1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

1 Thành phần loài ve giáp (Acari: Oribatida) ở vùng đồng bằng sông Hồng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.72 MB, 169 trang )


31Bảng 3.1: Đa dạng thành phần loài ve giáp (Acari: Oribatida) và đặc điểm phân bố của chúng ở vùng đồng bằng

sông Hồng, Bắc Việt Nam

Địa điểm

thu mẫuThời điểm thu

mẫuHN7/2014 - 12/2015xHN, BG7/2014 - 1/2016xH.Nội7/2014 - 12/2015xxHN, HY7/2014 - 1/2016xxHN7/2014 - 1/2016xxHN7/2014 - 1/2016xxH.Nội, HN7/2014 - 1/2016xxH.Nội7/2014 - 12/2015xxH.Nội, BG7/2014 - 1/2016xxBN, NĐ2009 - 2010, 2014Loại đấtThành phần loài

(i)ACARONYCHOIDEA GRANDJEAN,

1932

1. Acaronychidae Grandjean, 1932

1. Loftacarus Lee, 1981

1. Loftacarus siefi Lee, 1981 (*)

2. Stomacarus Grandjean, 1952

2. Stomacarus ciliosus Luxton, 1982 (*)

2. Acaridae Leach, 1816

3. Mycetoglyphus Oudemans, 1932

3. Mycetoglyphus fungivorus Oudemans,

1952 (**)

4. Acotyledon Oudemans, 1903

4. Acotyledon batsyler Zachvatkin,

1941(**)

5. Acotyledon sp.

5. Caloglyphus Berlese, 1923

6. Caloglyphus rodionovi Zachvatkin,

1973 (**)

7. Caloglyphus sp.

6. Acarus Linne, 1758

8. Acarus sino Linne’, 1758 (**)

HYPOCHTHONIOIDEA BERLESE, 1910

3. Hypochthoniidae Berlese, 1910

7. Eohypochthonius Jacot, 1938

9. Eohypochthonius crassisetiger Aoki,

1959 (*)

8. Malacoangelia Berlese, 1913

10. Malacoangelia remigera Berlese,(ii)(iii)Sinh cảnh

(iv)x(v)RT

NRT TCCL CN

N

Nxxxxxx

xxxTài liệu trích dẫnVũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,32

1913

11. Malacoangeliasp.

9. Hypochthoniella Berlese, 1910

12. Hypochthoniella miutissimus

(Berlese, 1904) (*)

BRACHYCHTHONIOIDEA THOR, 1934

4. Brachychthoniidae Thor, 1934

10. Liochthonius Hammen, 1959

13. Liochthonius sp.

COSMOCHTHONIOIDEA

GRANDJEAN, 1947

5. Cosmochthoniidae Grandjean, 1947

11. Cosmochthonius Berlese, 1910x

xx14. Cosmochthonius lanatus (Michael,

1885)xHN- 2015

7/2014 - 1/2016xH.Nội7/2014 - 12/2015x7/2014 - 1/2016xH.Nội, HN,

HD, HP,

T.bình, VP1983, 1984, 1986

1995 - 1996

2012 - 2013Mahunka 1986; Vũ Quang Mạnh,

1985, 1999, 2007, 2015xH.Nội, HN,

HY, HD, HP,

T.bình, NĐ,

VP, BG1983, 1984, 1986

2014 - 2016Vũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 20157/2014 - 12/2015BG

H.Nội, BN,

HN

H.Nội, NĐ

HN, T.bình,HN7/2014 - 1/2016

2009 - 2010

7/2014 - 12/2015

7/2014 - 12/2015H.Nội, HN7/2014 - 12/2015xxxxxxx2010, 2011; Vũ Quang Mạnh, 2015EPILOHMANNIOIDEA OUDEMANS,

1932

6. Epilohmanniidae Oudemans, 1923

12. Epilohmannia Berlese, 1910

15. Epilohmannia cylindrica cylindrica

(Berlese,1904)

16. Epilohmannia minuta pacifica Aoki,

1965 (*)

