1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tư liệu khác >

Chương 1: Tổng quan về kế toán các tổ chức tài chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (207.13 KB, 24 trang )


1.1. Đặc điểm thị trường tài chính ở Việt Nam1.1.1. Khái niệm;

1.1.2. Chức năng;

1.1.3. Cấu trúc;1.1.1. Khái niệm TTTC Việt Nam.

• Thị trường tài chính là nơi phát hành, mua,

bán, trao đổi và chuyển nhượng các cơng cụ

tài chính theo các quy tắc, luật lệ đã được ấn

định.

• “Thị trường tài chính là nơi diễn ra sự luân

chuyển vốn từ những người có vốn nhàn rỗi

tới người thiếu vốn”.1.1.2. Chức năng của thị trường tài chính.

• Kết nối những người tạm thời thừa và thiếu vốn lại

với nhau

• Kích thích tiết kiệm và đầu tư.

• Giúp cho việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn, khơng chỉ

đối với người có tiền đầu tư mà còn cả với người vay

tiền để đầu tư.

• Làm gia tăng tính thanh khoản cho các tài sản tài

chính.

• Ngồi ra, thị trường tài chính còn có chức năng định

giá tài sản tài chính1.1.3. Cấu trúc của thị trường tài chính

• Các thị trường tài chính có thể được phân loại

như sau:

- Thị trường thơ sơ và thị trường vi tính hố;

- Thị trường thường trực và thị trường huy

động;

- Thị trường tiền tệ và thị trường vốn;

- Thị trường chứng khoán đã đăng ký và thị

trường lưu lượng chứng khoán.1.2. Đặc điểm hoạt động của các TCTC1.2.1. Khái niệm các TCTC;

1.2.2. Chức năng các TCTC

1.2.3. Phân loại các TCTC;

1.2.4. Đặc điểm hoạt động của các TCTC1.2.1. Khái niệm tổ chức tài chính

• Tổ chức tài chính là tổ chức có chức năng cung cấp các 

dịch vụ tài chính cho các khách hàng hoặc các thành viên. Dịch

vụ tài chính quan trọng nhất mà các tổ chức tài chính cung cấp

là hoạt động như các trung gian tài chính.

• Theo định nghĩa rộng, có ba loại hình tổ chức tài chính chủ yếu:

- Các tổ chức tài chính chấp nhận tiền gửi và cho vay, bao gồm

các ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ thế chấp, các công ty quản lý

các tài sản ủy thác hay vốn đầu tư (trust company), quỹ nhà ở

 (building society).

- Các cơng ty bảo hiểm và các quỹ hưu trí

- Các cơng ty mơi giới chứng khốn, quỹ đầu tư ủy thác.1.2.2. Chức năng của các TTTC

1. Chức năng tạo vốn

• Các trung gian TC huy động vốn nhàn rỗi trong nền KT hình

thành các quỹ tiền tệ tập trung. Bằng cách trả lãi suất, các trung

gian tài chính đem lại lợi ích cho người có tiền tiết kiệm và đồng

thời cũng làm lợi cho chính mình trong giai đoạn cung ứng vốn.

2. Chức năng cung ứng vốn

• Trong nền KTTT, người cần vốn là các DN, các tổ chức KD trong

và ngoài nước. Tổ chức tài chính trung gian sẽ đáp ứng đầy đủ, kịp

thời nhu cầu vốn và nhận được một khoản lợi nhất định thông qua

việc cho vay với lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất các tổ chức này

trả cho người tiết kiệm.

3. Chức năng kiểm sốt

• Các tổ chức trung gian sẽ kiểm soát nhằm giảm tới mức tối thiểu

sự rủi ro bằng cách thường xuyên hoặc định kỳ kiểm soát trước

khi cho vay, trong và sau khi cho các doanh nghiệpvay vốn.1.2.3. Phân loại các TCTC

1. Phân loại theo chủ thể vốn:

- TCTC nhà nước;

- TCTC tư nhân;

2. Phân loại theo tính chất hoạt động:

- TTTC hoạt động theo mơ hình DN, vì mục đích lợi nhuận;

- TCTC hoạt động theo mơ hình SN khơng vì mục đích lợi

nhuận;

3. Phân loại theo chức năng:

- TCTC hoạt động thuôc TT tiền tệ: Các NHTM, Quỹ TDND;

- TCTC hoạt động trong thị trường vốn: Các công ty môi giới

CK, Công ty QL quỹ ĐT,..

- TCTC hoạt động trong TT BH: Công ty BH, Quỹ hưu trí,…

4. Phân loại theo các tiêu thức khác1.2.4. Đặc điểm hoạt động của các TCTC

• Hoạt độngcó tính xã hội cao, ảnh hưởng đến

nhiều đối tượng và tác động trực tiếp đến CS

tài khóa của NN;

• Hoạt động theo những quy định và nguyên tắc

chặt chẽ cho mỗi lĩnh vực hoạt động, như: Thị

trường tiền tệ, TT vốn; TT bảo hiểm;

• Giao dịch diễn ra dưới hình thức giá trị (Tiền

tệ);1.3. Tổng quan về kế toán của các TTTC

1.3.1. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán của các TCTC

Yêu cầu kế tốn của các tổ chức tài chính;

Nhiệm vụ kế toán TCTC

1.3.2. Nguyên tắc kế toán của các tổ chức tài chính;

1.3.3.Đặc điểm kế tốn các TCTC

Đặc điểm chung về KT của các TCTC

Nội dung kế toán các TCTC Việt Nam1.3.1.1 Yêu cầu cơ bản đối với kế toán

- Trung thực:

- Khách quan.

- Đầy đủ.

- Kịp thời.

- Dễ hiểu.

- Có thể so sánh.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (24 trang)

×