1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

DỰ BÁO TÌNH HÌNH, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở BẮC NINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (968.76 KB, 92 trang )


59

Bên cạnh các xu hướng đó, các tổ  chức tơn giáo ở Bắc Ninh sẽ  tích cực và  

tăng cường phát huy thế  mạnh sở  trường của mình trong việc tham gia vào các  

hoạt động xã hội, nhất là tham gia xã hội hố các hoạt động y tế, văn hố, giáo 

dục, nhân đạo từ thiện, bảo vệ mơi trường, phòng chống HIV/AIDS,... 

Để  thích nghi, tồn tại và phát triển phù hợp với truyền thống, bản sắc văn 

hố của các dân tộc, tránh nguy cơ xung đột văn hố, các tổ chức tơn giáo sẽ còn  

chủ động dân tộc hố quan điểm thần học, giáo lý và nghi thức sinh hoạt tơn giáo  

của mình. Để  khẳng định tính dân tộc của tơn giáo, tránh các xu hướng tha hố,  

vọng ngoại, các quốc gia dân tộc đều thơng qua các chính sách, pháp luật để điều  

tiết và dân tộc hố các nội dung, nghi thức, phong cách diễn tả và thể hiện đức tin 

của các tơn giáo, thậm chí cả giáo lý, giáo luật của các tơn giáo.

Bản thân các quy định, thứ bậc trong quan hệ nội bộ tổ chức tơn giáo, cũng  

như  trong quan hệ  giữa chức sắc, nhà tu hành tơn giáo với tín đồ  cũng được cải 

tiến theo hướng  ngày càng dân chủ  hơn, tính thiêng và sự  tơn sùng đối với các  

phẩm trật trong giáo hội cũng giảm đi. 

Các tơn giáo trên thế giới,  ở Việt Nam cũng như  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  

sẽ  khai thác xu thế  tồn cầu hố, cũng như  những thành tựu của cuộc cách mạng  

khoa học cơng nghệ  hiện đại, cơng nghệ  thơng tin để  đẩy mạnh các hoạt động  

truyền giáo và phát triển tín đồ trong quốc gia dân tộc, trong khu vực và trên phạm  

vi tồn thế  giới. Trong đó, đáng chú ý là đạo Tin Lành, do được tổ  chức tốt, đạo 

Tin lành truyền giáo quyết liệt và tích cực, sử dụng các phương tiện, phương pháp  

truyền giáo tiên tiến hiện đại, đã tỏ  ra nổi bật so với Cơng giáo và các tơn giáo 

khác. Vì vậy mà ở Việt Nam, đạo Tinh Lành đã có sự phát triển nhanh chóng, gia  

tăng số  lượng tín đồ  một cách đột biến trong những năm gần đây, nhất là trong 

những vùng đơ thị, khu cơng nghiệp, các vùng nơng thơn hẻo lánh, vùng đồng bào  

dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Với những lý do  ấy, trong những  

năm tới tín đồ Tin Lành sẽ tiếp tục tăng về số lượng và địa bàn, kể cả những vùng  

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là  ở  vùng miền núi phía Bắc.  60

Trên địa bàn Bắc Ninh đã có nhiều khu cơng nghiệp, thu hút một lực lượng đơng 

đảo cơng nhân và người lao động địa phương cũng như  từ  các địa phương khác 

tham gia. Đây là mơi trường và đối tượng dễ chịu sự  tun truyền và tin theo các  

hệ phái đạo Tin Lành.

Các tổ chức tơn giáo ở Bắc Ninh sẽ  ngày càng đẩy mạnh quan hệ giao lưu,  

trao đổi về tơn giáo và văn hố, kinh tế... với các tổ chức tơn giáo đồng đạo ở các  

địa phương khác và ở  nước ngồi. Người nước ngồi qua con đường làm ăn, hợp 

tác kinh tế, du lịch trong đó đa số là tín đồ tơn giáo; các tổ chức phi chính phủ liên 

quan đến tơn giáo thơng qua viện trợ nhân đạo; các đồn quốc tế của các tổ chức  

tơn giáo hoặc liên quan đến tơn giáo vào Việt Nam và đến với Bắc Ninh ngày càng 

nhiều. Họ đều có nhu cầu sinh hoạt tơn giáo bình thường, thậm chí có những cộng 

đồng tơn giáo muốn tổ chức sinh hoạt riêng. 

