1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài luận án

Tính cấp thiết của đề tài luận án

Tải bản đầy đủ - 0trang

tiêu thụ nhiều loại nhiên liệu hóa thạch. Các hoạt động phát triển kinh

tế - xã hội trong vùng gây gia tăng đáng kể sự phát thải các khí gây

mưa axit cũng như những vấn đề về ô nhiễm không khí [3, 29]. Cùng

với đó lượng lắng đọng axit sẽ là rất lớn, và một cách trực tiếp hay

gián tiếp sẽ ảnh hưởng tới các hệ sinh thái, các công trình kiến trúc và

cuộc sống của con người. Do đó, việc nghiên cứu đánh giá lắng đọng

axit là rất quan trọng trong xây dựng lộ trình kiểm sốt sự phát thải

các khí gây lắng đọng axit, góp phần cải thiện chất lượng khơng khí

khơng những cho tại chỗ mà còn tồn cầu, cũng như nhằm làm giảm

chi phí trong việc xử lý các thiệt hại do lắng đọng axit gây ra đối với

mơi trường, các cơng trình kiến trúc và sức khỏe của con người. Vì

vậy đề tài: "Nghiên cứu, đánh giá lắng đọng axit ở vùng đồng bằng

sông Hồng Việt Nam" đã được thực hiện.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá hiện trạng và tải lượng lắng đọng axit ở khu vực

nghiên cứu.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mưa axit đến sự sinh trưởng và phát

triển của cây đậu Cô ve (Phaseolus vulgaris L.).

- Đề xuất một số giải pháp đóng góp cho việc kiểm sốt lắng đọng

axit ở khu vực nghiên cứu.

3. Nội dung nghiên cứu

3.1. Đánh giá hiện trạng và tải lượng lắng đọng axit ở khu vực

nghiên cứu bao gồm:

- Đánh giá tần suất mưa axit, giá trị pH và nồng độ các ion chính

trong nước mưa, sự biến đổi ion theo mùa, các thành phần chính

làm thay đổi giá trị pH trong nước mưa, biện luận sự trung hòa tính

axit trong nước mưa thơng qua chỉ số pA i .

R2R- Đánh giá tải lượng lắng đọng axit (tải lượng lắng ướt của các ion

chính trong nước mưa, tải lượng lắng đọng của S và N) ở khu vực

nghiên cứu.

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của mưa axit đến sự sinh trưởng và phát

triển của cây đậu Cô ve bao gồm:

- Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng phối hợp của 3 thành tố mưa axit

(pH, tần suất mưa và lượng mưa) đến một số chỉ tiêu sinh trưởng

và phát triển của cây đậu Cô ve (tỷ lệ nảy mầm, thời gian nảy

mầm, thời gian diệp lục hóa lá mầm, chiều dài rễ, chiều cao cây, số

nhánh/cây, cường độ quang hợp, hàm lượng diệp lục thông qua chỉ

số SPAD và cường độ thoát hơi nước), trên cơ sở đó xác định được

mối quan hệ giữa các thành tố của mưa axit với các chỉ tiêu sinh

trưởng và phát triển của cây đậu Cô ve.

- Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng phối hợp của 3 thành tố mưa axit

(pH, tần suất mưa, lượng mưa) đến tính chất của đất trồng đậu Cô

ve thông qua một số chỉ tiêu pH KCl , pH H2O , CEC, Ca2+, Mg2+ trao

Rđổi (Ca2+

PTĐ , Mg

3+

3+

R

PRPK dt ), Al , Fe ,

RRTĐ ), chất hữu

SO 4 2-, Mn2+.

2+PPPPR

PRRRPPPRRRPPPPcơ (OM), N, P, K dễ tiêu ( N dt , P dt ,

RRRRP3.3. Đề xuất một số giải pháp đóng góp cho việc kiểm sốt lắng đọng

axit ở khu vực nghiên cứu bao gồm:

- Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và đánh giá hiện trạng

lắng đọng axit ở khu vực nghiên cứu.

