1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Bảng10. Chỉ số tương đồng (%) giữa các khu vực nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1008.27 KB, 84 trang )


Hình 9. Mối tương quan giữa các khu vực nghiên cứu

Kết quả  này chỉ  phản ánh được phần nào mối tương quan giữa các khu  

vực nghiên cứu, bởi sự  so sánh phụ  thuộc chặt chẽ  vào nhiều yếu tố  liên quan  

như  thời gian thu mẫu, địa điểm khu vực lấy mẫu… Vì vậy, để  hồn thiện hơn  

cần có những nghiên cứu bổ sung.71KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

KẾT LUẬN

1. Tại khu BTTN Pù Lng, tỉnh Thanh Hóa đã xác định được 173 lồi của  

144 giống thuộc 70 họ  của 9 bộ  cơn trùng nước. Trong đó, bộ  Phù du 40 lồi  

(23,1%), bộ Cánh lơng 39 lồi (22,5%), bộ Cánh nửa 26 lồi (15%), bộ Cánh cứng 

20 lồi (11,6%), bộ Chuồn chuồn  là 19 lồi (11%), bộ Hai cánh 17 lồi (9,8%), bộ 

Cánh úp là 7 lồi (4%), bộ Cánh vảy 4 lồi (2,3%), bộ Cánh rộng 1 lồi (0,7%). 

2. Mật độ  cơn trùng nước có xu hướng giảm dần từ  các suối thuộc khu 

vực đầu nguồn đến khu vực cuối nguồn, khu vực đầu nguồn là 12,97± 4,85 cá 

thể/0,25m2; khu vực cuối nguồn là 7,01 ± 3,52 cá thể/0,25m2.

3.  Mức độ  đa dạng của cơn trùng nước tại Khu BTTN Pù Lng, tỉnh  

Thanh Hóa  ở  mức độ  tốt và rất tốt. Chỉ  số  đa dạng sinh học Shannon ­ Weiner  

(H’) đạt giá trị trung bình là 4,54 ±0,19. Chỉ số phong phú lồi Margalef (d) đạt giá 

trị  trung bình là 8,90 ±1,34. Chỉ  số  lồi  ưu thế  trung bình (DI) giữa các khu vực 

nghiên cứu có độ chênh lệch khơng nhiều và có giá trị trung bình là 0,28 ±0,03.

4. Quần xã cơn trùng nước tại khu vực nghiên cứu được xếp vào 5 nhóm 

chức năng: ăn lọc  ở  tầng nước, ăn lọc  ở  tầng đáy, ăn nhai nghiền, ăn thịt và ăn  

nạo. Trong đó, nhóm ăn nhai nghiền phong phú  ở  các suối đầu nguồn, nhóm ăn 

nạo và ăn lọc phong phú  ở  các suối thuộc khu vực giữa và cuối nguồn. Nhìn  

chung, các lồi thuộc nhóm ăn lọc tầng đáy, ăn nạo và ăn thịt chiếm ưu thế ở cả 

ba khu vực đầu nguồn, giữa nguồn và cuối nguồn của suối.

5. So sánh kết quả  nghiên cứu  ở  Khu BTTN Pù Lng với các khu vực 

nghiên cứu khác thấy số lượng lồi thu được ở  đây lớn nhất và thành phần lồi  

có mối quan hệ gần nhất với Vườn Quốc gia Tam Đảo.

ĐỀ NGHỊ721. Đây là nghiên cứu đầu tiên về  cơn trùng nước  ở  Khu BTTN Pù Lng, 

do vậy cần tiếp tục điều tra, mở  rộng phạm vi nghiên cứu, để  có các kết quả 

đầy đủ hơn về đa dạng cơn trùng nước. 

2. Cần có thêm các dẫn liệu về phân loại học để có thể xác định tên đầy 

đủ, chính xác của các lồi chưa được định tên trong nghiên cứu này. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1.  Đỗ  Mạnh Cương (2004), Nghiên cứu Đa dạng sinh học khu hệ Odonata khu  

vực Mã Đà, Cát Tiên ­ Tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên ­ Đại học Quốc gia Hà Nội.