Việc khiếu kiện của các tơn giáo trên địa bàn Bắc Ninh, nhất là những  

khiếu kiện liên quan đến đất đai, cơ  sở  thờ  tự  cua các tơn giáo vẫn có xu hướng  

gia tăng trên phạm vi rộng, nhất là những khiếu kiện liên quan đến quyền sử dụng 

đất và cơ  sở  có liên quan đến tơn giáo. Nếu khơng chủ  động có biện pháp giải  

quyết tốt sẽ dễ xảy ra điểm nóng. 

Các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tìm cách lợi dụng tơn giáo nói chung và các  

vụ  việc phức tạp về  tơn giáo trên địa bàn Bắc Ninh nói riêng  để chia rẽ khối đại 

đồn kết tồn dân tộc, phá hoại an ninh chính trị trật tự an tồn xã hội trên địa bàn  

tỉnh, đặc biệt chú ý lợi dụng các vấn đề  tơn giáo gắn với nhân quyền mang tính 

quốc tế  để  xun tạc chính sách tơn giáo, kích động, chia rẽ  đồn kết, tiến hành  

bạo loạn, lật đổ, gây rối an ninh trật tự. Có thể cũng sẽ hình thành một số tổ chức  

phản động lợi dụng tơn giáo làm cơ  sở  để  các tổ  chức phản động quốc tế  móc 

nối, hoạt động chống phá chính quyền.

Nhìn chung, các tơn giáo  ở  Bắc Ninh vẫn giữ  sinh hoạt  ổn định, nhưng hoạt 

động tơn giáo sẽ  sơi động và "sầm uất" hơn, nhất là qua các hoạt động xã hội từ 

thiện của tơn giáo. Sinh hoạt tơn giáo nhìn chung sẽ tn thủ chính sách, pháp luật và 61

theo đường hướng "Tốt đời, đẹp đạo", "đồng hành cùng dân tộc", từng bước đi vào 

ổn định và đây là xu hướng chủ đạo. 

3.1.2. Một số  u cầu từ  xu hướng tơn giáo ở  Bắc Ninh đối với QLNN  

về tơn giáo

Trong các xu hướng tơn giáo như  vậy, nếu các cơ  quan QLNN trên địa bàn 

tỉnh chủ trương ngăn chặn truyền đạo trái phép, hoạt động tơn giáo trái pháp luật 

bằng biện pháp hành chính đơn thuần, thiếu coi trọng cơng tác vận động quần  

chúng, thì mâu thuẫn giữa tín đồ, chức sắc tơn giáo với các cấp chính quyền sẽ 

tích tụ, có thể nẩy sinh những vấn đề  phức tạp, khi đó các thế  lực thù địch sẽ  có  

điều kiện để lợi dụng. Nhưng nếu cơng tác QLNN mà thả nổi, khơng có biện pháp 

quản lý hữu hiệu, thì các tơn giáo sẽ phát triển vơ tổ chức; các đối tượng xấu sẽ lợi  

dụng lấn lướt, cưỡng ép quần chúng theo đạo, các hoạt động lợi dụng tơn giáo để 

trục lợi, tun truyền mê tín dị đoan sẽ nẩy sinh, khi đó chúng ta sẽ rất khó để quản 

lý. 

  Các cơ  quan hữu quan của chính quyền, mặt trận và các đồn thể   ở  Bắc  

Ninh cần chủ động tiếp cận, hướng dẫn và hỗ trợ cho các tơn giáo tham gia xã hội  

hố các trên các lĩnh vực văn hố, xã hội và y tế giáo dục, để vừa đảm bảo u cầu  

QLNN, vừa đáp ứng nhu cầu hợp pháp chính đáng của các tơn giáo đối với sự phát 

triển xã hội, qua đó tăng cường khối đại đồn kết tồn dân tộc.

Cơng tác QLNN về tơn giáo cũng cần chủ động trong việc hướng dẫn, giúp  

đỡ  các tơn giáo tăng cường sử  dụng ngơn ngữ, bản sắc văn hố dân tộc để  diễn 

đạt, bày tỏ và thực hành sinh hoạt, lễ nghi tơn giáo. 

