1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

PHỤ LỤC 2: Bảng phân tích các tần số lựa chọn từng câu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.62 MB, 159 trang )


140*** Câu số :

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất:

*** Câu số

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọn6

A

12

10.4

-0.14

NSTần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất:Missing:

4Missing

A*

53

44.5

0.53

<.01B

33

27.7

-0.73

<.01C

26

21.8

0.18

NSD

3

2.5

-0.01

NSE

4

3.4

-0.05

NSA

22

18.5

-0.51 <.01B*

79

66.4

0.61

<.01C

9

7.6

-0.15

NS3

2.5

-0.01

NSE

6

5.0

-0.21

< .05Missing

0A*

64

54.2

0.58

<.01B

2

1.7

0.04

NSC

23

19.5

-0.35

<.01D

29

24.6

-0.38

<.01E

0

0.0

NA

NAMissing

1A

52

45.6

0.12

NSB

7

6.1

0.15

NSC

4

3.5

-0.27

<.01D*

26

22.8

0.34

<.01E

25

21.9

-0.34

<.01Missing

5A

15

12.8

-0.47

<.01B

11

9.4

-0.23

<.05C

85

72.6

0.61

<.01D

4

3.4

-0.12

NSE

2

1.7

-0.11

NSMissing

2A

37

31 9

-0.34

<.01B*

49

42.2

0.53

<.01C

7

6.0

-0.03

NSD

16

13.8

-0.09

NSE

7

6.0

-0.23

<.05Missing

3A

5

4.2

-0.01

NSB

7

5.9

-0.15

NSC

8

6.8

-0.13

NSD

16

13.6 0.20

<.05E*

82

69.5

0.28

<.01Missing

10D1011Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọnE

23

20.0

-0.23

<.059Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọnD*

36

31.3

0.31

<.018Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọnC

36

31.3

0.12

NS7Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọnB

8

7.0

-0.13

NS12: 13141*** Câu số :

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial:

Mức xác suất:

***Câu số:

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial:

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial:

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial:

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial:

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial:

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial:

Mức xác suất:

*** Câu số :

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial:

Mức xác suất:1415161718192021A*

43

36.4

0.49

<.01B

15

12.7

0.01

NSC

4

3.4.

-0.08

NSD

40

33.9

-0.61

<.01E

16

13.6

0.17

NSMissing

1A*

34

29.3

0.33

<.01B

28

24.1

0.16

NSCE

12

10.3

-0.03

NSMissing

337

31.9

-0.32 <.01D

5

4.3

-0.25

<.01A

24

21.1

0.09

NSB

14

12.3

0.12

NSc

14

12.3

-0.44

<.01D

19

16.7

-0.26

<.01E*

43

37.7

0.39

<.01Missing

5A

21

17.9

0.19

<.05B

16

13.7

-0.07

NSc

26

22.2

0.16

NSD

29

24.8

-0.51

<.01E*

25

21.4

0.23

<.05Missing

2A

19

16.5

-0.46 <.01B

17

14.8

-0.20

<.05C

15

13.0

0.09

NSD

21

18.3

0.08

NSE*

43

37.4

0.36

<.01Missing

4A

15

12.8 -0.12

NSB

14

12.0

-0.33

<.01C

8

6.8

0.01

NSD*

22

18.8

0.19

<.05E

58

49.6

0.17

NSMissing

2A*

56

50.5

0.35

<.01B

32

28.8

-0.32

<.01C

6

5.4

-0.25

<.01D

14

12.6

0.09

NSE

3

2.7

0.04

NSMissing

8A

21

17.9

-0.44

<.01B

5

4.3

0.01

NSC

21

17.9

0.16

NSD*

30

25.6

0.12

NSE

40

34.2

0.08

NSMissing

2142*** Câu số:

Lựa chọn

Tần số:

Tỉ lệ %:

Pt-biserial:

Mức xác suất:

*** Câu số:

Lựa chọn

Tần số:

Tỉ lệ %:

Pt-biserial:

Mức xác suất:

*** Câu số:

Lựa chọn

Tần số:

Tỉ lệ %:

Pt-biserial:

Mức xác suất:22

A

12

10.3

-0.27

<.01B

25

21.4

0.28

<.01C*

18

15.4

0.08

NSD

31

26.5

0.20

< . 05E

31

26.5

-0.38

<.01Missing

2A*

62

53.0

0.44

<.01B

24

20.5

-0.22

<.05C

4

3.4

-0.01

NSD

13

11.1

0.01

NSE

14

12.0

-0.42

<.01Missing

2A

20

16.8

-0.11

NSB

7

5.9

0.07

NSC

9

7.6

-0.04

NSD*

65

54.6

0.36

<.01E

18

15.1

-0.39

<.01Missing

0A

29

24.6

-0.18

NSB

20

16.9

0.05

NSC*

41

34.7

0.12

NSD

20

16.9

0.04

NSE

8

6.8

-0.03

NSMissing

1A

19

17.0

-0.05

NSB*

15

13.4

0.13

NSc

12

10.7

-0.07

NSD

35

31.3

-0.06

NSE

31

27.7

-0.00

NSMissing

7A

18

16.1

-0.03

NSB

26

23.2

-0.03

NSc

14

12.5

-0.01

NSD

34

30.4

-0.06

NSE*

20

17.9

0.16

NSMissing

7A

6

5.2

-0.01

NSB

17

14.8

0.16

NSC

13

11.3

0.24

< .01D

26

22.6

-0.34

<.01E*

53

46.1

0.05

NSMissing

4A

9

7.8

0.05

NSB*

61

52.6

0.45

<.01C

17

14.7

-0.07

NSD

14

12.1

-0.28

<.01E

15

12.9

-0.33

<.01Missing

32324*** Câu số:

Lựa chọn:

Tần số:

Tỉ lệ %:

Pt-biserial:

Mức xác suất:25*** Câu số:

Lựa chọn

Tần số:

Tỉ lệ %:

Pt-biserial:

Mức xác suất:: 26*** Câu số:

Lựa chọn

Tần số:

Tỉ lệ %:

Pt-biserial:

Mức xác suất:: 27*** Câu số:

Lựa chọn

Tần số:

Tỉ lệ %:

Pt-biserial:

Mức xác suất:: 28*** Câu số:

Lựa chọn

Tần số:

Tỉ lệ %:

Pt-biserial:

Mức xác suất:: 29143*** Câu số:

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất :30*** Câu số :

Lựa chọn:

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất :

*** Câu số

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất :

*** Câu số

Lựa chọn31Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất :

*** Câu số

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất :A

47

41.2

0.16

NSB

27

23.7

-0.50

<.01C

9

7.9

-0.02

NSD

l1

9.6

0.11

NSE*

20

17.5

0.30

<.01Missing

5A

18

15.5

0.l1

NSB*

48

41.4

0.14

NSC

25

21.6

-0.19

<.05Đ

6

5.2

0.05

NSE

19

16.4

-0.10

NSMissing

3A

27

24.5

-0.36

<.01B

27

24.5

0.05

NSC*

41

37.3

0.44

<.01D

4

3.6

-0.04

NSE

l1

10.0

-0.22

<.05Missing

9A

5

4.4

-0.15

NSB*

40

35.4

0 .30

< 01C

30

26.5

-0.02

NSD

16

14.2

-0.12

NSE

22

19.5

-0.14

NSMissing

6A*

65

54.6

0.18

<.05B

2

1.7

0.05

NSC

0

0.0

NA

NAĐ

20

16.8

-0.09

NSE

32

26.9

-0.11

NSMissing

0A

4

3.4

-0.19

<.05B

18

15.3

-0.00

NSC*

90

76.3

0.06

NSD

2

1.7

0.02

NSE

4

3.4

0.12

NSMissing

1A

51

44.7

-0.01

NSB*

16

14.0

0.07

NS5

4.4

-0.08

NSD

21

18.4

-0.18

<.05E

21

18.4

0.11

NSMissing

5A

40

34.2

0.00

NSB

5

4.3

-0.08

NSC

1

0.9

0.14

NSD

14

12.0

-0.14

NSE*

57

48.7

0.08

NSMissing

2323334*** Câu số

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất :: 35*** Câu số

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất :: 36*** Câu số

Lựa chọn

Tần số :

Tỉ lệ % :

Pt-biserial :

Mức xác suất :: 37C144** Câu số :

Lựa chọn

Tần số:

Tỉ lệ % :

PT - besrial:

Mức xác suất:

** Câu số

Lựa chọn

Tần số:

Tỉ lệ % :

PT - besrial:

Mức xác suất:38** Câu số :

Lựa chọn:

Tần số:

Tỉ lệ % :

PT - besrial:

Mức xác suất:40A

18

15.9

-0.44

<.01B

3

2.7

0.01

NSC

13

11.5

0.00

NSD

28

24.8

0.02

NSE*

51

45.1

0.35

<.01Missing

6A

18

15.5

-0.37

<.01B

8

6.9

-0.19

<.05C*

70

60.3

0.45

<.10D

10

8.6

-0.10

NSE

10

8.6

-0.01

NSMissing

3A*

18

15.7

0.21

<.05B

17

14.8

-0.18

<.05c

25

21.7

-0.16

NSD

23

20.0

0.15

NSE

32

27.8

0.05

NSMissing

439*** HẾT ***

Ghi chú:

- Tần số: Số lựa chọn của sinh viên tƣơng ứng với 1 lựa chọn

- Missing: Số sinh viên bỏ trống câu (khơng đánh dấu)

- Tỉ lệ %: Đƣợc tính trên tổng số sinh viên có các lựa chọn A, B, c, D, E. Tỉ lệ này

đƣợc lấy tròn đến 1 chữ số thập phân sau khi chia.

