1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đã đánh giá được thực trạng quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu cho Khu công nghiệp Nam Cấm.

Đã đánh giá được thực trạng quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu cho Khu công nghiệp Nam Cấm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Nguyễn Thế Chinh, Giáo trình kinh tế và quản lý mơi trường, Nxb Thống kê, 

Hà Nội.

2.  Tăng Văn Đồn, Trần Đức Hạ, 2008,  Giáo trình cơ  sở  kỹ  thuật mơi trường,  

Nxb Giáo dục, Hà Nội.

3. Lê Thanh Hải (2010), GT Quản lý mơi trường đơ thị và khu cơng nghiệp, Viện 

Tài ngun & Mơi trường, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

4. Phạm Thượng Hàn, 2009, Đo và kiểm tra mơi trường, Nxb Giáo dục, Hà Nội

5.  Hồng Hạnh (2007),  Các cụm cơng nghiệp  ở  Italia – chiều hướng và chiến  

lược chính, Trang tin điện tử Tạp chí KCN VN, ngày 7/2/2007.

6.Trịnh   Thị   Hòa,  Những  điểm   mới   của   Nghị   định   số   164/2013/NĐ­CP,  Cổng 

thơng tin điện tử BQL các cụm cơng nghiệp, ngày 31/12/2013. 

7. Nguyễn Cao Lãnh (2005), Khu cơng nghiệp sinh thái – Một mơ hình cho phát  

triển bền vững ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

8. Nguyễn Cao Lãnh (2012), Phát triển khu cơng nghiệp tại khu vực nơng thơn  

vùng   đồng   bằng   sơng   Hồng   theo   hướng   sinh   thái,  Luận   án   tiến   sỹ­Trường 

ĐHXD Hà Nội.

9.  Trần Hiếu Nhuệ, 1992,  Thốt nước và xử  lý nước thải cơng nghiệp, Nxb 

Khoa học Kỹ thuật.

10. Nguyễn Văn Sơn, 2008, Giáo trình quản lý chất thải rắn và chất thải nguy  83hại, Đại học Cơng nghiệp Thành phố  Hồ Chí Minh. 

11. Nguyễn Thị Kim Thái (chủ biên), 2009, Quy trình quan trắc và phân tích chất  

lượng mơi trường, Nxb Xây Dựng, Hà Nội 

12.  Trịnh Thị  Thanh, Trần m, Đồng Kim Loan, 2004,  Giáo trình cơng nghệ  

Mơi trường, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải,  2006, Quản lý chất thải nguy hại,  Nxb Xây 

Dựng, Hà Nội. 

14.  Lê  Trình,  1997,  Quan  trắc  và  kiểm  sốt  ơ  nhiễm  mơi  trường  nước,  Nxb 

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

15. Nguyễn Thị Thu Thủy, 1998, Xử lý nước cấp sinh hoạt và cơng nghiệp . Nxb 

Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 

16. Bộ  Tài Ngun và Mơi Trường, 2009, Báo cáo Mơi trường Quốc gia 2009 –  

Mơi trường khu cơng nghiệp Việt Nam, Bộ Tài ngun và Mơi trường. 

17. Báo chính phủ điện tử., Nghị định 192/CP ngày 18/12/1994 của Chính phủ về 

ban hành quy chế Khu cơng nghiệp.

18. Bộ Kế hoạch và đầu tư  (2006), Báo cáo tổng kết 15 xây dựng và phát triển  

KCN, KCX ở VN. Báo cáo sơ kết hoạt động của các khu kinh tế ở VN.

19. Chính Phủ, số: 29/2008/NĐ­CP, Nghị  định quy định về  KCN, KCX và KKT,  

Hệ thống văn bản quy phạm, pháp luật

20. Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, 2013. Báo cáo tổng hợp điều tra địa  

chất Thủy văn tỉnh Nghệ An).

21. UBND huyện Nghi Lộc, 2013, Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, Quốc phòng  

an ninh năm 2013.

22.  Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An,  03/10/2003,  Quyết định Ủy Ban Nhân Dân  

Tỉnh Nghệ  An về  việc thành lập Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ  An , Số 843759/QĐ.UB­CN, UBND Tỉnh Nghệ An.

Tiếng Anh

23. Berrin Tansel (2008), New Technologies for Water and Wastewater Treatment:  

A survey of Recent Patents, Recent Patents on Chemical Engineering, 2008, 1, 17­

26.

24. Ernest A. Lowe (2001),  Eco­Industrial Park Handbook og Asian Developing  

Countries, Report to Asian Development Bank.

25.   George   Tchobanoglous,   Franklin   L.   Burton,   H.   David   Stensel,  Wastewater 

Engineering:   Treatment   and   Reuse   (fourth   Edition),   Metcalf   &   Eddy,   Inc., 

Copyright © 2003 by the McGraw­Hill Companies, Inc.

Các trang web.

26.   Khánh   Huy  (2013),  Giảm   ô   nhiễm   môi   trường   tại   các   khu   công   nghiệp,  

http://www.nhandan.org.vn/

27. Trần Bảo Sơn, Khái niệm chung về  KCN tập trung, Thư viện học liệu mở 

VN, www.princexml.com

28.   Trần   Bảo   Sơn,   Vai   trò   của   KCN   tập  trung,   Thư   viện   học   liệu  mở   VN,  

www.princexml.com

29. Hùng Võ, Các KCN VN vẫn còn gây ơ nhiễm nặng nề,  www.vietnamplus.vn, 

ngày 20/10/2014.

30. Hội Bảo vệ  Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Tổng quan về  khu công 

nghiệp sinh thái, www.verne.org.vn

31. Wikipedia, Industrial Park, www.google.com85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đã đánh giá được thực trạng quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu cho Khu công nghiệp Nam Cấm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×