Nếu Bắc Ninh thực hiện đúng chính sách, pháp luật tơn giáo, có sự chủ động 

trong quản lý, xử lý vấn đề tơn giáo gắn với việc thực hiện tốt chính sách đại đồn 

kết dân tộc, với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hố tinh  

thần cho người lao động, chăm lo củng cố HTCT thì sẽ có khả năng hạn chế được  

sự phát triển "bất thường", bình thường hố vấn đề tơn giáo của nhân dân, vừa đấu  

tranh thắng lợi trước âm mưu lợi dụng tơn giáo của các phần tử xấu. 62

 Nếu cơng tác quản lý tốt, cán bộ có năng lực trình độ và tận tuỵ vì dân, phát  huy được mặt tích cực trong các tơn giáo thì các tơn giáo sẽ là yếu tố quan trọng góp 

phần cho sự ổn định và phát triển bền vững của Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói 

chung, kể  cả  trong việc xây dựng con người mới, xã hội mới nhân văn và tốt đẹp  

hơn.

Nếu có kế  hoạch và sự  chủ  động định hướng, thì các tơn giáo ở  Bắc Ninh  

sẽ là một kênh quan trọng để mở rộng đối ngoại nhân dân và tăng cường tập hợp, 

đồn kết đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn, học tập  ở 

nước ngồi. Ngược lại, vấn đề nơi sinh hoạt tơn giáo cho người nước ngồi đang  

làm ăn, sinh sống lâu dài  ở  Việt Nam cũng cần được quan tâm giải quyết. Đây  

cũng là một yếu tố quan trọng để  thu hút đầu tư  và tăng cường giao lưu, hợp tác  

quốc tế của tỉnh.  

3.2. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO Ở BẮC NINH3.2.1.   Tập   trung   nâng   cao   nhận   thức,   thống   nhất   quan   điểm,   trách 

nhiệm của HTCT về cơng tác tơn giáo và QLNN đối với tơn giáo

Trong Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003, Đảng ta nhận 

định: "Tín ngưỡng tơn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và  

sẽ tồn tại cùng dân tộc trong q trình xây dựng CNXH ở nước ta". Quan điểm này 

của Đảng cần phải được qn triệt sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên làm cho 

cán bộ, đảng viên nhận thức rằng, tơn giáo là nhu cầu của nhân dân do đó khơng thể 

thiếu và phải được đáp ứng. Khơng nên cho rằng, tín đồ đến cơ sở thờ tự sinh hoạt 

tơn giáo, nghe giảng những điều về Chúa, về Phật là mê tín, lạc hậu, lãng phí thời 

gian, mà coi đây là nhu cầu của mỗi tín đồ trong đời sống tâm linh. Các tơn giáo đều 

có quyền bình đẳng trước pháp luật, nên khơng được cùng một việc tương tự  mà 

giải quyết đối xử với tơn giáo này thì dễ dàng, với tơn giáo khác thì khó khăn. 

Tín ngưỡng, tơn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ  phận nhân dân nên  

chúng ta phải tạo điều kiện để  cho hàng ngũ chức sắc và tín đồ  thực hiện nghi lễ 63

tơn giáo một cách bình thường mà khơng nên đặt vấn đề là lãng phí thời gian. Đã là 

nhu cầu tất sẽ  ngày một tăng nhất là khi đời sống ngày một khấm khá. Nên việc 

sửa chữa, xây mới, mở rộng khn viên cơ  sở  thờ  tự  của các tơn giáo để  đáp ứng  

nhu cầu cho tín đồ  là khách quan và vấn đề  là, nhu cầu đó phải chính đáng, giải 

quyết đúng pháp luật. Tơn giáo còn tồn tại lâu dài, điều đó là đúng, song theo đó,  

nếu cứ để  mặc cho các tơn giáo hoạt động, bng lỏng quản lý, thì lại là sai lầm. 

Tư tưởng như vậy vài năm gần đây đã thấy xuất hiện ở một số cán bộ, đảng viên. 

Tơn giáo cùng tồn tại trong q trình xây dựng CNXH  ở  nước ta là một cách nhìn  

biện chứng, khách quan, vấn đề ở đây là phải quan tâm, phát huy mặt tích cực, hạn 

chế  mặt tiêu cực của tơn giáo để  đồng bào tơn giáo đóng góp nhiều nhất cho q 

hương, đất nước. Muốn vậy, cơng tác QLNN về tơn giáo khơng được bng lỏng.