- Pt - biserial: Độ phân cách, lấy tròn đến 2 chữ số thập phân

- Mức xác suất:

+ NS: khơng có ý nghĩa ở mức xác suất đã chọn trƣớc là 5%

+ NA: Khơng có lựa chọn nào

+ < .05: Có ý nghĩa ở mức xác suất 5%

+ < .01: Có ý nghĩa ở mức xác suất 1%.145PHỤ LỤC 3: Kết quả phân tích bài trắc nghiệm

#

#Trắc nghiệm : TRẮC NGHIỆM QUANG HỌC

Tên nhóm

: SINH VIÊN* Số câu TN = 40

* Số bài TN = 119

Thực hiện xử lý lúc 22g25phNgày 22/ 7/2003* CÁC CHỈ SỐ VỀ TRUNG BÌNH VÀ ĐỘ KHĨ TÍNH TRÊN ĐIỂM TỐN BÀI

TRẮC NGHIỆM

Trung bình = 15.176

Độ lệch TC = 5.713

Độ Khó bài TEST = 37.9%

Trung bình LT = 24.000

Độ Khó Vừa Phải = 60.0%

* HỆ SỐ TIN CẬY CỦA BÀI TEST

(Theo công thức Kuder - Richardson cơ bản)

* Hệ số tin cậy = 0.770

* Sai số tiêu chuẩn của đo lƣờng :

SEM = 2.740

* BẢNG ĐỘ KHÓ VÀ ĐỘ PHÂN CÁCH TỪNG CÂU TRẮC NGHIỆM

*** Mean(câu) = ĐỘ KHÓ (câu)

*** Rpbis = ĐỘ PHÂN CÁCH (câu)

CâuTD câu1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

12

13

14

1529

15

43

86

12

36

53

79

64

26

85

49

82

43

34Mean

(câu)

0.244

0.126

0.361

0.723

0.101

0.303

0.445

0.664

0.538

0.218

0.714

0.412

0.689

0.361

0.286SD

(Câu)

0.431

0.333

0.482

0.450

0.302

0.461

0.499

0.474

0.501

0.415

0.454

0.494

0.465

0.482

0.454MPMqRpbis16.034

16.533

19.116

17.872

18.917

17.833

18.585

17.646

18.234

18.808

17.388

18.796

16.256

18.930

18.14714.900

14.981

12.947

8.152

14.757

14.024

12.439

lũ.300

l1.618

14.161

9.647

12.643

12.784

13.053

13.9880.085

0.090

0.519

0.762

0.219

0.306

0.535

0.607

0.577

0.336

0.612

0.530

0.281

0.494

0.329**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**14616

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

4043

25

43

22

56

30

18

62

65

41

15

20

53

61

20

48

41

40

65

90

16

57

51

70

180.361

0.210

0.361

0.185

0.471

0.252

0.151

0.52l

0.546

0.345

0.126

0.168

0.445

0.513

0.168

0.403

0.345

0.336

0.546

0.756

0.134

0.479

0.429

0.588

0.1510.482

0.409

0.482

0.390

0.501

0.436

0.360

0.502

0.500

0.477

0.333

0.376

0.499

0.502

0.376

0.493

0.477

0.474

0.500

0.431

0.343

0.502

0.497

0.494

0.36018.140

17.720

17.907

17.500

17.286

16.333

16.278

17.581

17.046

16.122

17.200

17.150

15.491

17.656

18.950

16.125

18.659

17.600

16.123

15.367

16.187

15.649

17.490

17.343

18.00013.500

14.500

13.632

14.649

13.302

14.787

14.980

12.561

12.926

14.679

14.885

14.778

14.924

12.569

14.414

14.535

13.346

13.949

14.037

14.586

15.019

14.742

13.441

12.082

14.6730.390

0.230

0.360

0.194

0.348

0.118

0.081

0.439

0.359

0.120

0.135

0.155

0.049

0.445

0.297

0.137

0.442

0.302

0.182

0.059

0.070

0.079

0.351

0.453

0.209**

*

**

*

****

****

**

**

**

***

**

*Ghi chú: 1. Ý nghĩa của hệ số Rpbis

Các trị số có dấu (*) là có ý nghĩa mức xác suất = .05

Các trị số có dấu (**) là có ý nghĩa mức xác suất = .01

2. TDcau (i) = tổng điểm câu i = số ngƣời làm đúng câu này

3. Mp = trung bình tổng điểm những ngƣời làm đúng câu i

Mq = trung bình tổng điểm những ngƣời làm đúng câu i

* BẢNG ĐỔI ĐIỂM THÔ RA ĐIỂM TIÊU CHUẨN

RawScores

5

6

7

8

9

10

li

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27Z-Scores

-1.781

-1.606

-1.431

-1.256

-1.081

-0.906

-0.731

-0.556

-0.381

-0.206

-0.031

0.144

0.319

0.494

0.669

0.844

1.019

1.194

1.369

1.544

1.720

1.895

2.070Dtc-llbac

1.437

1.787

2.138

2.488

2.838

3.188

3.538

3.888

4.238

4.588

4.938

5.288

5.638

5.988

6.339

6.689

7.039

7.389

7.739

8.089

8.439

8.789

9.139Diemlop

1

2

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9DTC-5bac

F

F

D

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

A

A

A

AXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (159 trang)

×