1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 69 trang )


4. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng:

 Loại thứ hai là khách hàng của các khách hàng hay khách hàng cuối cùng 

ở vị trí kết thúc của chuỗi cung ứng.  

 Loại thứ ba là tổng thể các cơng ty cung cấp dịch vụ cho những cơng ty 

khác trong chuỗi cung ứng. Đây là các cơng ty cung cấp dịch vụ về hậu 

cần, tài chính, tiếp thị và cơng nghệ thơng tin.

 LOGO4. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng:

               Trong chuỗi cung ứng cũng có sự  kết hợp của một số cơng ty thực 

hiện những chức năng khác nhau. Những cơng ty đó là nhà sản xuất, nhà 

phân phối, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ và khách hàng cá nhân hay khách hàng là tổ 

chức. 

 Nhà sản xuất :

             Nhà sản xuất là các tổ chức sản xuất ra sản phẩm. Nhà sản xuất bao 

gồm những cơng ty sản xuất ngun vật liệu và cơng ty sản xuất thành 

phẩm.  Các nhà sản xuất thành phẩm sử dụng ngun vật liệu và các bộ 

phận lắp ráp được sản xuất ra từ các cơng ty khác. LOGO4. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng:

 Nhà phân phối: 

            Nhà phân phối là những cơng ty tồn trữ hàng với số lượng lớn từ 

nhà sản xuất và phân phối sản phẩm đến khách hàng. Nhà phân phối 

cũng được xem là nhà bán sỉ. 

            Nhà phân phối bán sản phẩm cho những nhà kinh doanh khác với số 

lượng lớn hơn so với khách hàng mua lẻ. Do sự biến động nhu cầu về 

sản phẩm, nhà phân phối tồn trữ hàng hóa, thực hiện bán hàng và phục 

vụ khách hàng.LOGO4. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng:

          Một nhà phân phối điển hình là một tổ chức sở hữu nhiều sản phẩm 

tồn kho mua từ nhà sản xuất và bán lại cho người tiêu dùng.

          Nhà phân phối cũng là một tổ chức chỉ đại diện bán hàng giữa nhà 

sản xuất và khách hàng, khơng bao giờ sở hữu sản phẩm đó.  

          Nhà phân phối là đại lý nắm bắt liên tục nhu cầu của khách hàng, làm 

cho khách hàng mua sản phẩm từ các cơng ty sản xuất.LOGO4. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng:

 Nhà bán lẻ: 

          Nhà bán lẻ tồn trữ sản phẩm và bán cho khách hàng với số lượng nhỏ 

hơn.

          Nhà bán lẻ trong khi bán hàng cũng nắm bắt ý kiến và nhu cầu của khách 

hàng rất chi tiết.  

 Khách hàng:  

          Khách hàng hay người tiêu dùng là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mua và sử 

dụng sản phẩm. LOGO4. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng:

 Nhà cung cấp dịch vụ:

          Đó là những tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng. 

Nhà cung cấp dịch vụ có những chun mơn và kỹ năng đặc biệt ở 

một hoạt động riêng biệt trong chuỗi cung ứng. LOGOLOGOLOGOLOGO5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến 

lược kinh doanh:

              Chuỗi cung ứng của cơng ty là phần thiết yếu trong phương pháp tiếp 

cận đến thị trường mà cơng ty phục vụ. 

Chuỗi cung ứng cần phải đáp ứng u cầu của thị trường và phù hợp 

chiến lược kinh doanh của cơng ty. 

               Chiến lược kinh doanh mà cơng ty sử dụng xuất phát từ nhu cầu 

khách hàng, đang hay sẽ phục vụ.Dựa vào nhu cầu khách hàng, chuỗi 

cung ứng phải thể hiện tính đáp ứng nhanh và tính hiệu quảLOGO5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh 

doanh:

                 Chú ng ta cù ng xem xé t 2 hê thô

̣

́ ng siêu thi Coopmark va

̣

̀  Big C:

Siêu thi Coopmark: 

̣ Diên ti

̣ ́ ch: Siêu thi co

̣ ́  diên ti

̣ ́ ch trung bì nh

 Vò ng bao phu: Phân bô 

̉

̉ ở trung tâm thà nh phố , có  mât đô dân c

̣

̣

ư đông.

 Khá ch hà ng: Có  nhiề u nhu cầ u và  sở thí ch.

 Đăc ti

̣ ́ nh: 

­Khá ch hà ng tì m kiế m sự tiên l

̣ ợi chứ  không phai gia

̉

́  thấ p nhấ t.LOGOXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (69 trang)

×