2.   Phạm   Thị   Diệp   (2010),  Thành   phần   lồi   Cơn   trùng   nước   bộ   Cánh   nửa  

(Hemiptera)  ở một số thủy vực thuộc khu vực Vĩnh Cửu và Vườn Quốc gia  

Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học 

tự nhiên ­ Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Hiếu (2009), Nghiên cứu đa dạng cơn trùng nước ở Vườn Quốc  

gia Tam Đảo,Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Quốc 

gia Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Minh Huệ (2009), Nghiên cứu đa dạng sinh học cơn trùng nước  ở  

Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế,  Luận văn thạc sĩ khoa học, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ­ Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Đặng Quốc Qn (2008), Đa dạng về bộ Chuồn chuồn (Odonata ­ Insecta) tại  

Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nơng, tỉnh Đồng Tháp,  Luận văn 

Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ­ Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nguyễn Xn Qnh, Clive Pinder, Steve Tilling (2001),  Định loại các nhóm  

động vật khơng xương sống nước ngọt thường gặp  ở Việt Nam , Nhà xuất 

bản Đại học Quốc gia Hà Nội.737. Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên (1980), Định loại động vật  

khơng xương sống nước ngọt bắc Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật.

8. Cao Thị Kim Thu (2009), “Dẫn liệu bước đầu về thành phần lồi họ Cánh úp 

lớn (Perlidae, Plecoptera)  ở các tỉnh miền Trung Việt Nam”, Báo cáo khoa 

học về  sinh thái và tài ngun sinh vật, Hội nghị  Khoa học tồn quốc lần  

thứ 3, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, tr . 370­374.

9. Cao Thị  Kim Thu (2011), "Danh lục các lồi thuộc họ  Cánh úp lớn (Perlidae, 

Plecoptera, Insecta)  ở  Việt Nam",  Báo cáo Khoa học về  Sinh thái và Tài  

nguyên   sinh   vật,   Hội   nghị   Khoa   học   toàn   quốc   lần   thứ   4 .   NXB   Nơng 

nghiệp, Hà Nội, tr. 380­389. 

10. Nguyễn Văn Vịnh (2005), “Dẫn liệu về  Phù du (Ephemeroptera, Insecta)  ở 

Vườn  Quốc   gia   Ba   Vì,   Hà   Tây”,  Báo   cáo  khoa  học   về   Sinh  thái   và  tài  

ngun sinh vật, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, tr. 266 ­ 268.

11.   Nguyễn Văn Vịnh (2007), “Kết quả  bước đầu nghiên cứu thành phần lồi 

Phù du (Insecta: Ephemeroptera) tại Vườn Quốc gia Bi Doup ­ Núi Bà, tỉnh 

Lâm Đồng, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nhà 

xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 210 ­ 212.

12.  Nguyễn Văn Vịnh (2008), “Thành phần lồi và phân bố  theo độ  cao của bộ 

Phù du (Insecta: Ephemeroptera) tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên ­ 

Huế”,  Báo cáo khoa học Hội nghị Cơn trùng học tồn quốc lần thứ 6, NXB 

Nơng nghiệp Hà Nội, tr. 399 ­ 406.

Tiếng Anh

13. Bae Y.J. (1997), “A historical review of Ephemeroptera systematics in northeast 

Asia”,  Ephemeroptera & Plecoptera: Biology­Ecology­Systematics, pp. 405­

417.7414.   Baumann,   R.   W.   &.   Call  R.   G.   (2012),   “Lednia  tetonica,   a   new   species   of 

stonefly from Wyoming (Plecoptera: Nemouridae)” Illiesia, 8(08), pp:104­110.

15. Braasch D. & Jacobus L.M. (2011), “Two new species of Afronurus Lestage, 

1924,   from   Hong   Kong,   China   (Ephemeroptera:   Heptageniidae)”, 

Zootaxa 3062.

16.     Brittain   J.   E.   (2008),   "Mayflies,   Biodiversity   and   climate   change", 

International   advances   in   the   ecology,   zoogeography   and   systematics   of  

mayflies and stoneflies. University of California Publications in Entomology, 

vol. 128, pp. 1­14.

