1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

- Hai là, từng bước đổi mới nội dung, chương trình giáo dục LLCT.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 273 trang )


vừa phải đảm bảo tính cơ  bản, chun sâu, vừa đảm bảo nâng cao năng 

lực vận dụng vào thực tiễn và phát huy tư duy, sáng tạo của người học. 

Cần khẩn trương hồn thiện việc tổ  chức biên soạn chương trình, 

giáo trình, các tài liệu tham khảo phù hợp với trình độ  đào tạo và hình 

thức đào tạo. Các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc 

cần chủ động dựa vào giáo trình chuẩn của Hội đồng lý luận trung  ương  

chỉ  đạo, biên soạn giáo trình quốc gia các mơn khoa học Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ  Chí Minh và các giáo trình do Bộ  giáo dục – Đào tạo tổ  chức 

biên soạn và xuất bản để  xây dựng chương trình, nội dung thực sự  phù  

hợp với từng trường, từng ngành trong các trường, khắc phục sự cách biệt  

giữa lý luận (kiến thức trong giáo trình) với thực tiễn. Hiện nay, nội dung  

giáo trình LLCT đang được dạy học   cho sinh viên có phần q tải. Khi  

điều chỉnh chương trình dạy học   các mơn LLCT thì thời gian học thì 

giảm xuống, song lượng kiến thức thì khơng giảm. Vì vậy, bên cạnh việc  

đổi mới phương pháp cần quan tâm, xây dựng và đổi mới chương trình, 

giáo trình cho phù hợp hơn. Muốn làm được việc này, nội dung, chương 

trình giáo dục LLCT hiện nay cần đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống,  

hiện đại. 

Nội dung, chương trình giáo dục LLCT cho sinh viên hiện nay, mới  

chỉ  dừng lại  ở  trang bị  hệ  thống lý luận, chưa thực sự  gắn lý luận với  

thực tiễn   với đời sống chính trị  ­ xã hội đất nước. Do đó, đổi mới nội  

dung,   chương   trình   trong   thời   gian   tới   cần   thực   hi ện   theo   h ướng   tăng 

cường giáo dục, rèn luyện kỹ  năng thực hành, khả  năng vận dụng kiến  

thức vào thực tiễn cho sinh viên. Ngồi ra, khơng chỉ  tập trung vào giáo 

dục chính khóa mà cần đa dạng hơn nữa, chương trình, nội dung giáo dục 

ngoại khóa nhằm tăng khả  năng vận dụng thực tiễn, hình thành tích tích 

cực chính trị ­ xã hội cho sinh viên.Thứ  hai,  nội dung, chương trình giáo dục LLCT cần đổi mới phù 

hợp với đối tượng giáo dục. Hiện nay, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chia ra 

hai bộ  giáo trình với chương trình giành cho khối chun ngành Mác – 

Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh và khối khơng chun ngành Mác – Lênin, 

tư  tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đối tượng giáo dục đại học tương đối 

đa dạng chẳng hạn sinh viên đã đi làm, trải qua cơng tác (sinh viên vừa  

làm vừa học), sinh viên chưa trải qua cơng tác (sinh viên chính quy), sinh  

viên thuộc các khối ngành đào tạo khác nhau (khoa học tự nhiên, khoa học  

xã  hội,   kỹ   thuật,  y   dược,   an  ninh...),  thu ộc   các   khối   trường  (khối   các 

trường khoa học xã hội và nhân văn, khối trường kỹ thuật...). Cho nên nội 

dung, chương trình giáo dục LLCT như hiện nay, khó có thể phù hợp với 

tất cả  sinh viên. Do đó, nội dung, chương trình giáo dục LLCT cần đổi  

mới theo hướng: Một là, xây dựng khung chương trình mở, để các trường 

có thể chủ động trong xây dựng đề cươ ng mơn học, giáo án phù hợp với 

đối tượ ng giáo dục.   Hai là,  xây dựng chươ ng trình riêng cho khối các 

trườ ng khoa h ọc xã hội  và khối các trườ ng khoa học tự  nhiên và kỹ 

thuật. 

