1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Tác động của tài chính đến các yếu tố đầu ra của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.79 MB, 256 trang )


phát triển các hiệp hội ngành hàng, bảo hộ sản phẩm xuất khẩu, cung cấp thơng  

tin về thị trường, tìm kiếm thị trường đầu ra cho nơng sản,... 451.2.2.3. Vai trò phân phối và sử dụng nguồn tài chính cho chuyển dịch  

cơ cấu kinh tế nơng nghiệp

Chức năng phân phối của tài chính thể hiện bản chất của tài chính. Đây là 

chức năng quan trọng đối với tất cả các hoạt động KTXH. Nhờ có chức năng này 

mà các nguồn lực tài chính được tạo lập và sử  dụng cho những mục đích nhất  

định của chủ  sở  hữu nguồn tài chính. Q trình thực hiện chuyển dịch CCKT  

nơng nghiệp tổng hợp rất nhiều các hoạt động KTXH có liên quan đến lĩnh vực 

nơng nghiệp, do đó chức năng phân phối của tài chính cũng chi phối q trình đó. 

Thực ra q trình tạo lập nguồn tài chính và q trình phân phối nguồn tài chính  

là hai mặt của chức năng phân phối tài chính. Chúng ln có mối quan hệ  mật  

thiết với nhau, tạo lập nguồn tài chính là cơ sở cho việc sử dụng nguồn tài chính  

và ngược lại q trình phân chia, sử dụng nguồn tài chính sẽ quyết định đến việc  

cần phải huy động, tạo lập nguồn tài chính với khối lượng bao nhiêu? 46Ngồi vai trò phân phối nguồn tài chính đến những mục tiêu đã định thì tài 

chính còn theo dõi, giám sát tính hiệu quả của q trình phân phối đó. Việc phân 

phối sử  dụng các nguồn lực  tài chính trong q trình thực hiện chuyển  dịch  

CCKT nơng nghiệp phải đảm bảo tối đa lợi ích KTXH trong giới hạn nguồn lực  

hiện có. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với q trình chuyển dịch CCKT nơng  

nghiệp ở nước ta vì nguồn lực tập trung cho q trình này đang còn rất hạn chế. 

Phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện những mục tiêu của q 

trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp là cái đích cần phải đạt tới của q trình  

này. Để  đầu tư  thúc đẩy chuyển dịch CCKT nơng nghiệp cần phải  ưu tiên đầu 

tư  vào các khâu như: giống cây con, kỹ  thuật chăm sóc, cơng nghiệp chế  biến, 

bảo quản chất lượng sản phẩm,...nhằm gia tăng những sản phẩm có giá trị  cao,  

sức cạnh tranh lớn. Việc phân bổ  và sử  dụng nguồn lực tài chính cho chuyển  

dịch CCKT nơng nghiệp phải dựa trên quy hoạch phát triển KTXH, hạn chế đến  

mức thấp nhất những sai lầm về chủ trương, chính sách sẽ làm giảm những thất 

thốt, lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các địa phương phải có qui 

hoạch cụ thể về chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nơng nghiệp dựa trên những 

tiềm năng, lợi thế sẵn có, tránh tình trạng đầu tư theo phong trào, trùng lắp hoặc  

manh mún gây tổn thất cho nền kinh tế. Những mục tiêu cụ thể của chuyển dịch  

CCKT  nơng  nghiệp  có được  thực  hiện  hay khơng là  nhờ   vào  việc  tiêu  dùng 

nguồn lực tài chính đúng cách và có hiệu quả. 

Trong điều kiện hiện nay, để  phát huy tốt được vai trò phân phối của tài 

chính thì nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nơng nghiệp cần được tăng cường. Tuy  

nhiên, nguồn vốn này hiện còn đang rất khiêm tốn, đây là cản trở  cho q trình  

phân phối của tài chính thực hiện những mục tiêu đã được định sẵn.  

1.2.2.4. Vai trò kiểm tra, giám sát q trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

nơng nghiệp

Vai trò kiểm tra, giám sát q trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp xuất  

phát từ tính tất yếu khách quan phải đảm bảo tính hiệu quả của việc phân phối, 

sử dụng nguồn tài chính cho chuyển dịch CCKT nơng nghiệp. 

47Việc phân phối, sử dụng các nguồn tài chính phải đạt tới mục tiêu chuyển 

dịch CCKT nơng nghiệp. Nếu q trình phân phối, sử  dụng các nguồn tài chính  

khơng gắn với q trình kiểm tra, giám sát thì mục tiêu chuyển dịch CCKT nơng  

nghiệp khó có thể thực hiện được. Đối tượng kiểm tra, giám sát của tài chính ở 

đây chính là q trình tạo lập, huy động nguồn tài chính cũng như q trình phân  

phối,  sử   dụng  nó cho  việc  thực   hiện  các  mục  tiêu  chuyển   dịch CCKT  nơng 

nghiệp.  Vai trò   kiểm  tra,  giám  sát q  trình  chuyển  dịch CCKT  nơng  nghiệp 

nhằm thu hút nguồn vốn đầy đủ, kịp thời cho chuyển dịch CCKT nơng nghiệp và 

đồng thời phát huy hiệu quả  sử  dụng nguồn vốn, gắn kết được việc sử  dụng 

vốn với kết quả đầu ra của q trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp (nhằm xác 

lập một CCKT nơng nghiệp hợp lý hơn, góp phần tăng giá trị gia tăng ngành nơng 

nghiệp, ổn định đời sống người dân nơng thơn,...)

Bên cạnh đó, thơng qua vai trò kiểm tra, giám sát q trình sử  dụng vốn  

cho chuyển dịch CCKT nơng nghiệp, tài chính sẽ  phát hiện ra những mặt được  

và chưa được của q trình phân phối, từ đó giúp tìm ra các biện pháp điều chỉnh 

việc huy động cũng như sử dụng vốn hợp lý hơn; hạn chế, ngăn chặn những sai  

phạm nhằm đạt được các mục tiêu chuyển dịch CCKT nơng nghiệp.

1.3.   CÁC   GIẢI   PHÁP   TÀI   CHÍNH   ĐỐI   VỚI   CHUYỂN   DỊCH   CƠ   CẤU  

KINH TẾ NƠNG NGHIỆP

Giải pháp tài chính là hệ thống những biện pháp về tài chính được thực thi 

bởi những chủ thể nhất định trong mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau nhằm  

đạt được các mục tiêu phát triển KTXH. 

1.3.1. Chi ngân sách nhà nước đối với chuyển dịch cơ  cấu kinh tế 

nơng nghiệp

Trong nền kinh tế, chi NSNN là cơng cụ  tài chính chủ  đạo để  duy trì các  

hoạt động thường xun của nhà nước và thực hiện chức năng quản lý vĩ mơ 

nền kinh tế ­ xã hội trong đó có mục tiêu chuyển dịch CCKT nơng nghiệp. 48Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (256 trang)

×