1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Chương 2: TÍNH CỘNG HƯỞNG VÀ KHÔNG CỘNG HƯỞNG CỦA BÀI TOÁN CÓ GIÁ TRỊ BIÊN KÌ DỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (515.36 KB, 53 trang )


28

1 sup ∫ p ( t ) G t ( t,s ) n ( s ) ds < 1

 t∈[0,1] 0

G ( t,s ) là hàm Green liên quan đến phương trình( py ' ) '+ pry = 0 hkn trên [ 0,1] ,y ∈ ( SL ) hoặc ( N ) hoặc ( P )

và  y1 ( s ) y 2 ( t )



,0

s

t

<W (s) G ( t,s ) =  y1 ( t ) y 2 ( s ) ,t ≤ s < 1 

 W (s)(2.7)Thì (2.1) có ít nhất một nghiệm.

1Chú ý:Nếu p’W+W’p=0 thì sup ∫ p ( t ) G t ( t,s ) ds ≤ E 0 p ( s ) , với E0 là một

t∈[ 0,1] 0hằng số nào đó, W là đònh thức Wronski.Chứng minh:Lấy y là một nghiệm của:

1

 p ( py ' ) '+ ry = λ f ( t,y, py ' ) hkn treân [ 0,1]y ∈ ( SL ) hoặc ( N ) hoặc ( P )1với 0 < λ < 1. Thì y ( t ) = y3 ( t ) + ∫ G ( t,s ) f ( s,y ( s ) ,p ( s ) y ' ( s ) ) ds,t ∈ [ 0,1](2.8)(2.9)0đâyy3nghiệmduynhấtcủa( py ') '+ pry = 0 hkn trên [ 0,1] ,y ∈ ( SL ) hoaëc ( N ) hoặc ( P ) ,G ( t,s ) được miêu tả trong ( 2.7 )

1Ta có: p ( t ) y ' ( t ) = p ( t ) y3 ' ( t ) + ∫ p ( t ) G t ( t,s ) f ( s,y ( s ) ,p ( s ) y ' ( s ) ) ds

0Từ (2.6) và (2.9) suy ra:(2.10)29

11t∈[ 0,1] 0t∈[ 0,1] 0y 0 ≡ sup y ( t ) ≤ sup y3 ( t ) + py ' 0 sup ∫ G ( t,s ) n ( s ) ds + sup ∫ G ( t,s ) φ1 ( s ) ds

[ 0,1][ 0,1]11+ y 0 sup ∫ G ( t,s ) φ2 ( s ) ds + py' 0 sup ∫ G ( t,s ) φ3 ( s ) ds

γθt∈[ 0,1] 0t∈[ 0,1] 0Do đó tồn tại các hằng soá A0, A1, A2, A3 sao cho:

(2.11)y 0 ≤ A 0 + A1 py ' 0 + A 2 y 0 + A 3 py ' 0

γCũng tồn tại hằng soá A4: A 2 xγ ≤θ1

x + A4 ,∀ x > 0

2Thay điều này vào (2.11) ta được:

y 0 ≤ 2(A 0 + A 4 ) + 2A1 py ' 0 + 2A 3 py ' 0(2.12)θTừ (2.10) suy ra tồn tại các hằng số A5, A6, A7,:

1py ' 0 ≤ A 5 + py ' 0 sup ∫ p ( t ) G t ( t,s ) n ( s ) ds + A 7 py ' 0

θt∈[ 0,1] 0((2.13)θ γ+ A 6 2(A 0 + A 4 ) + 2A1 py ' 0 + 2A 3 py ' 0)và tồn tại các hằng số A8, A9, A10, A11:

γ

γθ

θ

 1 − sup p ( t ) G t ( t,s ) n ( s ) ds  py ' 0 ≤ A 8 + A 9 py ' 0 + A10 py ' 0 + A11 py ' 0

 t∈[0,1]

