1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

Các tiêu chuẩn đánh giá TNTN. (Đọc giáo trình)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (499.85 KB, 37 trang )


3.2. Những vấn đề kinh tế cơ bản về khai thác, sử 

dụng tài ngun thiên nhiên:3.2.1. Sự cần thiết của việc khai thác, sử dụng hợp lí 

và hiệu quả tài ngun thiên nhiên:

­ Tài ngun thiên nhiên là thành phần của mơi trường.

­ Tài ngun thiên nhiên là nguồn lực cơ bản để phát 

triển kinh tế.

­ Tài ngun thiên nhiên thường hiện hữu một cách tự 

nhiên trong mơi trường nên dễ khai khai thác, sử dụng 

nhưng khó quản lí.3.2.2. Các u cầu cơ bản trong việc khai thác, sử 

dụng tài ngun thiên nhiên:

Năng suấtChất lượng KT,SD 

TNTNHiệu quả  Cơng bằng­  Tạo ra năng suất hoạt động khai thác, sử dụng tài 

ngun thiên nhiên ở mức cao nhất.

+  Mục đích: Nhằm thu được nhiều nhất năng lượng, 

ngun vật liệu thơ từ hoạt động khai thác tài ngun; 

đồng thời ít gây hại cho mơi trường.

+  Biện pháp: Thúc đẩy đổi mới cơng nghệ, đầu tư cơng 

nghệ tiên tiến trong khai thác tài ngun thiên nhiên.

+  Ý nghĩa: 

           Làm hao hụt thấp nhất trữ lượng (quy mơ) nguồn tài 

ngun hiện có.

           Hạn chế các phụ liệu, phế liệu và chất thải từ lượng 

tài ngun được khai thác.

           Giảm thuế tài ngun, chi phí bảo vệ mơi trường… ­  Nâng cao khơng ngừng chất lượng khai thác, sử 

dụng tài ngun thiên nhiên.

+ Mục đích: Tạo ra nhiều loại sản phẩm với số lượng và 

chất lượng cao nhất, có khả năng cạnh tranh cao trên thị 

trường.

+ Biện pháp:

        Đối với khai thác TN khống sản: Phải hướng tới chế 

biến sâu, dứt khốt khơng xuất khẩu thơ.

        Đối với khai thác TN sinh vật: Phải chọn đúng mùa, thời 

điểm, cá thể khai thác.

        Đối với khai thác TN đất: Phải chọn đúng cây – con theo 

tổ hợp đất – nước – khí hậu – địa hình…

+  Ý nghĩa:  Góp phần tạo ra thương hiệu cho các sản phẩm; 

đảm bảo tạo ra các giá trị trong chuỗi giá trị kinh tế 

chung…­  Bảo đảm hiệu quả cao trong khai thác, sử 

dụng tài ngun thiên nhiên.

+ Mục đích: Nhằm giảm chi phí khai thác, sử dụng tài ngun; 

làm cho chất lượng sản phẩm tăng lên; chu kì khai thác, sử 

dụng khép kín; giảm thiểu tác động tiêu cực trở lại đối với tài 

ngun thiên nhiên và mơi trường.

+ Biện pháp: 

       Thực hiện tốt cơng tác khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ 

lượng, chất lượng từng loại tài ngun.

       Xác định chính xác và đầy đủ các giá trị kinh tế đa dạng của 

nguồn tài ngun đang khai thác, sử dụng…

+ Ý nghĩa: Nâng cao tính hiệu quả và bền vững trong khai thác, 

sử dụng tài ngun thiên nhiên.­  Có trách nhiệm kinh tế thỏa đáng trước chủ sở hữu tài 

ngun thiên nhiên và trước các thế hệ mai sau.

+  Mục đích:  Đảm bảo hài hòa ba lợi ích: lợi ích doanh 

nghiệp, lợi ích nhà nước và lợi ích cộng đồng địa phương 

trong khai thác tài ngun thiên nhiên; đồng thời đảm bảo sự 

cân đối lợi ích với các thế hệ tương lai.

+  Biện pháp: 

        Thực hiện “cơng khai, minh bạch” trong các hoạt động 

khai thác tài ngun.

       Phải có trách nhiệm kinh tế trước các thế hệ mai sau.

+  Ý nghĩa: Đảm bảo sự cơng bằng trong khai thác, sử dụng tài 

ngun thiên nhiên.3.3. Khai thác, sử dụng tài ngun thiên nhiên trên 

phạm vi cả nước (đọc giáo trình):3.4. Khai thác, sử dụng tài ngun thiên nhiên trong 

một vùng lãnh thổ (đọc giáo trình):3.5. Khai thác, sử dụng một nguồn tài ngun thiên nhiên 

cụ thể trong một vùng lãnh thổ:

3.5.1. Khai thác, sử dụng các nguồn tài ngun vơ hạn.

3.5.2. Khai thác, sử dụng các nguồn tài ngun có khả năng 

phục hồi.

3.5.3. Khai thác, sử dụng các nguồn tài ngun khơng có 

khả năng phục hồi.3.5.1. Khai thác, sử dụng các nguồn tài ngun vơ 

hạn:

­ Khái niệm

­ Các loại tài ngun vơ hạnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (37 trang)

×