17. Epilohmannia ovata Aoki, 1961 (**)xxxxxxxxx19. Epilohmannia sp.1x20. Epilohmannia sp.2xxx

x18. Epilohmannia xena (Mahunka, 1983)21. Epilohmannia sp.3

13. Epilohmannoides Jacot, 1983

22. Epilohmannoides xena (Mahunka,

1983) (*)xxx

xx

x

x

xxxxxxxxxx

xxxxx2014 - 2016

7/2014 - 12/2015Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011; Vũ Quang Mạnh, 201533LOHMANNIOIDEA BERLESE, 1916

7. Lohmanniidae Berlese, 1916

14. Annectacarus Grandjean, 1950

23. Annectacarus africanus Balogh, 1961

(**)

15. Haplacarus Wallwork, 1962

24. Haplacarus javensis Hammer, 1979

(**)

25. Haplacarus pandanus Sengbusch,

1982 (**)x

x

x26. Haplacarus pairathi Aoki, 1965

27. Haplacarus porosus Hag et Clement,

1995 (**)

28. Haplacarus sp.

16. Javacarus Balogh, 1961

29. Javacarus kuehnelti Balogh, 1961x7/2014 - 12/2015xHN7/2014 - 12/2015BG7/2014 - 1/2016BN2009 - 2010HN, NĐ7/2014 - 12/2015xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxVũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 2015xxxxHY, NĐ, BG2014 - 2016

1983, 1984

2012 - 2013

2014 - 2016Vũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 2015;

Vũ Quang Mạnh và cộng sư, 2013Vũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 2015

Vũ Quang Mạnh và cộng sự, 2013xxxxH.Nội, HN,

HY, HD, HP,

NĐ, NB, VP,

BGxxxxH.Nội, HN,

HD, NĐ,

NB1983

2012 - 2013

2014 - 2016BG7/2014 - 1/201617. Lohmannia Michael, 1898

30. Lohmannia javana Balogh, 1961

18. Meristacarus Grandjean, 1934

31. Meristacarussp.

19. Papillacarus Kunst, 1959x

x32. Papillacarus aciculatus (Berlese,

1905)x33. Papillacarus hirsutus Aoki, 1961x34. Papillacarus pavlovskii (Bulanova Zachvatkina, 1960) (**)xx

xxxxx

xxxxH.Nội, HD,

HPxxHN, BG

H.Nội, BN,

HN, NB, VP,1978 - 1980

2012 - 2013

2016 - 2017

1983, 1995 - 1996

2014 - 2016

2014 - 2016Vũ Quang Mạnh, 1980, 1985, 2007,

2015, Vu Quang Mạnh và cộng sự,

2013

Vũ Quang Mạnh, 1999, 2007, 201534

BG

35. Papillacarus undrirostarus Aoki,

1964

36. Papillacarus gueyeae (Perez - Inigo,

1989) (*)

MESOPLOPHORIDEA EWING, 1917

8. Mesoplophoridae Ewing, 1917

20. Mesoplophora Berlese, 1904

37. Mesoplophora hauseri Mahunka,

1982 (**)

38. Mesoplophora michaeliana Berlese,

1904 (**)

EUPHTHIRACAROIDEA JACOT, 1930

9. Oribotritiidae Grandjean, 1954

21. Indotritia Jacot, 1929

39. Indotritia javensis (Sellnick, 1923)xxxx

xHN1986

1995 - 1996HN, VP7/2014 - 12/2015HN7/2014 - 12/2015xHN7/2014 - 12/2015xHP, T.bình2012 - 2013

2014 - 2016Vũ Quang Mạnh, 2015

Vu Quang Mạnh và cộng sự, 2013xH.Nội, HY,

NB, VP1983, 1986

1995 - 1996

2014 - 2016Vũ Quang Mạnh, 1985, 1999, 2007,

2015xxxxxxxxxxxxxxxxVũ Quang Mạnh, 1999, 2007, 201510. Euphthiracaridae Jacot, 1930

22. Acrotritia Jacot, 1923

40. Acrotritia ardua (Koch, 1841)

41. Acrotritia duplicata (Grandjean,

1953)

