1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁO CHÍ THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CỦA HỒ CHÍ MINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (669.88 KB, 29 trang )


13

mình chỉ  hiểu lơ mơ các quy định này chiếm 34,44% và đặc biệt có 3,33% sinh viên 

khơng hiểu về các tiêu chuẩn và quy định nghề nghiệp.

Đa số  sinh viên được đánh giá có phẩm chất đạo đức  ở  mức độ  trung bình. 

Theo tự đánh giá của sinh viên về  phẩm chất đạo đức của chính họ  có tới 53,33% ý  

kiến cho rằng đạo đức của sinh viên ở mức trung bình. Mặc dù vậy, có 2,22% ý kiến  

cho rằng đạo đức của sinh viên báo chí hiện nay là rất tốt, nhưng cũng có tới 6,66%  

sinh viên đánh giá ở mức độ yếu kém.

Bên cạnh đó chúng tơi cũng tìm hiểu nhận thức của lực lượng giáo dục  và sinh 

viên về các phẩm chất đạo đức nghề báo chí cần giáo dục cho sinh viên. Trên cơ sở 

lý luận, chúng tơi xây dựng hệ  thống tiêu chí với 20 phẩm chất đạo đức của người  

làm báo thu được kết quả như sau:

Hầu hết các phẩm chất chúng tơi nêu ra đều được các giảng viên và lực lượng  

giáo dục khác đánh giá cao. Những phẩm chất đạo đức được đánh giá cao nhất bao  

gồm Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ  bí mật cho người cung cấp thơng tin 

và Lòng nhân ái, trung thực cùng với 85% ý kiến đồng ý; Ý thức học tập nâng cao vốn 

sống sâu rộng và Phẩm chất khiêm tốn, liêm khiết có cùng 80% ý kiến đồng ý. Tuy  

nhiên, vẫn có những phẩm chất đạo đức có dưới 50% ý kiến đồng ý đó là Trách 

nhiệm cơng dân chân chính theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh và   Sống lành 

mạnh, trong sáng, khơng lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật cùng có  

45% ý kiến đồng ý. Xếp cuối cùng là phẩm chất Ý thức phối hợp với các cơ  quan 

chức năng thực hiện trách nhiệm của nhà báo của dân, do dân, vì dân  chỉ với 35% ý 

kiến đồng ý.

Tất cả  các nội dung trên được sinh viên đánh giá rất cao với điểm trung bình  

rất cao. Xếp thứ nhất là nội dung Ý thức tơn trọng danh dự, uy tín nghề nghiệp chân 

chính theo pháp luật với 208 sinh viên đánh giá ở mức độ rất cần thiết, 102 sinh viên  

đánh giá là cần thiết và khơng có sinh viên nào cho rằng phẩm chất này là khơng cần  

thiết với điểm trung bình 4,5. Xếp thứ  2 với điểm trung bình 4,42 là nội dung Lòng  

u nghề, có niềm tin vào nghề  nghiệp. Có tới 3 nội dung cùng xếp thứ  bậc 3 với 

điểm trung bình 4,39 là các nội dung Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật 

cho người cung cấp thơng tin; Tính sáng tạo, tò mò, năng động và nhạy bén;  Sống 

lành mạnh, trong sáng, khơng lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật,... 

Nhìn chung, tất cả các nội dung chúng tơi đưa ra đều được sinh viên đánh giá cao và  

rất cần thiết trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp của nhà báo bởi đây là những 

phẩm chất cốt lõi của người làm báo cần được trang bị  ngay từ  khi còn đang ngồi  

trên ghế nhà trường.

Từ nhận thức đến thái độ là cả một q trình, mà trong q trình ấy được trang 

bị  đầy đủ  kiến thức chun mơn lẫn nghiệp về  nghề  nghiệp trong tương lai của  

mình, được tham gia viết bài, thực hành thực tập trực tiếp vào cơng việc tạo ra tình 

cảm đối với nghề  nghiệp. Xét tổng thể tình cảm của sinh viên báo chí đối với nghề 

báo có sự  phân tán nhất định và tình u nghề  là khơng cao. Chỉ  có 7,78% sinh viên 

cho rằng mình rất u nghề nhưng trong đó lại có tơi 38,89% sinh viên cho rằng mình 

chưa thật u nghề  chiếm tỷ  lệ  cao nhất và vẫn còn 2,22% sinh viên tự  nhận mình 

khơng u nghề.

