1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

a. Kiến thức: Biết tômàu cho tranh vẽ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 136 trang )


Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gv lu ý: Để tô đợc màu vẽ lên bức tranh

thì vùng tô màu phải là vùng khép kín.

C.Hoạt động ứng dụng, mở rộng: (8’)

- Gäi hs ®äc yc trong SGK/53 ?

- Ychs thùc hành cặp

- Trong SGK yc chúng ta tô màu

bằng cách nào?

?Ychs so sánh điểm giống và khác nhau

khi s/d màu color 1 và color 2.

- Gvkl: + Giống nhau: Cả 2 cùng lựa chọn

màu.

+ Khác nhau : Color 1 tômàu vẽ, color 2

tô màu nền

D.Củng cố - dặn dò: (4)

- Néi dung chÝnh cña tiÕt häc ?

- GVNX tiÕt häc

- Bài sau: Ôn học kì I (t1)Giáo án tin khối 31hs

T/H cặp

Nháy nút

phải chuột

1hs1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 15

Tiết: 29Phần ôn tập:Ôn tập học kì I (t1)I. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài

tập.

b. Kĩ năng: Biết đợc các kiến thức cơ bản về máy tính.

c. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học và thực

hành, Hs biết giữ gìn máy.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, gi¸o ¸n, m¸y tÝnh; Hs: SGK, m¸y tÝnh

III. Néi dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Nêu tên các chủ ®Ị ®· häc.

- 1hs

I. KTBC (5’)

- Gvnx, ®¸nh gi¸.

II. Híng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động cơ bản: 33

* Gv đa ra

1. Kể tên các bộ phận của máy tính để

các câu hỏi,

bàn?

yc hs làm

2. Nêu quy trình bật/tắt máy?

vào vở

3. Nêu cấu tạo của chuột?

4. Kể tên các hàng phím trong khu vực

chính của bàn phím?

5. Nêu cách tạo th mục?

6. Phần mềm Paint là gì?

- Gv gọi hs lần lợt trả lời các câu hỏi trên 6hs

- Gvnx, chữa bài:

1.Có 4 bộ phận chính: Bàn phím,

thân máy, chuột, màn hình.

2.Bật máy: Bật công tắc trên thân máy

và công tắc trên màn hình.

Tắt máy: Vào cửa sổ Windows/chọn

Shutdow/enter.

3.Chuột gồm: nút trái, nút phải và bánh

lăn

4. Có 5 hàng phím: Hàng phím số,

hàng phím trên, hàng phím dới, hàng

phím cơ sở, hàng phím dới, hàng phím

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

dới cùng.

5. Cách tạo th mục: Vào ổ D/chọn New

folder/gõ tên th mục rồi nhấn enter.

6. Paint là phần mềm giúp em vẽ các

bức tranh trên máy tính.

B.Củng cố - dặn dò: (2)

- Về ôn lại các câu hỏi cô đã cho

- GVNX tiết học

- Bài sau: Ôn học kì I (t2)

Tuần: 15

Tiết: 30Phần ôn tập:Ôn tập học kì I (t2)I. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để vẽ.

b. Kĩ năng: Biết s/d các hình mẫu để vẽ hình.

c. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học và thực

hành, Hs biết giữ gìn máy.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính; Hs: SGK, máy tính

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

B. Hoạt động thực hành: 33

* Ychs vẽ

- Để vẽ ngôi nhà của mình em vẽ nh thế 2-3 hs

ngôi nhà của nào?

em

- Gv đa ra cách vẽ: 2

+ S/d công cụ hcn, đờng thẳng, hình

tam giác nét vẽ thứ 2, màu da cam để vẽ

ngôi nhà.

+ Dùng đờng cong, đờng thẳng nét vẽ

thứ 2 màu xanh da trời để vẽ cổng.

+ Dùng công cụ bình sơn màu để vẽ

cây và hoa.

+ S/d công cụ tô màu với màu phù hợp để

tô màu.

T/H cặp

- Ychs thực hành cặp (mỗi bạn có 15)

- Các cặp thay phiên nhau kt kq lẫn nhau

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gvnx góp ý màu sắc cho từng cặp.

C.Củng cố - dặn dò: (2)

- Về ôn lại các câu hỏi cô đã cho, vẽ lại

ngôi nhà cđa em ®Ĩ tiÕt sau thi HK I.

