1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Đầu tư tín dụng phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa tính đến 31/12/2013

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.79 MB, 256 trang )


TT

1Lĩnh vực cho vayDư nợCho vay thơng thường5.568.0261.1Cho vay trồng trọt, chăn ni2.878.8901.2Cho vay ni trồng thủy sản62.8571.3Cho vay đầu tư đánh bắt hải sản93.8301.4Cho vay sản xuất muối1.5Cho vay thu mua lương thực1.6Cho vay chế  biến, bảo quản nơng, lâm, thủy hải 

sản9.688

69.003

193.8731.7Cho vay phát triển ngành nghề nơng thơn1.8Cho vay kinh tế trang trại60.1301.9Cho vay kinh tế HTX36.9611.1

0Cho vay khác21.790.199469.686

Cho vay theo chính sách Nhà nước907.269.000Tổng dư nợ

12.934.117

Nguồn: NHNN Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

Thực hiện TDNH đối với phát triển kinh tế nơng nghiệp trên địa bàn tỉnh  

Thanh Hóa đã thu được những kết quả nổi bật sau:

Về cho vay kinh tế trang trại: 

Đến 31/12/2013, các ngân hàng đã cho 1.267 trang trại vay vốn với dư nợ 

hơn 60 tỷ  đồng, chiếm tỷ  trọng 1,07% trong tổng dư  nợ cho vay thơng thường 

lĩnh vực nơng nghiệp. Đến nay, kinh tế trang trại của tỉnh đã có những bước phát  

triển nhanh cả  về  số  lượng và chất lượng. Tồn tỉnh đã có 521 trang trại kiểu  

mới, sử dụng 3,8% diện tích đất nơng, lâm nghiệp và mang lại 6,6% tổng giá trị 

sản xuất nơng, lâm nghiệp tăng trên 2,1 lần so với năm 2000. 

Về cho vay HTX: 

Đến 31/12/2013, các ngân hàng đã cho vay 36 HTX vay vốn phát triển  

nơng nghiệp với dư  nợ  36,9 tỷ  đồng, chiếm tỷ  trọng 0,6%/tổng dư  nợ  cho vay  

thơng thường lĩnh vực nơng nghiệp. Tuy nhiên việc vho vay HTX cũng gặp nhiều 

khó khăn do các HTX còn nhiều hạn chế về năng lực tài chính, năng lực quản lý, 

điều hành cũng như tài sản đảm bảo tiền vay.

Thực hiện mục tiêu đáp ứng đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn cho  

nhu cầu phát triển tồn diện lĩnh vực nơng nghiệp, góp phần chuyển dịch CCKT  

nơng nghiệp, thời gian qua, hoạt động tín dụng nơng nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa đã có những bước phát triển đáng kể. Mạng lưới cho vay rộng khắp  

các huyện thị; số lượng TCTD tham gia cung cấp tín dụng phục vụ lĩnh vực nơng  

nghiệp cũng như doanh số cho vay, dư nợ tín dụng và đối tượng tiếp cận nguồn  

vốn tín dụng ngày càng tăng.

Về mạng lưới cho vay: 91Trong thời gian qua, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã triển khai hoạt động 

cho vay đối với lĩnh vực nơng nghiệp thơng qua mạng lưới hoạt động chủ yếu là  

hệ thống Ngân hàng NN&PTNT, NNCSXH, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân cơ 

sở NHNN&PTNT Thanh Hóa có mạng lưới hoạt động rộng khắp các huyện, thị 

trong tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại gồm 1 hội sở tỉnh, có 37 chi nhánh cấp hai,  

24 chi nhánh cấp ba và phòng giao dịch, ln là NHTM chiếm tỷ trọng đầu tư lớn 

nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn và là ngân hàng giữ vai trò  

chủ  lực trong việc đầu tư  tín dụng phục vụ  cho sự  nghiệp phát triển kinh tế 

nơng nghiệp Thanh Hóa. 

NNCSXH Thanh Hóa với mạng lưới hoạt động 26 chi nhánh cấp huyện,  

đang được từng bước xã hội hóa. Ngân hàng ln có sự  phối hợp chặt chẽ  với  

các Hội, Đồn thể để thực hiện nghiệp vụ ủy thác cho vay vốn ưu đãi thực hiện 

mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.

Hệ  thống Quỹ  tín dụng nhân dân cũ (mới được chuyển đổi thành Ngân 

hàng HTX Việt Nam ngày 4/6/2013) là loại hình tín dụng hợp tác hoạt động trong  

lĩnh vực tiền tệ tín dụng, dịch vụ  ngân hàng chủ  yếu cung cấp  ở  khu vực nơng 

thơn. Mục tiêu hoạt động là huy động nguồn vốn tại chỗ  để  cho vay tại chỗ,  

tương trợ cơng đồng, vì sự phát triển bền vững của các thành viên. Tính đến thời  

điểm hiện tại, tồn tỉnh có 01 Quỹ  tín dụng nhân dân Trung  ương, 50 Quỹ  tín 

dụng nhân dân cơ sở.

