1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Kĩ năng: Biết soạn thảo văn bản và lưu văn bản.

b. Kĩ năng: Biết soạn thảo văn bản và lưu văn bản.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Ychs tìm hiểu các nút lệnh: Tạo bullet , 2hs

kí hiệu trớc mỗi dòng, đánh chỉ sốthứ tự từng dòng theo kiểu số

, đánh

chỉ số thứ tự từng dòngtheo kiểu danh

sách cha, con

trong thẻ Home.

- Ychs tạo 1 trang văn bản mới: gõ 4-5

dòng bất kì, chọn toàn bộ văn bản, sau

đó nháy chọn lần lợt các nút lệnh.

- Gọi một số nhóm lên trình bày kq

- Các nhóm khác nx, bổ sung

- Gvnx, chữa bài

C.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Gọi hs nhắc lại cách mở chơng trình

soạn thảo văn bản

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Ôn tập HK I (t1)Gi¸o ¸n tin khèi 4- Ghi kq ra

giÊy

2-3 nhãm

2-3 nhóm

T/H cặp

1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 15

Tiết: 29Phần ôn tập:Ôn tập học kì I (t1)I. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời

câu hỏi.

b. Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để làm

bài tập.

c. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học và thực

hành, Hs biết giữ gìn máy.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, gi¸o ¸n, m¸y tÝnh; Hs: SGK, m¸y tÝnh

III. Néi dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Nêu tên các chủ ®Ị ®· häc.

- 1hs

I. KTBC (5’)

- Gvnx, ®¸nh gi¸.

II. Híng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động cơ bản: 33

* Gv đa ra

1. Nêu cách tạo th mục: D/lop

các câu hỏi,

4A2/ten/hoctap/ve, soanthao, trinhchieu?

yc hs làm

2. Nêu cách đổi tên th mục: 4A2 thành

vào vở

4a2?

3. Kể tên các thiết bị lu trữ ngoài?

4. Hãy cho biết trang web:

violympic.VN là trang web gì?

5. Nêu các bớc xoay hình?

6. Thẻ View gồm những thành phần nào?

7. Công cụ Color picker dùng để làm

gì?

- Gv gọi hs lần lợt trả lời các câu hỏi trên 7hs

- Gvnx, chữa bài:

1. Cách tạo th mục: Nháy chuột vào

Coputer/chọn ổ D/nháy chọn New folder

gõ lop4a2/Mở lop4a2 nháy chọn New

folder gõ ten/..

2.Nháy chuột vào th mục 4A2, nhấn

phím F2 : gõ 4a2.

3. USB, ổ đĩa ngoài (ổ cứng di

Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

động), đĩa CD, Đĩa DVD.

4. Trang web liên quan đến việc

giải toán qua mạng.

5. Các bớc xoay hình: 3 bớc SGK/36.

6. Thẻ View gồm 3 thành phần: Ruler,

Gridlines, Status bar.

7. Công cụ Color picker dùng để sao

chép màu.

B.Củng cố - dặn dò: (2)

- Về ôn lại các câu hỏi cô đã cho

- GVNX tiết học

- Bài sau: Ôn học kì I (t2)

Tuần: 15

Tiết: 30Phần ôn tập:Ôn tập học kì I (t2)I. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để vẽ.

b. Kĩ năng: Biết s/d các hình mẫu để vẽ hình.

c. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học và thực

hành, Hs biết giữ gìn máy.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, gi¸o ¸n, m¸y tÝnh; Hs: SGK, m¸y tÝnh

III. Néi dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

B. Hoạt động thực hành: 33

* Ychs V ngụi - Để vẽ ngôi nhà của mình em vẽ nh thế 2-3 hs

nhà của em: gờm nµo?

có cây (hoặc hoa), - Gv ®a ra c¸ch vÏ: 2’

con đường và có ít + S/d công cụ hcn, đờng thẳng, hình

nhõt 1 ngi. Lu tam giác nét vẽ thứ 2, màu da cam để vẽ

bai vi tờn

ngôi nhà.

ngoinha trong th + Dùng đờng cong, đờng thẳng nét vẽ

muc v.

thứ 2 màu xanh da trời để vẽ cổng.

T/H cặp

+ Dùng công cụ bình sơn màu để vẽ

cây và hoa.

+ S/d công cụ tô màu với màu phù hợp để

Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

tô màu.

- Ychs thực hành cặp (mỗi bạn có 15)

- Các cặp thay phiên nhau kt kq lẫn nhau

- Gvnx góp ý màu sắc cho từng cặp.

C.Củng cố - dặn dò: (2)

- Về ôn lại các câu hỏi cô đã cho, vẽ lại

ngôi nhà của em để tiết sau thi HK I.

- GVNX tiÕt häc

- TiÕt sau: Thi học kì I (t1)Tuần: 16

Tiết: 31Phần kiểm tra kì iKiểm tra lý thutI. mơc tiªu: Gióp HS:a. KiÕn thøc:Cđng cè kiến thức đã học.

b. Kĩ năng:Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c. Thái độ:HS có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra, rèn

tính cẩn thận, khả năng trình bày.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, đề kiểm tra; Hs: máy tính,

bút, giấy kiểm tra.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tỉ chøc líp: GV kiĨm tra ®å dïng cđa hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt động

Nội dung

Hoạt động thầy

trò

I. ổn định lớp

- Gv kiểm tra hoạt động của máy tính.