Suy ra tồn tai hằng số M*0 ,độc lập với λ : py ' 0 ≤ M*o . Điều này cùng với (2.12)

suy ra:**

*

**

∃M**

0 : y 0 ≤ M 0 . Đặt M 0 = max {M 0 ,M 0 }Áp dụng đònh lý 1.13 hoặc đònh lí 1.14 ta được điều phải chứng minh.2.2.Khảo sát bài toán giá trò biên Sturm Liouville:với Lu = −Lu = λ u hkn trên [ 0,1] u ∈ ( SL )0 hoặc ( N )0 hoặc ( P )(2.14)1

( pu') ', p thỏa ( 2.2 ) vaø q ∈ L1p [ 0,1] ,q > 0 trên ( 0,1)

pq(2.15)30thì L có vô hạn đếm được các giá trò riêng thực và chúng ta có thể đánh giá được

các giá trò riêng này.

Đònh lý 2.1 trực tiếp suy ra sự tồn tại nghiệm cho bài toán:

1

 p ( py ' ) '+ µ q ( t ) y = f ( t,y, py ' ) hkn trên [ 0,1]y ∈ ( SL ) hoặc ( N ) hoặc ( P )

(2.16)với µ không phải là một giá trò riêng của (2.14)Đònh lý 2.2:

Nếu pf : [ 0,1] × R 2 → R là hàm L1-Caratheodory và thỏa (2.2), (2.15) .

Lấy f ( t,u,v ) = nv + g ( t, u,v ) , và thỏa (2.5), (2.6), (2.7) với r ( t ) = µ q ( t ) . Thì

(2.16) có ít nhất một nghiệm.

Chứng minh:Đặt r ( t ) = µ q ( t ) , làm tương tự như trong chứng minh đònh lý 2.1 ta có đpcm.2.3.Khảo sát bài toán biên:

1

 p ( py ' ) '+ r ( t ) y + κ ( t ) py ' = g ( t,y, py ' ) hkn treân [ 0,1]y ∈ ( SL ) hoaëc ( N ) hoaëc ( P )với κ ∈ L1p [ 0,1](2.17)(2.18)Đònh lý 2.3:

Nếu pg : [ 0,1] × R 2 → R là hàm L1-Caratheodory, thoûa (2.2), (2.3), (2.6), (2.18)

1

 ( py ' ) '+ ry + κ py ' = 0 hkn treân [ 0,1]

Và :  p

y ∈ ( SL ) hoặc ( N ) hoặc ( P )

0

0

Thì (2.17) có ít nhất một nghiệm.chỉ có nghiệm tầm thường.31

Chứng minh:Lý luận tương tự như trong đònh lý 2.2 suy ra đpcm (chúng ta dùng đònh lý 1.15

trong trường hợp này).2.4.Khảo sát bài toán có giá trò biên kỳ dò “cộng hưởng” bậc hai

1

 p ( py ' ) '+ λm qy = f ( t,y, py ' ) hkn treâ n [ 0,1]y ∈ ( SL ) hoaë c ( N ) hoaë c ( P )

0

0

(2.19)với λm là giá trò riêng thứ m của:

Lu = λ u hkn trên [ 0,1] u ∈ ( SL )0 hoaëc ( N )0 hoaëc ( P )

và Lu = −(2.20)1

( pu') ' ,m=1,2…

pqTa có hai dạng tồn t i nghiệm. Trước hết khảo sát bài toán “bên trái” của giá trò

riêng, sau đó khảo sát bài toán “bên phải” của giá trò riêng.

