1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (968.76 KB, 92 trang )


học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, URL:

http://www.glib.hcmuns.edu.vn, Cập nhật 20/6/2008

14. Nguyễn Thị Đào (2007), Xây dựng mục lục liên hợp ữực tuyến cho hệ thống thông

tin khoa học và công nghệ Việt Nam, Hội thảo khoa học "Tiếp cận xây dựng thư

viện sổ ở Việt Nam: Hiện trạng và vẩn đề'\ Trung tâm Thông tin Khoa học và

Công nghệ Quốc gia, Tr. 52-58

15. Nguyễn Hoàng Sơn (2007), Nghiên cứu thư viện số trên thế giới và định hướng

nghiên cứu tliư viện số ờ Việt Nam ''"Tiếp cạn xây dựng thư viện số ở Việt Nam:

Hiện trạng và vấn đ ề'\ Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia,

Tr. 10-23

16. Nguyễn Thị Hạnh (2007), Đàm bào chất lượng dữ liệu trong xây dựng ứiư viện

điện tử, Hội thảo khoa học "Tiểp cận xây dựng thư viện sổ ở Việt Nam: Hiện trạng17.

18.19.20.

21.

22.và vấn để", Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Tr. 59-64

Nguyễn Thị Xuân Bình (2006), Áp dụng MARC21 0 một số ca quan ứiông tin, thư

viện tại Hà Nội, Thông tin và tư liệu, số 2, tr. 16-19

Nguyễn Tiến Đức (2008), Tình hỉnh an ninh thơng tin ờ Việt Nam và sự tiếp cận

ISO/IEC 27001 - Hệ ửiống quản lý an ninh ưiông tin (ISMS), Thông tin và Tư liệu,

Số 4, Tr. 22-23

Phạm Văn Rinh, Nguyễn Viết Nghĩa (2007), Phát triền vốn tài ỉiệu trong thư viện

vỏ cơ quan thông tin : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng Ngành

Thư viện - thông tin, Nxb Đại học Quốc gia Hà nội, Hà Nội

Số hoá và vấn đề bản quyền, Website: Thuvien.net, URL:

http://www.thuvien.net, Cập nhật 18/6/2008

Tạ Bá Hưng (2000), Phát ư-iển nội dung số ở Việt Nam: những nguyên tắc chi đạo,

ĩhõng tin và Tư liệu, số Tr, 2'6

Tạ Bá Hưng í^003), Bước đầu tăng cirờng cung cấp thơng tin KHCNphục vụ phát

triển kinh íể-xã hội vùng sâu, vùng xa, Trung tâm Thông tin KH&CNQG, Hà Nội23.Tạ Bá Hưng (2006), Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia: định hướng phát triển

giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đén năm 2015, Thông tin và Tư liệu, số 1, ử. 899524.Trần Thị Quý, Trần Hữu Huỳnh, Đồ Văn Hùng (2006), Nghiên cứu xãy dựng mụclục liên hợp trực tuyến cho hệ thống (hư viện công cộng ViệỊ Nam: Đê lài nghiên

cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội.119Tài liệu tiếng Anh

25. About Greenstone software, Website: Greenstone digital library software, URL:

http://www.greenstone.org, Cập nhật 14/6/2009

26. Alan Oliver (2009), Digĩtool’s support of web services, Repositories and web

services workshop I, Website: Electronic Theses Online Service , URL:

htlp://wM>w.ethos.ac.uk, Cập nhật 14/6/2009

27. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Website: Tổ

chức Sờ hữu trí tuệ thế giới (WIPO), URL: http://www.wipo.int, Cập nhật

21/6/2009,

28. CDS/ISIS database soíhvare, Website: UNESCO, URL: http://portal.unesco.org,

Cập nhật 10/6/2009

29. Fox Edward A. (1999), The Digital Libraries Initiative: Update and Discussion,

Website: American Society for Information Science, URL: http://www.asis.org,

Cập nhật 14/6/2009

30. Paula J. Hane (2002),Vanderbilt Improves Television News Archive: It’s recently

added TV-NewsSearch offers users a single searchable database, Website:

Vanderbilt university, URL: hnp://tvnews.vanderbiỉt.eđu, Cập nhật 13/6/2009

31. Zope Object Database, Website: Wikipedia, URL:

http://en.wỉkipedia.org/wỉkỉ/Zope_Object_patabase, Cập nhật 18/6/2009120PHỤ LỤC 1BIỂU MẪU NHẬP TIN CHO CSDL STDt Am t h ơ n gTINKK«CNQGPHIẾU NH Ậ P TIN