Trên cơ  sở  nhận thức, thái độ  chúng tơi nghiên cứu tiếp hành vi đạo đức của 14

sinh viên. Đặc biệt đối với nghề  báo, đạo đức càng có vai trò quan trọng trong việc 

rèn luyện đạo đức nghề  nghiệp của sinh viên sau này. Một trong những nội dung để 

thể hiện hành vi đạo đức nghề nghiệp đó chính là việc rèn luyện nghiệp vụ của nghề 

nghiệp, đây cũng có thể coi là một trong những con đường để hình thành và phát triển 

đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên. Kết quả thu được ở bảng sau:

Mức độ rèn luyện nghiệp vụ báo chí của sinh viên chỉ ở mức độ trung bình với 

điểm trung bình là 3,37/5. Qua điều tra sinh viên, mức độ rèn luyện đạt tỷ lệ cao nhất  

đó là thường xun cũng chỉ chiếm 41,11%, trong khi đó vẫn còn tới 17,78% sinh viên 

chỉ thỉnh thoảng mới rèn luyện nghiệp vụ và khơng có sinh viên nào là khơng bao giờ 

rèn luyện.

Để đánh giá hành vi đạo đức trong học tập của sinh viên chúng tơi tìm hiểu về 

việc sinh viên vi phạm đạo đức trong học tập với những hình thức như  thiếu trung  

thực trong học tập, thiếu chun cần, đặc biệt là quay cóp bài trong thi cử,… kết quả 

thu được  ở  bảng trên cho thấy, chỉ  có 140 sinh viên chưa bao giờ  vi phạm đạo đức  

trong học tập chiếm 38,89%, trong khi có vẫn có hơn 5% sinh viên báo chí vi phạm  

đạo đức trong học tập nhiều và thường xun với tỷ lệ lần lượt là 3,33% và 2,22%.

2.3.2. Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí

Thơng qua các kết quả nghiên cứu về đạo đức và đạo đức nghề nghiệp ở trên,  

chúng tơi đi vào nghiên cứu tiếp thực trạng việc giáo dục đạo đức nghề  nghiệp cho 

sinh viên báo chí trong các nhà trường có đào tạo báo chí, kết quả thu được như sau:

Việc thực hiện các nội dung giáo dục đạo đức nghề  nghiệp cho sinh viên báo  

chí gộp thành các nhóm phẩm chất đạo đức cơ  bản (với mình, với người, tổ  quốc, 

nhân dân với xã hội, cơng việc). Qua bảng chúng ta thấy mức độ  giáo dục đạo đức  

cho sinh viên chỉ dừng lại ở mức độ trung bình khá. Đứng ở vị trí số một là nội dung  

Giáo dục lòng u nghề, có niềm tin vào nghề nghiệp có số  sinh viên cho ý kiến về 

mức độ thực hiện rất thường xun và thường xun nhiều nhất với điểm trung bình 

cao nhất là 3,97. Nội dung Giáo dục vai trò, vị trí của nghề nghiệp báo chí đứng thứ 2  

với điểm trung bình là 3,94. Những nội dung có mức độ thực hiện thấp nhất trong các 

nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên đó là: Ý thức phối hợp với các  

cơ quan chức năng thực hiện trách nhiệm của nhà báo của dân, do dân, vì dân xếp thứ 

19 với điểm trung bình là 3,58 và Bảo vệ  bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ  bí mật  

cho người cung cấp thơng tin xếp cuối cùng với điểm trung bình là 3,54.