Ngồi ra, các  NHTM  khác  như  Ngân hàng Cổ  phần Cơng thương,  NH  

ĐT&PT, VP bank, VIB... cũng mở  rộng mạng lưới hoạt  động, thành lập các 

phòng giao dịch  ở vùng nơng thơn tăng đầu tư tín dụng phát triển kinh tế  hộ gia  

đình. 

Bên cạnh đó, các tổ  chức đồn thể, quần chúng trong tỉnh cũng tham gia 

tích cực vào hoạt động tiết kiệm và tín dụng như: Hội Liên hiệp phụ  nữ, Hội 

nơng dân, Hội liên hiệp thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Hội người làm vườn,..  

đã góp phần nâng cao đời sống người dân nơng thơn. 92Về doanh số cho vay và dư nợ tín dụng:

Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng lĩnh vực nơng nghiệp được mở 

rộng, doanh số cho vay  và dư nợ đối với lĩnh vực nơng nghiệp có xu hướng tăng  

dần theo các năm. Các ngân hàng đã chủ  động tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm  

những dự án, phương án sản xuất – kinh doanh có hiệu quả; tư vấn giúp các hộ 

gia đình và các DN hồn thành những thủ  tục cần thiết để  sớm nhận được vốn 

vay. Thị  trường tín dụng đầu tư  cho lĩnh vực nơng nghiệp được mở  rộng, mức  

cho vay đối với 1 hộ cũng được tăng lên 30 triệu đồng mà khơng phải thế  chấp 

tài sản (đối với những vùng đặc biệt khó khăn, mức cho vay tối đa lên đến 100  

triệu đồng). Những kết quả trong hoạt động tín dụng lĩnh vực nơng nghiệp trên 

địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực thực hiện Nghị  quyết 26 – NQ/TW về  nơng  

nghiệp, nơng dân, nơng thơn. 93Bảng 2.7: Dư nợ cho vay lĩnh vực nơng – lâm nghiệp và thủy sản của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa

Đơn vị: triệu đồng

Ngân hàng2007200820092010201120122013NHCT tỉnh Thanh Hóa13.13515.08329.20141.99339.32445.67553.983NHĐT&PT tỉnh Thanh Hóa89.68395.48789.90298.803102.981110.354123.654NHNo tỉnh Thanh Hóa2.819.0632.621.774 2.981.803 3.229.221 3.458.563 3.674.093 4.094.245NHCS – XH1.555.5651.866.705 2.444.070 2.573.124 2.674.231 2.865.209 2.987.342Hệ thống QTDND cơ sở232.740297.543432.617612.325659.367678.315696.416VP Bank65031.7303.7026.3067.3457.8748.354VIB 103.17942.12097.946222.421189.367195.734234.541Nguồn: Báo cáo tổng hợp dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế của NHNN Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa92Doanh số cho vay đối với lĩnh vực nơng nghiệp của ngành ngân hàng trên  

tồn tỉnh tính đến thời điểm 31/12 năm 2008 và năm 2009 có sự   ổn định (đều ở 

mức trên 9 tỷ đồng), tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2010, doanh số cho vay giảm  

mạnh (chỉ còn vào khoảng 44% doanh số cho vay của năm 2008, 2009). Ngun 

nhân là do tại thời điểm này, NHNN thắt chặt tín dụng để  giảm cuộc chạy đua  

lãi suất giữa các NHTM dẫn đến doanh số cho vay của các NHTM giảm mạnh, 

do đó doanh số cho vay lĩnh vực nơng nghiệp cũng giảm. Tính đến 31/12/1013, 

tồn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện cho vay nơng 

nghiệp đạt mức dư  nợ  12.934 tỷ   đồng (doanh số  cho vay là 11.491 tỷ   đồng 

chiếm 88,84% tổng dư  nợ), tăng 123,1% so với năm 2008 (thời điểm ban đầu  

thực hiện Nghị quyết 26). 

Bảng 2.8

Tình hình cho vay lĩnh vực nơng nghiệp của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa từ năm 2008 đến năm 2013

Đơn vị: tỷ đồng, khách hàng93Chỉ tiêuDư nợDoanh số 

cho vay từ 

đầu nămTổng số31/12/20089.3303.7272.15731/12/20099.0875.22131/12/20104.15031/12/2011

31/12/2012Thời điểmNợ 

xấuSố 

khách 

hàng1.57026241.1143.2092.01238231.5195.4091.8133.59629416.8387.07210.07242.425.83058485.02410.48310.9334.0276.90638887.563Nợ ngắn  Nợ trung 

hạn

và dài hạn94Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (256 trang)

×