Thứ  ba, đổi mới nội dung, chương trình giáo dục LLCT cho sinh viên 

cần đảm bảo tính khoa học trong kết cấu. Kết cấu chương trình cần đảm 

bảo tính lơgíc trong tồn bộ chương trình, cũng như trong từng chương. Tránh 

tình trạng như một số giáo trình hiện nay là sự gắn kết cơ học giữa các mục 

thành chương, giữa các chương thành giáo trình, tạo nên sự khó hiểu, mất đi 

tính khoa học của mơn học. Ngồi ra, tồn bộ chương trình, các mơn khoa học 

phải là sự  kế  thừa, bổ  sung, phát triển trở  thành một chỉnh thể  thống nhất,  

giúp cho người học có thể  dễ  dàng hiểu, nắm bắt được kết cấu mơn học,  

tiếp thu được trọn vẹn nội dung mơn học, có thể hình thành được năng lực tư duy lơgíc trong q trình học.

­ Ba là, đổi mới cơ  sở  vật chất, kỹ  thuật, phương tiện giáo dục  

LLCT.

Các trường cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện 

giáo dục LLCT là một biện pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo  

dục LLCT nói chung và đổi mới phương pháp giáo dục LLCT nói riêng.  Đổi 

mới cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện giáo dục LLCT cần theo hướng hiện  

đại hóa, đồng bộ hóa, tiêu chuẩn hóa phù hợp với xu thế phát triển nhanh của  

khoa ­ học cơng nghệ mà khu vực và thế giới. Tránh tình trạng đầu tư theo kiểu 

chắp vá như hiện nay ở nhiều trường đại học khu vực trung du, miền núi phía 

Bắc.

Hạn chế số phòng học trên 100 sinh viên, tăng cường các phòng học 

với quy mơ khoảng từ 50­60 sinh viên. Thực tế cho thấy, các phòng học lớn 

với số  lượng sinh viên như  hiện nay (khoảng 100­150 sinh viên/1 lớp), 

giảng viên rất khó có thể  đổi mới phương pháp dạy học   tích cực do số 

lượng sinh viên q đơng, một bộ phận sinh viên ý thức học tập chưa cao,  

sinh viên đa phần chưa hình thành năng lực tự học...

Đầu tư trang bị thêm hội trường, phòng học đáp ứng u cầu học tập 

của sinh viên, tránh tình trạng học 3 ca như  hiện nay  ở  một số  trường.  

Phòng học cần thiết kế hệ thống bàn ghế, bảng đồng bộ, dễ di chuyển để 

phục vụ q trình dạy học  của giảng viên. Có như vậy giảng viên mới có 

thể  áp dụng các phương pháp dạy học   tích cực trong các buổi Seminar,  

thảo luận nhóm... Ngồi phòng đọc tại thư viện, cần tăng cường các phòng 

học tự  quản (phòng sinh hoạt chung)  ở  giảng đường và ký túc xá để  sinh 

viên có khơng gian học tập, nghiên cứu sau các giờ  lên lớp, vào các buổi 

tối. Điều này góp phần đổi mới phương pháp học, thúc đẩy q trình tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

Chú ý trang bị  phòng làm việc đầy đủ  cho các Phòng, Ban, Khoa 

chun mơn. Do điều kiện cơ  sở  vật chất hạn chế nên vẫn còn tình trạng 

thiếu phòng làm việc, các đơn vị  phải ngồi ghép  ảnh hưởng rất lớn đến  

hiệu quả cơng việc. Trước mắt các trường căn cứ vào điều kiện của mình, 

cần sớm đầu tư  cho các đơn vị  có phòng làm việc riêng, tiến đến là có 

phòng sinh hoạt chun mơn riêng, phòng làm việc bộ mơn độc lập. Có như 

vậy mới đáp ứng được u cầu sinh hoạt chun mơn của các bộ mơn nói 

chung và của bộ mơn LLCT nói riêng. Trong học chế tín chỉ hiện nay, sinh 

viên có nhu cầu giải đáp thắc mắc, được tư  vấn chun mơn là rất nhiều,  

nên lực lượng cố vấn học tập, các giảng viên dạy học  cần có phòng sinh 

hoạt chun mơn để  có thể  đáp  ứng u cầu, ngun vọng của sinh viên 

một cách tốt nhất. Từ đó, khuyến khích, động viên giúp sinh viên hăng say 

học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp học và tự học nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục LLCT hiện nay.