42. Acrotritia hyeroglyphica (Berlese,

1916)x43. Acrotritia sinensis Jacot, 1923

44. Acrotriti reticulata (Mahunka, 1988)

(**)

PHTHIRACAROIDEA PERTY, 1841

11. Phthiracaridae Perty, 1841

23. Hoplophorella Berlese, 1923

45. Hoplophorella collaris (Balogh,

1958) (**)

46. Hoplophorella cuneiseta Mahunka,H.Nội, VP

xxBN2009 - 2010Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011; Vũ Quang Mạnh, 2015H.Nội, HN,

HP, VP1984

2012 - 2015Vũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 2015xxxxH.Nội7/2014 - 12/2015xHN7/2014 - 12/2015H.Nội, HN,1986x

xxxxVũ Quang Mạnh, 2015xxMahunka, 1988; Vũ Quang Mạnh,35

1988

47. Hoplophorella floridae Jacot, 1933x48. Hoplophorella schauenbergi

(Mahunka, 1978) (**)x49. Hoplophorella sp.1x50. Hoplophorella sp.2

CROTONIOIDEA THORELL, 1876

12. Trhypochthoniidae Willmann, 1931

24. Allonothrus Hammen, 1953

51. Allonothrus russeolus Wallwork, 1960

(*)

25. Archegozetes Grandjean, 1931

52. Archegozetes longisetosus Aoki, 196556. Trimalaconothrus sp.xBN2009 - 2010xBG7/2014 - 1/2016H.Nội, HN,

HD

HN7/2014 - 12/2015xH.Nội, HN7/2014 - 12/2015xH.Nội, HP,

NB, BG1963, 1983

2012 - 2013

2014 - 2016H.Nội7/2014 - 12/1015H.Nội, HN2014 - 2016BN2009 - 2010H.Nội, HN,

HD, NĐ2014 - 2017xxx26. Trhypochthoniellus Willman, 1928

53. Trhypochthoniellus setosus Willman,

Kuriki et Aoki, 1989 (**)

13. Malaconothridae Berlese, 1916

27. Malaconothrus Berlese, 1904

54. Malaconothrus sp.

28. Trimalaconothrus Berlese, 1916

55. Trimalaconothrus angustirostrum

Hammer, 19662014 - 2015xxxVPxxxxxxxxxx

xxxxx57. Nothrus baviensis Krivolutsky, 1998xxx58. Nothrus gracilis (Hammer, 1961)xxxx2007

Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 20152014 - 2017Balogh et Mahunka, 1967; Vũ

Quang Mạnh, 2007, 2015; Vu và

cộng sự, 2013Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 201514. Nothridae Berlese, 1896

29. Nothrus Koch, 183659. Nothrus montanus Krivolutsky, 1998

(*)xH.Nội, HN

xxxxBN, T.bình

HY, HP1996

2014 - 2016

2009 - 2010

2015 - 2017

2013 - 2014Krivolutsky 1997, Vũ Quang Mạnh,

2007, 2015

Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 201536

60. Nothrus silvestris Nicolet, 1855 (**)x61. Nothrus sp.x15. Crotoniidae Thorell, 1876

30. Crotonia Thorell, 1876

62. Crotonia sp.

31. Holonothrus Wallwork, 1963

63. Holonothrus sp.

NANHERMANNIOIDEA SELLNICK, 1928

16. Nanhermanniidae Sellnick, 1928

32. Cyrthermannia Balogh, 1958

64. Cyrthermannia sp.

33. Nanhermannia Berlese, 1913

65. Nanhermania sp.

HERMANNIOIDEA SELLNICK, 1928

17. Hermanniidae Sellnick, 1928

34.HermanniaBerlese, 1916HN

H.Nội, HN,

HD7/2014 - 12/2015HN2014 - 2015HN, T.bình2014 - 2016HN, NĐ7/2014 - 12/2015xH.Nội7/2014 - 12/2015xBN, HY, HPxxxxxxxx