- GVNX tiÕt học

- Tiết sau: Thi học kì I (t1)Tuần: 16

Tiết: 31Phần kiểm tra kì iKiểm tra lý thuyếtI. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức:Củng cố kiến thức đã học.

b. Kĩ năng:Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c. Thái độ:HS có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra, rèn

tính cẩn thận, khả năng trình bày.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, đề kiểm tra; Hs: máy tính,

bút, giấy kiểm tra.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt động

Nội dung

Hoạt động thầy

trò

I. ổn định lớp

- Gv kiểm tra hoạt động của máy tính.

- Yc hs ngồi đúng vị trí.

(2)

II. Bài mới (35)

Hớng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1:Kiểm tra lý thut: (35’)

- Cã ®Ị kiĨm tra kÌm theo.

KiĨm tra lý

- Với mỗi câu đúng đợc 1đ

thuyết

- Gv qs và yc hs nghiêm túc làm bài.

Hoạt động 2 (3) Củng cố - Dặn dò:

- Gv nx tiết kiểm tra

Tiết sau: Thi HKI (t2)Giáo án tin khối 3- Làm kiểm

tra ra giấy.Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Đề kiểm tra học kì IKiểm tra lý thuyết

Câu 1: Kể tên các bộ phận của máy tính để bàn?

Câu 2: Kể tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn

phím?

Câu 3: Nêu cách tạo th mục?Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc BTuần: 16

Tiết: 32Phần kiểm tra kì iKiểm tra thực hànhI. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức:Củng cố kiến thức đã học.

b. Kĩ năng: Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra, rèn

tính cẩn thận, khả năng trình bày.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, giáo ¸n, m¸y tÝnh, ®Ị kiĨm tra; Hs: m¸y tÝnh,

bót.

III. Néi dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt động

Nội dung

Hoạt động thầy

trò

I. ổn định lớp

- Gv kiểm tra hoạt động của máy tính.

- Yc hs ngồi đúng vị trí.

(2)

II. Bài mới (35)

Hớng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1:Kiểm tra thực hành: (35)

Hãy vẽ ngôi nhà của em.

- Thực hành

Kiểm tra thực

Vẽ trình bày đẹp, màu sắc hài hòa, l- trên máy

hành

u đúng tên đợc 7đ.

- Mỗi bạn có 15p để thực hành

- Gv qs và chấm điểm.

Hoạt động 2 (3) Củng cố - Dặn dò:

- Gv nx tiết kiểm tra

Tiết sau: Thực hành tổng hợp (t1)Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 17

Tiết: 33Chủ đề 2: em tập vẽBài 7: Thực hành tổng hợp (t1)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Ôn lại kiến thức đã học.

b. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học để vẽ bức tranh về chủ

đề tùy chọn.

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp:- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát 1

bài (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Kể tên các bài đã học trong chủ đề 2.

- 1hs

I. KTBC (5)

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động thực hành: 32

1hs

Bài 1/54: (6) - Gọi hs đọc yc đề bài.

- Yc hs hoạt động cá nhân ghi kết quả

Làm bảng

vào bảng.

2-3hs

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

1-2hs

- Gọi hs khác bổ sung

- Gvnx bài làm của hs, chữa bài:

Nghe và

Sửa

+ Công cụ 1: Công cụ chọn

+ Công cụ 2:Công cơ chän tù do.

+ C«ng cơ 3: Select all: Chän tất cả

+ Công cụ 4:Công cụ tô màu

+ Công cụ 5:Công cụ tẩy

+ Công cụ 6: Công cụ bút chì

+ Công cụ 7:Công cụ đờng cong

Bài 2/54:

- Gọi hs đọc yc đề bài

1hs

(26)

- Ychs thảo luận nhóm 2: Đa ra cách vẽ

2p

màn hình và thân máy

- Gọi đại diện nhóm trình bày

1-2 nhóm

- Gọi nhóm khác bổ sung

1-2 nhóm

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gvnx, KL: S/d công cụ hình chữ nhật

tròn góc, hình tam giác và một số công

cụ khác để vẽ.

? Bạn nào lên vẽ mẫu (nếu không có gv vẽ

mẫu)

- Ychs thực hành cặp: bên trái chọn màn

hình, bên phải chọn thân máy.

+ Ychs cïng m¸y kt kq lÉn nhau

+ Gv chiÕu mét số bài và đa ra góp ý

về cách vẽ, màu sắc.

+ Gv tuyên dơng một số nhóm vẽ tốt

B.Củng cố - dặn dò: (3)

- Nội dung chính của tiết học ?

- GVNX tiết học

- Tiết sau: Thực hành tổng hợp (t2)Giáo án tin khối 3T/H cặp

KTkq

Qs1hsXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (136 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×