Đầu tư  mới, đồng bộ, hiện đại, lắp đặt cố  định hệ  thống máy tính,  

máy chiếu, phơng chiếu, hệ thống âm ly, loa đài và các thiết bị hỗ trợ khác  

tại các giảng đường. Tránh tình trạng như  hiện nay, ở một số trường mỗi 

khi giảng viên lên lớp mới bắt đầu lắp đặt. Do khơng đồng bộ nên một số 

máy tính khơng thể  kết nối với máy chiếu... làm giảm đi chất lượng buổi  

học, giảng viên khơng mặn mà với đổi mới phương pháp dạy học  gắn với  

áp dụng các phương tiện dạy học  hiện đại cho sinh viên.

Lắp đặt hệ  thống mạng internet thuận tiện cho việc giảng dạy, học  

tập của giảng viên và sinh viên. Nhu cầu tìm kiếm thơng tin là một nhu cầu  

cần thiết, khơng thể thiếu của những người làm cơng tác truyền bá tri thức  

nói chung và tri thức LLCT nói riêng, nhất là trong điều kiện bùng nổ thơng tin hiện nay. Giảng viên và sinh viên đều có nhu cầu tra cứu thơng tin phục 

vụ cho nhiệm vụ học tập nên khơng thể thiếu mạng internet, hệ thống máy 

tính kết nối mạng, wifi... Đây chính là điều kiện cần thiết để giảng viên và 

sinh viên cập nhật thơng tin, thu thập dữ  liệu phục vụ  cho cơng tác dạy ­ 

học, nghiên cứu khoa học. Hiện nay, hầu như mỗi sinh viên đều điện thoại  

thơng minh, một số em có máy tính xách tay, có khả  năng kết nối wifi, 3G, 

4G... nên mạng internet là rất có ích trong việc học tập. Tuy nhiên, với số 

lượng sinh viên q đơng trong lớp, cộng với ý thức chưa tốt của một số 

sinh viên như đã nêu ở trên thì việc sinh viên ngồi trong lớp khơng chú ý bài 

giảng, sử dụng điện thoại, máy tính lướt website, facebook, chơi game.... là 

chuyện diễn ra thường xun ở nhiều trường, trong nhiều mơn học trong đó 

có các mơn LLCT. Do đó, cung cấp mạng là đúng đắn và phù hợp tuy nhiên 

cần có biện pháp hạn chế sinh viên sử dụng vào các mục đích khác trong giờ 

học. Ví dụ  như: cấm sử dụng điện thoại trong giờ học như một số trường  

đang làm hiện nay.

Tiếp tục duy trì hệ thống các loa phát thanh tại khu nội trú ký túc xá, 

trong khn viên các trường. Hiện nay, hệ thống loa phát thanh nội bộ  vẫn  

có hiệu quả lớn trong truyền đạt thơng tin thời sự, chính sách, là kênh thơn 

tin giải trí cộng đồng đã tồn tại từ  lâu trong tiềm thức sinh viên vùng cao. 

Tuy nhiên ở một số trường hiện nay đang có xu hướng khơng sử dụng hoặc  

sử  dụng cầm chừng làm  ảnh hưởng đến hoạt động tun truyền, giáo dục 

cho sinh viên. Do đó, thiết nghĩ cần tích cực, phát huy hơn nữa kênh tun 

truyền này ở các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước 

ta hiện nay.

Tăng cường trang bị  đầu tư  xây dựng hệ  thống thư  viện (thư  viện  

truyền thống và thư viện điện tử) hiện đại, đồng bộ, trang bị đầy đủ, cập  nhật hệ  thống: giáo trình, sách tham khảo, báo, tạp chí chun ngành.... 