xxxxxxxx67. Hermanniasimilis Balogh et Mahunka,

1967

68. Hermannia sp.

NEOLIODOIDEA SELLNICK, 1928

18. Neoliodidae Sellnick, 1928

35. Neoliodes Berlese, 1888PLATEREMAEOIDEA TRÄGÅRDH, 1926

19. Plateremaeidae Tragardh, 1926

36. Plateremaeus Berlese, 1908

70. Plateremaeus sp.

PHEROLIODIDAE PASCHOAL, 1987

20. Pheroliodidae Paschoal, 1987xx66. Hermannia gladiata Aoki, 196569. Neoliodes theleproctus (Hermann,

1804)xHN, T.bình,

NB, HP

HNx

xxxxxxxxx2014 - 20172009 - 2010

2012 - 2013

2015

2012 - 2013

2014 - 2016

7/2014 - 12/2015H.Nội, HP,

NB, VP1983, 1986, 1995

- 1996

2014 - 2016H.Nội, BG2014 - 2016Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 2015;

Vũ Quang Mạnh và cộng sự, 2013

Vũ Quang Mạnh và cộng sự 2013;

Vũ Quang Mạnh, 2015Vũ Quang Mạnh, 1985, 1999, 200737

37. Pheroliodes Grandjean, 1931

71. Pheroliodes intermedius (Hammer, 1961)

(**)

DAMAEOIDEA BERLESE, 1896

21. Damaeidae Berlese, 1896

38. Metabelba Grandjean, 1936

72. Metabelba orientalis Balogh et

Mahunka, 1967

ZETORCHESTOIDEA MICHAEL, 1898

22. Zetorchestidae Michael, 1898

39. Zetorchestes Berlese, 1888

73. Zetorchestes saltator Oudemans, 1915xxNIPHOCEPHEOIDEA TRAVÉ, 1959

23. Compactozetidae Luxton, 1988

40. Sphodrocepheus Woolley et Higgins, 1963

74. Sphodrocepheus tuberculatus

Mahunka, 1988

GUSTAVIOIDEA OUDEMANS, 1900

24. Astegistidae Balogh, 1961

41. Furcoppia Balogh et Mahunka, 1969

75. Furcoppia parva Balogh et Mahunka,

1967

76. Furcoppia imitans (Balogh et

Mahunka, 1966) (**)

77. Furcoppia sp.xxxxxxxxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxx7/2014 - 12/2015NB1963Balogh et Mahunka, 1967; Vũ

Quang Mạnh, 2007, 2015HP, VP1995 - 1996

2012 - 2013Vũ Quang Mạnh, 1999, 2007, 2015VP1/1986Mahunka, 1988; Vũ Quang Mạnh,

2007, 2015H.Nội, HY,

NB1963

2014 - 2016Balogh et Mahunka, 1967

Vũ Quang Mạnh, 2007HN7/2014 - 12/2015H.Nội, HN,

HD, NĐ2014 - 2017H.Nội, BN,

NB, VP12/1965; 1983,

1995 - 1996

2014 - 201725. Ceratoppiidae Kunst, 1971

42. Austroceratoppia Hammer, 1971

78. Austroceratoppia crassiseta (Balogh

et Mahunka, 1967)

AMEROIDEA BULANOVAZACHVATKINA, 1957

26. Eremulidae Grandjean, 1965

43. Eremulus Berlese, 1908xxxBalogh et Mahunka, 1967; Vũ

Quang Mạnh, 1999, 200738

79. Eremulus avenifer Berlese, 1913

80. Eremulus sp.

44. Mahunkana Koỗak et Kemal, 2008

81. Mahunkana bifurcata (Mahunka,

1987)

27. Damaeolidae Grandjean, 1965

45. Fosseremus Grandjean, 1954

82. Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905)

(*)

28. Eremobelbidae Balogh, 1961

46. Eremobelba Berlese, 1908

83. Eremobelba bellicosa Balogh et

Mahunka, 1967

84. Eremobelba capitata Berlese, 1913

85. Eremobelba sp.

29. Basilobelbidae Balogh, 1961

47. Basilobelba Balogh, 1958

86. Basilobelba africana Wallwork, 1961

(**)

