1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mưa axit đã làm thay đổi một số tính chất hóa học của đất trồng đậu Cô ve, thông qua việc làm giảm giá trị pH đất, giảm chất hữu cơ (OM), giảm một số các chỉ số dinh dưỡng trong đất như CaP2+P, MgP2+ Ptrao đổi, N, P, K dễ tiêu và làm tăng các chỉ số ...

Mưa axit đã làm thay đổi một số tính chất hóa học của đất trồng đậu Cô ve, thông qua việc làm giảm giá trị pH đất, giảm chất hữu cơ (OM), giảm một số các chỉ số dinh dưỡng trong đất như CaP2+P, MgP2+ Ptrao đổi, N, P, K dễ tiêu và làm tăng các chỉ số ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

cứu, rút kinh nghiệm của mơ hình tương tự cho Châu Âu, có sẵn

số liệu về lượng thải dùng để mô phỏng cho thời kỳ 1990-2030

trên cơ sở các phương án phát triển kinh tế của hơn 200 đơn vị

hành chính với 400 nguồn thải đơn lớn của khu vực Đơng Nam

Á, có sẵn số liệu khí tượng của các năm 1990-1995, khơng đòi

hỏi số liệu đầu vào q chi tiết. Kết quả cho thấy mơ hình là khả

thi và phù hợp trong điều kiện số liệu đầu vào ở Việt Nam.

3.4.2. Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và đánh giá

hiện trạng lắng đọng axit ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt

Nam

Luận án đã xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và đánh giá

hiện trạng lắng đọng axit tại khu vực nghiên cứu thơng qua bộ cơng cụ

lập trình Microsoft Visual C# 2010 với hệ quản trị cơ sở dữ liệu

(CSDL) Microsoft Access.

Quá trình xây dựng phần mềm được thực hiện qua 03 bước chính

như sau:

- Tạo giao diện cho phần mềm,

- Xử lý với Cơ sở dữ liệu,

- Xây dựng các chức năng hỗ trợ quản lý CSDL và đánh giá

hiện trạng lắng đọng axit qua các biểu đồ.Hình 2.1. Cửa sổ chính của phần mềm Rain19Sau khi kết nối thành cơng tới cơ sở dữ liệu của địa bàn nghiên

cứu, phần mềm có chức năng hiển thị các biểu đồ thơng qua thư viện

Zedgraph.dll để hiển thị đồ thị như: Tỷ lệ mưa axit, giá trị pH nước

mưa trung bình năm (từ năm 2006 đến 2012), biến động pH nước mưa

qua các tháng, nồng độ trung bình các ion chính trong nước mưa theo

tháng, nồng độ các ion trong nước mưa qua các mùa, giá trị pA i nước

RRmưa qua các tháng trong năm, tải lượng lắng đọng S, N,.. và nhiều

chức năng khác.Hình 2.2. Danh mục các biểu đồ/đồ thị trong phần mềmHình 2.3. Tỷ lệ mưa axít ở Cúc Phương20Như vậy, với việc quản lý CSDL một cách trực quan, phần mềm

cho phép hiển thị nhiều mối quan hệ để đánh giá hiện trạng lắng đọng

axit tại khu vực nghiên cứu, các dữ liệu có thể in ấn, xuất sang định

dạng MS Excel. Các đồ thị cũng có thể lưu trữ riêng biệt từ phần mềm

với độ phân dải cao sang file ảnh jpg. Phần mềm đã được đóng gói và

chạy thử nghiệm. Kết quả tương thích với các hệ điều hành từ MS.

Window XP đến MS.Window 8. Phần mềm có chức năng lưu trữ

CSDL, hiển thị các biểu đồ và tự động cập nhật khi có dữ liệu của các

năm nghiên cứu tiếp theo, vì vậy rất hữu ích để lưu trữ hoặc dự báo về

lắng đọng axit trong thời gian dài. Ngồi ra vì được xây dựng theo

hướng mơ đun hóa nên phần mềm dễ dàng nâng cấp, chỉnh sửa, thêm

chức năng đọc CSDL online hoặc được sử dụng để mở rộng cho nhiều

khu vực khác trong cả nước.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

1. Từ các kết quả nghiên cứu về hiện trạng lắng đọng axit ở một

số khu vực thuộc đồng bằng sơng Hồng, có thể rút ra các kết luận

sau:

