1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Tiêu chuẩn - Qui chuẩn >

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (385.22 KB, 15 trang )


10Phụ Lục số  1

(Ban hành kèm theo Thơng tư liên tịch số 03/1998/TTLT/BLĐTBXH ­ BYT­ 

TLĐLĐVN ngày 26 tháng 3 năm 1998) .

Danh mục các chấn thương thuộc loại tai nạn lao động nặng:

Xem Phụ  lục 1B (Ban hành kèm theo Thơng tư  số  23/LĐTBXH ­ TT ngày 

18/11/1996 của Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội)11Phụ Lục số  2

NỘI DUNG KHAI BÁP TAI NẠN LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thơng tư liên tịch số 03/1998/TTLT/BLĐTBXH ­ BYT­ 

TLĐLĐVN ngày 26 tháng 3 năm 1998) .

NỘI DUNG KHAI BÁP TAI NẠN LAO ĐỘNG

1. Tên, địa chỉ của cơ sở xảy ra tai nạn lao động;

 Số điện thoại:

Cơ quan quản lý cấp trên:

2. Thời gian xảy ra tai nạn lao động: ... giờ....

ngày....tháng ... năm;

3. Nơi xảy ra tai nạn lao động;

4. Danh sách những người bị tai nạn lao động: Họ tên, tuổi, giới tính, nghề 

nghiệp,   bậc   thợ,   mức   độ   tai   nạn   (chết,   bị   thương   nặng,   nhẹ),   tình   trạng  

thương tích;

5. Tóm tắt diễn biến vụ tai nạn lao động;

6. Xác định sơ bộ ngun nhân tai nạn lao động (nếu có); 

7. Họ tên, chức vụ người khai báo.12Phụ Lục Số 3

MẪU BIÊN BẢO ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thơng tư liên tịch số 03/1998/TTLT/BLĐTBXH ­ BYT­ 

TLĐLĐVN ngày 26 tháng 3 năm 1998) .

ĐỒN ĐIỀU TRA TNLĐ

(Trưng   ương   hoặc   tên   địa 

phương)          ngày  tháng  nămBIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

. . (chết người hoặc nặng).......

1. Tên cơ sở xảy ra tai nạn lao động:

Địa chỉ:

2. Ngành quản lý:

3. Địa phương:

4. Thành phần đồn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người):

...........................................................................

5. Nhưng người tham gia điều tra (ghi rõ họ  tên chức vụ  cơ  quan cơng tác 

của từng người):

................................................................................

6. Sơ lược lý lịch người bị nạn:

Họ tên:......................Nam, nữ:..........Tuổi:............

Nghề nghiệp:......Năm cơng tác:......Tuổi nghề:......

Thang, bậc lương:...................................................

­ Loại hợp đồng lao động (Khơng xác định thời hạn; có thời hạn; thời vụ):

Nơi làm việc:..........................:................................

Hồn cảnh gia đình:...................................

 ­ Đã huấn luyện KTAT hay chưa:

Tên cơ sở, địa phương quản lý người bị nạn: 

7. Tai nạn xảy ra hồi....... giờ phút, ngày tháng 

Sau khi làm việc được giờ, tại:138. Diễn biến của vụ tai nạn lao động:

9. Tình trạng thương tích

10. Nơi điều trị và biện pháp xử trí ban đầu: 

..................................................................

11. Ngun nhân gây ra tai nạn lao động:

............................................................

12. Chi phí và thiệt hại do tai nạn lao động:

­ Chi phí do quỹ BHXH trả:

­ Chi phí do người sử dụng lao động trả:

­ Thiệt hại tài sản:

13. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn mà cơ sở 

phải thực hiện:

­ Nội dung cơng việc:

...................................................

­ Thời gian hồn thành:

14. Kết luận về những người có lỗi, dề nghị hình thức xử lý

.......................................................................

Người sử dụng lao độngTrưởng đồn điều tra TNLĐ(ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu 

có)(ký ghi rõ họ tên)14Phụ Lục Số 4

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thơng tư liên tịch số 03/1998/TTLT/BLĐTBXH ­ BYT­ 

TLĐLĐVN ngày 26 tháng 3 năm 1998) .

(TÊN CƠ SỞ)CỘNG HỊA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.Số: /. . .ngày  tháng    nămBIÊN BẢN ĐIỀU TA TAI NẠN LAO ĐỘNG

. . (nhẹ hoặc nặng)........

1 . Tên cơ sở xảy ra tai nạn lao động:

Địa chỉ:

2. Ngành quản lý:

3. Địa phương:

4. Những người tham gia điều tra (ghi rõ họ tên chức vụ của từng người):

5. Sơ lược lý lịch người bị nạn:

­ Họ tên:       Nam, nữ:           Tuổi

­ Nghề nghiệp:         Năm cơng tác:

­ Thang, bậc lương:           Tuổi nghề: 

­ Loại hợp đồng lao động (Khơng xác định thời hạn; có thời hạn; thời vụ):

­ Nơi làm việc:

Hồn cảnh gia đình:

....................................................

­ Đã huấn luyện KTAT hay chưa:

6. Tai nạn xảy ra hồi....... giờ phút, ngày   tháng . năm

Sau khi làm việc được giờ, tại:

7. Diễn biến của vụ tai nạn lao động:

8. Tình trạng thương tích:159. Nơi điều trị và biện pháp xử trí ban đầu

10. Ngun nhân gây ra tai nạn lao động

11. Chi phí và thiệt hại do tai nạn lao động:

­ Chi phí do quỹ BHXH trả:

­ Chi phí do người sử dụng lao động trả:

­ Thiệt hại tài sản: 

12. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn:

­ Nội dung cơng việc:

­ Thời gian hồn thành:

­ Người có trách nhiệm thi hành:

13. Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý

....................................................................................

NHỮNG NGƯỜI 

THAM GIA ĐIỀU 

TRA

(ký ghi rõ họ tên)

 ĐẠI DIỆN BAN CHẤP 

HÀNH CƠNG ĐỒN CƠ 

SỞ

(ký, ghi rõ họ tên và ký 

đóng dấu nếu có)NGƯỜI SỬ DỤNG 

LAO ĐỘNG

(ký và ghi rõ  họ tên) 

và đóng dấu (nếu có)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (15 trang)

×