1. Trang chủ >
  2. Văn Hóa - Nghệ Thuật >
  3. Du lịch >

Khảo sát vai trò của doanh nghiệp du lịch trong bảo vệ di sản văn hóa để phát triển du lịch bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (415.56 KB, 11 trang )


Rất

tốt

1Doanh nghiệp tuân thủ cácTốtKhông

tốtRất

không65.834.20tốt

010000025.519.730.82610125028hướng dẫn hoặc quy định về

hành vi ứng xử khi tham quan

các điểm văn hóa hay lịch sử

nhạy cảm, nhằm giảm nhẹ các

tác động từ du khách và tăng sự

2ưa thích của du khách.

Đồ tạo tác khảo cổ hay lịch sử

không được phép mua bán hay

trưng bày, trừ khi được luật

pháp quốc gia hoặc quốc tế cho3phép.

Doanh nghiệp có trách nhiệm

đóng góp cho cơng tác bảo tờn

di tích, tài sản quan trọng có giá

trị lịch sử, văn hóa, khảo cở, và

có ý nghĩa về tinh thần, tuyệt đối

không cản trở việc đi lại của cư4dân địa phương.

Doanh nghiệp sử dụng các yếu

tố về nghệ thuật, kiến trúc hoặc

di sản văn hóa địa phương trong

hoạt động kinh doanh, thiết kế,

trang trí, ẩm thực, các q̀y

hàng, đờng thời tơn trọng qùn

sở hữu trí tuệ của các cộng

đờng địa phương(Nguồn: Khảo sát nhanh của tác giả)Trong 4 tiêu chí trên, tiêu chí 1, 2 và 4 được doanh nghiệp được khảo

sát trả lời là thực hiện rất tốt. Tất cả các tiêu chí đều đạt 100% tốt và rất tốt.6Ở tiêu chí 1 “Doanh nghiệp tuân thủ các hướng dẫn hoặc quy định về

hành vi ứng xử khi tham quan các điểm văn hóa hay lịch sử nhạy cảm, nhằm

giảm nhẹ các tác động từ du khách và tăng sự ưa thích của du khách”, được

doanh nghiệp du lịch lữ hành đánh giá rất tốt. Trong quá trình đưa du khách

đến các điểm văn hóa và lịch sử nhạy cảm, các doanh nghiệp du lịch lữ hành

đều lưu ý rất kỹ với du khách những điều nên làm và không nên làm. Bởi nếu

không làm như vậy, doanh nghiệp sẽ khó có thể làm ăn tiếp được.

Ở tiêu chí thứ 2, “Đồ tạo tác khảo cổ hay lịch sử không được phép mua

bán hay trưng bày, trừ khi được luật pháp quốc gia hoặc quốc tế cho phép”,

doanh nghiệp trả lời rằng họ thực hiện rất tốt vấn đề này. Riêng tiêu chí 2

được doanh nghiệp đánh giá tốt. Có thể lý giải điều này bởi tiêu chí này

khơng liên quan gì đến doanh nghiệp trong hoạt động khai thác các điểm du

lịch. Việc buôn bán các sản phẩm, hàng hóa do các đơn vị kinh doanh khác

ở điểm đến thực hiện chứ các doanh nghiệp lữ hành không có liên quan.

Cho nên việc tuân thủ các điều kiện về kinh doanh thì chắc chắn là đạt 100%

rất tốt.

Ở tiêu chí thứ 3, “Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp cho cơng tác

bảo tờn di tích, tài sản quan trọng có giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cở, và có ý

nghĩa về tinh thần, tuyệt đới khơng cản trở việc đi lại của cư dân địa phương”,

doanh nghiệp tự đánh giá là chưa thể hiện tốt trách nhiệm của họ. Hơn 50%

số doanh nghiệp được hỏi trả lời rằng họ thực hiện chưa tốt và rất chưa tốt

việc đóng góp vào q trình bảo tồn di sản văn hóa. Nguyên nhân chủ yếu là

do họ chưa thấy được một cơ chế rõ ràng để thể hiện trách nhiệm của họ.

Ở tiêu chí thứ tư, kết quả nghiên cứu còn cho thấy các doanh nghiệp ra

sức tận dụng và khai thác triệt để những yếu tố về nghệ thuật, kiến trúc hoặc

di sản văn hóa địa phương trong hoạt động kinh doanh, thiết kế, trang trí, ẩm

thực, các quầy hàng, đờng thời tơn trọng qùn sở hữu trí tuệ của các cộng

đờng địa phương. Nó là cách để các doanh nghiệp thu hút khách du lịch tốt

nhất. Còn vấn đề bản quyền thì trên thực tế các doanh nghiệp chưa được ai

nhắc đến bao giờ. Chỉ có 22% cho rằng việc sử dụng các yếu tố về nghệ7thuật, kiến trúc hoặc di sản văn hóa của địa phương có tính đến vấn đề bản

quyền, tơn trọng quyền sở hữu trí tuệ của cộng đồng.3. Giải pháp liên quan đến phát huy vai trò của doanh nghiệp

du lịch trong bảo vệ di sản văn hóa để phát triển du lịch bền vững

ở Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo vệ di sản văn hóa là một trong hai trụ cột quan trọng của phát triển