Thời gian tới, để  thống nhất sự lãnh đạo, chỉ  đạo cơng tác tơn giáo trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh uỷ cần kiện tồn Ban chỉ đạo về cơng tác tơn giáo với một  

cơ  cấu gồm đại diện đầy đủ  của các ban, ngành, đồn thể  thuộc HTCT. Sự  quan  

tâm đến cơng tác tơn giáo của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, chính 

quyền tỉnh Bắc Ninh khơng chỉ  là nhân tố  quan trọng nhất, nếu như  khơng nói là 

quyết định, đảm bảo sự  thành cơng của cơng tác, mà còn là sự  động viên, chia sẻ 

lớn lao đối với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm cơng tác này.

Hiện nay, ở giải pháp này, đối với cán bộ, cơng chức làm cơng tác tơn giáo 

của tỉnh Bắc Ninh cần khắc phục một số biểu hiện sau:

Một là, thái độ cứng nhắc định kiến do tư duy cũ để lại đã làm cho một bộ 

phận tín đồ  các tơn giáo thiếu sự  tin tưởng vào đường lối, chính sách về  tơn giáo  

của Đảng và Nhà nước, tạo cơ  sở cho các thế  lực thù địch lợi dụng lơi kéo tín đồ 

thực hiện âm mưu chống Đảng và Nhà nước ta.

Hai là, biểu hiện bng lỏng quản lí nhà nước, giải quyết cơng việc có liên 

quan đến tơn giáo khơng thận trọng, khơng lường hết được hậu quả. Đây cũng là cơ 

sở cho những hoạt động lợi dụng tơn giáo gây áp lực với chính quyền.64

Ba là, né trách giải quyết các vụ  việc phức tạp có liên quan đến tơn giáo,  

ngại va chạm, sợ trách nhiệm nên thường thối thác đùn đẩy cho nhau gây hậu quả 

cũng khơng kém các biểu hiện cứng nhắc và bng lỏng nêu trên.

3.2.2. Cơng tác QLNN cần tăng cường, tập trung hơn nữa tới các hoạt  

động có tính trọng điểm, phức tạp của tơn giáo trên địa bàn

Ban tơn giáo Sở  Nội vụ  là cơ  quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện  

chức năng QLNN về tơn giáo, vậy trước hết có u cầu mọi cán bộ, cơng chức của  

ban phải nắm chắc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về tơn giáo. Đây là việc làm rất cần thiết cho cơng tác tơn giáo hiện nay cũng 

như lâu dài về sau. Được như vậy, khi có sự việc to lớn, phức tạp liên quan đến tơn  

giáo thì tất cả mọi người đều có thể vào cuộc, do đó hiệu quả cơng việc được nâng  

lên. Mặt khác, khi có sự  biến động về  nhân sự  thì bất kỳ  ai trong ban cũng có thể 

đảm đương và hồn thành nhiệm vụ.

Khi giải quyết, xử lý các vấn đề tơn giáo cần phải tn thủ đúng đường lối  

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tơn giáo; thường xun báo cáo, 

xin ý kiến chỉ  đạo và chấp hành sự  chỉ  đạo của Ban chỉ  đạo cơng tác tơn giáo để 

đảm bảo tính thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện.

Để tăng cường cơng tác QLNN về tơn giáo, UBND các cấp cần đầu tư hơn  

nữa các trang thiết bị  phục vụ  cơng tác chun mơn cho ban, các phòng Nội vụ. 

Đối với cán bộ, cơng chức chun làm cơng tác tơn giáo cần có chế  độ  ưu đãi, vì  

họ  thường xun phải về  cơ  sở  để  giải quyết cơng việc, phải tiếp xúc với các 

chức sắc tơn giáo tại các cơ sở thờ tự, kể cả vào những ngày nghỉ hàng tuần cũng 

như các ngày nghỉ lễ.

Tăng cường QLNN về  tơn giáo là phải tăng cường cơng tác tun truyền 

phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

tơn giáo đến tồn thể  cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đồng bào có đạo. Do đó, các 

đơn vị  làm cơng tác QLNN về  tơn giáo cần phối hợp với sở, phòng Tư  pháp, đài 

phát thanh, truyền thanh, truyền hình từ  tỉnh đến xã, thị  trấn, đẩy mạnh tun  65

truyền phổ  biến giáo dục pháp luật liên quan đến tơn giáo. Điểm Bưu điện văn 

hố các xã, thị  trấn phải có thêm các văn bản liên quan đến tơn giáo, như: Pháp  

lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, Nghị định số  22/2005/NĐ­CP, hướng dẫn thi hành pháp 

lệnh Tín ngưỡng, tơn giáo...

