viên khoa học – một giải pháp thúc

đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp”. Tạp chí Cơng Thương. Trang 60

– 65.

4. Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017). “Mơ hình Triple Helix về liên kết trường

đại học – doanh nghiệp – chính phủ và đề xuất cho Việt Nam”. Tạp chí Quản lý kinh

tế. Trang 48 – 47.

5. Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017). “Thực trạng liên kết trường đại học doanh nghiệp: Kết quả nghiên cứu từ góc nhìn doanh nghiệp Việt Nam”. Tạp chí

Kinh tế phát triển, số 236 (II), tháng 2/2017, trang 103 – 114.

6. Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017). “Liên kết trường đại học – doanh nghiệp

trong nghiên cứu và chuyển giao cơng nghệ: tình huống nghiên cứu tại Trường Đại

học Bách Khoa Hà Nội”, Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies), số 5 (468), tháng

5/2017, trang 42 – 56.

7. Nguyễn Đức Trọng, Lê Hiếu Học (2017). “Giải pháp phát triển liên kết giữa trường

đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam”, Kinh tế và Dự báo, số 17, tháng 6/2017, trang

41 – 43.

8. Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017). “Liên kết trường Đại học và doanh

nghiệp: Kết quả khảo sát tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng”. Tạp chí Cơng Thương,

số 7, tháng 6/2017, trang 251 – 257.150Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

×