1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Tác động của tài chính đến các yếu tố đầu vào của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.79 MB, 256 trang )


Đối với các nước đang phát triển thì vốn đầu tư  có vai trò lớn trong tăng 

trưởng, đặc biệt là vốn đầu tư  lại bao hàm cả  sự  đổi mới về  cơng nghệ  và lao 

động để  thực hiện chuyển dịch CCKT nơng nghiệp. Việc phân bổ  vốn đầu tư 

làm thay đổi cơ cấu đầu tư giữa các ngành và tạo ra sự chuyển dịch CCKT giữa  

các ngành đó. Với cơ  cấu đầu tư  khác nhau vào các ngành thì kết quả  của q 

trình đầu tư   ấy là CCKT sẽ  khơng giống nhau. Để  thực hiện mục tiêu chuyển 

dịch CCKT nơng nghiệp thì việc sử dụng các giải pháp tài chính là rất cần thiết, 

có tác động mạnh đến việc phân bổ  vốn đầu tư  cũng như  các yếu tố  "đầu vào"  

cho phát triển kinh tế nơng nghiệp.

 Tác động đến vốn đầu tư phát triển cho nơng nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, cùng với sự đa dạng hóa sở hữu, các nguồn  

tài chính cũng được hình hành đa dạng. Hệ thống tài chính được mở rộng, khơng 

chỉ  có kênh NSNN mà còn tồn tại các kênh tài chính khác như  tài chính DN, tài 

chính dân cư, tài chính của các tổ chức tài chính (ngân hàng, bào hiểm, cơng ty tài  

chính,...)  cung cấp nguồn vốn cho chuyển dịch CCKT nơng nghiệp. Đồng thời 

thị  trường tài chính phát triển cho phép việc huy động cũng như  phân bổ  nguồn  

vốn cho chuyển dịch CCKT nơng nghiệp cũng dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Để thấy rõ tác động của vốn (nguồn tài chính) đối với chuyển dịch CCKT nơng  

nghiệp, giả  sử quy tất cả các yếu tố  đầu vào của nơng nghiệp thành 2 loại đầu 

vào cơ bản là vốn (K) và lao động (L). thì tại điểm B trên đường đồng lượng Q,  

tổ  hợp đầu vào lúc này là: (K1, L1). Nếu điểm B di chuyển đến điểm A trên 

đường đồng lượng Q, tổ hợp đầu vào mới ở đây sẽ là: (K2, L2) như hình 1.337KAK2B

K1QL2       L1                 LHình 1.3: Sự thay đổi các yếu tố đầu vào của nơng nghiệp

So với tổ hợp đầu vào ban đầu thì:

Đầu vào vốn tăng một lượng:   K = K2 ­ K1

Đầu vào lao động giảm một lượng:   L = L1­ L2Tỷ suất thay thế cận biên (MRTS) về kỹ thuật giữa vốn và lao động sẽ là:

                                      MRTS =K

LVà hệ số co giãn thay thế (E) của vốn đối với lao động được tính như sau:

E =Tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa vốn và lao động

Tỷ lệ phần trăm thay đổi tỷ suất thay thế cận biên về kỹ thuậtHệ  số  co giãn trên càng lớn thì khả  năng thay thế  của vốn đối với lao 

động càng nhiều. Điều đó có nghĩa là việc tăng vốn đầu tư  vào sản xuất nơng  

nghiệp sẽ tạo ra khả năng chuyển dịch lao động rất lớn. [33, tr55 – 56].38 Tác động đến yếu tố khoa học ­ cơng nghệ

Tiến bộ  khoa học ­ cơng nghệ  được hiểu là sự  phát triển đi lên của lực 

lượng sản xuất vật chất, phản ánh mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa yếu tố 

khoa học với yếu tố kỹ thuật và do u cầu phát triển của  sản xuất vật chất cũng 

như mức độ phức tạp về nhu cầu tiêu dùng của xã hội quyết định. 39Muốn đạt được những thành tựu to lớn trong việc  ứng dụng khoa học  

cơng nghệ  đối với lĩnh vực nơng nghiệp thì trước hết cần phải có nguồn vốn 

đầu tư. Tài chính có tác động trực tiếp đến sự  phát triển khoa học cơng nghệ 

nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp. Tài chính tạo ra 

cơ chế tập trung nguồn vốn để  đầu tư  xây dựng cơ  sở vật chất cho nghiên cứu 

khoa học, áp dụng khoa học cơng nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư  mua 

các phát minh sáng chế, tạo cơ hội tiếp thu và chuyển giao cơng nghệ  mới, đặc  

biệt là cơng nghệ chế biến và bảo quản các sản phẩm nơng nghiệp. Khi trình độ 

khoa học – cơng nghệ phát triển đến một mức độ nhất định, đây là nhân tố cơ bản,  

quyết định đến quy mơ và tốc độ chuyển dịch CCKT nơng nghiệp. 

