1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

a. Kiến thức: Làm quen với Internet; Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 136 trang )


Trờng tiểu học Tiên Dợc B

=> Gvnx, kl: Rất nhiều máy

tính.gọi là Internet.

Hoạt động 2: a- Gọi hs đứng dậy đọc yc đề bài

Truy cập

- Vậy trình duyệt là gì?

Internet(20) - Gvkl: trình duyệt Internet còn đợc gọi

là trình duyệt Web hoặc đơn giản là

trình duyệt: là một chơng trình phần

mềm mà bạn sử dụng để truy cập

Internet và xem các trang web trên máy

tính của bạn.

- Ychs thảo luận nhóm 2: Chỉ ra các

trình duyệt trên máy tính.

-Gọi đại diện nhóm chia sẻ kq

-Gọi nhóm khác Nx

=>Gvnx, kl: Có các trình duyệt:

Internet Explore, Chrome, Cốc cốc,

b-Ychs khởi động trình duyệt Google

Chrome, qs sự thay đổi trên màn

hình.

- Sau khi khởi động trình duyệt

Google Chrome, xuất hiện màn hình

Google Chrome, màn hình này ngời

ta gọi là gì?Nghe

2hs

1hs2p

2-3 nhóm

2-3 nhóm

Nháy đúp

chuột vào

biểu tợng

- Cửa sổ

trang web- Ychs qs SGK kết hợp với máy tính, gọi

hs lên chỉ địa chỉ trang web và các nút

lệnh điều khiển cửa sổ trang web.

? Các nút lệnh điều khiển cửa sổ trang

web giống chức năng các nút lệnh điều

khiển cửa sổ nào đã học?

=> Gvnx, chỉ lại cho hs địa chỉ trang

web, các nút lệnh ®k cưa sỉ trang web.

c- Gäi hs ®øng dËy ®äc yc đề bài

- Ychs thực hành nhóm 2

- Gọi đại diện báo cáo kq

- Nhóm nào có kq giống nh vËy?

- Yc 2 b¹n trong nhãm kiĨm tra kq lÉn

nhau

- Gv kt, nx, tuyên dơng

d- Gọi hs đọc yc đề bài

Giáo án tin khối 3C/s th

mục.2hs

5p

2-3 nhóm

Hs giơ

tay

KT

1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Yc thảo luận nhóm 2 rồi điền kq vào

bảng

- Gọi đại diện nhóm TL

- Nhóm khác nx2p

2-3 nhóm

2-3 nhóm- Gvnx, chữa: : nút lệnh tải lại;

: Nút

lệnh quay lại; : Nút lệnh đi tới.

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

?Internet là gì ?

1hs

? Nội dung của tiết học hôm nay ?

1hs

- GVNX tiÕt häc

- Bµi sau: Lµm quen víi Internet (t2)Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 7

Tiết: 14Chủ đề 1: Làm quen với máy tínhBài 7: Làm quen với Internet

(t2)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Biết cách truy cập trang web khi biết địa chỉ

trang web.

b. Kĩ năng: Truy cập đợc trang web, biết xem các mục nội

dung trong trang web.

c. Thái độ:Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án, chuẩn bị một số địa chỉ trang web

phù hợp với hs tiểu học; HS: SGK, MT.

+ Yc: Máy tính trong phòng tin phải đợc kết nối Internet.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp:- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động

trò

- Để truy cập một trang web khi biết

- 2hs

I. KTBC (5)

địa chỉ trang web đó con làm thế

nào?

- Gv Nx, KL:

+ Khởi động trình duyệt

+ Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ

rồi nhấn Enter.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt độngthực hành:

Hoạt động 1: - Gọi hs đọc yc đề bài

1hs

1hs

Bài 1/33 (8) - Đề bài yc gì?

- Ychs thảo luận về các yc sau:

5p

+ Truy cập vào trang web:

Violympic.vn

+ Di chuyển chuột trên trang web

=> Báo cáo sự thay đổi hình dạng của

con trỏ chuột

- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq

2-3 nhóm

- Gvnx, kl: hình dạng con trỏ chuột

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

biến thành bàn tay.

Hoạt động 2: - Yc hs thùc hµnh nhãm 2 víi nd sau: xem

bµi 2/33 (8) nội dung vào thi trên trang web:

Violympic.vn

- Gv qs giúp đỡ hs yếu

- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq: yc hs

tóm tắt nd mình vừa xem

- Gvnx, tuyên dơng

Hoạt động 3: - Gọi hs đọc đề bài

bài 3/33 (8) - Ychs làm việc theo cặp

- Gọi đại diện cặp nx

- Gọi cặp khác nx

- Gvnx, kl: Khởi động trình duyệt/gõ

địa chỉ trang web vào ô địa chỉ/Nhấn

phím Enter.

- Lớp mình còn bạn nào cha nắm đợc

các thao tác trên?

- Gv kt lại những hs cha nắm đợc để

kịp thời xem xét và hỗ trợ hs

B. Hoạt động øng dơng, më réng: (6’)

- Yc hs nªu mét sè địa chỉ trang web

mà em biết

- Gv cung cấp một sè trang web phï hỵp

víi løa ti tiĨu häc:hoc24.vn

- Ychs về nhà trao đổi với bố/mẹ;

anh/chị để su tầm một số địa chỉ

trang web có nội dung phù hợp với lứa

tuổi, báo cáo với gv và cùng chia sẻ với bạn

bè địa chỉ trang web đó.

C.Củng cố- Dặn dò: (5)

?Gv nhắc nhở hs không tự ý vào

Internet khi cha đợc sự đồng ý của

thầy/cô hoặc bố/mẹ; Sử dụng Internet

phục vụ học tập, giải trí lành mạnh,

không làm ảnh hởng tới thêi gian vµ kq

häc tËp ?

? Néi dung cđa tiÕt học hôm nay ?

- GVNX tiết học

- Bài sau: Trò chơi BlockGiáo án tin khối 3T/H2-3 nhóm

2hs

2p

2-3 cặp

2 cặp1hs1hsXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (136 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×