Đònh lý tồn tại I:Trong suốt phần này đặt :

θ +1

 u1 , u1 ≤ 1

Hα 0 ,θ ( u1 ) =  α +1

0

, u1 > 1

 u1Đònh lý 2.4:

Nếu pf : [ 0,1] × R 2 → R là hàm L1-Caratheodory và thỏa (2.2), (2.15). Giả sử f

được khai triển: f ( t,u1 ,u2 ) = g ( t,u1 ,u2 ) + h ( t, u1 , u2 )

vớ i pg,ph:[ 0,1] × R 2 → R là hà m L1 -Caratheodory

và:32tồn tại hằng số A>0,0<α 0 < 1 và một hàm số



1

φ ∈ L p [ 0,1] ,φ > 0 hkn trên [ 0,1] với u1g ( t, u1 , u2 ) ≥ Aφ ( t ) Hα 0 ,θ ( u1 ) (2.21) hkn t ∈ [ 0,1] ,u1 ∈R, u2 ∈R;α 0 ≥ θ1

∃φi ∈ L p [ 0,1] ,i = 1,2,3 và các hằng số β 0 ,σ sao cho



β0

σ

 h ( t,u1 , u2 ) ≤ φ1 ( t ) + φ2 ( t ) u1 + φ3 ( t ) u2 hkn t ∈ [ 0,1] , β 0 < α 0 ,0 ≤ σ < α 0 ,φ3 > 0 hkn treân [ 0,1] hoặc φ3 ≡ 0 trên [ 0,1]



2(2.22)∃φi ∈ L1p [ 0,1] ,i = 4,5 và hằng số γ ≤ α 0 sao choγ

 g ( t,u1 , u2 ) ≤ φ4 ( t ) + φ5 ( t ) u1 hkn t ∈ [ 0,1](2.23)1

 2 −1

2(α 0 +1) −(α 0 +1) −2γ α 0 +1− 2 γ

1

q

φ

∈ L1p [ 0,1]

φ4 q ∈ L p [ 0,1] , φ51

 2 −1

2(α 0 +1) −(α 0 +1) −2 β 0 α 0 +1− 2 β 0

1

φ

∈ L1p [ 0,1]

q

φ1 q ∈ L p [ 0,1] , φ21

 2 −(α 0 +1) 1−α 0

∈ L1p [ 0,1]

φ q

(2.24)(

(( (α 0 +1) −1

 φ1 φ (α 0 +1) −1

 φ3 φ (α 0 +1) −1

φ

 q

(

(

()

)))

)

)1α0

1α0(

∈ L [ 0,1] , (φ ((α 0 +1)∈ L [ 0,1] , φ2

1

p1

p5φ1

− ( β 0 +1) α 0 − β 0α 0 +1) − γφ))∈ L1p [ 0,1]1α 0 +1−γ∈ L1p [ 0,1]1α0∈ L1p [ 0,1]Thì (2.19) có ít nhất một nghiệm y ∈ C [ 0,1] I C1 [ 0,1]; py ' ∈ AC [ 0,1]

Chú ý: Những ví dụ tiêu biểu mà (2.21) thỏa laø:

m

n

1(i) g ( t, u1 , u2 ) = u ,m,n lẻ

hoặc

1

2

11

2

1(ii) g ( t, u1 , u2 ) = u , u1 ≥ 0; g ( t, u1 , u2 ) = − u ,u1 < 0(2.25)33

Chứng minh:Xét họ bài toán:

1

 p ( py ' ) '+ µ qy = λ  f ( t,y, py ' ) + ( µ − λm ) qy  hkn trê n [ 0,1]y ∈ ( SL ) hoaë c ( N ) hoặ c ( P )

0

0

(2.26)Với 0 < λ < 1 và λm-1 < µ < λm ,m = 1,2,..., λ0 = −∞, λi là nhữ ng giá trò riê ng củ a2.20

Chú ý L2pq [ 0,1] = Ω ⊕ Ω ⊥ ,vớ i Ω = span {ψ 1 ,ψ 2 ,..,ψ m −1} , ψ i là những hàm riêng

tương ứng với những giá trò riêng λi .