Thực tế hiện nay, trên thư viện các trường đại học khu vực trung du, miền  

núi phía Bắc nước ta vẫn chưa có nhiều sách LLCT, chủ  yếu là sách giáo 

trình, còn các loại sách tham khảo, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo chun 

ngành hầu như khơng có. Các nhà trường cần trang bị đầy đủ các trang thiết 

bị học tập cần thiết: trang bị đầy đủ sách giáo trình, tài liệu tham khảo, sách 

“kinh điển” và một số  báo, tạp chí chun ngành phục vụ  cơng tác dạy và  

học của giảng viên và sinh viên, từng bước xây dựng đồng bộ hóa, hiện đại 

hóa, tiêu chuẩn hóa thư viện: thư viện điện tử, phòng tra cứu, phòng đọc....  

Các thư viện, phòng đọc của các trường hiện nay cũng còn nhiều hạn chế. 

Một số trường do thư viện chưa được đầu tư nên khơng có phòng đọc, sinh  

viên phải chủ động sang các phòng học để học bài, nghiên cứu tài liệu. Do  

đó, các trường cần căn cứ  vào điều kiện cụ  thể của mình, trang bị  đầu tư 

hệ  thống thư  viện có hệ  thống sách, giáo trình, tài liệu phòng phú, cập 

nhật, hệ  thống các phòng tra cứu, phòng đọc đồng bộ, hiện đại phục vụ 

nhu cầu nghiên cứu khoa học, tra cứu tài liệu, học tập của giảng viên và 

sinh viên. 

Đầu tư  đồng bộ, có chất lượng các phòng ở  tại khu nội trú ký túc xá 

cho sinh viên. Hiện nay, các trường mới đáp ứng được một phần nhu cầu chỗ 

ở của sinh viên, còn rất nhiều sinh viên ở  ngoại trú. Điều này gây khó khăn 

cho sinh viên học tập vì kinh phí đắt đỏ, điều kiện an ninh trật tự phức tạp,  

nhà trường và gia đình khó quản lý hoạt động học và tự học của sinh viên... 

Do đó, các trường cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, sửa chữa  

các phòng ở đã xuống cấp và từng bước xây dựng mới các phòng ở, đáp ứng 

nhu cầu học tập của sinh viên. Tuy nhiên, với những điều kiện vật chất còn  

khó khăn của các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc, điều 

này còn cần thời gian và chính sách cụ thể của từng trường trong chiến lược  phát triển của mình. Do vậy, kiến nghị các trường đại học khu vực trung du, 

miền núi phía Bắc trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh nâng cao chất 

lượng giáo dục gắn liền với từng bước đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cơ bản  

phục vụ giáo dục – đào tạo. 

Tiểu kết chương 3Từ thực trạng giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực 

trung du, miền núi phía Bắc trong thời gian qua, tác giả  đưa ra m ột số  qua 

điểm cơ bản nhằm đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên:  Một  

là, đổi mới phương pháp giáo dục LLCT gắn với đổi mới và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ  quản lý, giảng viên giáo dục LLCT;  Hai là, đổi mới 

phương pháp giáo dục LLCT phải được tiến hành đồng thời với đổi mới tồn 

diện nội dung, chương trình giáo dục LLCT; Ba là, đổi mới phương pháp giáo 

dục LLCT gắn với đổi mới cơ  chế  quản lý giáo dục và đổi mới cơ  sở  vật 

chất, kỹ thuật.

Căn cứ từ những hạn chế, ngun nhân những hạn chế và những vấn 

đề  đặt ra trong cơng tác giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học 

khu vực phía Bắc, tác giả  đề  xuất các nhóm giải pháp chủ  yếu nhăm đổi 

mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên đại học như sau: Các nhóm 

giải pháp chủ yếu: Thứ nhất, nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của đội 

ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng, sự cần thiết 

của việc đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên;  Thứ  hai, 

nhóm giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục LLCT của chủ  thể  và đối 

tượng giáo dục LLCT; Thứ ba, nhóm giải pháp về các cơ chế chính sách và 

các điều kiện đảm bảo cho việc đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho  

sinh viên.KẾT LUẬN

Giáo dục LLCT là một bộ  phận quan trọng của cơng tác giáo dục  

đào tạo  ở  bậc đại học, là u cầu khách quan nhằm hình thành và phát 

triển nhân cách cho sinh viên. Giáo dục LLCT tác động trực tiếp đến t ư 

tưở ng, tình cảm, đạo đức và khả  năng hành động chính trị  ­ xã hội thực  

tiễn của mỗi sinh viên trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó lại càng quan 

trọng, khi tình hình trong nước và thế giới đang có những diễn biến phức  

tạp, q trình tồn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra trên tất cả 

các mặt của đời sống xã hội; nhiều vấn đề  về  CNXH và con đườ ng q  

độ lên CNXH ở nước ta cần đượ c làm sáng tỏ về mặt lý luận; nhiều vấn  

đề  mới nảy sinh trong q trình đổi mới chưa đượ c giải quyết kịp thời;  

các thế  lực thù địch ra sức cơng kích trên mặt trận văn hóa ­ tư  tưởng,  

đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự  diễn biến”, “tự  chuy ển  

hóa” trong nội bộ  ta... trong khi  đó, một bộ  phận sinh viên, thanh niên  

đang có dấu hiệu phai nhạt lý tưở ng cách mạng, thiếu niềm tin chính 

trị... Vì vậy, giáo dục LLCT cho sinh viên hiện nay đang là một nhiệm vụ 

cấp bách. Tuy nhiên, cơng tác giáo dục LLCT cho sinh viên trong thời 

gian qua còn nhiều bất cập, hạn chế, nh ất là về  phươ ng pháp giáo dục  

LLCT. Do đó, cần phải đổi mới mạnh mẽ  phương pháp giáo dục LLCT 

cho sinh viên, coi đây là nhiệm vụ  quan tr ọng, c ấp bách tại các trường 

đại học nước ta hiện nay.

1. Luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận và làm 

rõ các khái niệm về: phương pháp giáo dục lý luận chính trính trị  và đổi  

mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học. Trong 

đó, luận án đã tập trung làm sáng rõ các vấn đề lý luận về đổi mới phương  

pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học như: khái niệm đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học; mục 

tiêu, ngun tắc, nội dung đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh 

viên. 

2. Luận án làm rõ đặc điểm các trường đại học và sinh viên các 

trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta.

Luận án tiến hành khảo sát thực trạng đổi mới phươ ng pháp giáo 

dục LLCT cho sinh viên các trườ ng đại học khu vực trung du mi ền núi 

phía   Bắc   nướ c   ta   hi ện   nay   (qua   kh ảo   sát   Đại   học   Thái   Nguyên   và 

trườ ng Đại học Tây Bắc). Luận án đánh giá các thành tựu đạ t đượ c và 

nguyên nhân, một số hạn chế và nguyên nhân. Luận án đã khái quát một 

số  vấn đề  đặt ra trong đổi mới phươ ng pháp giáo dục LLCT cho sinh  

viên các trườ ng đại học khu vực trung du mi ền núi phía Bắc nướ c ta  

trong thời gian qua:  Một là, nhận thức về  t ầm quan tr ọng c ủa đổi mới 

phươ ng pháp giáo dục LLCT của cán bộ  quản lý, giảng viên và sinh 

viên chưa ngang t ầm với yêu cầu cấp thiết ph ải đổ i mớ i phươ ng pháp 

giáo dục LLCT;  Hai là, tiến trình đổi mới phươ ng pháp giáo dục LLCT  

cho   sinh   viên   còn   chậm   so   với   yêu   cầu   đổi   mới   nhanh   và   kịp   thời 

phươ ng pháp giáo đại học hiện nay;   Ba là, các điều kiện của đổi mới 

phươ ng pháp chưa  đồng bộ, chưa tạo  độ ng lực cho  đổ i mớ i phươ ng 

pháp giáo dục LLCT cho sinh viên.