Thời gian qua có một số  vụ  việc phức tạp liên quan đến tơn giáo có một  

ngun nhân là do sự thiếu hiểu biết của một số chức sắc, tín đồ  các tơn giáo về 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tơn giáo. 

Để khắc phục nhược điểm này, thời gian tới, các đơn vị cần phối hợp với  

trường chính trị  tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị  huyện, mở  riêng các lớp bồi 

dưỡng kiến thức tơn giáo cho cán bộ, đảng viên là người có tơn giáo. Khi lực  

lượng này nắm vững được pháp luật về tơn giáo, họ sẽ trực tiếp tun truyền cho  

người thân trong gia đình, cho các đồng đạo của mình.

Thời gian tới, QLNN đối với các hoạt động tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc  

Ninh cần tập trung vào một số hoạt động trọng tâm. Đó là:

­ Tăng cường quản lý các lễ hội tơn giáo 

Để làm tốt cơng tác này, Ban tơn giáo, phòng Nội vụ tham mưu cho UBND  

chỉ đạo các cơ sở phối hợp với tổ chức tơn giáo cơ sở làm tốt tất cả các khâu của lễ 

hội, từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tổng kết, rút kinh nghiệm. Tổ 

chức tơn giáo chịu trách nhiệm phần lễ, chính quyền chịu trách nhiệm phần hội, 

đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo khơng để  xảy ra hiện tượng mê tín dị  đoan, cờ 

bạc... làm mất đi tính linh thiêng của lễ hội.  

­ Tăng cường quản lý đất đai, xây dựng các cơ sở thờ tự của các tơn giáo

Đối với các cơ sở thờ tự khơng có tranh chấp về đất đai, các xã, thị trấn cần  

giúp cơ sở tơn giáo làm thủ tục để UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Việc mở rộng khn viên thực hiện đúng quy định của Luật đất đai và chỉ  thị 

1940/2008/Ct­TTg, ngày 31/12/2008, của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan 

đến tơn giáo.66

Để  khắc phục tình trạng một số chùa xây dựng chưa xin phép và vi phạm 

giấy phép xây dựng, cơ  quan làm cơng tác quản lý nhà nước cần phối hợp với 

phòng Kinh tế  và Hạ  tầng huyện tham mưu với UBND huyện mở  lớp tập huấn  

cho các cơng chức cấp xã phụ  trách tơn giáo và các Trưởng thơn, trưởng khu dân  

cư về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, còn UBND tỉnh nên giảm bớt thời hạn  

cấp giấy phép xây dựng xuống còn 15 ngày. 

­ Tăng cường quản lý chức sắc, nhà tu hành

Để khắc phục tình trạng tăng ni Phật giáo về hoạt động tơn giáo mà tổ chức  

tơn giáo khơng thơng báo kịp thời với chính quyền, chủ thể quản lý cần mời Trưởng 

Ban đại diện Phật giáo huyện đến để  qn triệt việc đăng ký thun chuyển nơi 

hoạt động tơn giáo của chức sắc, nhà tu hành đúng với quy định. Đồng thời qn  

triệt cho UBND cấp cơ sở làm tốt cơng tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn, kịp 

thời phát hiện những sư  khơng rõ danh tính về  hoạt động tơn giáo, từ  đó có giải  

pháp kiên quyết, đúng pháp luật.

­ Tăng cường cơng tác QLNN các hoạt động đối ngoại tơn giáo

Cơng tác này rất phù hợp và cần thiết đối với tình hình tơn giáo và hoạt động  

tơn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vì thế, các cơ  quan, đồn thể  thực hiện chức  

năng QLNN về tơn giáo cần chủ  động trong cơng tác đối ngoại tơn giáo phù hợp  

với xu thế chung của quốc tế và tình hình chính trị, tơn giáo ở trong nước. Theo đó  

cần hướng dẫn các tơn giáo thực hiện quan hệ  đối ngoại phù hợp với đường lối 

đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh thơng tin, tun truyền đối ngoại về 

chính sách tơn giáo của Việt Nam và tình hình các tơn giáo hiện nay, tạo điều kiện 

cho các tổ chức, chức sắc tơn giáo tham gia các hoạt động đối ngoại tơn giáo đem  

lại lợi ích khơng chỉ cho mình mình mà còn cho quốc gia, dân tộc và địa phương.