Lấy y là nghiệm bất kỳ của (2.26). Thì y = u + w, u ∈ Ω,w ∈ Ω ⊥ . Nhaân (2.26) với

(w-u) rồi lấy tích phân từ 0 đến 1 ta được:

1100∫ ( w − u )( py ') 'dt + µ ∫ pq w21− u  dt = λ ∫ [ w − u] pf ( t,y, py ' ) dt

201+ λ ( µ − λm ) ∫ pq  w2 − u2  dt

0Lấy tích phân từng phần với chú ý Ω I Ω ⊥ = {0} , ta được:

11∫ ( w − u )( py ') 'dt = Q − ∫ p ( w')

000212dt + ∫ p ( u' ) dt

0vớiα 2

 a 2

2

2

− b  w (1) − u (1)  − β  w ( 0 ) − u ( 0 )  neáu y ∈ ( SL )0

Q0 = 

0 neáu y ∈ ( N ) hoặc ( P )

0Chú ý: y ( 0 ) = 0 nghóa là u ( 0 ) + w ( 0 ) = 0 và do đó u ( 0 ) = w ( 0 ) = 0Từ ñoù ta coù:34

112

2

Q 0 + ∫  − p ( w' ) + µ pqw2  dt + ∫  p ( u' ) − µ pqu2  dt

00111000(2.27)= λ ∫ [ w − u] pf ( t,y, py ' ) dt + λ ( µ − λm ) ∫ pqw2dt − λ ( µ − λm ) ∫ pqu2dt

Với u ∈ Ω,w ∈ Ω ⊥ vaø y=u+w , ta có:

m −1i =1i=mu = ∑ ciψ i và w = ∑ ciψ i với ci = y,ψ i

Chú ý:u=0 nếu m=0Từ ( pψ i' ) '+ λi pqψ i = 0 chúng ta có:

112

2

Q 0 + ∫  − p ( w' ) + µ pqw2  dt + ∫  p ( u' ) − µ pqu2  dt

00= ∑ ( µ − λi ) c

i=m2

i1∫ pqψ2

im −1dt + ∑ ( λi − µ ) c

i =102

i1∫ pqψ2

idt01100≤ ( µ − λm ) ∫ pqw2dt + ( λm −1 − µ ) ∫ pqu2dtThay điều này vào (2.27) ta được:

111λ ∫ [ w − u] pg ( t,y, py ' ) dt + (1 − λ ) ( λm − µ ) ∫ pqw dt + ( µ − λm −1 ) ∫ pqu2dt

0201+λ ( λm − µ ) ∫ pqw2 dt

001≤ −λ ∫ ( w − u ) ph ( t,y, py ' ) dt

0Suy ra :

1∫ pyg ( t,y, py ') dt + ( λm011− µ ) ∫ pqu dt ≤ 2 ∫ pug ( t,y, py ' ) dt

0201100+ ∫ p y h ( t,y, py ' ) dt + 2 ∫ p u h ( t,y, py ' ) dt

Giả thiết (2.21) suy ra:(2.28)35

1100∫ pyg ( t,y, py ') dt ≥ A ∫ pφ Hα θ ( y ) dt

0,1= A ∫ pφ yα 0 +1dt + A01≥ A ∫ pφ y{t: y( t )≤1}

α 0 +10pφ  y

θ +1−yα 0 +1dt

1dt − A ∫ pφ dt

0Thay điều này vào (2.28), và sử dụng (2.22), (2.23) ta được:

1A ∫ pφ yα 0 +101111000dt + ( λm − µ ) ∫ pqu dt ≤ A ∫ pφ dt + 2 ∫ pφ4 u dt + 2 ∫ pφ5 u y dt

2011+ ∫ pφ1 y dt + ∫ pφ2 y

0β 0 +101+ 2 ∫ pφ2 u y

0β011dt + ∫ pφ3 y py ' dt + 2 ∫ pφ1 u dt

σ01γ(2.29)0dt + 2 ∫ pφ3 u py' dt

σ0Chuù ý: Phần còn lại của chứng minh, không mất tính tổng quát ta giả sử rằng:σ > 0, và φ3 > 0 hkn trên [ 0,1]