3. Luận án đã đề ra các quan điểm cơ  bản và một số  giải pháp chủ 

yếu nhằm đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường  

đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian tới.

Một số  quan điểm cơ  bản:  Một là,  đổi mới phương pháp giáo dục 

LLCT gắn với đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ  quản lý, 

giảng viên giáo dục LLCT;  Hai là,  đổi mới phương pháp giáo dục LLCT phải được tiến hành đồng thời với đổi mới tồn diện nội dung, chương 

trình giáo dục LLCT; Ba là, đổi mới phương pháp giáo dục LLCT gắn với 

đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và đổi mới cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Các nhóm giải pháp chủ  yếu:  Thứ  nhất,  nhóm giải pháp nâng cao 

nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về tầm quan 

trọng, sự cần thiết của việc đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh 

viên;  Thứ  hai,  nhóm giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục LLCT của 

chủ  thể  và đối tượng giáo dục LLCT; Thứ  ba, nhóm giải pháp về  các cơ 

chế  chính sách và các điều kiện đảm bảo cho việc đổi mới phương pháp 

giáo dục LLCT cho sinh viên.

4. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:  Một là, làm rõ hơn nữa 

các vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phươ ng pháp giáo dục LLCT  

cho sinh viên như: các điều kiện đảm bảo cho đổi mới phươ ng pháp giáo 

dục LLCT thành cơng, đánh giá hiệu quả  đổi mới phươ ng pháp giáo dục 

LLCT cho sinh viên....;  Hai là,  nghiên cứu và đưa ra phương pháp dạy 

học   LLCT mới, có hiệu quả, đem lại sự chủ động, tích cực và hứng thú 

cho sinh viên đại học trong điều kiện hiện nay...KIẾN NGHỊ

1. Với Bộ Giáo dục ­ Đào tạo

Một là, nhanh chóng biên soạn và ban hành khung chương trình ổn định 

cho các mơn LLCT để căn cứ vào đó các trường biên soạn chương trình chi 

tiết. Hiện nay, vẫn còn nhiều luồng ý kiến khác nhau về mơn Những ngun 

lý cơ  bản của Chủ  nghĩa Mác – Lênin. Ý kiến thứ  nhất cho rằng: nên tách 

thành ba mơn như  trước đây: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế  chính trị, Chủ 

nghĩa xã hội khoa học. Ý kiến thứ hai cho rằng: giữ ngun như hiện nay (tức  

gộp ba mơn thành một mơn chung), tuy nhiên cần kết cấu lại cho hợp lý hơn. 

Do đó, Ban Tư  tưởng Văn hóa Trung  ương, Bộ  Giáo dục và Đào tạo cần 

nhanh chóng có giải pháp phù hợp. Đặc biệt hiện nay, giảng viên dạy học 

mơn Những ngun lý cơ  bản của chủ nghĩa Mác – Lênin đều là giảng viên 

của các mơn khoa học cụ thể, nếu vẫn giữ khung chương trình như hiện nay 

thì cần cần mở lớp tập huấn phương pháp dạy học  mơn Những ngun lý cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin cho đối tượng giảng viên này.

Hai là, tổ chức biên soạn các bộ  giáo trình LLCT có chất lượng tốt, 

ổn định về  cấu trúc có thể  dùng chung cho các trường đại học, cao đẳng 

cùng khối ngành. Giáo trình hiện nay đã được chia làm hai loại: Dành cho 

sinh viên Đại học, cao đẳng khối chun ngành  Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và khối khơng chun ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, trong khối khơng chun ngành Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí 

Minh cũng có nhiều khối ngành khác nhau, do đó đối tượng học khác nhau, 

nên nếu có thể cần mở rộng phạm vi cho các trường ngồi nội dung cụ thể 

quy định có thể thêm các nội dung dạy học  cho phù hợp với chun ngành  

đào tạo của các trường . Ví dụ: Mơn tư tưởng Hồ Chí Minh, có thể kết cấu  

thêm một chương bổ sung ở đó có một số  nội dung gợi ý. Từ đó, tùy điều Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (273 trang)

×