 ­ Tiến bộ khoa học ­ cơng nghệ  đã tạo ra khả  năng to lớn để  giảm mức 

chi phí lao động cho đơn vị sản phẩm, qua đó làm tăng năng suất lao động. Trong  

nơng nghiệp, khả  năng tiết kiệm lao động do tác động của nhân tố  này có thể 

được mơ tả qua hình 1.4.KE2K2Q2

E1K1Q1

L2 L1LHình 1.4: Tác động của kỹ thuật mới đến năng suất lao động trong nơng nghiệp40Giả sử nếu các nguồn lực đầu vào của nơng nghiệp được quy gọn thành 2  

loại cơ bản là: Đầu vào vốn đầu vào(K) lao động (L). Ở trạng thái ban đầu, với 

đường đồng phí và sản lượng đầu ra Q1 đã định thì điểm kết hợp tối ưu của các 

đầu vào sẽ  là E1. Tại điểm này, ngành nơng nghiệp sẽ  sử  dụng lao động nhiều 

hơn vốn: L1   K1 

Khi áp dụng kỹ thuật mới vào nơng nghiệp, điểm kết hợp tối ưu đầu vào  

sẽ thay đổi. Nếu giá cả của các đầu vào vẫn giữ ngun thì điểm kết hợp tối ưu  

mới của các đầu vào sẽ  là E2. Đây chính là tiếp điểm của đường đồng phí mới  

với đường đồng lượng Q2 và tổ  hợp đầu vào mới của ngành nơng nghiệp sẽ là: 

K2, L2.

Về  quy mơ sử  dụng đầu vào, so với trạng thái ban đầu: Lượng vốn sử 

dụng đã tăng thêm là:  K = K2 ­ K1, còn đầu vào lao động đã giảm bớt đi một 

lượng là:  L = L1 ­ L2

So sánh sự biến thiên của các đầu vào, ta có  L >  K, hay lượng lao động 

tiết kiệm lớn hơn lượng vốn gia tăng.

­ Việc áp dụng kỹ  thuật mới đã làm tăng được qui mơ sản lượng đầu ra  

trong khi qui mơ đầu vào lao động khơng thay đổi. Điều này được chứng minh 

qua hình 1.5. 

 

 

 QQ2

2  2 Q2  

2

Q

2

2212@2

2Q1

L

L1 41Hình 1.5: Tác động kỹ thuật mới đối với sản lượng đầu ra trong nơng 

nghiệp

Với trạng thái sản xuất ban đầu, lượng đầu vào lao động là L1, đường sản 

phẩm đầu ra sẽ là Q1. Khi sử dụng kỹ thuật mới, với những tính năng kỹ  thuật 

cao hơn, đường sản phẩm đầu ra sẽ chuyển dịch từ Q1 đến Q2. Như vậy, với qui 

mơ đầu vào lao động L1 vẫn giữ  ngun, nhưng sản lượng đầu ra đã tăng thêm 

một lượng là:  Q = Q2 ­ Q1

Mức tăng trưởng sản lượng đầu ra trong trường hợp này có thể  tính như 

sau: 

Qs = Q2 Q1

. 100

Q1Trong đó: Qs là mức tăng trưởng sản lượng do áp dụng kỹ thuật mới (%)   Q1,Q2: Mức sản lượng trước và sau khi áp dụng kỹ thuật mới.

Như vậy, việc ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất đã tạo ra khả năng to  

lớn để  tăng năng suất lao động trong nơng nghiệp; qua đó tạo tiền đề  vật chất 

để  có thể  di chuyển một bộ  phận lao động nơng nghiệp sang các ngành, nghề 

khác và tài chính là đòn bẩy tạo ra bước đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học – cơng nghệ đối với lĩnh vực nơng nghiệp.  [33, tr.49 – 52].

