1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Bước 3 và 4: Thu thập, xử lí số liệu. Phân tích,nhận xét :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.13 MB, 218 trang )


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI IĐặng Thị OanhDÙNG BÀI TỐN TÌNH HUỐNG MƠ PHỎNG RÈN LUYỆN

KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU

MỚI CHO SINH VIÊN KHOA HÓA ĐẠI HỌC SƢ PHẠMChuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HÓA HỌC

Mã số: 5.07.02LUẬN ÁN PHÓ TIẾN SĨ KHOA HỌC SƢ PHẠM – TÂM LÍNgƣời hƣớng dẫn khoa học:

GS.PTS. NGUYỄN NGỌC QUANG

PTS. NGUYỄN XUÂN TRƢỜNGHÀ NỘI - 1995MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ............................................... 1

§1. ĐẶT VẤN ĐỀ: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................ 1

§2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI ......................................................... 5

§6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................................... 9

CHƢƠNG I ............................................ 11

CƠ SỞ LÍ THUYẾT CỦA TIẾP CẬN BÀI TỐN TÌNH HUỐNG MƠ PHỎNG

ĐỂ HÌNH THÀNH KĨ NĂNG NGHỀ DẠY HỌC ...................... 11

Đặt vấn đề .................................................................................................................. 11

§1. Cấu trúc chức năng của nghề dạy học .................................................................. 13

$2- Cấu trúc của bài học hóa học ............................................................................... 19

2-1- Khái niệm bài học.......................................................................................... 19

2-2- Phân loại bài học ............................................................................................ 19

2-3- Qui luật cơ bản chi phối cấu trúc của bài học ................................................ 20

2-4- Cấu trúc các bƣớc công nghệ của bài học nghiên cứu tài liệu mới (Kiểu I

2-5- Qui trình thiết kế cơng nghệ bài học nghiên cứu tài liệu mới ........................ 23

$3. Tƣ tƣởng công nghệ dạy học hiện đại .................................................................. 27

3-1- Đôi chút lịch sử .............................................................................................. 27

3-2- Thế nào là công nghê dạy học hiện đại. ......................................................... 28

3-3- Hệ dạy học "tự học - cá thể hóa - có hƣớng dẫn" ........................................... 29

$4. Biên soạn nội dung dạy học theo tiếp cận mô đun............................................... 30

4-1- Khái niệm môđun dạy học.............................................................................. 31

4-2- Những đặc trƣng cơ bản của một môđun dạy học .......................................... 31

4-3- Cấu trúc của môđun dạy học .......................................................................... 32$5. Xây dựng hệ thống bài tốn tình huống mơ phỏng .............................................. 35

5.1. Tình huống mơ phỏng hành vi ........................................................................ 35

5.2- Bài tốn tình huống mơ phỏng hành vi là gì? ................................................. 37

5.3. Algorit của q trình biến tình huống nghề thành bài tốn tình huống mô

phỏng [67]. ............................................................................................................. 39

Kết luận chƣơng I ....................................................................................................... 41

CHƢƠNG II ............................................ 44

HỆ THỐNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HOÁ HỌC NGHIÊN

CỨU TÀI LIỆU MỚI ......................................... 44

Đặt vấn đề: ................................................................................................................. 44

$1. Hệ thống kỹ năng thiết kế công nghệ bài học ...................................................... 45

$2. Chiến lƣợc huấn luyện kỹ năng thiết kế công nghệ bài học ................................ 46

2.1- Huấn luyện theo lơgic phân tích từng phần .................................................... 46

2-2. Huấn luyện theo lơgic phát triển liên hồn ..................................................... 47

2-3- Chiến lƣợc huấn luyện quyết định chiến lƣợc soạn tài liệu giáo khoa ........... 48

HỆ THỐNG CÁC BÀI TỐN TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG RÈN LUYỆN KĨ

NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HÓA HỌC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚI

CHO SINH VIÊN SƢ PHẠM ................................... 49

Mở đầu ....................................................................................................................... 51

I. Mục tiêu .................................................................................................................. 52

II. Nội dung: ............................................................................................................... 52

Cách thức thứ nhất: Biên soạn theo lơgic phân tích từng phần (Mơđun I) ............ 52Cách thức thứ hai:Biên soạn theo logic phát triển tuyến tính (Mơđun II) ............ 53

III- Mã số của môđun ................................................................................................. 54

IV. Cách học theo môđun........................................................................................... 54

TEST VÀO ................................................................................................................ 55

RÈN KĨ NĂNG XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC ...................................... 57

I/ Mục tiêu .......................................................................................................... 57

II/ Giới thiệu nội dung............................................................................................ 57

III/ Bài tập .............................................................................................................. 57