Để giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, nhà trường cần có những biện 

pháp cụ thể để hoạt động này đạt hiệu quả. Dựa trên thực tế, chúng tơi đã xây dựng  

các biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp nhằm tìm hiểu xem lực lượng giáo dục  

trong nhà trường đã tiến hành những biện pháp nào để giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

cho sinh viên. Các biện pháp được sử  dụng nhiều nhất cũng chỉ  đạt 65% ý kiến của 

lực lượng giáo dục bao gồm: Lồng ghép vào giảng dạy các mơn học chun ngành; 

Lồng ghép vào giảng dạy các mơn học nghiệp vụ; Mời các nhà báo nổi tiếng đến nói  

chuyện. Điều này chứng tỏ  rằng việc giáo dục đạo đức nghề  nghiệp cho sinh viên  

báo chí chủ  yếu thơng qua việc giảng dạy của giảng viên trên lớp với những mơn 

chun ngành và nghiệp vụ, tiếp đến là các biện pháp Thơng qua cơng tác giáo dục tư 

tưởng­chính trị có 60% lực lượng giáo dục lựa chọn, Thơng qua rèn luyện nghiệp vụ 

báo chí thường xun thực tế  và thực tập có 55%. Đứng  ở  những vị  trí cuối cùng là  15

các biện pháp Thơng qua cơng tác Đồn TNCSHCM, Hội Sinh viên và Giao cho sinh 

viên đi lấy tin để  viết bài cùng chỉ  có 30% ý kiến. Có tới 3 biện pháp chỉ  có 25% ý 

kiến của lực lượng giáo dục nhà trường đó là Thơng qua kỷ niệm các ngày lễ, truyền 

thống: 21/6, 26/3; Thơng qua khen thưởng người tốt, việc tốt trong các phong trào học 

tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thơng qua thực tập viết bài theo chủ 

đề, tiêu điểm.

Trên cơ  sở  các lực lượng giáo dục tự  đành giá về  vai trò, vị  trí của chính các  

lực lượng giáo dục trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, chúng tơi 

tiếp tục nghiên cứu các đánh giá của sinh viên về mức độ  tích cực tham gia giáo dục 

đạo đức nghề  nghiệp cho sinh viên của từng lực lượng giáo dục. Kết quả  thu được 

như sau:

Mức độ tích cực tham gia giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên của các  

lực lượng giáo dục chỉ  đạt  ở  mức độ  trung bình khá. Tích cực nhất trong việc giáo 

dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên đó là giảng viên giảng dạy xếp thứ bậc 1 với  

điểm trung bình là 3,93. Đừng thứ 2 đó là tập thể lớp và chi đồn với điểm trung bình  

là 3,84 và đứng thứ 3 là Giảng viên chủ nhiệm với điểm trung bình là 3,63. Điều này  

hồn tồn phù hợp với kết quả thứ bậc các lực lượng tham gia GD ĐĐNN cho sinh  

viên mà chúng tơi đã trình bày.

2.3.3. Thực trạng việc giáo dục đạo đức nghề  nghiệp cho SV báo chí tư  tưởng  

đạo đức Hồ Chí Minh

Đối với sinh viên báo chí, với đặc trưng nghề nghiệp tương lai là làm cơng tác 

tun truyền nên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh có vai  

trò hết sức quan trọng, đặc biệt là trong việc hình thành và phát triển đạo đức nghề 

nghiệp của sinh viên. Chúng tơi đã tìm hiểu về nhận thức của lực lượng giáo dục và  

sinh viên về  mục đích và sự  cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo  

đức Hồ Chí Minh. Sinh viên nhận thức chưa đầy đủ về mục đích của việc học tập và  

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 5 mục đích chúng tơi nêu ra khơng 

có mục đích nào đạt được trên 50% ý kiến. Mục đích có tỷ  lệ  nhận thức cao nhất  

cũng chỉ  đạt 44,44% đó là Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh 

nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, trong khi đó Học để áp dụng trong nghề nghiệp 

đem lại hạnh phúc chân chính cho cá nhân, gia đình và xã hội chỉ  có 31,11% ý kiến 

của sinh viên. Đặc biệt, mục đích Thực hiện đức nhân: “làm cho ai cũng có cơm ăn áo 

mặc, ai cũng được học hành” chỉ  có 16,67% ý kiến của sinh viên ­ Đây là tỷ  lệ  rất  

thấp.