 Tác động đến yếu tố lao động 

Ngồi tác động thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ nơng nghiệp sang  

các ngành nghề  khác, tài chính còn có tác động đến việc nâng cao chất lượng 

nguồn lao động cho lĩnh vực nơng nghiệp. Các hoạt động tài chính sẽ tạo nguồn  

vốn cho việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp  ứng u cầu nhân 

lực cho q trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp; phân bổ  kinh phí hợp lý cho 

đào tạo, dạy nghề, th chun gia hướng dẫn kỹ  thuật, tập huấn chuyển giao  

cơng nghệ, nâng cao năng suất lao động. 

Năng suất lao động là một trong những yếu tố làm gia tăng sản lượng và  

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ nơng nghiệp sang các ngành nghề khác.42Giả  sử, thị  trường nơng sản đang ở  trạng thái cân bằng tại điểm E. (S là 

đường cung nơng sản, D là đường cầu nơng sản). Nếu năng suất lao động nơng  

nghiệp tăng sẽ làm điểm cân bằng E dịch chuyển đến điểm E1, lượng cung nơng 

sản tăng ở tất cả các mức giá khác nhau, đường cung nơng sản sẽ dịch chuyển từ 

S   S1 làm giá bán hạ từ P*   P*1 như hình 1.6.       PS

S1E

P*E1P1*DQ*Q1*QHình 1.6: Sự giảm giá nơng sản do tăng cung

Thu nhập của nơng dân theo đó sẽ  bị  giảm đi, nếu mức thu nhập từ  các 

ngành, nghề  khác cao hơn thì một bộ  phận nơng dân sẽ  rời bỏ  nơng nghiệp và  

tạo ra sự di chuyển lao động.43Như  vậy nếu chất lượng lao động được nâng lên được thể  hiện qua năng  

suất lao động tăng sẽ tạo ra hiệu ứng tăng sản lượng và chất lượng nơng sản đồng 

thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Sử dụng tài chính như là "đòn bẩy" là 

một trong những cơng cụ hữu hiệu để tạo ra hiệu ứng này. Tóm lại, tài chính có 

tác động mạnh mẽ  đến việc điều chỉnh qui mơ và tốc độ  chuyển dịch CCKT 

nơng nghiệp đặc biệt là chuyển dịch lao động. [33, tr61 – 63].

Tác động của tài chính đến các yếu tố  đầu ra của chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nơng nghiệp 

Chuyển dịch CCKT nơng nghiệp là nhằm tạo ra một CCKT mới hợp lý 

hơn hướng tới sản xuất hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu thị trường trên cơ sở phát  

huy lợi thế của từng vùng, từng mặt hàng. Vì vậy yếu tố đầu ra của chuyển dịch  

CCKT nơng nghiệp chính là các mặt hàng nơng sản, thị  trường tiêu thụ  các mặt 

hàng nơng sản. Tài chính có tác động quan trọng đến việc hình thành thị  trường  

và hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp.

Thơng   qua   các   chính   sách   hỗ   trợ   người   sản   xuất,   tài   chính   góp   phần 

khuyến khích phát triển sản xuất nơng nghiệp, nâng cao năng suất và chất lượng  

nơng sản, đáp ứng u cầu của chuyển dịch CCKT nơng nghiệp và thị trường.

Tài chính cung cấp nguồn vốn đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở hạ 

tầng phục vụ  kinh doanh các mặt hàng nơng sản; đầu tư  phát triển cơng nghiệp 

chế biến hàng nơng sản nhất là các trục giao thơng, hệ thống kho tàng, bến cảng  

tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, xuất nhập khẩu nơng sản; xây dựng 

hệ thống các chợ đầu mối xung quanh vùng sản xuất hàng hóa lớn; hỗ trợ giá khi  

nơng sản được mùa; hỗ  trợ  tín dụng để  các tổ  chức kinh tế  hoặc tư  nhân xây 

dựng cơ  sở  thu mua tiêu thụ  kịp thời nơng sản; khuyến khích phát triển cơng  

nghiệp chế biến để nâng cao giá trị hàng hóa.

Ngồi ra, các chính sách hỗ trợ phát triển nơng nghiệp của Nhà nước cũng  

cung cấp nguồn tài chính cho việc xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, 44phát triển các hiệp hội ngành hàng, bảo hộ sản phẩm xuất khẩu, cung cấp thơng  

tin về thị trường, tìm kiếm thị trường đầu ra cho nơng sản,... 45Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (256 trang)

×