1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Normal Time and Cost vs. Crash Time and Cost

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.2 MB, 61 trang )


Project Crashing9-46§9-47§Time-Cost Relationship

—Crashing costs increase as project durationdecreases

—Indirect costs increase as project duration

increases

—Reduce project length as long as crashing costs

are less than indirect costs9-48§Time-Cost Tradeoff9-49§Microsoft Project

—Popular software package for project managementand CPM/PERT analysis

—Relatively easy to use9-50§Microsoft Project9-51§Microsoft Project9-52§Microsoft Project9-53§Microsoft Project – Zoom View9-54§Microsoft Project – Task Information9-55§Microsoft Project – Degree of

Completion9-56§Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (61 trang)

×