1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

a. Kiến thức: Biết cách sử dụng các công cụ vẽ hình trong phần mềm Tux Paint.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 136 trang )


Trờng tiểu học Tiên Dợc BChọn nền cho bài vẽ có màu tùy ýMàu nền trang vẽ màu trắng- Yc hs từng nhóm tìm hiểu lần lợt vùng công cụ,

vùng hình mẫu, vùng màu sắc theo từng bớc cụ thể

nh sau: nháy chọn một nút lệnh trong vùng công cụ

ở cột bên trái màn hình, khi đó các nút lệnh ở cột

bên phải sẽ thay đổi theo, học sinh lần lợt chọn

từng nút lệnh ở cột bên phải, chọn màu råi di

chuyÓn con trá chuét ra vïng trang vÏ, kÐo thả

chuột để thấy đợc hình dạng chi tiết của công cụ

đó.

- Ychs thực hành theo nhóm 2: Mỗi nhóm tìm hiểu

một loại công cụ khác nhau.

- Ychs từng nhóm trình bày những gì mình tìm

hiểu đợc trớc các nhóm khác.

Hoạt ®éng 2: VÏ tù do, vÏ h×nh khèi: (12’)

- Yc hs thực hiện vẽ tự do và vẽ hình khối theo hớng dẫn trong sách.

- Lu ý: nháy chọn vào nút lệnh

hoặc

để

xem các hình mẫu bị ẩn ở phía dới hoặc phía trên

vùng hình mẫu. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Z để

quay lại thao tác trớc đó.

- Nhắc nhë hs thùc hiƯn lu bµi vÏ vµo th mơc trên

máy tính trớc khi nhấn

mềm.

Giáo án tin khối 3để thoát khỏi phầnT/H

cặpT/H

cặpTrờng tiểu học Tiên Dợc B

3.Củng cố - dặn dß: (3’)

- Néi dung chÝnh cđa tiÕt häc ?

- GVNX tiết học

- Bài sau: phần mềm Tux Paint (t2)

Tuần: 18

Tiết: 361hsHọc và chơi cùng máy tínhTập vẽ với phần mềm Tux Paint (t2)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Biết cách sử dụng các công cụ vẽ hình trong

phần mềm Tux Paint.

b. Kĩ năng: Vẽ đợc một bức tranh hoàn chỉnh bằng phần mềm

Tux Paint.

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án, cài sẵn phần mềm Tux Paint trên

màn hình nền; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát 1

bài (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội

Hoạt động thầy

động

dung

trò

I. KTBC - Gọi hs lên vẽ tự do bông hoa bằng phần mềm Tux - 1hs

Paint?

(5)

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động thực hành: 30

- Ychs thực hành cặp:

T/H

cặp

+ Bạn thứ nhất: Chọn vẽ tự do

+ Bạn thứ 2: Chọn vẽ hình khối

- Ychs lu bài vào th mục riêng của lớp mình

Lu bài

- Gv chiếu một số bài đẹp

Qs, nx

- Gv tuyên dơng nhóm làm đúng đề tài và đẹp

- Ychs làm bài 4/58

Làm

vở

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gv qs, nx, chữa bài

B.Củng cố - dặn dò: (5)

- Nội dung chính cđa tiÕt häc ?

- GVNX tiÕt häc

- Bµi sau: Chđ đề 3: Bài 1: Bớc đầu soạn thảo

văn bản (t1)Giáo án tin khối 31hsTrờng tiểu học Tiên Dợc BTuần: 19

Tiết: 37Chủ đề 3: em soạn thảo văn bảnBài 1: Bớc đầu soạn thảo văn bản

(t1)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Thực hiện đợc các thao tác lu văn bản và mở văn

bản đã có sẵn để chỉnh sửa;

b. Kĩ năng:Soạn thảo và trình bày đợc văn bản ngắn trên

phần mềm Word.

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát 1

bài (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Phần mềm Paint dùng để làm gì?

- 1hs

I. KTBC (5)

- Gvnx, KL: vẽ các hình cơ bản, các

đoạn thẳng, đoạn cong, tô màu, sao

chép hình

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (40):Em đã có thể dùng máy tính

để vẽ tranh, em có thể dùng máy tính để soạn một bài văn, thơ,

viết th không?=> Bài mới

A. Hoạt động cơ bản: 35

Hđ 1: Giới

- Yc cả lớp đọc thầm

Lớp đọc

thiệu phần

- Word là phần mềm gì?

1hs

mềm Word

- Để khởi động phần mềm Word con

1hs

(7)

làm thế nào?

- Gvnx, KL: Word là phần mềm giúp em Nghe

soạn thảo văn bản trên máy tính. Để khởi

động phần mềm word, em nháy đúp

chuột vào biểu tợng trên màn hình nền.

- Ychs Khởi động phần mềm Word

Khởi động

- Ychs qs cửa sổ soạn thảo, xđ con trỏ

Yc thực

soạn thảo, bảng chọn, vùng soạn thảo.

hiện

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc BHđ 2: Soạn

thảo văn

bản:15Hđ 3: Lu văn

bản (5)Hđ 4: Đóng

trang soạn

thảo (3)

Hđ 5: Mở văn

bản có sẵn

(5)nhóm.