Lực lượng giáo dục nhận thức được sự cần thiết của việc vận dụng tư tưởng  

đạo đức của Hồ Chí Minh vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên với tỷ lệ 

rất cao. Có tới 80% lực lượng giáo dục cho rằng việc vận dụng tư  tưởng đạo đức 

của Hồ Chí Minh vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên là cần thiết và rất  

cần thiết, trong đó cơ 30% lực lượng giáo dục đánh giá là rất cần thiết.

Về mức độ thực hiện việc vận dụng và làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí 

Minh vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí. Đa số lực lượng giáo 

dục cho rằng nhà trường chưa thường xun vận dụng và làm theo tư tưởng đạo đức 16

của Hồ Chí Minh vào giáo dục đạo đức nghề  nghiệp cho sinh viên chiếm tới 50% ý  

kiến của lực lượng giáo dục. Trong khi đó mức độ  rất thường xun chỉ  có 10% ý 

kiến.

Việc thực hiện các nội dung giáo dục đạo đức nghề  nghiệp cho sinh viên báo  

chí theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần có những hình thức và biện pháp phù hợp để đạt 

được hiệu quả cao. Các cách thức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh 

viên báo chí bao gồm học tập: Thơng qua các tác phẩm văn học viết về Hồ Chí Minh;  

Thơng qua các tác phẩm nghiên cứu về  đạo đức Hồ  Chí Minh; Thơng qua tuyển tập  

Hồ  Chí Minh; Đã được học  ở  trường và Thơng qua bảo tàng, thư  viện, hội thảo, 

mạng internet và tự học. Xét về tổng thể ta thấy các cách thức học tập trên được sinh 

viên sử  dụng khơng nhiều. Khơng có cách thức nào đạt được 50% ý kiến của sinh  

viên. Cách thức đạt tỷ lệ  sinh viên lựa chọn cao nhất đó là Thơng qua bảo tàng, thư 

viện, hội thảo, mạng internet và tự  học có 45,55% ý kiến. Cách thức có tỷ  lệ  thấp  

nhất đó là thơng qua tuyển tập Hồ Chí Minh chỉ có 7,78% ý kiến.

Bên cạnh việc học tập tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh, chúng ta cùng tìm 

hiểu các cách thức, con đường giáo dục đạo đức nghề  nghiệp cho sinh viên theo tư 

tưởng Hồ  Chí Minh. Đa số  lực lượng giáo dục cho rằng: giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp nghiệp cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh thơng qua lồng ghép qua các 

mơn học như: Luật Báo chí và đạo đức nghề báo, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở  trên lớp 

với 80% ý kiến. Xếp thứ 2 là cách thức Mời các nhân chứng lịch sử, các nhà báo lão  

thành đã có dịp làm việc tiếp xúc với Bác đến nói chuyện về đạo đức nghề  báo của  

Bác với 70% ý kiến. Bên cạnh đó các cách thức dù đã được tổ chức thực hiện nhưng  

chưa được đánh giá cao đó là Thường xun tổ  chức học tập tư tưởng của Chủ tịch 

Hồ  Chí Minh về  đạo đức nghề  làm báo cho sinh viên và Tổ  chức tổng kết, rút kinh  

nghiệm qua các đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác trong lĩnh vực rèn luyện đạo 

đức nghề nghiệp cho sinh viên có cùng 35% ý kiến.

Hiệu quả

Qua nghiên cứu về  nhận thức và việc tổ  chức giáo dục đạo đức nghề  nghiệp 

cho sinh viên báo chí nói chung và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên theo tư 

tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh nói riêng, chung tơi tiếp tục nghiên cứu về hiệu quả 

của các cách thức tổ chức giáo dục đó theo đánh giá của sinh viên.