48. Xiphobelba Csiszár, 1961

87. Xiphobelba ismalia Haq, 1980 (**)

30. Eremellidae Balogh, 1961

49. Eremella Berlese, 1913xxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx88. Eremella vestita Berlese, 1913xxxxxxxxxxH.Nội, BG1983

2012 - 2013

2014 - 1016

2014 - 2016VP1/19867/2014 - 12/2015HP1983

2012 - 2013Vũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 20151984

2014 - 2016Vũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 2015H.Nội, HN,

NĐ, NB, BGH.Nội, HN,

T.bình, NĐ,

BG

H.NộiVũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 2015;

Vũ Quang Mạnh và cộng sự 2013Mahunka, 1987; Vũ Quang Mạnh,

2007, 20152014 - 2016H.Nội, HN2014 - 2016HN7/2014 - 12/2015HP, NB, VP1995 - 1996

2014 - 2016Vũ Quang Mạnh, 1999, 2007, 20152012 - 2013

2015 - 2017Vũ Quang Mạnh, 2015; Vũ Quang

Mạnh và cộng sự 20131995 - 1996Vũ Quang Mạnh, 1999, 2007, 2015OPPIOIDEA SELLNICK, 1937

31. Oppiidae Sellnick, 1937

50. Lasiobelba Aoki, 1959

89. Lasiobelba kuehnelti (Csiszar, 1961)

90. Lasiobelba remota Aoki, 1959xx

xxx

xxxxH.Nội, BN,

HD, T.bình,

VP, HP

VP39

51. Neoamerioppia Subías, 1989

91. Neoamerioppia vietnamica

(Mahunka, 1988)

52. Taiwanoppia Tseng, 1982

92. Taiwanoppia hungarorum (Mahunka,

1988)

53. Cryptoppia Csiszár, 1961xxxx93. Cryptoppia elongata Csiszar, 1961xx54. Graptoppia Balogh, 1983

94. Graptoppia italica (Bernini, 1973)

(**)

55. Helioppia Balogh, 1983xx95. Helioppia sol (Balogh, 1959)xxxxx

xxVP1995 - 1996Vũ Quang Mạnh1999, 2007NB, VP1/1986; 2014Mahunka, 1988; Vũ Quang Mạnh,

2007, 2015H.Nội, HN,

HD, NB1983, 1984

2014- 2016Vũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 2015xH.Nội, HN7/2014 - 12/2015xBN2009 - 2010Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 2015xH.Nội, HN,

HY, HD,

NĐ, NB, VP,

BG1/1986

2014 - 2017Mahunka, 1988; Vũ Quang Mạnh,

1999, 2007, 2015H.Nội, HN,

T.bình2014 - 2016x7/2014 - 12/2015xHN, NĐ7/2014 - 12/2015xH.Nội, HN,

HP1983, 1984

2012 - 2013xHN7/2014 - 12/2015H.Nội, NĐ2014 - 2016xx56. Multioppia Hammer, 1961

96. Multioppia tamdao Mahunka, 1988x97. Multioppia sp.1

98. Multioppia sp.2

57. Ramusella (Ramusella) Hammer,

1962

99. Ramusella assimilis Hammer, 1980

(**)

100. Ramusella clavipectinata (Michael,

1885)

101. Ramusella insculpta (Paoli, 1908)

(*)

58. Ramusella Subías, 1980

102. Ramusella sengbuschi (Hammer,

1968) (**)xxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

xxxxx

x

xxVũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 2015;

Vũ Quang Mạnh và cộng sự 201340

59. Pulchroppia Hammer, 1979

103. Pulchroppia granulata Mahunka,

1988

104. Pulchroppia sp.

60. Arcoppia Hammer, 1977

105. Arcoppia aequivoca Subias, 1989

(*)

106. Arcoppia arcualis arcualis (Berlese,

1913)xxxxxxxxxxxxxxxxxH.Nội, BGxxHN, BG2014 - 2016HN, HY,

HD, NĐ,

VP, BG1984

2014 - 2016BG7/2014 - 1/2016HN, HD, VP1984, 2015H.Nội, HN2014 - 2015x

xxx

xxxxxxxxH.Nội, HD,

T.bình, BG

H.Nội, HN,xx

x

x115. Belloppia shealsi Hammer, 1968xVP, BGx

xx1/1986;