3.2.3. Cơng tác QLNN cần quan tâm hơn đến cơng tác vận động quần 

chúng tín đồ, chức sắc các tơn giáo và xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở

Khi Đảng cầm quyền, một trong những nguy cơ là cán bộ chính quyền xem  

nhẹ cơng tác dân vận mà xa rời người dân, sẽ dẫn đến hậu quả làm Nhà nước trở 67

nên quan liêu hố, còn Đảng thì mất uy tín. Chính vì thế, Thủ  tướng Chính phủ, 

năm 2000, đã ra Chỉ thị về tăng cường cơng tác dân vận đối với cán bộ các cơ quan  

nhà nước . Theo tinh thần của Chỉ thị này, tất cả cán bộ, cơng chức chính quyền phải 

làm và biết làm cơng tác dân vận. Cán bộ cơng chức làm cơng tác QLNN đối với tơn  

giáo lại càng phải qn triệt nó ở tầm cao nhất, vì “nội dung cốt lõi của cơng tác tơn 

giáo là cơng tác vận động quần chúng”. Hơn nữa, từ vị trí là yếu tố cốt lõi của HTCT, 

với chức năng tham mưu cho Đảng về cơng tác tơn giáo, cơ quan, cán bộ QLNN đối  

với tơn giáo cũng cần hướng dẫn, giúp cho MTTQ và các đồn thể quần chúng trong 

cơng tác vận động tín đồ tơn giáo.

Để chức sắc, tín đồ  các tơn giáo thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp  

luật và tự  giác đấu tranh chống các thế  lực thù địch lợi dụng tơn giáo, trong vận 

động họ, chúng ta phải làm tốt:

Một là, tăng cường bồi dưỡng lòng u nước, ý thức cơng dân cho tín đồ các  

tơn giáo.

Tất cả tín đồ các tơn giáo ở Bắc Ninh đều là cơng dân của nhà nước, vậy,  

lợi ích của Tổ  quốc, của dân tộc là thiêng liêng và cao cả, do đó mọi tín đồ  đều  

phải có quyền và nghĩa vụ  trong cơng cuộc xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc. Để  tín  

đồ  các tơn giáo ý thức được vấn đề  này, khi tun truyền vận động, MT và các 

đồn thể quần chúng phải ln quan tâm bồi dưỡng cho họ lòng u q hương, đất  

nước, rèn luyện ý thức cơng dân; biết tn thủ chính sách, pháp luật. Họ  phải biết  

gắn bó quyền lợi của cá nhân, gia đình với cộng đồng xã hội và hồn thành tốt nghĩa  

vụ  cơng dân, thực hiện nhiệm vụ  xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc, kiên quyết đấu  

tranh với âm mưu lợi dụng tơn giáo của các thế lực xấu.

Việc bồi dưỡng lòng u nước, ý thức cơng dân cho tín đồ các tơn giáo còn 

để  phát huy những giá trị  văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong mỗi tín đồ, vì vậy, cần  

kiên trì vận động với nội dung sao cho phong phú, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm 

tín đồ của từng tơn giáo khác nhau.68

Hai là, thu hút, tập hợp quần chúng tín đồ tham gia vào các tổ chức đồn thể  

chính trị

Muốn hạn chế hoạt động khơng bình thường của hội đồn tơn giáo, trái với 

chính sách, pháp luật thì chỉ  có cách là MT và các đồn thể  phải tập hợp, thu hút  

ngày càng đơng đồn viên, hội viên là tín đồ  các tơn giáo. Qua sinh hoạt của các 

đồn thể mà tun truyền, vận động, hướng dẫn họ tích cực hưởng ứng các phong 

trào, góp sức vào sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ  q hương, đất nước. Phát huy 

tinh thần nhân ái, giúp đỡ cộng đồng của đồng bào theo đạo, qua đó xây dựng tình 

làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đồn kết tồn dân.