? Hình dạng của con trỏ soạn thảo?

Vạch đứng

? Để gõ chữ hoa con nhấn giữ phím gì? Phím

Shift

? Khi muốn chuyển sang một đoạn mới

Nhấn

em làm thế nào?

phím

Enter.

- Gọi hs đọc yc đề bài

1hs

- Ychs thảo luận nhóm 2: Giữa hai từ có

2p

gõ dấu cách không, nếu gõ sai em nhấn

phím nào để sửa, Gõ xong 1 từ muốn

xuống dòng em làm thế nào?

- Gọi đại diện nhóm TL

2-3 nhóm

- Gvnx, KL: Giữa hai từ cách nhau 1 dấu Nghe

cách, nÕu gâ sai em dïng mét trong hai

phÝm sau ®Ĩ xóa:

+ Phím Delete: Dùng để xóa kí tự bên

phải con trỏ soạn thảo.

+ Phím Backs pace: Dùng để xóa kí

tự bên trái con trỏ soạn thảo.

- Muốn xuống dòng em nhÊn phÝm

Enter.

- Ychs thùc hµnh

T/H nhãm

- Gv qs hd hs yếu.

- Ychs đọc các bớc trong SGK/62

Lớp đọc

? Bạn nào có thể lên lu bài?

Gọi hs giơ

- Gọi Hs giơ tay (nếu không có gv hd hs tay

lu bài trên máy)

Qs& làm

theo

- Gv qs hd hs yếu.

- Ychs đọc SGK/63

Lớp đọc

- Ychs đóng trang soạn thảo

Làm theo

yc

- Gvqs giúp đỡ hs yếu.

- Ychs đọc thầm SGK/63

Đọc thầm

- Ychs thực hiện các bớc mở bài mình

Làm theo

vừa lu.

yc

- Gvqs giúp đỡ hs yÕu.

- Lu ý: Trong hép tho¹i Open, häc

sinh cã thể nháy chọn vào văn bản

trongth mục lu trữ hoặc gõ tên vănGiáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

bản cần mở vào ô File name.

B.Củng cố - dặn dò: (5)

- Nội dung chính của tiết học ?

?Lm thế nào để khởi động phần mềm soạn thảo

Word?

?Xố kí tự trên trang soạn thảo bằng cách nào?

?Xuống dòng trong trang soạn thảo thực hiện như

thế nào?

?Lưu văn bản, mở văn bản như thế nào?

?Gõ chữ in hoa như thế no?

- GVNX tiết học

- Bài sau: chủ đề 3: Bài 1: Bớc đầu

soạn thảo văn bản (t2)Giáo án tin khối 31hs

5hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 19

Tiết: 38Chủ đề 3: em soạn thảo văn bảnBài 1: Bớc đầu soạn thảo văn bản

(t2)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Biết lu văn bản, mở văn bản vừa lu.

b. Kĩ năng:Biết đặt tên cho văn bản, lu văn bản, mở văn bản

vừa lu.

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp:- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát 1

bài (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Gọi hs lên lu văn bản?

- 1hs

I. KTBC (5)

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

B. Hoạt động thực hành: 30

Hđ 1: Thực

- Yc đọc yc đề bài

1hs

- Ychs thảo luận cách làm bài thực hành: 2p

hành (20)

Phân công nhiệm vụ làm bài

- Gọi đại diện nhóm trình bày

2-3 nhóm

- Gvnx, Ychs luân phiên nhau thực

Mỗi bạn có

hiện từng bớc:

10p để

T/H

+Khởi động phần mềm Word.

+ Gõ nd đoạn thơ trong SGK/63: Mỗi bạn

gõ 1 nửa.

+ Lu văn bản vào th mục tên của mình:

đoạn thơ

+ Đóng cửa sổ soạn thảo

+ Mở lại văn bản vừa soạn thảo và gõ tên

của mình ở dới rồi lu lại với tên cũ.

- Gv kiểm tra,nx nhóm hoàn thành trớc.

Hđ 2: ứng

- Gọi hs đọc yc đề bài

1hs

dụng, mở

- Ychs thảo luận nhóm 2: Sự khác nhau

2p

giữ Save và Save as? Nhấn phím

rộng(10)

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Enter và Shift Enter?

- Ychs gõ bất kì một đoạn thơ hay 1

đoạn văn mà em thích sau đó s/d 2

cách trên để làm bài

- Gọi đại diện nhóm TL

- Gvnx, KL: Gvnx, làm mẫu trên máy

phân tích sự khác nhau giữa Save và

Save as. Cách nhấn phím Enter và

Shift Enter.

+ Khi gõ Shift + Enter thì dòng mới

vẫn thuộc đoạn văn bản đang gõ. Nếu

gõ Enter thì sẽ chuyển sang đoạn văn

bản mới (thông thờng, khoảng cách giữa

2 đoạn liền nhau sẽ lớn hơn khoảng cách

giữa 2 dòng liền nhau trong cùng một

đoạn, dòng đầu mỗi đoạn thờng lùi vào

trong một chút

+ Khi nhấn Save: lu tên bài lần đầu.