TEST TRUNG GIAN ................................................................................................ 60

HƢỚNG DẪN TRẢ LỜI ........................................................................................... 60

RÈN KĨ NĂNG THIẾT KẾ GRAP NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC ............................ 63

II) Giới thiệu nội dung ........................................................................................... 63

III. Bài tập .............................................................................................................. 63

TEST TRUNG GIAN ................................................................................................ 66

HƢỚNG DẪN TRẢ LỜI ........................................................................................... 66

RÈN KỸ NĂNG THIẾT KẾ CÁC BƢỚC LÝ LUẬN DẠY HỌC CỦA BÀI HỌC

(CHIA CÔNG ĐOẠN) .............................................................................................. 71

I. Mục tiêu .............................................................................................................. 71

II. Giới thiệu nội dung .......................................................................................... 71

III. Bài tập .............................................................................................................. 71

TEST TRUNG GIAN ................................................................................................ 73

HƢỚNG DẪN TRẢ LỜI ........................................................................................... 73RÈN KỸ NĂNG THIẾT KẾ CẤU TRÚC PHƢƠNG PHÁP CỦA BÀI HỌC ........ 78

I. Mục tiêu .............................................................................................................. 78

II. Giới thiệu nội dung ............................................................................................ 78

III. Bài tập .............................................................................................................. 79

TEST TRUNG GIAN ................................................................................................... 81

HUỚNG DẪN TRẢ LỜI ........................................................................................... 82

RÈN KỸ NĂNG THIẾT KẾ CẤU TRÚC TOÀN VẸN CỦA BÀI HỌC (HOÀN

THIỆN GIÁO ÁN) ..................................................................................................... 90

I .Mục tiêu .............................................................................................................. 90

II. Giới thiệu nội dung ............................................................................................ 90

III. Bài tập ............................................................................................................. 90

TEST TRUNG GIAN ................................................................................................ 91

HƢỚNG DẪN TRẢ LỜI ........................................................................................... 93

TEST KẾT THÚC........................................................................................................ 99

KẾT LUẬN .......................................................................................................... 101

CHƢƠNG III ........................................... 103

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ................................. 103

§1. Mục đích thực nghiệm ....................................................................................... 103

§2. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................... 104

2.1. Chọn những bài soạn thực nghiêm thích hợp với yêu cầu của đề tài:............. 104

2.2. Chọn đối tƣợng thực nghiệm và địa bàn thực nghiệm .................................. 105

2.3. Tổ chức điều tra, phỏng vấn giáo viên, sinh viên................................................. 106

§3. Nội dung thực nghiệm ........................................................................................ 107

3.1. Biên soạn nội dung thực nghiệm ................................................................... 107

3.2. Cách tiến hành thực nghiệm .......................................................................... 107

3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sự phạm ........................................................ 110Bƣớc 1: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu về nội dung đánh giá và tiêu chí đánh giá (đánh giá

"Cái gì" và cho "điểm số" nhƣ thế nào) tƣơng ứng với mục tiêu đề ra đã đƣợc cụ

thể hóa đến chi tiết. .............................................................................................. 110

Bƣớc 2: Thiết kế công cụ đánh giá và kế hoạch sử dụng ..................................... 115

l) Công cụ đánh giá: ............................................................................................ 115

2) Kế hoạch sử dụng: .......................................................................................... 117

Bƣớc 3 và 4: Thu thập, xử lí số liệu. Phân tích,nhận xét : ................................... 118

3.3.1. Đánh giá kết quả về mặt định lƣợng........................................................... 119

1- Thống kê kết quả tổng hợp .............................................................................. 119

2) Đƣờng Lũy tích so sánh kết quả kiểm tra: Để có thể rút ra đƣợc những nhận xét

chính xác, đầy đủ lên chúng tơi so sánh tình hình chất lƣợng của sinh viên trƣớc

khi thực nghiệm và sau khi thực nghiệm bằng đƣờng lũy tích ứng với các kết quả nêu

trong bảng III.11, III.12, ......................................................................................... 128

3.3. 2. Phân tích kết quả về mặt định tính............................................................. 143

KẾT LUẬN CHUNG ..................................... 147

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................. 152LỜI CÁM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giáo sƣ Nguyễn Ngọc Quang về sự hƣớng

dẫn quí báu trong suốt quá trình xây dựng và hồn thiện luận án, giáo sƣ Nguyễn

Cƣơng và Phó tiến sĩ Nguyễn Xuân Trƣờng về việc tham gia hƣớng dẫn, góp ý và tạo

điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình nghiên cứu, thực nghiệm và hòan thiện luận án.

Tơi xin chân thành cám ơn Phó giáo sƣ, Phó tiến sĩ Nguyễn Đình Am, Phó giáo

sƣ Nguyễn Hữu Dũng, Phó tiến sĩ Trần Anh Dũng, Gs.Tiến sĩ Hoàng Trọng Yêm, GS.