Nhìn chung các cách thức, con đường giáo dục đạo đức nghề  nghiệp và giáo  

dục đạo đức nghề  nghiệp cho sinh viên đạt hiệu quả ở mức độ  trung bình với điểm 

trung bình chung xoay quanh điểm 3 và số lượng sinh viên đánh giá mức độ hiệu quả 

chủ yếu ở mức trung bình và ít hiệu quả. Cách thức, con đường được sinh viên đánh  

giá đạt hiệu quả cao nhất đó là Thơng qua dạy học các mơn nghiệp vụ như luật báo 

chí, đạo đức nghề  báo,… với điểm trung bình chỉ  là 3,31 xếp thứ  nhất. Cách thức 

Thơng qua giáo dục truyền thống nghề  báo xếp thứ  2 với điểm trung bình là 3,26  

điểm. Đáng chú ý là cách thức Thơng qua dạy các mơn học chun ngành chỉ đứng ở 

vị chí thứ 8 với điểm trung bình khá khiêm tốn là 3,07 điểm. Cách thức này đều được 

sinh viên và lực lượng giáo dục đánh giá cao ở mức độ cần thiết và mức độ thực hiện 

nhưng mức độ hiệu quả lại chưa đạt như mong muốn.

Những cách thức có tỷ  lệ  đánh giá ít hiệu quả  và khơng hiệu quả  cao như 

Thơng qua cơng tác giáo dục tư  tưởng chính trị đầu khóa xếp thứ 13 với điểm trung 17

bình chỉ  đạt 2,88 điểm; Tổ  chức ngày lễ  truyền thống như  ngày Báo chí cách mạng 

21/6, ngày thành lập Đồn 26/3, ngày thành lập Đảng 03/2,… xếp thứ  14 với điểm  

trung bình chỉ 2,86 điểm. Đặc biệt cách thức Thơng qua các biện pháp truyền thơng đa  

dạng xếp cuối cùng với điểm trung bình chỉ đạt 2,74 điểm.

2.3.4. Đánh giá thực trạng

2.3.4.1. Những ưu điểm và ngun nhân

Với một đội ngũ các nhà giáo, nhà báo dày dặn kinh nghiệm giảng dạy và làm 

báo, thì đây là một thuận lợi lớn trong cơng tác đào tạo nghề báo. Theo số liệu khảo 

sát, có tới 60% lực lượng giáo dục cho rằng thuận lợi trong giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp cho sinh viên báo chí đó là: Các giảng viên báo chí tại Việt Nam khơng chỉ có  

kỹ năng sư  phạm, kỹ năng làm báo mà bản thân họ  có trình độ  lý luận cao. Họ  ln 

tn thủ  mục tiêu báo chí là tiếng nói của Đảng, của nhân dân, nên ngồi việc hiểu 

quy  ước báo chí quốc tế, họ  hiểu và ln làm theo quy  ước của hội nhà báo Việt 

Nam.

Về  phía đội ngũ quản lý: Đây là một lực lượng có kinh nghiệm quản lý, am  

hiểu về mục tiêu đào tạo của nhà trường, ln thực hiện đúng chủ trương, đường lối 

chính sách của Đảng, Pháp luật và Nhà nước về  quản lý giáo dục và đào tạo. Đặc 

biệt nhà trường ln có ý thức trong việc phát động phong trào học tập và làm theo  

tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh trong cán bộ, sinh viên. Tun truyền các giá trị 

đạo đức đó tới q trình giáo dục đối với sinh viên nói chung và sinh viên báo chí nói  

riêng.

Sinh viên có trình độ  đầu vào điểm cao hơn một số  ngành khác, họ  có sự  u  

thích nghề nghiệp, năng động và có ý thức tự học để nâng cao trình độ chun mơn và  

nghiệp vụ. Ngồi học ở trường, bản thân sinh viên báo chí còn tham gia vào các hoạt 

động xã hội, làm thêm tại các tòa soạn báo, nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề 

xã hội, là cơ sở quan trọng để làm việc với nghề báo.