Lấy e>0. Bất đẳng thức Holder cùng với (7.24) suy ra:

111

1

2

Q

2 ∫ pφ4 u dt ≤ 2Q1  ∫ pqu2 dt  ≤ e ∫ pqu2 dt + 1

e

0

0

011002 ∫ pφ1 u dt ≤ e ∫ pqu2 dt +Q2

e

11γ1

1

1

2  1

α 0 +1

α 0 +1

Q3 

γ

α 0 +1

α 0 +1

2

2

≤ eQ3 ∫ pqu dt +

2 ∫ pφ5 u y dt ≤ 2Q3  ∫ pqu dt   ∫ pφ y

dt 

dt 

 ∫ pφ y

e 0

0

0

0

 012 ∫ pφ2 u y

01β02 β011

α 0 +1

Q 

α +1

dt ≤eQ 4 ∫ pqu2 dt + 4  ∫ pφ y 0 dt 

e 0

011

α 0 +1

α +1

2 ∫ pφ1 y dt ≤ Q 5  ∫ pφ y 0 dt 

0

0

361∫ pφ2yβ 0 +101α +1

dt ≤ Q 6  ∫ pφ y 0 dt 

0

β 0 +1

α 0 +1111

 α 0 +1  1

σ

α 0 +1

α +1 −1

∫0 pφ3 y py' dt ≤  ∫0 pφ y dt   ∫0 p φ3 0 φ(111

2  1

2 ∫ pφ3 u py ' dt ≤ 2Q 7  ∫ pqu2 dt   ∫ p φ3α 0 +1φ −1

0

0

 0(σ1≤ eQ 7 ∫ pqu2 dt +

01))1α01α0Q7 

α +1 −1

 ∫ p φ3 0 φ

e 0()py 'py '

1α0σ (α 0 +1)

α0σ (α 0 +1)

α0py 'α0 α 0 +1

dt α0 α 0 +1

dt 

σ (α 0 +1)

α0

dt 

2α 0

α 0 +1Với Q1,…,Q7 là các hằng số. Thay điều này vào (2.29) ta được

1A ∫ pφ yα 0 +101dt + ( λm − µ − 2e − eQ3 − eQ 4 − eQ 7 ) ∫ pqu2dt ≤ Q8 +

02 β01

Q3 

α 0 +1

dt 

 ∫ pφ y

e 0β 0 +111

 α 0 +1

1

 α 0 +1

1

α 0 +1

Q4 

α 0 +1

α 0 +1

α +1

dt 

dt 

+

+ Q 5  ∫ pφ y

+ Q 6  ∫ pφ y 0 dt 

 ∫ pφ y

e 00011

 α 0 +1  1

α +1

α +1 −1

+  ∫ pφ y 0 dt 

 ∫ p φ3 0 φ

0

0

(1Q7 

α +1 −1

 ∫ p φ3 0 φ

e 01)1α0py '2α 0

α 0 +1σ (α 0 +1)

α0

dt Với Q8 là hằng số. Chúng ta có thể chọn e sao cho:

+()α0py 'σ (α 0 +1)

α0λm − µ − 2e − eQ3 − eQ 4 − eQ 7 > 0

và ta có :α0 α 0 +1

dt α 0 +137

11

 α 0 +1

Q3 

α 0 +1

α 0 +1

A ∫ pφ y

dt ≤ Q8 +

dt 

 ∫ pφ y

e 0

02 β0β 0 +111

 α 0 +1

1

 α 0 +1

1

α 0 +1

Q 

α +1

α +1

α +1

+ 4  ∫ pφ y 0 dt 

+ Q 5  ∫ pφ y 0 dt 

+ Q 6  ∫ pφ y 0 dt 

e 000

1α +1

+  ∫ pφ y 0 dt 

0

1

α 0 +11

Q 

+ 7  ∫ p φ3α 0 +1φ −1

e 0()1

α +1 −1

 ∫ p φ3 0 φ

01α0(py'σ (α 0 +1)