Đồng thời cơng tác tơn giáo cần phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

của đồn thể là các tín đồ tơn giáo. Từ nguồn đó mà bồi dưỡng cán bộ nguồn cho  

đảng, chính quyền, đồn thể, động viên đồng bào các tơn giáo tham gia gánh vác 

cơng việc chung của xã hội ngày càng nhiều hơn. Mặt khác, cần chăm lo xây dựng  

đội ngũ những người tích cực tiến bộ  trong các tơn giáo để  làm lực lượng nòng 

cốt, qua họ để vận động đồng bào tín đồ tơn giáo làm theo.

Ba là, hướng dẫn quần chúng đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, mê tín  

dị đoan, lợi dụng tơn giáo 

Cần nghiêm khắc phê phán kịp thời những hành vi tơn giáo cực đoan trái  

phép, lơi kéo quần chúng tín đồ gây rối, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của 

một số kẻ xấu lợi dụng, gây chia rẽ trong nhân dân làm ảnh hưởng đến trật tự an 

ninh, an tồn xã hội.

Bốn là, làm tốt cơng tác tun truyền vận động chức sắc, nhà tu hành

Cơng tác vận động chức sắc, nhà tu hành cần tập trung vào:

­ Thường xun thăm hỏi, động viên, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của  

giáo hội. Tạo điều kiện cho chức sắc, nhà tu hành hoạt động tơn giáo theo quy  

định, chúc mừng, động viên gặp gỡ  họ  nhân dịp các ngày lễ  trọng, khơi dậy lòng 

tự hào dân tộc, trách nhiệm cơng dân và nghĩa vụ với Tổ quốc.69

­ Thơng tin, truyền đạt, phổ  biến chủ  trương chính sách của Nhà nước và  

địa phương, trên cơ sở đó vận động họ cùng thực hiện. Phối hợp làm tốt cơng tác  

từ thiện nhân đạo, trợ giúp người nghèo, người có hồn cảnh khó khăn.

­ Giới thiệu một số chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tơn giáo tiêu biểu tham gia 

vào Hội đồng nhân dân xã, huyện, giúp họ triển khai các chủ trương cơng tác ở địa  

phương, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tín đồ  làm tròn nghĩa vụ  cơng dân và  

tham gia vào các đồn thể  xã hội  ở  địa phương. Gần đây nhất, trong kỳ  bầu cử 

Hội đồng nhân dân 3 cấp, nhiệm kỳ  2011­2016, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có 

khơng ít chức sắc, nhà tu hành các tơn giáo tham gia ứng cử và trúng cử.

Năm là, quan tâm xây dựng cơ sở chính trị vùng có đồng bào tơn giáo 

Ở  những địa bàn giáo dân, lương dân sinh sống xen kẽ, cần xem xét, bồi 

dưỡng cất nhắc những giáo dân tiêu biểu giữ cương vị trong tổ chức đồn thể ­ xã  

hội để xua đi sự tự ti, mặc cảm với cộng đồng. Qua phong trào mà tuyển chọn tín  

đồ xuất sắc để phát triển đảng, từ đó, họ sẽ là những người chủ yếu tham gia vận 

động, thuyết phục, lơi kéo người khác. Khi vùng tơn giáo "có vấn đề", họ sẽ là chỗ 

dựa quan trọng cho cơng tác đấu tranh. 

Cơng tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là tín đồ  (nhất là đạo Cơng  

giáo) nên xem là vấn đề then chốt của nội dung xây dựng cơ sở chính trị vùng giáo. 

Muốn phát triển đảng viên là tín đồ theo đạo Cơng giáo  trước hết các cấp uỷ đảng, 

nhất là cơ sở cần phải xố bỏ định kiến, mặc cảm đối với người có đạo, phải tin  

vào họ và cảm thơng với họ.

  Đảng viên là tín đồ  cần phải được quan tâm bồi dưỡng về  lập trường,  

quan điểm, đặc biệt là về đường lối, chính sách tơn giáo của Đảng và Nhà nước.  

Vì họ là những người làm nòng cốt cho việc tun truyền, vận động và đấu tranh 

với những việc làm sai trái trong sinh hoạt tơn giáo, nên bản thân họ  và gia đình 

phải được quan tâm để trở thành tấm gương trước quần chúng.

 Việc kết nạp những người có đạo vào Đảng đã có các văn bản như: Quy 

định số 123­QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị,  Quy định một số điểm về  Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

×