2014 - 2016

2014 - 2016x

xx110. Arcoppia sp.1112. Arcoppia sp.3

61. Brachioppiella Hammer, 1962

113. Brachioppiella biseriata (Balogh et

Mahunka, 1975)

62. Kokoppia Balogh, 1983

114. Kokoppia dendricola (Jeleva et Vũ,

1987)

63. Belloppia Hammer, 1968xx107. Arcoppia arcualis novaeguineae J. et

P. Balogh, 1986 (**)

108. Arcoppia hammerea Rodriguez et

Subias, 1984

109. Arcoppia waterhousei (J.Balogh et

P.Balogh, 1983 (*)111. Arcoppia sp.2xxxxVũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 2015Vũ Quang Mạnh, 1985, 20152014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016BN2009 - 2010Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh 2015H.Nội, NB1983Vũ Quang Mạnh, 1980, 1985, 2007,

2015BN2009 - 2010Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 2015xH.Nội, HD,

NĐ, VP1987 - 1980, 1983Vũ Quang Mạnh, 1980, 1985, 2007xBG7/2014 - 12/2015x

xMahunka, 1988; Vũ Quang Mạnh,

1999, 2007, 2015x

x64. Oppiella Jacot, 1937

116. Oppiella nova (Oudemans, 1902)

65. Acroppia Balogh, 1983

117. Acroppia curvispina (Mahunka,

1983) (**)xxxx

xx41

66. Congoppia Balogh, 1983

118. Congoppia deboissezoni Balogh et

Mahunka, 1966

67. Karenella Hammer, 1962x119. Karenella acuta (Csiszar, 1961)

68. Striatoppia Balogh, 1958

120. Striatoppia hammeni Mahunka,

1977 (**)

121. Striatoppia papillata Balogh et

Mahunka, 1966

122. Striatoppia madagascarensis

Balogh, 1961

123. Striatoppia opuntiseta Balogh et

Mahunka, 1968

124. Striatoppia sp.

TRIZETOIDEA EWING, 1917

32. Suctobelbidae Jacot, 1938

69. Suctobelbella (Suctobelbella) Jacot,

1937

125. Suctobelbella multituberculata

(Balogh et Mahunka, 1967)

126. Suctobelbella ornata (Krivolutsky,

1966) (**)

70. Suctobelbella (Ussuribata)Jacot, 1937

127. Suctobelbella subtrigona

(Oudemans, 1900)

71. Suctobelbila Jacot, 1937

128. Suctobelbila quinquenodosa Balogh,

1968 (**)

129. Suctobelbila squamosa (Hammer,

1961) (**)

130. Suctobelbila transrugosa Mahunka,

1986xxxxxxxxBN, NĐ2009 - 2010

2014 - 2015Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 2015xxH.Nội, HN,

HD, HP, NB,

BG1983, 1984

2012 - 2013

2015 - 2016Vũ Quang Mạnh, 1985, 2007, 2015;

Vũ Quang Mạnh và cộng sự 2013x/2014 - 12/2015xxH.Nội, HN,

T.bình, NĐ,

NB1978 - 1980

2014 - 2015xxBN, HNxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

x

xx

xH.Nội2014 - 2015HN2014 - 2015BN2009 - 2010xH.Nội7/2014 - 12/2015x7/2014 - 12/2015BN2009 - 2010xx

x

xx

x

xH.Nội, HN,

HY, NĐ, BG

H.Nội, NĐ2009 - 2010

2014 - 2015

1978 - 1980

2014 - 2016

2014 - 2015xVũ Quang Mạnh, 1980, 2007, 2015

Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 2015

Vũ Quang Mạnh, 1980, 2007, 2015Vũ Quang Mạnh, 2015Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 2015Vũ Quang Mạnh, Ngô Như Hải,

2010, 2011, Vũ Quang Mạnh, 2015Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (169 trang)

×