du lịch bền vững. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cần phải thể

hiện vai trò của họ đối với vấn đề này, thế nhưng, trên thực tế vai trò của

doanh nghiệp chưa được thể hiện một cách rõ nét. Doanh nghiệp du lịch lữ

hành còn nặng về “quan hệ mua - bán” trong việc khai thác các giá trị di sản

văn hóa trong các tour du lịch. Họ trả tiền khi dẫn du khách đến tham quan là

những gì mà họ làm. Cho nên, cần phải có những biện pháp, cách thức phù

hợp để các doanh nghiệp thể hiện tốt hơn nữa vai trò của mình đối với việc

bảo tồn di sản văn hóa và mơi trường trong hoạt động của họ. Theo đó, trong

thời gian tới, nhà nước cần tập trung vào ba giải pháp quan trọng dưới đây:

Trước hết, cần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp du lịch lữ

hành về vai trò và giá trị của di sản văn hóa trong du lịch. Đây là một bước

rất quan trọng làm nền tảng phát huy hiệu quả của các giải pháp tiếp theo.

Một khi nhận thức của các doanh nghiệp được tăng lên, tốt hơn, định hướng

khai thác các sản phẩm này trong hoạt động du lịch của họ cũng phù hợp

hơn với định hướng bảo vệ, khai thác và tôn tạo di sản văn hóa xã hội của

điểm đến du lịch. Không những vậy, khi nhận thức tốt, các doanh nghiệp sẽ

tham gia tích cực, năng động và hiệu quả hơn trong công tác bảo tồn và phát

huy các di sản văn hóa xã hội. Để làm được điều này, nhà nước nên thường

xuyên tổ chức các chương trình hội thảo về di sản văn hóa xã hội trong du

lịch với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp lữ hành để họ hiểu hơn về

vấn đề này. Nhà nước còn có thể tổ chức ký kết các thỏa ước với lãnh đạo

các doanh nghiệp về khai thác, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa. Với sự

xuất hiện của các thỏa ước này, các doanh nghiệp du lịch lữ hành sẽ nhìn

nhận lại mối quan hệ của họ, cũng như nâng cao nhận thức của họ hơn

trong khai thác các giá trị di sản văn hóa. Các thỏa ước này cần được phổ8biến rộng rãi tới các nhân viên đang làm việc để họ hiểu rõ hơn về nhiệm vụ

của họ cũng như về những quy định về di sản văn hóa được ghi nhận trong

thỏa ước.

Thứ hai, là xây dựng quỹ bảo vệ di sản văn hóa ở những nơi có du lịch.

Các doanh nghiệp có nhiệm vụ đóng góp quỹ này khi họ đến khai thác các

điểm đến. Quỹ này được dùng vào mục đích trùng tu, tơn tạo các di tích. Liên

quan đến vấn đề Quỹ, nhà nước, mà cụ thể là TP.HCM cần ban hành những

quy định liên quan đến quản lý và sử dụng quỹ một cách công khai, minh

bạch và đặc thù. Theo đó, trước hết, TP.HCM cần làm việc với các doanh

nghiệp du lịch lữ hành để thảo luận về mức độ đóng góp quỹ này từ phía nhà

nước và từ phía các doanh nghiệp. Sau khi đã thống nhất mức đóng góp.

Lãnh đạo Thành phố chủ trì thành lập quỹ với quy chế hoạt động rõ ràng, cụ

thể và đúng quy định của pháp luật về quản lý quỹ. Hàng năm, nhà nước cần

công khai minh bạch tới các doanh nghiệp du lịch lữ hành về quỹ. Công khai

minh bạch quỹ là cách thức để đảm bảo rằng quỹ sử dụng phù hợp, đúng

mục đích và hiệu quả. Khơng những vậy, cần khẳng định quyền kiểm soát

quỹ của doanh nghiệp du lịch lữ hành để họ có thể tham gia và thực hiện

quyền kiểm soát quỹ của họ. Quy định này còn giúp cho doanh nghiệp tin

tưởng hơn vào q trình quản lý quỹ của nhà nước, từ đó thực hiện trách

nhiệm đóng góp tích cực và hiệu quả hơn.

Thứ ba, xây dựng và ban hành hàng loạt bộ tiêu chí du lịch bền vững

cho nhà hàng, khách sạn, các công ty du lịch, lữ hành, v.v. Bộ tiêu chí du lịch

bền vững có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với phát triển du lịch bền vững.

Nó đóng vai trò như một tiêu chuẩn để đánh giá và cả vai trò định hướng và

dẫn dắt phát triển du lịch bền vững. Bộ tiêu chí du lịch bền vững cần bao

gồm những tiêu chí mà doanh nghiệp du lịch lữ hành phải hướng tới và tuân

theo. Trong những tiêu chí du lịch bền vững này cần đưa ra một cách chi tiết

những quy chuẩn về bảo vệ và tôn trọng di sản văn hóa. Những tiêu chuẩn

này là căn cứ để xếp hạng và cũng là căn cứ để kiểm tra hoạt động của các

doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh và khai thác du lịch.9Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

×