1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

a. Kiến thức: Làm quen với phần mềm học vẽ Paint, sử dụng công cụ tự do để vẽ các nét đơn giản.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 136 trang )


Trờng tiểu học Tiên Dợc B

b- Gọi hs đọc đề bài

- Ychs qs hình sau khi khởi động phần

mềm Paint và hình trong SGK: Thảo

luận nhóm 2: Tìm ra các vị trí thành

phần trong chơng trình Paint

- Gọi hs lên chỉ:

+ Bảng chọn: Hộp công cụ, hình mẫu,

nét vẽ, hộp mµu

+ Vïng trang vÏ2hs

2p2hs

1hs- Ychs ë díi qs, nx

- Gvnx, tuyên dơng

Hoạt động 2: - Gọi hs đọc bài

2hs

Công cụ bút

?Em s/d công cụ bút vẽ (bút chì) để làm Vẽ hình

gì?

tự do

vẽ (14)

- Ychs thảo luận nhóm 2: Tìm ra các bớc

thực hiện

- Gọi đại diện nhóm TL

- Gọi nhãm kh¸c nx

- Gvnx, kl: 2 bíc thùc hiƯn nh trong SGK

- Ychs thực hành nhóm 2 trên cùng một

trang vẽ

+ Với hs khá giỏi: Yc vẽ ngôi nhà, cây

cối, con ®êng...

+ Víi hs u: Yc vÏ mét sè nÐt đơn

giản: đờng cong, tán cây,...

- Gvqs hd hs yếu

- Ychs trong nhóm tự kiểm tra bài lẫn

nhau

- Gvnx, tuyên dơng những hs làm tốt

Hoạt động 3: - Ychs đọc SGK

Lu bµi vÏ (6’) - Lu bµi vÏ cã mÊy bíc?

- Ychs nêu đợc 4 bớc

- Gvnx

? Bạn nào có thể lu đợc bài mình vừa

làm

- Nếu không có hs nào, gv hd häc sinh lu

bµi qua 4 bíc vµo trong th mục:

Lop/to/ten/hoctap/ve: tên tệp: vetudo

Giáo án tin khối 32p

1-2 nhóm

1-2 nhóm

T/HLớp đọc

4 bớc

2hs

Gọi hs

làm đợc

lên luTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Yc hs trong nhóm thay phiên nhau lần lợt lu bài

- Gv qs, giúp đỡ hs yếu

Hoạt động 4: - Ychs đọc SGK

Lớp đọc

Mở bài vẽ đã - Mở bài vẽ có mấy bớc?

4 bớc

có sẵn (6)

- Ychs nêu đợc 4 bớc

2hs

- Gvnx

? Bạn nào có thể mở đợc bài vẽ của

Gọi hs

mình

làm đợc

lên mở

- Nếu không có hs nµo, gv hd häc sinh

më bµi vÏ qua 4 bíc nh trong SGK.

- Yc hs trong nhãm thay phiªn nhau lần lợt mở bài

- Gv qs, giúp đỡ hs yếu

B.Củng cố- Dặn dò: (3)

?Có mấy cách khởi động phần mềm

1hs

Paint ?

? Néi dung cđa tiÕt häc h«m nay ?

1hs

- GVNX tiết học

- Tiết sau: Bài 1: Làm quen với phần

mềm học vẽ (t2)Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 9

Tiết: 18Chủ đề 2: em tập vẽBài 1: Làm quen với phần mềm học

vẽ (t2)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Sử dụng đợc công cụ bút chì để vẽ tự do một số

hình đơn giản.

b. Kĩ năng: Vẽ đợc một số hình đơn giản bằng công cụ bút

chì.

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT.

+ Yc: Đa biểu tợng Paint ra ngoài màn hình nền.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp:- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Gọi Hs lên vẽ 1 hình đơn giản rồi lu

- 1hs

I. KTBC (5)

vào th mục lớp mình.

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt ®éng thùc hµnh: 20’

Bµi tËp trang - Gäi hs ®äc yc đề bài

1hs

41

- Đề bài yc gì?

1hs

a- Ychs mở khởi động phần mềm Paint Lớp mở

b- Ychs qs lên tivi xem gv vÏ mÉu b«ng

Qs

hoa

? C« võa s/d c«ng cơ gì để vẽ

Bút chì

c,d- Ychs thực hành nhóm 2, lu bài với

T/H nhóm

tên: bonghoa vào th mục riêng của

2

mình.

- Yc các bạn trong nhóm thay phiên nhau T/H và KT

T/h và KT kết quả của nhau.

kq

- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq

2-3 nhóm

- Gvnx, tuyên dơng nhóm làm tốt

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: (10)

- Gọi hs đọc yc đề bài

1hs

- Đề bài yc gì?

1hs

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

a- Ychs mở bài vẽ bonghoa

Líp më

b- Gvhd hs nhÊn tỉ hỵp phÝm b»ng hai

tay (ngón tay của bàn tay thứ nhất nhấn

và giữ phím đầu tiên, ngón tay của bàn

tay thứ hai nhấn phím tiếp theo). Với

những hs đã s/d bàn phím thành thạo,

gvhd hs nhấn tổ hợp phím trên một bàn

tay: Ctrl+ N

c- Ychs vẽ 1 hình mà hs thích

T/H nhóm

2

d- Ychs thực hiện thao tác: nhấn 2 phím

Ctrl+ S

e- Ychs đặt tên cho hình vừa vẽ và lu

vào th mục riêng của mình.

g- Ychs giải thích thao tác thực hiện ở b 2hs

và d

- Gvnx, KL: Cả 2 thao tác đều nhấn tổ

hợp phím

C.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Gọi hs nhắc lại cách sử dụng công cụ

1hs

bút chì để vẽ hình tự do?

? Néi dung cđa tiÕt häc h«m nay ?

1hs

- GVNX tiết học

- Bài sau: Bài 2: Vẽ hình mẫu có sẵn.

Chọn độ dày, màu nét vẽ (t1)Giáo án tin khối 3Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (136 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×