- Yc hs ngồi đúng vị trí.

(2)

II. Bài mới (35)

Hớng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1:Kiểm tra lý thuyết: (35)

- Có đề kiểm tra kèm theo.

Kiểm tra lý

- Với mỗi câu đúng đợc 1đ

thuyết

- Gv qs và yc hs nghiêm túc làm bài.

Hoạt động 2 (3) Củng cố - Dặn dò:

Giáo án tin khối 4- Làm kiểm

tra ra giấy.Trờng tiểu học Tiên Dỵc B

- Gv nx tiÕt kiĨm tra

TiÕt sau: Thi HK I (t2)

Đề kiểm tra học kì IKiểm tra lý thuyết

Câu 1: Nêu cách đổi tên th mục: 4A2 thành 4a2?

Câu 2: Kể tên các thiết bị lu trữ ngoài?

Câu 3: Nêu cách tạo th mục: D/lop 4A2/ten/hoctap/ve, soanthao,

trinhchieu.Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc BTuần: 16

Tiết: 32Phần kiểm tra kì iKiểm tra thực hànhI. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức:Củng cố kiến thức đã học.

b. Kĩ năng: Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra, rèn

tính cẩn thận, khả năng trình bày.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, đề kiểm tra; Hs: máy tính,

bút.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt động

Nội dung

Hoạt động thầy

trò

I. ổn định lớp

- Gv kiểm tra hoạt động của máy tính.

- Yc hs ngồi đúng vị trí.

(2)

II. Bài mới (35)

Hớng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1:Kiểm tra thực hành: (35)

Hãy vẽ ngôi nhà của em.

- Thực hành

Kiểm tra thực

Vẽ trình bày đẹp, màu sắc hài hòa, l- trên máy

hành

u đúng tên đợc 7đ.

- Mỗi bạn có 15p để thực hành

- Gv qs và chấm điểm.

Hoạt động 2 (3) Củng cố - Dặn dò:

- Gv nx tiết kiểm tra

Tiết sau: Bài 2: Chỉnh sửa hình,

viết chữ lên hình (t1)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 17

Tiết: 33Chủ đề 3: soạn thảo văn bảnBài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên

hình vẽ (t1)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Biết cách chỉnh sửa kích thớc của hình trong

văn bản.

b. Kĩ năng: Biết cách thay đổi màu, độ dày đờng viền của

hình; Viết đợc chữ lên hình.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TV và một số hình mẫu về biển báo, nhãn

vở...; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs lên lu văn bản?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động cơ bản: 30

Hđ 1: Bài

- Gọi hs đọc ycđề bài

- Ychs gõ một đoạn văn ngắn khoảng 3

1/56 (5)

câu. Sau đó chèn hình vuông vào.

- Ychs nhắc lại cách chèn hình

- Gvnx, KL: Để chèn hình con vào:

Insert/Shapes/chọn hình cần chèn.

Hđ 2: Bài

- Để thay đổi kích thớc của hình em

2/56

làm thế nào?

- Ychs làm theo hd trong sgk/56

(5)

- Ychs sử dụng thao tác kéo thả nhiều

lần để thay đổi kích thớc của hình

theo ý muốn.

- Các cặp thay phiên nhau thực hành và

nx lẫn nhau

- Gv qs giúp đỡ hs yếu.

Hđ 3: Bài

- Ychs đọc thầm SGK/56

- Để thay đổi màu của hình em làm

3/56 (6)

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs.1hs

T/H cặp

2-3hs

1hs

T/H cặpLớp đọc

thầmTrờng tiểu học Tiên Dợc BHđ 4: Bài

4/57 (7)Hđ 5: Bài

5/57 (7)thế nào?

- Ychs làm theo hd trong SGK/56

- Các cặp thay phiên nhau thực hành và

nx lẫn nhau

- Gv qs giúp ®ì hs, nx mét sè nhãm hoµn

thµnh.

- Gv lu ý hs nên chọn màu của hình là

màu đậm.

- Ychs đọc thầm SGK/57

- Để thay đổi màu, độ dày, kiểu đờng

viền của hình em làm thế nào?

- Ychs làm theo hd trong SGK/57

- Các cặp thay phiên nhau thực hành và

nx lÉn nhau

- Gv qs gióp ®ì hs, nx mét sè nhóm hoàn

thành.

- Gv lu ý hs nên chọn màu của hình là

màu đậm.

- Ychs đọc thầm SGK/57

- Để viết chữ lên hình con làm thế nào?1-2hs

T/H cặpLớp đọc

thầm

1-2hs

T/H cặpLớp đọc

thầm

1-2hs

T/H cặp- Ychs làm theo hd trong SGK/57

- Các cặp thay phiên nhau thực hành và

nx lẫn nhau

- Ychs thay đổi phông, cỡ chữ cho phù

hợp.

- Gv qs giúp đỡ hs, nx một số nhóm hoàn

thành.

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Gọi hs nhắc lại chọn màu cho hình,

3hs

chòn độ dày và kiểu đờng viền

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 2: Chỉnh sửa hình,

viết chữ lên hình (t2)Giáo án tin khối 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Kĩ năng: Biết soạn thảo văn bản và lưu văn bản.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×