Đặng Vũ Hoạt, PTS Nguyễn Thị Sửu, PTS Phạm Tƣ, PTS Lê Xuân Trọng đã nhận xét

bản thảo và cho những gợi ý quý báu trong q trình hồn thiện luận án.

Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu, Ban Chủ nghiệm Khoa Hố,

Phòng Quản lý khoa học trƣờng Đai học Sƣ phạm Hà Nội I.

Tôi xin chân thành cám ơn tất cả các thầy, cô, các anh chị trong tổ Bộ môn

Phƣơng pháp giảng dạy khoa Hoá, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội I (nơi tôi làm viêc)

đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tơi có điều kiện nghiên cứu và đã có nhiều ý kiến

đóng góp qui báu cho q trình hồn thiện luận án.

Cuối cùng tơi xin cám ơn gia đình, bạn bè, anh chị em, sinh viên đã động viên,

giúp đỗ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận án này.Hà Nội ngày 16-12-19941MỞ ĐẦU§1. ĐẶT VẤN ĐỀ: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

(1) Nghị quyết của Bộ chính trị Ban chấp hành trung ƣơng Đảng cộng sản Việt

Nam về cải cách giáo dục (năm 1879) đã xác định: "Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản

lý giáo dục là lực lƣợng cốt cán trong sự nghiệp giáo dục, góp phần quyết định sự thành

cơng của cải cách giáo dục…" [50]

Giáo viên là nhân vật trung tâm của mọi chƣơng trình cải cách, cải tổ, đổi mới

giáo dục. Trong thời đại ngày nay, giáo viên có vai trò rộng hơn nhiều so với chức năng

truyền đạt tri thức. Giáo viên (đặc biệt là giáo viên trung học) trƣớc hết phải là nhà giáo

dục, phải đƣợc đào tạo ở trình độ cao về học vấn, phải có khả năng khơng ngừng tự

hồn thiện, phát huy tính độc lập, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động sƣ phạm cũng

nhƣ biết phối hợp nhịp nhàng với tập thể sƣ phạm nhà trƣờng trong việc thực hiện mục

tiêu đào tạo [11].

Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VII về tiếp tục

đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: "Đổi mới phƣơng pháp dạy và học ở

tất cả các cấp bậc học, kết hợp tốt học và hành, học tập với lao động sản xuất, thực

nghiệm và nghiên cứu khoa học, gắn nhà trƣờng với xã hội. Áp dụng những phƣơng

pháp giáo dục hiện đại để bồi dƣỡng cho học sinh năng lực tƣ duy, sáng tạo năng lực

giải quyết vấn đề...

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ,2nghiên cứu những vấn đề về khoa học giáo dục, phục vụ cho mục tiêu phát triển và sự

nghiệp giáo dục" [51].

Với mục đích nâng cao chất lƣợng đào tạo theo con đƣờng đó, đáp ứng yêu cầu

của cải cách giáo dục, công cuộc cải cách hiện nay trong các trƣờng sƣ phạm cũng đã

và đang đƣợc triển khai nghiên cứu ở nhiều góc độ, trong đó có cơng tác đào tạo giáo

viên.

Trƣờng đại học sƣ phạm là nơi đào tạo những ngƣời giáo viên tƣơng lai có đầy

đủ những phẩm chất nhân cách, năng lực và những kĩ năng nghề nghiệp. Các phẩm

chất này đảm bảo cho sinh viên khi tốt nghiệp về công tác ở trƣờng trung học có thể

thực hiện suốt cuộc đời nghề nghiệp của họ.

Các bậc tiền bối đã từng dạy chúng ta: "nhất nghệ tinh nhất thân vinh" - Chính

vì vậy việc đào tạo nghề nghiệp trong các trƣờng sƣ phạm là một mục tiêu quan trọng

hàng đầu. Trong đó vấn đề rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp giảng dạy -giáo dục cho sinh

viên là cốt yếu và cũng là cơng việc khó khăn phức tạp nhất.

(2) Bây giờ ta hãy đánh giá thực trạng của việc đào tạo nghề dạy học ở trƣờng sƣ

phạm

a) Trƣớc hết về mặt đào tạo lí thuyết, các giáo trình tâm lí học, giáo dục học,

phƣơng pháp giảng dạy bộ mơn còn ít đƣợc cải tiến, chƣa phán ánh đƣợc những thành

tựu hiện đại của khoa học giáo dục thế giới trong những thập kỉ gần đây. Chúng chỉ

nhằm trang bị cho giáo sinh những kiến thức thuần túy lí thuyết, ít gắn bó với thực tiễn

trƣờng trung học, không đƣợc kèm theo luyện tập, thực hành sƣ phạm.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (218 trang)

×