- Đánh giá khả năng áp dụng mơ hình Rains - Asia 7.52.2 trong

nghiên cứu đánh giá, dự báo mức độ phát thải, chi phí giảm thiểu

phát thải khí SO 2 , lượng lắng đọng SO 2 và tỷ lệ phần trăm hệ sinh

RRRRthái bị ảnh hưởng tại vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam.34. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là khu vực đồng bằng sông-Hồng Việt Nam, giới hạn ở 4 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hải Phòng,

Hải Dương, Ninh Bình.

Các thơng số đặc trưng cho lắng đọng ướt: pH, SO 4 2-, NO 3 -,-RRPPRRPPHCO 3 , NH 4 , Cl , Ca , Na , Mg và K . Các thông số đặc trưng cho

-RRPP+RRPP-2+PPP+PP2+PPlắng đọng khơ: Khí SO 2 và NO 2.

R-RR+PPPRCác nghiên cứu trên thế giới cho thấy các cây họ đậu trong đócó cây đậu Cơ ve là nhạy cảm với mưa axit [79, 91, 125, 126]. Hải

Dương là một tỉnh có diện tích đất nơng nghiệp tương đối lớn với diện

tích đất trồng đậu Cơ ve chiếm khoảng 5 ha diện tích của mỗi khu

trồng cây hoa màu [2]. Bên cạnh đó, tỷ lệ xuất hiện mưa axit là khá

cao qua các năm. Do vậy, cây đậu Cô ve và đất trồng đậu Cô ve được

chọn làm đối tượng nghiên cứu.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp tính tốn các đặc trưng lắng đọng axit.

- Phương pháp bố trí thí nghiệm.

- Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm.

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu.

- Phương pháp mơ hình hóa mơi trường.

- Phương pháp xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và đánh

giá hiện trạng lắng đọng axit.

6. Những đóng góp mới của luận án

- Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống hiện trạng và tải lượng

lắng đọng axit ở khu vực nghiên cứu trong giai đoạn 7 năm liên tục

(từ năm 2006-2012).4- Đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên trong nước đánh giá ảnh

hưởng của mưa axit đối với cây đậu Cơ ve, góp phần bổ sung cơ sở

lý luận về mối quan hệ giữa ảnh hưởng của mưa axit đến sự sinh

trưởng, phát triển của cây trồng nơng nghiệp và sự thay đổi một số

tính chất hóa học của đất trồng.-Lần đầu tiên xây dựng được phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và

đánh giá hiện trạng lắng đọng axit cho khu vực nghiên cứu.7. Nguồn tài liệu và số liệu nghiên cứu

- Luận án sử dụng bộ số liệu quan trắc hóa học nước mưa (pH,

lượng mưa, nồng độ ion) của Trung tâm KTTV Quốc gia ở 5 trạm

thuộc 4 tỉnh/thành nghiên cứu (trạm Láng - Hà Nội, trạm Hải

Dương, trạm Phủ Liễn - Hải Phòng, trạm Ninh Bình, trạm Cúc

Phương) trong 7 năm liên tục (từ năm 2006 - 2012) để đánh giá

hiện trạng và tải lượng lắng đọng ướt tại khu vực nghiên cứu.

- Số liệu nồng độ trung bình khí SO 2 , NO 2 trong khơng khí để tính

RRRRtốn lắng đọng khô là số liệu thu thập từ 5 trạm quan trắc khơng

khí tự động cố định thuộc trung tâm KTTV Quốc gia. Bên cạnh đó,

số liệu đo từ mạng lưới EANET, từ trạm khơng khí tự động cố định

đặt tại Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu cơng nghiệp

CEETIA, từ trạm quan trắc khơng khí tự động, cố định tại 556

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, và từ các đề tài/dự án cũng

được tham khảo để bổ sung cho chuỗi số liệu đánh giá.

- Số liệu đánh giá ảnh hưởng của mưa axit đến cây đậu Cô ve và đất

trồng đậu Cô ve là số liệu đo thực nghiệm của đề tài luận án.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- Hiện nay các nghiên cứu về lắng đọng axít, đặc biệt là về khả năng

ảnh hưởng của lắng đọng axít đến các hệ sinh thái ở Việt nam còn

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài luận án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×