Nhấn Save asđổi tên bài vừa lu sang

tên khác.

- Gvqs, nx từng nhóm T/H

C.Củng cố - dặn dò: (5)

- Nội dung chính của tiết häc ?

- GVNX tiÕt häc

- Bµi sau: Bµi 2: Gâ các chữ ă, â, đ, ê,

ô, ơ, (t1)Giáo án tin khối 3T/ H nhóm

2-3 nhóm

Nghe1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 20

Tiết: 39Chủ đề 3: em soạn thảo văn bảnBài 2: Gõ các chữ Ă, Â, Đ, Ê, Ô, Ư (t1)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Biết đợc cách gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, theo

kiểu gõ Telex hoặc VNI.

b. Kĩ năng:Soạn đợc một đoạn văn bản có các chữ ă, â, đ, ê,

ô, ơ, .

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát 1

bài (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- ? Để gõ chữ HOA MAI con gõ nh thế

- 1hs

I. KTBC (5)

nào?

?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động cơ bản: 30

Hđ 1: Kiểu

1a- Yc hs đọc đề bài

1hs

2p

gõ Telex(10) - Ychs thảo luận: Trên bàn phím có các

chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, không?Làm thế

nào để các chữ này hiện trên trang soạn

thảo?

- Gọi đại diện nhóm trình bày

2-3 nhóm

- Gvnx, KL:Trên bàn phím không có các

chữă, â, đ, ê, ô, ơ, . Để gõ đợc các

chữ này cần mở Unikey kiểu gõ

Telex.

1b. Ychs đọc SGK và làm theo hd

Đọc và T/H

- Ychs trong cùng máy tìm hiểu cửa sổ

T/H cặp

Unikey.

1c. Ychs gõ bảng chữ cái: ă, â, đ, ê, ô, T/H cặp

ơ,

- Gv lu ý hs: Để gõ các chữ đội mũ: â,

ô, ê, đ ta gõ đúp. Để gõ các chữ có

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

râu: ă, ơ, ta thêm w

1d. Ychs thực hành cặp

- Gv qs giúp đỡ hs yếu.

- Gv kiểm tra, nx nhóm hoàn thành trớc

Hđ 2: Gõ kiểu 2a- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs khởi động chơng trình Unikey,

VNI(20)

chọn kiểu Vni.

- Ychs cùng máy thay phiên nhau gõ các

chữ cái: ă, â, đ, ê, ô, ơ, theo kiểu

Vni.

2b.Ychs thực hành cặp: gõ các từ sau

theo kiểu Vni: cân, sân, sông, công,

tên, sên, đông.

- Gvqs, nx từng nhóm T/H

B.Củng cố - dặn dò: (5)

- Nội dung chÝnh cđa tiÕt häc ?

? Cã mÊy kiĨu gâ tiÕng viƯt ?

- GVNX tiÕt häc

- Bµi sau: Bµi 2: Gâ các chữ ă, â, đ, ê,

ô, ơ, (t2)Giáo án tin khối 3T/H cặp

1hs

Khởi động

T/ H cặp

T/H cặp

Nghe

1hs

1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 20

Tiết: 40Chủ đề 3: em soạn thảo văn bảnBài 2: Gõ các chữ Ă, Â, Đ, Ê, Ô, Ư (t2)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Gõ đợc các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, theo kiểu gõ

Telex hoặc VNI.

b. Kĩ năng:Soạn đợc một đoạn văn bản có các chữ ă, â, đ, ê,

ô, ơ, .

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát 1

bài (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- ? Có mấy kiểu gõ chữ tiếng việt?

- Telex, Vni

I. KTBC (5)

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

B. Hoạt động thực hành: 20

Hđ 1: Viết

1a, 1b- Yc đọc yc đề bài

1hs

nội dung còn - Ychs làm việc cá nhân: viết nội dung

5

thiếu vào ô

còn thiếu vào ô trống

trống(8)

- Gọi hs trình bày kq

2-3 hs

- Gäi hs kh¸c nx, bỉ sung

2-3hs

- Gvnx, sưa sai cho hs.

Nghe và

sửa

Hđ 2: Thực

- Ychs chọn kiểu gõ Telex hoặc Vni để

T/H cặp

gõ nội dung trong SGK/68. Do đặc

hành(12)

điểm của khu vực nên gv quyết định

cho Hs chọn kiểu Telex để gõ.

- Trong quá trình thực hành 2 hs cùng

máy quan sát, nx và sửa sai cho nhau.

- Gv chọn một số bài thực hành nhanh

Nghe

và chính xác chiếu cho hs qs và nx.

- Tuyên dơng nhóm hs lµm tèt

- ChiÕu mét sè bµi cha hoµn thµnh nx,

bỉ sung.

Gi¸o ¸n tin khèi 3Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (136 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×