C ơ S ỏ D ữ LIỆU TO À N V Ă NDạng tài liậu:

B ài tnch tưỵễn tệp bắo cào KQNC

Bối (rich K ỷ yỐu/Hăĩ nghựHộl thào

BAi nghiồn CÌÁÌ__________________B ò i ir ic t ì t ạ p c t ìí

B à ! ịr íG t ì s ầ c hB 6 ! tn c h b à oT v n tá i liệu < N h a n <34 (l<íng V i ^ } .N h a r đé địch sang tiín g Việt:Tơc giả:' TẠn lạ p c h i / n g u ổ ri Irich:Ị O ữlĩèunoiưỉn trich: Nâm:T ệp;Oàc trưng số lưạng:

ISSN/ISSN:C h i SỔ đ é m ụ o q u â o g la :T ừ k fió a ohinh:Ị Từ khửa phụ:Từtchốa $lnh học:

Ký h i ệ u kho. TTKHCNQ Q ,

Đ ia c ^ li lu u t ộ p :121SỐ:PHỤ LỤC 2THIẾT BỊ LƯU GIỮ TÀI NGUYÊN

Tên CSDLServersổ NỘI SINH

Dunglirợngđĩa cứng

Sách, Tạp chí0180 GB (Gigabyte)STD01300 GBCác bản tin điện tử01100 GBCác tin ngày trên Visía02400 GBCác CSDL về chợ cơng nghệ01200 GBCSDL Kết quả nghiên cứu01100 GBCSDL Tạp chí VN011 TB (Terabyte)122PHỤ LỤC 3MẦU ĐƠN THAM GIA DỊCH v ự BẠN ĐỌC ĐẶC BIỆTC Ọ N G H O À XẢ H Ọ l C H Ủ N G H ĨA V IẸ T N A M

Độc lập • T ự d o - H ạn iì pliúc«Ơ N OẺ NG HI ĐƯỢC T H A M G íA

DJCH VỤ "B Ậ N ĐỌC ĐẶC B IỆ T "

K ính gíri: G iảm đổc T ru n g tâm T h ổ n lỉ tin K H & C N Q u é c0»Hộ và tền: ..... ..............................................................................................

N gày sin h :.................................. .......................................................... ......

H o c h à n ilio c v i-T rìn h đ ộ :.......................................................................Cliuv*! ngànli;..................... ................. .............................. .

SỔ C M r nlứn dâ»................................. cẩp ngảỵ;....................... tại;.Nơi cơng tíc^ioc tập;............... . .............. ................................... .r>ỊHohi: ...............................

D T ;...................................................K ro il:.

Đ è nghị c ) ( 0 tôi ditợc thstn giu siirdựng í!^ch vụ " B ạ n d ọ t jaăc b iệt” d o Trui®

tâm T b ồ rg tin K tx » ht>c ^ C ô n g ^ h ệ Q uốc gia cung c lp . Tôi t a n i két Ihực hiện cấc

qdV dinh cús T nm g fJm vồ khsi iW c đich V\1 nãy n h ư anp:

- Chí khui thác Iigitàn lÌH d í pbực vụ họQ lập và nghicii cứ u khoa họe, nồng cao

h iầ i bict;

- Khòng
xiéố)\g (dow nkw d) d ừ liệu nipt eốch !iệ Ihổiig vả A

n h im lĩiụe đich iuu Iiừ lioặtí

cưng cAp eho b ín th ứ

- l3ào mậl tên Iniv cập và Iiiật khair, tcliân{; cliuyán ẸÌIH) Téi» Ituy cập và mật

k h n i i d iR ,ic c ầ p c h ợ n g u ừ i ỉ c h a c s ứ d ụ n g ;- Chịu trnch nhiộm cá n hìn {vể pháf> luật vả lãi chinh) rf(*i vói nhiíng VT phạm

nêu Cữ gựn 0K>ĩ ÌHỤt lỉv y cặp inạog bàiig tỉn lỊgưtíi dvuíg và 1181 kliầii (luục «ã|>.

- Dóng góp clũ pW vận hành dịch vụ Ihco Qii>- dinh ciia TniiỉịỊ lâin./ I g à y . ......... i / K Í n g . . . . . / l ă m . . . . . . .X Á C N H Ậ N C Ú A C ơ Q Ụ A N /O Ơ N V |

(ký và đóng dắu)123N G Ư Ờ I L À M fK>N

(ký V IÌ glii rữ họ tê)j)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

×