17. Cao T. K. T. (2002), Systematics of the Plecoptera (Insecta) in Vietnam, Thesis 

for  the    Master’s   degree,  Department of  Biology,  The   Graduate   School  of 

Seoul Women’s University, Korea.

18.   Cao   T.   K.   T.   &   Bae   Y.   J.   (2003),   “Nymphs   of   Two   Peltoperlid   Stoneflies 

(Plecoptera: Peltoperlidae) from Vietnam”,   Ins. Koreana, 19(3, 4), pp. 299 ­ 

302.

19. Cao T. K. T. & Bae Y. J. (2007), “Chinoperlar hododendrona, a new species of 

Perlidae (Insecta: Plecoptera) from Vietnam”, Intergrative Biosciences, 11(2), 

pp. 125 ­ 128.

20. Cao T. K. T., Nguyen V. V. & Bae Y. J. (2008), “Aquatic Insect Fauna of Bach 

Ma National Park in ThuaThien ­ Hue Province, Vietnam”, Proceedings of the  

3nd International Symposium on Aquatic Entomology in East Asia (AESEA), 

3, pp. 3 ­ 20.

21. Cheng L., Yang C. M., Li D., Liu H. (2006), “Aquatic Heteroptera (Insecta: 

Gerromorpha   &   Nepomorpha)   from   Xihuanbanna,   Yunnan,   China”,  The 

raffeles bulletin of Zoology, pp. 203 ­ 214.

22. Čiampor Jr F. , Čiamporová­ Zatovicová Z. & Kodada J. (2012), “Malaysian 

species   of Dryopomorphus Hinton,   1936   (Insecta:   Coleoptera:   Elmidae)”, 

Zootaxa 3564, pp. 1 ­ 16.7523. Cover M. R., Resh V. H. (2008), “Global diversity of dobsonflies, fishflies, and 

alderflies (Megaloptera; Insecta) and spongillaflies, nevrorthids and osmylids 

(Neuroptera; Insecta) in freshwater”, Freshwater animal diversity assessment, 

pp. 409 ­ 417.

24.   Dudgeon   D.   (1999),  Tropical   Asian   Streams   ­   Zoobenthos,  Ecology   and 

Conservation, Hong Kong University Press, Hong Kong. 

25. Fochetti R., Tierno de Figueroa J. M. (2008), “Global diversity of   stoneflies 

(Plecoptera; Insecta) in freshwater”, Freshwater animal diversity assessment, 

pp. 365 ­ 377.

26. Hoang D. H. (2005),  Systematics of the Trichoptera of Vietnam, Ph.D Thesis. 

Seoul Women’s University, Korea.

27.   Hoang   D.   H.   &   Bae   Y.   J.     (2006),   “Aquatic   insect   diversity   in   a   tropical 

Vietnamese stream in a comparison with that in a temperate Korean stream”, 

The Japanese Society of Limnology, pp. 45 ­ 55.

28.   Hubbard   M.   D.,   Barber   ­   James   H.   M.,   Gattolliat   J.­L.,   Sartori   M.   (2008), 

Global   diversity   of   mayflies   (Ephemeroptera,   Insecta)   in   freshwater”, 

Freshwater animal diversity assessment, pp. 339 ­ 350.

29. Ito T. & Ohkawa A. (2012), “The genus  Ugandatrichia  Mosely (Trichoptera, 

Hydroptilidae) in Japan”, Zootaxa 3394, pp. 48 ­ 58.

30.   Ito   T.,   Hayashi   Y.   &   Shimura   N.   (2012),   “The   genus  Anisocentropus 

McLachlan (Trichoptera, Calamoceratidae) in Japan”, Zootaxa 3157, pp. 1­ 17.

31. Jach M. A., Balke M. (2008), “Global diversity of water beetles (Coleoptera) in 

freshwater”, Freshwater animal diversity assessment, pp. 419 ­ 442.

32. Jałoszyński P. (2011), “Ten new species of CephennulaJałoszyński (Coleoptera, 

Staphylinidae, Scydmaeninae) from Malaysia”, Zootaxa 3113, pp. 36 ­ 52.