Cơ  sở  vật chất của các trường đào tạo báo chí đáp  ứng được nhu cầu ngày 

càng phát triển của các loại hình báo chí từ báo in tới báo truyền hình, mỗi khoa báo  

đều có các diễn đàn và trang báo dành cho chun ngành đào tạo. Phòng thu studio, các  

câu lạc bộ báo chí như: Câu lạc bộ kỹ năng điều tra, kỹ năng thu thập xử lý thơng tin,

… có sự tham gia của sinh viên, các thầy cơ và nhiều nhà báo có kinh nghiệm của các  

tờ báo lớn. Các sinh viên thường xun được đi thực tế xuống cơ sở lấy tin viết bài, 

đi thực tế  tại các tòa soạn. Mời các nhân chứng lịch sử  là các nhà báo lão thành đến 

giảng bài và nói chuyện trong các sự  kiện quan trọng của nghề  báo chí. Các nhà  

trường đào tạo sinh viên báo chí cũng mở rộng sự hợp tác quốc tế với các trường đại 

học nước ngồi nhằm trang bị cho sinh viên hiểu hơn thong lệ báo chí thế giới và từ 

đó họ  có sự trân trọng đối với những tư tưởng đạo đức, đặc biệt là những tư  tưởng 

đạo đức trong nghề nghiệp báo chí của Hồ Chí Minh.

2.3.4.2. Những hạn chế và ngun nhân

Cùng với nhiều thuận lợi trong cơng tác giáo dục đạo đức nghề  nghiệp thì 

trong q trình này cũng gặp khơng ít những khó khăn.

Những khó khăn này xuất phát từ nhiều ngun nhân khách quan và chủ  quan. 

Trước hết trong xu thế hội nhập hiện nay những tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh  

chưa thực sự được các trường áp dụng trong q trình đào tạo sinh viên, đặc biệt với 18

sinh viên báo chí. Một số tờ báo và nhà báo có xu hướng thực dụng chạy theo tin bài,  

khơng quan tâm nhiều tới chất lượng và lương tâm, đạo đức nghề  nghiệp. Điều này  

ảnh hưởng lớn tới sinh viên báo chí trong thời kỳ  mạng internet phát triển như  hiện 

nay. Họ đặt giá trị vật chất lên hàng đầu.

Thứ hai theo đánh giá của các LLGD có tới 31% lực lượng giáo dục cho rằng:  

Chương trình tài liệu học tập, mặc dù có mơn chun ngành luật báo chí và đạo đức 

nghề  báo, nhưng với thời lượng, cấu trúc chương trình như  hiện nay là chưa đủ  để 

giáo dục tốt đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên. Còn lại các mơn đều học theo kiểu  

lồng ghép, nội nội về đạo đức của Hồ Chí Minh chưa có mơn riêng nên sẽ  khó khăn  

trong việc giảng dạy và vận dụng đạo đức của Người vào giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp cho sinh viên báo chí.

Có tới 39% ý kiến cho rằng nhiều nhà giáo có tư  tưởng hướng đến kỹ  năng 

nhiều hơn là tri thức và đạo đức, đơi khi những kỹ năng sư  phạm còn thiếu và yếu.  

Họ  chỉ  cần sinh viên viết được bài và đánh giá cao kỹ  năng. Khơng quan tâm nhiều 

đến tư tưởng đạo đức của Hồ  Chí Minh trong việc giảng dạy cho sinh viên học tập  

và làm theo

Sinh viên mặc dù có đầu vào cao, các e hứng thú với việc học tập và rèn luyện  

kỹ  năng nhưng thường có mâu thuẫn, sự  chuyển biến và biến đổi tâm lý nhanh của  

sinh viên cũng là vấn đề cần quan tâm.

Những nội dung học trong nhà trường đơi khi khác với thực tế nên dễ  làm cho 

sinh viên hoang mang. Hay nói cách khác vốn kiến thức và kinh nghiệm thường mâu 

thuẫn với nhau. Kiến thức sinh viên được trang bị trong nhà trường và vận dụng vào  

thực tế thường làm cho các em bối rối và khó khăn trong cách xử lý. 30% giảng viên  

nhận xét rằng các em học và thích thú khi nghe các tình huống về  đạo đức nghề 

nghiệp mà thầy cơ đưa ra, nhưng lại lúng túng xử  lý và nhận biết ra vấn đề  là gì.  

Chính vì thế  sinh viên khi ra trường thường có nhiều sai lầm trong đạo đức nghề 

nghiệp của mình.Chương 3

CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 

CHO SINH VIÊN BÁO CHÍ TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG 

NHÀ TRƯỜNG

3.1. Những căn cứ để đề xuất các biện pháp

3.1.1. Căn cứ  vào định hướng lý luận đã giải trình  ở  chương 1, đó là mục đích,  

nhiệm vụ và giả thuyết khoa học của luận án đã xác định.