α0)1α0py 'σ (α 0 +1)

α0

dt 

α0

α 0 +1(2.30)2α 0 α 0 +1

dt 

Bây giờ chúng ta xét hai trường hợp:

1∫ pφ yTrường hợp 1:α 0 +1dt > 101α +1

Chia (2.30) cho  ∫ pφ y 0 dt 

0

1α 0 +1và sử dụng1∫ pφ yα 0 +1dt > 1 ta được:02 β 0 −12γ −1α01

1

 α 0 +1

 α 0 +1 Q 4  1

 α 0 +1

Q 

α +1

α +1

α 0 +1

≤ Q8 + 3  ∫ pφ y 0 dt 

+

A  ∫ pφ y 0 dt 

p

y

dt

φ

e 0

e  ∫0

01α +1

+ Q 5 + Q 6  ∫ pφ y 0 dt 

01

Q7 

α +1 −1

+

 ∫ p φ3 0 φ

e 0()1α0py 'β0

α 0 +11

+  ∫ p φ3α 0 +1φ −1

0σ (α 0 +1)

α0()1α0py 'σ (α 0 +1)

α0

dt 

α0

α 0 +12α 0 α 0 +1

dt 

Vì max {2γ − 1,2 β 0 − 1, β 0 } < α 0 nên tồn tại các hằng số Q9, Q10, Q11 sao cho:

α01

 α 0 +1

1

α 0 +1

α 0 +1 −1

φ+

φ

p

y

dt

Q

Q

∫9

10  ∫ p φ3

00(1

+Q11  ∫ p φ3α 0 +1φ −1

0()1α0py 'σ (α 0 +1)

α0

dt 

2α 0

α 0 +1)1α0py 'σ (α 0 +1)

α0α0 α 0 +1

dt 

38

cSử dụng bất đẳng thức ( a + b ) ≤ 2 c ( ac + b c ) với a,b,c ≥ 0 . Suy ra tồn tại các hằng

số Q12, Q13 sao cho:

1∫ pφ yα 0 +101

dt ≤ Q12 + Q13  ∫ p φ3α 0 +1φ −1

0(1∫ pφ yTrường hợp 2:α 0 +1)1α0py 'σ (α 0 +1)

α0

dt 

2(2.31)dt ≤ 10Trường hợp này (2.31) hoàn toàn đúng với Q12 =1.

Trở lại (2.26) chúng ta có:

1y ( t ) = λ ∫ G ( s,t )  f ( s,y ( s ) ,p ( s ) y ' ( s ) ) + ( µ − λm ) q ( s ) y ( s ) ds(2.32)0và:

1p ( t ) y ' ( t ) = λ ∫ p ( t ) G t ( s,t )  f ( s,y ( s ) , p ( s ) y ' ( s ) ) + ( µ − λm ) q ( s ) y ( s ) ds (2.33)

0Với G(s,t) là hàm Green của:

1

 p ( pv' ) '+ µ qv = 0 hkn trên [ 0,1]v ∈ ( SL ) hoaëc ( N ) hoaëc ( P )

0

01Chú ý: sup ∫ G t ( t,s ) p ( t ) ds ≤ Q14 p ( s ) , Q14 là hằng số.

t∈[ 0,1] 0Từ (2.33) ,(2.23) ,(2.23), v i t ∈ ( 0,1) :

11p ( t ) y ' ( t ) ≤ Q15 ∫ pφ1ds + Q15 ∫ pφ2 y

01β001+Q15 ∫ pφ5 y ds + Q16 ∫ pq y ds

γ00(Q15 , Q16 là hằng số)

Do bất đẳng thức Holder và (2.24) suy ra:11ds + Q15 ∫ pφ3 py ' ds + Q15 ∫ pφ4ds

0σ0Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (53 trang)

×