1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước cho nông nghiệp tính đến 31/12/2013

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.79 MB, 256 trang )


Lĩnh vực cho vay ưu đãi

­ Chương trình thủy sảnDư nợ

978.000­ Cho vay chương trình sản xuất lương thực của tỉnh1.169.000­ Cho vay chương trình chăn ni của tỉnh2.878.000­ Cho vay xóa đói giảm nghèo và các đối tượng chính sách khác1.985.000­ Chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Nghị  quyết 120 

của Chính phủ

­ Cho vay nước sạch và vệ sinh mơi trường nơng thơn

­ Cho vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nơng thơn10178.200

179.000

1.800Tổng dư nợ7.269.000

Nguồn: NHNN Việt Nam – Chi nhánh Thanh HóaCác lĩnh vực cho vay ưu đãi chủ yếu là:

­ Chương trình thủy sản: các ngân hàng đã tích cực mở rộng cho vay khai  

thác, chế biến, ni trồng thủy sản với mức dư nợ hiện tại là 978 tỷ đồng. Trong  

lĩnh vực ni trồng thủy sản đối tượng cho vay chủ yếu để ni tơm và ni tơm  

cá kết hợp  ở  các vùng nước lợ. Phương thức ni trồng thủy sản là ni tơm 

cơng nghiệp, ni bán thâm canh và ni quảng canh. Thời gian gần đây, một số 

địa phương đã đẩy mạnh mơ hình lúa – cá. Do thời tiết thuận lợi, các dự án lúa –  

cá đã bước đầu phát huy hiệu quả  và mang lại nguồn thu nhập  ổn  định cho  

người nơng dân.

­ Cho vay chương trình sản xuất lương thực của tỉnh: tính đến cuối năm  

2013, dư nợ đạt 1.169 tỷ đồng, vốn cho vay chủ yếu là tập trung đổi mới cơ cấu  

giống và phân bón cho thâm canh sản xuất, góp phần đưa tổng sản lượng lương 

thực tồn tỉnh đạt gần 2 triệu tấn/năm.

­ Cho vay chương trình chăn ni của tỉnh: đây là chương trình cho vay có  

tổng dư  nợ  lớn nhất, tính đến 31/12/2013 là 2.878 tỷ   đồng. Vốn cho vay  đã  

khuyến khích người dân đầu tư  vào lĩnh vực chăn ni, kiểm sốt, phòng bệnh 

gia súc, gia cầm; số  lượng đàn gia súc, gia cầm phát triển  ổn định. Từ  đó, góp  

phần nâng cao tỷ trọng của ngành chăn ni, thúc đẩy chuyển dịch CCKT trong  

nội bộ ngành nơng nghiệp theo hướng tích cực.102­ Cho vay xóa đói giảm nghèo: dư  nợ  cho vay hộ  nghèo đến 31/12/2013 

đạt 1.985 tỷ đồng cho 228.885 hộ, suất đầu tư  bình qn 8,6 triệu đồng/hộ, đáp 

ứng cơ  bản nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo, thời gian cho vay phù hợp với cây  

trồng, vật ni. Những hộ  nghèo trồng cây dài ngày, chăn ni đại gia súc đã 

được vay vốn với thời gian cho vay 5 năm, mức vốn cho vay lên đến 30 triệu  

đồng/hộ. Như vậy, nguồn vốn từ chương trình cho vay này đã giúp cho hộ nghèo  

thiếu vốn phát triển kinh tế như chăn ni trâu, bò, lợn, ni trồng thủy sản, kinh  

doanh dịch vụ, nâng cao đời sống, thốt nghèo và tiến tới  ổn định kinh tế, góp  

phần thực hiện chuyển dịch CCKT nơng nghiệp theo hướng bền vững.

­ Chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định 120 của Chính 

phủ:   đến   31/12/2013,   dư   nợ   đạt   78,2   tỷ   đồng.   Với   nguồn   vốn   cho   vay,   các 

NHTM trên địa bàn tỉnh đã thu hút và tạo việc làm mới cho hơn 13.000 lao động.  

Từ  kết quả  đạt được, góp phần làm tăng thời gian lao động sống  ở  nơng thơn, 

giảm tỷ  lệ  thất nghiệp cùng các chương trình cho vay khác thực hiện tốt mục 

tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế nơng nghiệp.

Để  thực hiện tốt các chương trình cho vay  ưu đãi trên thì mỗi một ngân 

hàng đảm nhận một lĩnh vực riêng biệt, trong đó: NHCSXH tỉnh Thanh Hóa giữ 

vai trò chủ  đạo trong hoạt động cho vay xóa đói, giảm nghèo, hỗ  trợ  sản xuất 

nơng nghiệp cho các hộ gia đình.

Bảng 2.10

Doanh số cho vay lĩnh vực nơng nghiệp của Chi nhánh NHCSXH 

tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị: triệu đồng103NămDoanh số cho vay hộ nghèo

Ngắn hạnTrung hạnDoanh số cho vay hộ sản xuất 

kinh doanh

Ngắn hạnTrung hạn200620.3271.245.538350117.945200729.7551.475.678439122.84920083.820571.657335274.2892009509889.964240210.8672010630623.6471.80088.18420111.040612.3063.127152.85020123.6301.014.3941.040612.306104Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (256 trang)

×