3.1.2. Căn cứ  khảo sát thực trạng trong 21 bảng biểu số liệu về các mặt và tiêu  

chí đánh giá các mặt tích cực và tồn tại ở chương 2.

3.1.3. Căn cứ vào một số ngun tắc của khoa học giáo dục.19

3.2. Ngun tắc đề xuất các biện pháp

Biện pháp vận dụng tư tưởng ĐĐ Hồ  Chí Minh vào GD ĐĐNN cho sinh viên 

báo chí cần đảm bảo các ngun tắc 1) Đảm bảo tính hệ  thống; 2) Đảm bảo tính 

thực tiễn; 3) Đảm bảo tính kế thừa; 4) Đảm bảo tính hiệu quả  và 5) Đảm bảo theo  

q trình giáo dục các khâu.

3.3. Các biện pháp đề xuất

3.3.1. Thường xun nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi đạo đức nghề  nghiệp  

cho sinh viên báo chí thơng qua các đợt học tập, làm theo tấm gương đạo đức của  

Hồ Chí Minh 

a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp:

Biện pháp này nhằm nâng cao nhận thức hay là khai sáng tri thức đạo đức nghề 

nghiệp cho sinh viên nghề  báo theo tư  tưởng Hồ  Chí Minh là khâu đầu tiên mà nhà 

trường phải quan tâm thực hiện. Các biện pháp học tập, giáo dục theo chun đề đạo  

đức của Hồ  Chí Minh đề  giúp cho họ  hiểu biết một cách sâu sắc, rõ ràng những 

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhà báo trong tư tưởng của Hồ Chí Minh.

b. Tổ chức thực hiện

Để  thực hiện biện pháp này Đảng  ủy, Ban giám đốc học viện phải có thơng 

báo, chỉ thị cho các khoa, phòng ban thực hiện nghiêm túc cuộc vận động của Đảng, 

chính phủ về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”.

Phải thực hiện truyền thơng bằng con đường chính khóa, tức là thơng qua nội 

dung các mơn học, trong đó có những mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức học, tiếp 

đó là những mơn chun ngành, nghiệp vụ.

Xác định mục đích giáo dục: “Học tập và làm theo đạo đức của Hồ Chí Minh” 

cho cán bộ  và sinh viên trong việc tổ chức đi viếng lăng Bác hoặc đi viện bảo tàng, 

nơi ở của Bác. Và đưa mục đích đó vào cả những đợt thực tập, thực tế trong q trình 

học tập của sinh viên trong các ngày lễ, ngày hội.

c. Điều kiện thực hiện

Phải có sự  thống nhất cao giữa Đảng  ủy, ban giám hiệu nhà trường đến các 

khoa, phòng, ban và giáo viên trong tồn trường. Phải đưa việc thực hiện chủ đề trên  

vào kế hoạch của năm học trong tồn trường, trong các khoa, các trung tâm, bằng các  

hoạt động cụ thể trong nhà trường. tập trung vào dạy và học cùng với các hoạt động  

ngồi nhà trường một cách phong phú, đa dạng, cho sinh viên được tham gia thể 

nghiệm, rèn luyện.

Nhà trường cần tổ chức những hình thức đánh giá lồng ghép vào trong các hoạt 

động trên lớp bằng những câu trắc nghiệm ngắn hoặc những tình huống có thật hay 

giả định trong một số mơn học. Đặc biệt là trong nội dung tổng kết, đánh giá đối với 

các hoạt động ngồi giờ lên lớp

3.3.2. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí theo tư tưởng Hồ Chí  

Minh bằng các phương pháp lồng ghép, tích hợp dạy học ở trên lớp thơng qua các  

mơn học cơ bản

a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp: Biện pháp nhằm khẳng định chức năng và 

nhiệm vụ cơ bản của các mơn học lý luận nói chung là xây dựng thế giới quan khoa 

học và nhân sinh quan cách mạng cho người học. Nó được hình thành trên cơ  sở  hệ Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (29 trang)

×