- Mưa axít (pH < 5,6) đã xuất hiện ở các trạm khu vực đồng bằng sông

Hồng với tần suất tương đối cao và biến động khá lớn qua các năm,

trạm Cúc Phương là trạm xuất hiện mưa axit với tần suất cao hơn so

với các khu vực khác trong địa bàn nghiên cứu. Nhìn chung, tỷ lệ mưa

axít (%) thay đổi khơng theo quy luật ở các trạm thuộc khu vực nghiên

cứu. Mưa axit thường xuất hiện vào các tháng mùa khô ( tháng 4,

10,11) khi lượng mưa ít và các tháng cuối mùa mưa (tháng 8, 9) khi21lượng mưa giảm. Tỷ lệ xuất hiện mưa axit ở tất cả các trạm vào mùa

khô lớn hơn so với mùa mưa.

- Hàm lượng các anion và cation chính trong nước mưa có sự chênh

lệch đáng kể giữa các trạm trong khu vực nghiên cứu. Nồng độ các

anion chính (SO 4 2-, NO 3 -, Cl-, HCO 3 -) trong nước mưa khá cao. Trong

RRPPRRPPPPRRPPđó, ion SO 4 là anion có nồng độ cao nhất trong nước mưa so với các

2-RRPPanion khác ở bốn trạm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình. Ở

Cúc Phương, nồng độ ion HCO 3 - là cao nhất. Nồng độ các cation trung

RRPPhòa tính axit trong nước mưa Ca2+ và NH 4 + là cao hơn so với các

PPRRPPcation K , Na , Mg ở tất cả các trạm. Ở tất cả các trạm, nồng độ các

++PPP2+PPPion SO 4 , NO 3 NH 4 +, Ca2+ trung bình mùa khơ cao hơn các giá trị

2-RRP-PRRPPRRPPPPnày trong mùa mưa nhiều lần.

- Thành phần chủ yếu làm giảm giá trị pH nước mưa ở cả 5 trạm là

nss-SO 4 2- qua các năm và các mùa trong năm. Còn NH 4 +, nss-Ca2+ là

RRPPRRPPPPhai ion chính làm trung hòa tính axít nước mưa. Ở Hà Nội, tùy theo

từng năm mà ion NH 4 + hay ion nss-Ca2+ đóng vai trò chủ yếu trong sự

RRPPPPtrung hòa tính axit trong nước mưa. Ở Hải Phòng, Hải Dương, Ninh

Bình, Cúc Phương thì nss-Ca2+ là thành phần chủ yếu trong việc trung

PPhòa tính axit trong nước mưa ở các khu vực này.

- Giá trị pH luôn lớn hơn giá trị pA i ở cả 5 trạm trong khu vực nghiên

RRcứu cho thấy pH còn chịu ảnh hưởng của các ion khác ngoài SO 4 2- và

RRPPNO 3 , như Ca và NH 4 và các ion khác.

-RRP2+PP+PRRPP- Tải lượng lắng đọng ướt của các ion NO 3 -, HCO 3 -, Cl-, SO 4 2-, NH 4 +,

RRPPRRPPPPRRPPRRPPNa , K , Ca , Mg trong nước mưa có sự khác nhau khá lớn giữa các

+

P+PP2+PP2+PPPkhu vực. Tại cả 5 trạm quan trắc, tải lượng lắng đọng của HCO 3 - và

RRPPSO 4 là cao hơn so với các ion khác, và tải lượng lắng đọng hai ion

2-RRPPNH 4 , Ca2+ là cao hơn so với Na+, K+, Mg2+ .

+RRPPPPPPP22PPPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mưa axit đã làm thay đổi một số tính chất hóa học của đất trồng đậu Cô ve, thông qua việc làm giảm giá trị pH đất, giảm chất hữu cơ (OM), giảm một số các chỉ số dinh dưỡng trong đất như CaP2+P, MgP2+ Ptrao đổi, N, P, K dễ tiêu và làm tăng các chỉ số ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×