33. Johanson & Oláh (2008), “Description of seven new Tinodess pecies from Asia 

(Trichoptera: Psychomyiidae)”, The journal Zootaxa 1854, pp. 1­ 15.7634.   Johanson   &  Oláh  (2008),   “Helicopsyche   agnetae,   new   species   (Trichoptera, 

Helicopsychidae) described from Hong Kong”, Zootaxa 1854, pp. 63 ­ 68.

35. Jong H., Oosterbroek P., Gelhaus J., Reusch H., Young Ch. (2008), “Global 

diversity of craneflies (Insecta, Diptera: Tipulidae or Tipulidae  sensulato) in 

freshwater”, Freshwater animal diversity assessment, pp. 457 ­ 467.

36.  Jung S. W. (2006), Biodiversity of Aquatic Insects in a Mountai Stream of Sapa  

Highland Area, Northern Vietnam, Thesis for Master’s degree, Department of 

Biology, The Graduate School of Seoul Women’s University, Korea.

37. Jung S. W., Nguyen V. V., Nguyen Q. H., Bae Y.   J. (2008), “Aquatic insect 

faunas   and  communities   of   a   mountain   stream   in  Sapa   Highland,   northern 

Vietnam”, The Japanese Society of Limnology, pp. 219 ­ 229.

38. Kalkman V. J., Clausnitzer V., Klaas­Douwe B., Dijkstra, Albert G., Paulson D. 

R.,     Jan   van   Tol   (2008),   “Global   diversity   of   dragonflies   (Odonata)   in 

freshwater”,  Freshwater animal diversity assessment, pp. 351 ­ 363.

39.  Kondratieff B. C. & Baumann R. W. (2012), “A new species of the western 

north  America  genus  Triznaka  from  Oregon (Plecoptera:  Chloroperlidae)”, 

Illiesia, 8(02), pp. 10 ­ 15

40. Kondratieff, B. C., R. E. Zuellig & D. R. Lenat (2011), “A new species of 

Perlesta  (Plecoptera: Perlidae) from North Carolina with additional records 

for North Carolina and Virginia”, Illiesia, 7(27), pp. 297 ­ 301.

41. Lars H., Michael B., Chang M. Y. (2004), “Aquatic Coleoptera of Singapore 

species richness, ecology and conservation”, The raffles bulletin of zoology, 52 

(1), pp. 97 ­ 145.

42.   Leonard   C.,   Ferrington   Jr.   (2008),   “Global   diversity   of   non­biting   midges 

(Chironomidae; Insecta­Diptera) in freshwater”,  Freshwater animal diversity  

assessment, pp. 447 ­ 455.7743. Leopoldo M. Rueda (2008), “Global diversity of mosquitoes (Insecta: Diptera: 

Culicidae) in freshwater”,  Freshwater animal diversity assessment,  pp. 477 ­ 

487.

44. Lima L. R. C., Boldrini R. &Pinheiro U. (2012), “Imagos of Camelobaetidius 

cayumba (Traver   &   Edmunds,   1968) (Ephemeroptera:   Baetidae)”, 

Zootaxa 3401.

45. McCafferty W. P. (1983),  Aquatic Entomology, Jones and Bartteth publishers, 

Boston ­ London.

46. Mey W., Speidel W. (2008), “Global diversity of butterflies (Lepidoptera) in 

freshwater”, Freshwater animal diversity assessment, pp. 521 ­ 528.

47. Merritt R. W. & Cummins K. W. (1996), An Introduction to the Aquatic Insects  

of North America, Kendall/Hunt Publishing company, Iowa.

48. Mitra A. (2006), “Current Status of the Odonata of Bhutan: A Checklist with 

Four New Records”, Bhu.J.RNR, 2(1), pp. 136 ­ 143.

49. Moor F. C, Ivanov V. D. (2008), “Global diversity of caddisflies (Tricoptera; 

Insecta)  in   freshwater”,  Freshwater   animal   diversity   assessment,  pp.   393   ­ 

407.

50. Morse J. C., Yang L. & Tian L. (1994), Aquatic Insects of the China useful for  

monitoring water quantily, Hobai University Press, Nanjing.

51. Narumon S., Boonsatien (2004),  Identification of Freshwater Invertebrates of  

the Mekong river and Tributaries, Faculty of Science, Appllied Taxonomic 

Research Center Khon Kean University, Khon Kean, Thailand.

52. Nguyen T. M. H., Nguyen V. V., Jung S. W., Hwang J. M., Hoang D. H.& Bae 

Y. J. (2009), “Aquatic Insect Diversity of Bidoup­ Nui Ba National Park in 

Lam Dong Province, Southern Viet Nam”. The 4th  Symposium of the Aquatic  

Entomology Societies in East Asia, KhonKaen, Thailand (In Press).7853.  Nguyen. V. V., Hoang. D. H., Cao T. K. T., Nguyen X. Q., Bae Y. J. (2001), 

“Altitudinal Distributions of Aquatic Insects from Thac Bac Creek Tam Dao”, 

Korean Society of Aquatic Entomology Korea, pp. 123 ­ 133.

54. Nguyen V. V. (2003), Systematies of the Ephemeroptera (Insecta) of Vietnam, 

Thesis   for   the   degree   of   Doctor   of   science,   Department   of   Biology,   The 

Graduate School of Seoul Women’s University.

55. Nguyen V. V. & Bae Y. J. (2004), “Larvae of the Heptageniid Mayfly Genus 

Epeorus  (Ephemeroptera:   Heptageniid)   from   Vietnam”,  Korean   Journal   of  

Entomology, 7(1), pp. 19 ­ 28.

56. Nguyen V. V. & Bae Y. J. (2004), “ Two Heptageniid Mayflies, Iron martinus 

(Braasch   and   Soldans)   and  Iron   longitibius  New   species   (Ephemeroptera: 

Heptageniid) from Viet Nam”. Korean Journal of Entomology, 37(1), pp. 135 

­ 142.

57.  Nguyen   V.   V.   &   Bae   Y.   J.   (2004),   “Two   new   species   of  Afronurus 

(Ephemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”,  Korean Journal of Entomology, 

2(4), pp. 257 ­ 261.

58.   Nguyen   V.   V.   &   Bae   Y.   J.   (2004),   “Two   Heptageniid   Mayfly   Species   of 

Thalerosphyrus Eaton (Ephemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”, Korean 

Journal of Entomology, 20(2), pp. 215 ­ 223.

59. Nguyen V. V. & Bae Y. J. (2008), “Larvae of   the genus  Ecdyonurus  Eaton, 

1868 (Ephemeroptera: Heptageniidae) in Vietnam”,  Báo cáo khoa học Hội  

nghị  Cơn trùng tồn quốc lần thứ  6, Nhà xuất bản Nơng nghiệp , pp. 407 ­ 

412.

60. Norma­Rashid Y. ,  Cheong L. F., Lua H. K. & Murphy D. H. (2008), “The 

Dragonflies (Odonata) of Singapore: Current Status Records and Collections 

of   the   Raffles   Museum   of   Biodiversity   Research”,   Raffles   Museum   of 

Biodiversity Research National University of Singapore, 2008.7961.  Ogden T. H. , Michael F. W. (2005), "Phylogeny of Ephemeroptera (Mayflies) 

based on molecular evidence", Molecular Phylogenetics and Evolution 37, pp. 

625 ­ 643.

62.  Olash J., Johanson K. A. (2010), “Discover 14 new insect species in Vietnam”, 

Zootaxa 2658.

63. Polhemus   J. T. & Polhemus D. A. (2008), ), “Global diversity of true bugs 

(Heteroptera;   Insecta)   in   freshwater”,   Freshwater   animal   diversity 

assessment , Hydrobiologia, 595, pp. 379 ­ 391.

64.   Polhemus J. T., Tran A.D. & Polhemus D.A. (2009), “The genus  Eotrechus 

(Heteroptera: Gerridae) in Vietnam, with descriptions of two new species”, 

Raffles Bulletin of Zoology, 57(1), pp. 29 ­ 37.

65.   Polhemus   J.T.,   Tran   A.D.   &   Polhemus   D.A.   (2012),   “Taxonomic   notes   on 

Amemboa   lyra  Paiva   and  Amemboa   riparia  Polhemus   &   Andersen 

(Hemiptera: Heteroptera: Gerridae)”, Zootaxa 3341, pp. 54 ­ 58

66. Short A.  E.  Z. & Jia F. L. (2011), “Two new species of Oocyclus Sharp from 

China   with   a   revised   key   to   the   genus   for   mainland   Southeast   Asia 

(Coleoptera: Hydrophilidae)”, Zootaxa 3012, pp. 64 ­ 68

67.   Sites   R.   W.,   Zettel   H.   &   Arunachalam   M.   (2011),   “Waterfall­inhabiting 

Naucoridae   (Hemiptera:   Heteroptera)   of   southern   India   and   Sri   Lanka: 

Pogonocaudina Sites and Zettel, n. gen., and a review of Diaphorocoris with 

descriptions of two new species”, Zootaxa 2760, pp. 1 ­ 17.

68.   Sites   R.   W.,   Vitheepradit   A.   (2011),   “Heleocoris  (Heteroptera:   Naucoridae: 

Laccocorinae) of Thailand, with description of a new species”, Zootaxa 2736: 

1 ­ 16.

69. Sivec, I. & B. P. Stark (2010), “Seven new species of Phanoperla Banks from 

Vietnam and Thailand (Plecoptera: Perlidae)”, Illiesia, 6(10), pp.98 ­ 112.8070.   Sivec,   I.   &   B.   P.   Stark   (2010),   “Eight   new   species   of   the   genus  Nemoura 

(Plecoptera: Nemouridae) from Thailand and Vietnam”,  Illiesia, 6 (21), pp. 

277 ­ 287.

71.   Sivec,   I.   &   B.   P.   Stark   (2011),   “New   Species   of  Neoperla  Needham   and 

Phanoperla Banks (Plecoptera: Perlidae) from the Philippine Islands”, Illiesia, 

7(24), pp.264 ­ 279.

72. Stark B. P. & Sivec I. (2005), “New species of Tyloperla (Plecoptera: Perlidae) 

from Vietnam and Thailand”, Illiesia, 1(1), pp. 1 ­ 7.

73.   Stark   B.   P.   &   Sivec   I.   (2011),   “Neoperla  of   unusual   size   from   Vietnam 

(Plecoptera: Perlidae)”, Illiesia, 7(28), pp. 302 ­ 304.

74. Stark B. P., Kondratieff B.C. & Gill B. (2012), “New species and records of 

Anacroneuria  (Plecoptera:   Perlidae)   from   Ecuador   and   Paraguay”,  Illiesia, 

8(06), p.78 ­ 93.

75. Stark B. P., Sivec I. & Takao Shimizu (2012), "Notes on Rhopalopsele Klapa'lek 

(Plecoptera:   Leuctridae),   with   descriptions   of   three   new   Species   from 

VietNam" Illiesia, 8(13), pp. 134 ­ 140.

76.   Tran A. D. & Zettel H. (2005), “Two new species of the water strider genus 

Metrocoris  Mayr, 1865 (Insecta: Heteroptera: Gerridae) from Vietnam, and 

redescription   of  M.   femoratus   (Paiva,   1919)   from   Meghalaya,   India”,  Ann. 

Naturhist. Wien, pp. 41 ­ 54.

77. Tran A. D. (2008), Taxonomy of the water strider family Gerridae (Heteroptera:  

Gerromorpha)   of   Vietnam,   with   a   phylogenetic   study   of   the   subfamily  

Eotrechinae, Ph.D Thesis, National University of Singapore.

78. Tran et all. (2011), “Notes on the water bugs (Hemiptera: Heteroptera) in urban 

areas of  Hanoi”, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 

27, pp. 9 ­ 13.

79.   Tran   A.   D.  &   Polhemus   D.   A.   (2012),   “Notes   on  Southeast  Asian  Ranatra 

(Heteroptera: Nepidae), with description of a new species from Singapore and 81Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

×